ชื่อจังหวัดในภาคตะวันตก

Location Code

จังหวัดอำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีท่าราบ76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีคลองกระแชง76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีบางจาน76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีนาพันสาม76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีธงชัย76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีบ้านกุ่ม76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีหนองโสน76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีไร่ส้ม76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีเวียงคอย76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีบางจาก76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีบ้านหม้อ76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีต้นมะม่วง76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีช่องสะแก76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีนาวุ้ง76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีสำมะโรง76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีโพพระ76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีหาดเจ้าสำราญ76100
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีหัวสะพาน76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีต้นมะพร้าว76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีวังตะโก76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีโพไร่หวาน76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีดอนยาง76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีหนองขนาน76000
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีหนองพลับ76000
เพชรบุรีอำเภอเขาย้อยเขาย้อย76140
เพชรบุรีอำเภอเขาย้อยสระพัง76140
เพชรบุรีอำเภอเขาย้อยบางเค็ม76140
เพชรบุรีอำเภอเขาย้อยทับคาง76140
เพชรบุรีอำเภอเขาย้อยหนองปลาไหล76140
เพชรบุรีอำเภอเขาย้อยหนองปรง76140
เพชรบุรีอำเภอเขาย้อยหนองชุมพล76140
เพชรบุรีอำเภอเขาย้อยห้วยโรง76140
เพชรบุรีอำเภอเขาย้อยห้วยท่าช้าง76140
เพชรบุรีอำเภอเขาย้อยหนองชุมพลเหนือ76140
เพชรบุรีอำเภอหนองหญ้าปล้องหนองหญ้าปล้อง76160
เพชรบุรีอำเภอหนองหญ้าปล้องยางน้ำกลัดเหนือ76160
เพชรบุรีอำเภอหนองหญ้าปล้องยางน้ำกลัดใต้76160
เพชรบุรีอำเภอหนองหญ้าปล้องท่าตะคร้อ76160
เพชรบุรีอำเภอชะอำชะอำ76120
เพชรบุรีอำเภอชะอำบางเก่า76120
เพชรบุรีอำเภอชะอำนายาง76120
เพชรบุรีอำเภอชะอำเขาใหญ่76120
เพชรบุรีอำเภอชะอำหนองศาลา76120
เพชรบุรีอำเภอชะอำห้วยทรายเหนือ76120
เพชรบุรีอำเภอชะอำไร่ใหม่พัฒนา76120
เพชรบุรีอำเภอชะอำสามพระยา76120
เพชรบุรีอำเภอชะอำดอนขุนห้วย76120
เพชรบุรีอำเภอท่ายางท่ายาง76130
เพชรบุรีอำเภอท่ายางท่าคอย76130
เพชรบุรีอำเภอท่ายางยางหย่อง76130
เพชรบุรีอำเภอท่ายางหนองจอก76130
เพชรบุรีอำเภอท่ายางมาบปลาเค้า76130
เพชรบุรีอำเภอท่ายางท่าไม้รวก76130
เพชรบุรีอำเภอท่ายางวังไคร้76130
เพชรบุรีอำเภอท่ายางกลัดหลวง76130
เพชรบุรีอำเภอท่ายางปึกเตียน76130
เพชรบุรีอำเภอท่ายางเขากระปุก76130
เพชรบุรีอำเภอท่ายางท่าแลง76130
เพชรบุรีอำเภอท่ายางบ้านในดง76130
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดบ้านลาด76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดบ้านหาด76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดบ้านทาน76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดตำหรุ76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดสมอพลือ76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดไร่มะขาม76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดท่าเสน76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดหนองกระเจ็ด76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดหนองกะปุ76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดลาดโพธิ์76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดสะพานไกร76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดไร่โคก76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดโรงเข้76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดไร่สะท้อน76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดห้วยข้อง76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดท่าช้าง76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดถ้ำรงค์76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านลาดห้วยลึก76150
เพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมบ้านแหลม76110
เพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมบางขุนไทร76110
เพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมปากทะเล76110
เพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมบางแก้ว76110
เพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมแหลมผักเบี้ย76100
เพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมบางตะบูน76110
เพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมบางตะบูนออก76110
เพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมบางครก76110
เพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมท่าแร้ง76110
เพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมท่าแร้งออก76110
เพชรบุรีอำเภอแก่งกระจานแก่งกระจาน76170
เพชรบุรีอำเภอแก่งกระจานสองพี่น้อง76170
