***ช่วยกันแชร์หน่อยจ้า****

Location Code

จังหวัดอำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีท่าราบ76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีคลองกระแชง76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีบางจาน76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีนาพันสาม76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีธงชัย76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีบ้านกุ่ม76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีหนองโสน76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีไร่ส้ม76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีเวียงคอย76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีบางจาก76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีบ้านหม้อ76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีต้นมะม่วง76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีช่องสะแก76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีนาวุ้ง76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีสำมะโรง76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีโพพระ76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีหาดเจ้าสำราญ76100
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีหัวสะพาน76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีต้นมะพร้าว76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีวังตะโก76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีโพไร่หวาน76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีดอนยาง76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีหนองขนาน76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีหนองพลับ76000
เพชรบุรีอำเภอเขาย้อยเขาย้อย76140
เพชรบุรีอำเภอเขาย้อยสระพัง76140
เพชรบุรีอำเภอเขาย้อยบางเค็ม76140
เพชรบุรีอำเภอเขาย้อยทับคาง76140
เพชรบุรีอำเภอเขาย้อยหนองปลาไหล76140
เพชรบุรีอำเภอเขาย้อยหนองปรง76140
เพชรบุรีอำเภอเขาย้อยหนองชุมพล76140
เพชรบุรีอำเภอเขาย้อยห้วยโรง76140
เพชรบุรีอำเภอเขาย้อยห้วยท่าช้าง76140
เพชรบุรีอำเภอเขาย้อยหนองชุมพลเหนือ76140
เพชรบุรีอำเภอหนองหญ้าปล้องหนองหญ้าปล้อง76160
เพชรบุรีอำเภอหนองหญ้าปล้องยางน้ำกลัดเหนือ76160
เพชรบุรีอำเภอหนองหญ้าปล้องยางน้ำกลัดใต้76160
เพชรบุรีอำเภอหนองหญ้าปล้องท่าตะคร้อ76160
เพชรบุรีอำเภอชะอำชะอำ76120
เพชรบุรีอำเภอชะอำบางเก่า76120
เพชรบุรีอำเภอชะอำนายาง76120
เพชรบุรีอำเภอชะอำเขาใหญ่76120
เพชรบุรีอำเภอชะอำหนองศาลา76120
เพชรบุรีอำเภอชะอำห้วยทรายเหนือ76120
เพชรบุรีอำเภอชะอำไร่ใหม่พัฒนา76120
เพชรบุรีอำเภอชะอำสามพระยา76120
เพชรบุรีอำเภอชะอำดอนขุนห้วย76120
เพชรบุรีอำเภอท่ายางท่ายาง76130
เพชรบุรีอำเภอท่ายางท่าคอย76130
เพชรบุรีอำเภอท่ายางยางหย่อง76130
เพชรบุรีอำเภอท่ายางหนองจอก76130
เพชรบุรีอำเภอท่ายางมาบปลาเค้า76130
เพชรบุรีอำเภอท่ายางท่าไม้รวก76130
เพชรบุรีอำเภอท่ายางวังไคร้76130
เพชรบุรีอำเภอท่ายางกลัดหลวง76130
เพชรบุรีอำเภอท่ายางปึกเตียน76130
เพชรบุรีอำเภอท่ายางเขากระปุก76130
เพชรบุรีอำเภอท่ายางท่าแลง76130
เพชรบุรีอำเภอท่ายางบ้านในดง76130
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดบ้านลาด76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดบ้านหาด76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดบ้านทาน76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดตำหรุ76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดสมอพลือ76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดไร่มะขาม76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดท่าเสน76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดหนองกระเจ็ด76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดหนองกะปุ76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดลาดโพธิ์76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดสะพานไกร76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดไร่โคก76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดโรงเข้76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดไร่สะท้อน76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดห้วยข้อง76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดท่าช้าง76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดถ้ำรงค์76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดห้วยลึก76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมบ้านแหลม76110
เพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมบางขุนไทร76110
เพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมปากทะเล76110
เพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมบางแก้ว76110
เพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมแหลมผักเบี้ย76100
เพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมบางตะบูน76110
เพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมบางตะบูนออก76110
เพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมบางครก76110
เพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมท่าแร้ง76110
เพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมท่าแร้งออก76110
เพชรบุรีอำเภอแก่งกระจานแก่งกระจาน76170
เพชรบุรีอำเภอแก่งกระจานสองพี่น้อง76170