เพชรบุรีอำเภอแก่งกระจานวังจันทร์76170
เพชรบุรีอำเภอแก่งกระจานป่าเด็ง76170
เพชรบุรีอำเภอแก่งกระจานพุสวรรค์76170
เพชรบุรีอำเภอแก่งกระจานห้วยแม่เพรียง76170
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์77000
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เกาะหลัก77000
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์คลองวาฬ77000
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ห้วยทราย77000
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์อ่าวน้อย77000
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์บ่อนอก77210
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอกุยบุรีกุยบุรี77150
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอกุยบุรีกุยเหนือ77150
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอกุยบุรีเขาแดง77150
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอกุยบุรีดอนยายหนู77150
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอกุยบุรีสามกระทาย77150
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอกุยบุรีหาดขาม77150
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอทับสะแกทับสะแก77130
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอทับสะแกอ่างทอง77130
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอทับสะแกนาหูกวาง77130
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอทับสะแกเขาล้าน77130
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอทับสะแกห้วยยาง77130
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอทับสะแกแสงอรุณ77130
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานกำเนิดนพคุณ77140
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานพงศ์ประศาสน์77140
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานร่อนทอง77230
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานธงชัย77190
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานชัยเกษม77190
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานทองมงคล77230
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานแม่รำพึง77140
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานน้อยปากแพรก77170
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานน้อยบางสะพาน77170
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานน้อยทรายทอง77170
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานน้อยช้างแรก77170
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานน้อยไชยราช77170
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอปราณบุรีปราณบุรี77120
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอปราณบุรีเขาน้อย77120
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอปราณบุรีปากน้ำปราณ77220
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอปราณบุรีหนองตาแต้ม77120
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอปราณบุรีวังก์พง77120
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอปราณบุรีเขาจ้าว77120
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหินหัวหิน77110
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหินหนองแก77110
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหินหินเหล็กไฟ77110
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหินหนองพลับ77110
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหินทับใต้77110
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหินห้วยสัตว์ใหญ่77110
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหินบึงนคร77110
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอสามร้อยยอดสามร้อยยอด77120
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอสามร้อยยอดศิลาลอย77180
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอสามร้อยยอดไร่เก่า77180
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอสามร้อยยอดศาลาลัย77180
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอสามร้อยยอดไร่ใหม่77180
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีคุ้งน้ำวน70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีคุ้งกระถิน70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีอ่างทอง70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีโคกหม้อ70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีสามเรือน70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีพิกุลทอง70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีน้ำพุ70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีดอนแร่70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีหินกอง70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีเขาแร้ง70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีเกาะพลับพลา70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีหลุมดิน70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีบางป่า70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีพงสวาย70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีคูบัว70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีท่าราบ70000
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีบ้านไร่70000
ราชบุรีอำเภอจอมบึงจอมบึง70150
ราชบุรีอำเภอจอมบึงปากช่อง70150
ราชบุรีอำเภอจอมบึงเบิกไพร70150
ราชบุรีอำเภอจอมบึงด่านทับตะโก70150
ราชบุรีอำเภอจอมบึงแก้มอ้น70150
ราชบุรีอำเภอจอมบึงรางบัว70150
ราชบุรีอำเภอสวนผึ้งสวนผึ้ง70180
ราชบุรีอำเภอสวนผึ้งป่าหวาย70180
ราชบุรีอำเภอสวนผึ้งท่าเคย70180
ราชบุรีอำเภอสวนผึ้งตะนาวศรี70180
ราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกดำเนินสะดวก70130
ราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกประสาทสิทธิ์70210
ราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกศรีสุราษฎร์70130
ราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกตาหลวง70130
ราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกดอนกรวย70130
ราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกดอนคลัง70130
ราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกบัวงาม70210
ราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกบ้านไร่70130
ราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกแพงพวย70130
ราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกสี่หมื่น70130
ราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกท่านัด70130
ราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกขุนพิทักษ์70130
ราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกดอนไผ่70130
ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งบ้านโป่ง70110
ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งท่าผา70110
ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งกรับใหญ่70190
ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งปากแรต70110
ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งหนองกบ70110
ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งหนองอ้อ70110
ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งดอนกระเบื้อง70110
ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งสวนกล้วย70110
ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งนครชุมน์70110
ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งบ้านม่วง70110
ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งคุ้งพยอม70110
ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งหนองปลาหมอ70110
ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งเขาขลุง70110
ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งเบิกไพร70110
ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งลาดบัวขาว70110
ราชบุรีอำเภอบางแพบางแพ70160
ราชบุรีอำเภอบางแพวังเย็น70160
ราชบุรีอำเภอบางแพหัวโพ70160
ราชบุรีอำเภอบางแพวัดแก้ว70160
ราชบุรีอำเภอบางแพดอนใหญ่70160
ราชบุรีอำเภอบางแพดอนคา70160
ราชบุรีอำเภอบางแพโพหัก70160
ราชบุรีอำเภอโพธารามโพธาราม70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามดอนกระเบื้อง70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามหนองโพ70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามบ้านเลือก70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามคลองตาคต70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามบ้านฆ้อง70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามบ้านสิงห์70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามดอนทราย70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามเจ็ดเสมียน70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามคลองข่อย70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามชำแระ70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามสร้อยฟ้า70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามท่าชุมพล70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามบางโตนด70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามเตาปูน70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามนางแก้ว70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามธรรมเสน70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามเขาชะงุ้ม70120
ราชบุรีอำเภอโพธารามหนองกวาง70120
ราชบุรีอำเภอปากท่อทุ่งหลวง70140
ราชบุรีอำเภอปากท่อวังมะนาว70140
ราชบุรีอำเภอปากท่อดอนทราย70140
ราชบุรีอำเภอปากท่อหนองกระทุ่ม70140
ราชบุรีอำเภอปากท่อปากท่อ70140
ราชบุรีอำเภอปากท่อป่าไก่70140
ราชบุรีอำเภอปากท่อวัดยางงาม70140
ราชบุรีอำเภอปากท่ออ่างหิน70140
ราชบุรีอำเภอปากท่อบ่อกระดาน70140
ราชบุรีอำเภอปากท่อยางหัก70140
ราชบุรีอำเภอปากท่อวันดาว70140
ราชบุรีอำเภอปากท่อห้วยยางโทน70140
ราชบุรีอำเภอวัดเพลงเกาะศาลพระ70170
ราชบุรีอำเภอวัดเพลงจอมประทัด70170
ราชบุรีอำเภอวัดเพลงวัดเพลง70170
ราชบุรีอำเภอบ้านคาบ้านคา70180
ราชบุรีอำเภอบ้านคาบ้านบึง70180
ราชบุรีอำเภอบ้านคาหนองพันจันทร์70180
กาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีบ้านเหนือ71000
กาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีบ้านใต้71000
กาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีปากแพรก71000
กาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีท่ามะขาม71000
กาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีแก่งเสี้ยน71000
กาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีหนองบัว71190
กาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีลาดหญ้า71190
กาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีวังด้ง71190
กาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีช่องสะเดา71190
กาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีหนองหญ้า71000
กาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีเกาะสำโรง71000
กาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีบ้านเก่า71000
กาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีวังเย็น71000
กาญจนบุรีอำเภอไทรโยคลุ่มสุ่ม71150
กาญจนบุรีอำเภอไทรโยคท่าเสา71150
กาญจนบุรีอำเภอไทรโยคสิงห์71150
กาญจนบุรีอำเภอไทรโยคไทรโยค71150
กาญจนบุรีอำเภอไทรโยควังกระแจะ71150
กาญจนบุรีอำเภอไทรโยคศรีมงคล71150
กาญจนบุรีอำเภอไทรโยคบ้องตี้71150
กาญจนบุรีอำเภอบ่อพลอยบ่อพลอย71160
กาญจนบุรีอำเภอบ่อพลอยหนองกุ่ม71160
กาญจนบุรีอำเภอบ่อพลอยหนองรี71220
กาญจนบุรีอำเภอบ่อพลอยหลุมรัง71160
กาญจนบุรีอำเภอบ่อพลอยช่องด่าน71160
กาญจนบุรีอำเภอบ่อพลอยหนองกร่าง71220
กาญจนบุรีอำเภอศรีสวัสดิ์นาสวน71250
กาญจนบุรีอำเภอศรีสวัสดิ์ด่านแม่แฉลบ71250
กาญจนบุรีอำเภอศรีสวัสดิ์หนองเป็ด71250
กาญจนบุรีอำเภอศรีสวัสดิ์ท่ากระดาน71250
กาญจนบุรีอำเภอศรีสวัสดิ์เขาโจด71220
กาญจนบุรีอำเภอศรีสวัสดิ์แม่กระบุง71250
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาพงตึก71120
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกายางม่วง71120
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาดอนชะเอม71130
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาท่าไม้71120
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาตะคร้ำเอน71130
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาท่ามะกา71120
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาท่าเรือ71130
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาโคกตะบอง71120
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาดอนขมิ้น71120
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาอุโลกสี่หมื่น71130
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาเขาสามสิบหาบ71120
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาพระแท่น71130
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาหวายเหนียว71120
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาแสนตอ71130
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาสนามแย้70190
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาท่าเสา71120
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาหนองลาน71130
กาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงท่าม่วง71110
กาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงวังขนาย71110
กาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงวังศาลา71110
กาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงท่าล้อ71110
กาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงหนองขาว71110
กาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงทุ่งทอง71110
กาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงเขาน้อย71110
กาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงม่วงชุม71110
กาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงบ้านใหม่71110
กาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงพังตรุ71110
กาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงท่าตะคร้อ71130
กาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงรางสาลี่71110
กาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงหนองตากยา71110
กาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิท่าขนุน71180
กาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิปิล๊อก71180
กาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิหินดาด71180
กาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิลิ่นถิ่น71180
กาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิชะแล71180
กาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิห้วยเขย่ง71180
กาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิสหกรณ์นิคม71180
กาญจนบุรีอำเภอสังขละบุรีหนองลู71240
กาญจนบุรีอำเภอสังขละบุรีปรังเผล71240
กาญจนบุรีอำเภอสังขละบุรีไล่โว่71240
กาญจนบุรีอำเภอพนมทวนพนมทวน71140
กาญจนบุรีอำเภอพนมทวนหนองโรง71140
กาญจนบุรีอำเภอพนมทวนทุ่งสมอ71140
กาญจนบุรีอำเภอพนมทวนดอนเจดีย์71140
กาญจนบุรีอำเภอพนมทวนพังตรุ71140
กาญจนบุรีอำเภอพนมทวนรางหวาย71170
กาญจนบุรีอำเภอพนมทวนหนองสาหร่าย71140
กาญจนบุรีอำเภอพนมทวนดอนตาเพชร71140
กาญจนบุรีอำเภอเลาขวัญเลาขวัญ71210
กาญจนบุรีอำเภอเลาขวัญหนองโสน71210
กาญจนบุรีอำเภอเลาขวัญหนองประดู่71210
กาญจนบุรีอำเภอเลาขวัญหนองปลิง71210
กาญจนบุรีอำเภอเลาขวัญหนองนกแก้ว71210
กาญจนบุรีอำเภอเลาขวัญทุ่งกระบ่ำ71210
กาญจนบุรีอำเภอเลาขวัญหนองฝ้าย71210
กาญจนบุรีอำเภอด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ย71260
กาญจนบุรีอำเภอด่านมะขามเตี้ยกลอนโด71260
กาญจนบุรีอำเภอด่านมะขามเตี้ยจรเข้เผือก71260
กาญจนบุรีอำเภอด่านมะขามเตี้ยหนองไผ่71260
กาญจนบุรีอำเภอหนองปรือหนองปรือ71220
กาญจนบุรีอำเภอหนองปรือหนองปลาไหล71220
กาญจนบุรีอำเภอหนองปรือสมเด็จเจริญ71220
กาญจนบุรีอำเภอห้วยกระเจาห้วยกระเจา71170
กาญจนบุรีอำเภอห้วยกระเจาวังไผ่71170
กาญจนบุรีอำเภอห้วยกระเจาดอนแสลบ71170
กาญจนบุรีอำเภอห้วยกระเจาสระลงเรือ71170
สาระน่ารู้