เพชรบุรีอำเภอแก่งกระจานวังจันทร์76170
เพชรบุรีอำเภอแก่งกระจานป่าเด็ง76170
เพชรบุรีอำเภอแก่งกระจานพุสวรรค์76170
เพชรบุรีอำเภอแก่งกระจานห้วยแม่เพรียง76170
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์77000
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เกาะหลัก77000
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์คลองวาฬ77000
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ห้วยทราย77000
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์อ่าวน้อย77000
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์บ่อนอก77210
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอกุยบุรีกุยบุรี77150
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอกุยบุรีกุยเหนือ77150
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอกุยบุรีเขาแดง77150
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอกุยบุรีดอนยายหนู77150
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอกุยบุรีสามกระทาย77150
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอกุยบุรีหาดขาม77150
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอทับสะแกทับสะแก77130
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอทับสะแกอ่างทอง77130
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอทับสะแกนาหูกวาง77130
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอทับสะแกเขาล้าน77130
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอทับสะแกห้วยยาง77130
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอทับสะแกแสงอรุณ77130
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานกำเนิดนพคุณ77140
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานพงศ์ประศาสน์77140
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานร่อนทอง77230
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานธงชัย77190
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานชัยเกษม77190
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานทองมงคล77230
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานแม่รำพึง77140
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานน้อยปากแพรก77170
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานน้อยบางสะพาน77170
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานน้อยทรายทอง77170
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานน้อยช้างแรก77170
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานน้อยไชยราช77170
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอปราณบุรีปราณบุรี77120
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอปราณบุรีเขาน้อย77120
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอปราณบุรีปากน้ำปราณ77220
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอปราณบุรีหนองตาแต้ม77120
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอปราณบุรีวังก์พง77120
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอปราณบุรีเขาจ้าว77120
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหินหัวหิน77110
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหินหนองแก77110
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหินหินเหล็กไฟ77110
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหินหนองพลับ77110
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหินทับใต้77110
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหินห้วยสัตว์ใหญ่77110
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหินบึงนคร77110
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอสามร้อยยอดสามร้อยยอด77120
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอสามร้อยยอดศิลาลอย77180
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอสามร้อยยอดไร่เก่า77180
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอสามร้อยยอดศาลาลัย77180
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอสามร้อยยอดไร่ใหม่77180
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีคุ้งน้ำวน70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีคุ้งกระถิน70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีอ่างทอง70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีโคกหม้อ70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีสามเรือน70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีพิกุลทอง70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีน้ำพุ70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีดอนแร่70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีหินกอง70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีเขาแร้ง70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีเกาะพลับพลา70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีหลุมดิน70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีบางป่า70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีพงสวาย70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีคูบัว70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีท่าราบ70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีบ้านไร่70000
ราชบุรีอำเภอจอมบึงจอมบึง70150
ราชบุรีอำเภอจอมบึงปากช่อง70150
ราชบุรีอำเภอจอมบึงเบิกไพร70150
ราชบุรีอำเภอจอมบึงด่านทับตะโก70150
ราชบุรีอำเภอจอมบึงแก้มอ้น70150
ราชบุรีอำเภอจอมบึงรางบัว70150
ราชบุรีอำเภอสวนผึ้งสวนผึ้ง70180
ราชบุรีอำเภอสวนผึ้งป่าหวาย70180
ราชบุรีอำเภอสวนผึ้งท่าเคย70180
ราชบุรีอำเภอสวนผึ้งตะนาวศรี70180
ราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกดำเนินสะดวก70130
ราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกประสาทสิทธิ์70210
ราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกศรีสุราษฎร์70130
ราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกตาหลวง70130
ราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกดอนกรวย70130
ราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกดอนคลัง70130
ราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกบัวงาม70210
ราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกบ้านไร่70130
ราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกแพงพวย70130
ราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกสี่หมื่น70130
ราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกท่านัด70130
ราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกขุนพิทักษ์70130
ราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกดอนไผ่70130
ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งบ้านโป่ง70110
ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งท่าผา70110
ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งกรับใหญ่70190
ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งปากแรต70110
ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งหนองกบ70110
ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งหนองอ้อ70110
ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งดอนกระเบื้อง70110
ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งสวนกล้วย70110
ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งนครชุมน์70110
ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งบ้านม่วง70110
ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งคุ้งพยอม70110
ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งหนองปลาหมอ70110
ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งเขาขลุง70110
ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งเบิกไพร70110
ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งลาดบัวขาว70110
ราชบุรีอำเภอบางแพบางแพ70160
ราชบุรีอำเภอบางแพวังเย็น70160
ราชบุรีอำเภอบางแพหัวโพ70160
ราชบุรีอำเภอบางแพวัดแก้ว70160
ราชบุรีอำเภอบางแพดอนใหญ่70160
ราชบุรีอำเภอบางแพดอนคา70160
ราชบุรีอำเภอบางแพโพหัก70160
ราชบุรีอำเภอโพธารามโพธาราม70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามดอนกระเบื้อง70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามหนองโพ70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามบ้านเลือก70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามคลองตาคต70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามบ้านฆ้อง70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามบ้านสิงห์70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามดอนทราย70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามเจ็ดเสมียน70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามคลองข่อย70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามชำแระ70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามสร้อยฟ้า70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามท่าชุมพล70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามบางโตนด70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามเตาปูน70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามนางแก้ว70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามธรรมเสน70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามเขาชะงุ้ม70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามหนองกวาง70120
ราชบุรีอำเภอปากท่อทุ่งหลวง70140
ราชบุรีอำเภอปากท่อวังมะนาว70140
ราชบุรีอำเภอปากท่อดอนทราย70140
ราชบุรีอำเภอปากท่อหนองกระทุ่ม70140
ราชบุรีอำเภอปากท่อปากท่อ70140
ราชบุรีอำเภอปากท่อป่าไก่70140
ราชบุรีอำเภอปากท่อวัดยางงาม70140
ราชบุรีอำเภอปากท่ออ่างหิน70140
ราชบุรีอำเภอปากท่อบ่อกระดาน70140
ราชบุรีอำเภอปากท่อยางหัก70140
ราชบุรีอำเภอปากท่อวันดาว70140
ราชบุรีอำเภอปากท่อห้วยยางโทน70140
ราชบุรีอำเภอวัดเพลงเกาะศาลพระ70170
ราชบุรีอำเภอวัดเพลงจอมประทัด70170
ราชบุรีอำเภอวัดเพลงวัดเพลง70170
ราชบุรีอำเภอบ้านคาบ้านคา70180
ราชบุรีอำเภอบ้านคาบ้านบึง70180
ราชบุรีอำเภอบ้านคาหนองพันจันทร์70180
กาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีบ้านเหนือ71000
กาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีบ้านใต้71000
กาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีปากแพรก71000
กาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีท่ามะขาม71000
กาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีแก่งเสี้ยน71000
กาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีหนองบัว71190
กาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีลาดหญ้า71190
กาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีวังด้ง71190
กาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีช่องสะเดา71190
กาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีหนองหญ้า71000
กาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีเกาะสำโรง71000
กาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีบ้านเก่า71000
กาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีวังเย็น71000
กาญจนบุรีอำเภอไทรโยคลุ่มสุ่ม71150
กาญจนบุรีอำเภอไทรโยคท่าเสา71150
กาญจนบุรีอำเภอไทรโยคสิงห์71150
กาญจนบุรีอำเภอไทรโยคไทรโยค71150
กาญจนบุรีอำเภอไทรโยควังกระแจะ71150
กาญจนบุรีอำเภอไทรโยคศรีมงคล71150
กาญจนบุรีอำเภอไทรโยคบ้องตี้71150
กาญจนบุรีอำเภอบ่อพลอยบ่อพลอย71160
กาญจนบุรีอำเภอบ่อพลอยหนองกุ่ม71160
กาญจนบุรีอำเภอบ่อพลอยหนองรี71220
กาญจนบุรีอำเภอบ่อพลอยหลุมรัง71160
กาญจนบุรีอำเภอบ่อพลอยช่องด่าน71160
กาญจนบุรีอำเภอบ่อพลอยหนองกร่าง71220
กาญจนบุรีอำเภอศรีสวัสดิ์นาสวน71250
กาญจนบุรีอำเภอศรีสวัสดิ์ด่านแม่แฉลบ71250
กาญจนบุรีอำเภอศรีสวัสดิ์หนองเป็ด71250
กาญจนบุรีอำเภอศรีสวัสดิ์ท่ากระดาน71250
กาญจนบุรีอำเภอศรีสวัสดิ์เขาโจด71220
กาญจนบุรีอำเภอศรีสวัสดิ์แม่กระบุง71250
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาพงตึก71120
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกายางม่วง71120
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาดอนชะเอม71130
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาท่าไม้71120
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาตะคร้ำเอน71130
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาท่ามะกา71120
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาท่าเรือ71130
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาโคกตะบอง71120
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาดอนขมิ้น71120
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาอุโลกสี่หมื่น71130
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาเขาสามสิบหาบ71120
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาพระแท่น71130
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาหวายเหนียว71120
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาแสนตอ71130
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาสนามแย้70190
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาท่าเสา71120
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาหนองลาน71130
กาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงท่าม่วง71110
กาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงวังขนาย71110
กาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงวังศาลา71110
กาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงท่าล้อ71110
กาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงหนองขาว71110
กาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงทุ่งทอง71110
กาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงเขาน้อย71110
กาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงม่วงชุม71110
กาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงบ้านใหม่71110
กาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงพังตรุ71110
กาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงท่าตะคร้อ71130
กาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงรางสาลี่71110
กาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงหนองตากยา71110
กาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิท่าขนุน71180
กาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิปิล๊อก71180
กาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิหินดาด71180
กาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิลิ่นถิ่น71180
กาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิชะแล71180
กาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิห้วยเขย่ง71180
กาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิสหกรณ์นิคม71180
กาญจนบุรีอำเภอสังขละบุรีหนองลู71240
กาญจนบุรีอำเภอสังขละบุรีปรังเผล71240
กาญจนบุรีอำเภอสังขละบุรีไล่โว่71240
กาญจนบุรีอำเภอพนมทวนพนมทวน71140
กาญจนบุรีอำเภอพนมทวนหนองโรง71140
กาญจนบุรีอำเภอพนมทวนทุ่งสมอ71140
กาญจนบุรีอำเภอพนมทวนดอนเจดีย์71140
กาญจนบุรีอำเภอพนมทวนพังตรุ71140
กาญจนบุรีอำเภอพนมทวนรางหวาย71170
กาญจนบุรีอำเภอพนมทวนหนองสาหร่าย71140
กาญจนบุรีอำเภอพนมทวนดอนตาเพชร71140
กาญจนบุรีอำเภอเลาขวัญเลาขวัญ71210
กาญจนบุรีอำเภอเลาขวัญหนองโสน71210
กาญจนบุรีอำเภอเลาขวัญหนองประดู่71210
กาญจนบุรีอำเภอเลาขวัญหนองปลิง71210
กาญจนบุรีอำเภอเลาขวัญหนองนกแก้ว71210
กาญจนบุรีอำเภอเลาขวัญทุ่งกระบ่ำ71210
กาญจนบุรีอำเภอเลาขวัญหนองฝ้าย71210
กาญจนบุรีอำเภอด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ย71260
กาญจนบุรีอำเภอด่านมะขามเตี้ยกลอนโด71260
กาญจนบุรีอำเภอด่านมะขามเตี้ยจรเข้เผือก71260
กาญจนบุรีอำเภอด่านมะขามเตี้ยหนองไผ่71260
กาญจนบุรีอำเภอหนองปรือหนองปรือ71220
กาญจนบุรีอำเภอหนองปรือหนองปลาไหล71220
กาญจนบุรีอำเภอหนองปรือสมเด็จเจริญ71220
กาญจนบุรีอำเภอห้วยกระเจาห้วยกระเจา71170
กาญจนบุรีอำเภอห้วยกระเจาวังไผ่71170
กาญจนบุรีอำเภอห้วยกระเจาดอนแสลบ71170
กาญจนบุรีอำเภอห้วยกระเจาสระลงเรือ71170