ระบบบังคับเลี้ยว

ระบบบังคับเลี้ยว (Steering Systems)  เป็นระบบที่ควบคุมการเลี้ยวของรถยนต์ผ่านการบังคับจากคนขับในห้องโดยสารเพื่อให้ล้อหน้าทั้ง2ล้อเกิดการหันตามทิศทางที่ต้องการ โดยจะช่วยผ่อนแรงจากผู้บังคับผ่าน ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ความแตกต่างระหว่างการชุบโครเมียมและชุบโครมคืออะไร?

โครเมียมคือโลหะสีขาวอมฟ้า มีลักษณะค่อนข้างเงา เป็นโลหะที่แข็งแกร่ง ทนทานต่อการกัดกร่อน ส่วนโครมคือโลหะชนิดอื่นๆที่ถูกเคลือบด้วยโครเมียมโดยการชุบไฟฟ้า มักใช้เป็นอะไหล่ตกแต่งรถยนต์และจักรยานยนต์หรือเพื่ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

ขั้นตอนการทำสีรถยนต์

1. ขูดสีรถออกทั้งหมดจนเห็นเนื้อเหล็ก https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2137911653178203&set=a.1405817456387630&type=3&theater 2. พ่นสีพื้นหรือสีเกาะเหล็กรอบตัวรถทั้งหมด เพื่อให้สี ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

หลังคาซันรูฟ

ว่า Sunroof (ซันรูฟ) เป็นแนวคิดยุคแรกๆ ในการทำให้รถยนต์สามารถพับเปิด-ปิดหลังคาได้ ซึ่ง Sunroof (ซันรูฟ) เป็นแผ่นโลหะที่มีสีเดียวกับตัวถังของรถยนต์ ซึ่งช่องสี่เหลี่ยมบน หลังคาร ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ลิฟจอดรถ

โครงสร้างเหล็ก ครงสร้างเหล็กของ ACE PARKING ทำด้วยเหล็กมาตรฐานเดียวกับเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างตึก เพราะฉะนั้นจึงแข็งแรงและทนทานต่อปัจจัยต่างๆ เช่นความดันลม หิมะ แผ่นดินไหว และยังมีระบบหนีน้ำท ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

10 อันดับรถที่เร็วและแรงที่สุดในโลก

อันดับที่ 10 Zenvo ST1 Hyper Car สมรรถนะสูงจากเดนมาร์กที่เริ่มจำหน่ายเมื่อปี 2009 โดยจำกัดจำนวนการผลิตอยู่เพียง 15 คันเท่านั้นและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ 375 กม./ชม. ส่วนอัตราเร่ง 0-100 กม./ ชม. ใช้เ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ประเภทของโช้คอัพ (SHOCK ABSORBERS) ที่คุณต้องรู้

โช้คอัพ เป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของระบบช่วงล่าง คือ เป็นตัวรองรับแรงกระแทก และควบคุมการยึดเกาะถนนของตัวรถยนต์ โช้คอัพ และสปริงต้องทำงานร่วมกัน โดยเมื่อมีแรงกดมายังช่วงล่างสปริงจะทำการยุบตัว ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การอัดดอกยาง

INITIAL INSPECTIONขั้นตอนนี้เป็นตรวจสอบสภาพของโครงยาง ก่อนนำเข้าขบวนการผลิตโดยทำความสะอาดภายในโครงยางก่อน จากนั้นทำการตรวจสอบ            &nb ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

No Picture
สาระน่ารู้

วิธีตรวจสอบน้ำมันเครื่องปลอม

มันเครื่องใครว่าไม่สำคัญ ยิ่งสมัยนี้มีน้ำมันเครื่องจริง น้ำมันเครื่องปลอมปนกันมั่ว วันนี้ คาร์ซัม มังกรไฟ จะมาเสนอวิธีตรวจสอบน้ำมันเครื่องปลอม!! มาดูกันดีกว่า ว่าคณจะเป็นอีกคนที่ซื้อของปลอมมาหรือ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

7 การดัดแปลงรถที่ผิดกฎหมาย

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2130363180599717&set=pcb.2130423450593690&type=3&theater 1. ป้ายทะเบียน  หากมีการแปลงสภาพป้ายทะเบียนที่ขนส่งออกให้ เปลี่ยนกรอบใหม่ให้ยาวขึ้น ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

4 ขั้นตอน สมัคร “ใบขับขี่ดิจิตอล”

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2130363210599714&set=pcb.2130423450593690&type=3&theater หลังจาก พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับใหม่ ระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสามารถเรียกตรวจใบอนุญาตขั ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

การเคลื่อนย้ายรถโดยใช้วิธีสไลด์

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2130363180599717&set=pcb.2130423450593690&type=3&theater รถที่ควรใช้รถสไลด์ออนในการขนย้าย รถที่มีน้ำหนักมาก , รถที่โหลดต่ำ , รถ SUPER­CAR&nb ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เพิ่มจุด checkpoint

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2130363180599717&set=pcb.2130423450593690&type=3&theater นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังการมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

6 เทคนิคขับรถตอนกลางคืนให้ปลอดภัย

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2130363180599717&set=pcb.2130423450593690&type=3&theater การขับรถท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มืดมิดในตอนกลางคืน ทำให้การมองเห็น หรือสังเกตการณ์รอบตัวได ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รถยนต์ไฟฟ้า

ความเป็นมา ยานยนต์ไฟฟ้า การคิดค้น เริ่มจากแบตเตอรี่ที่สามารถประจุไฟใหม่ได้ ในรถไฟฟ้า คิดค้นได้หลังปี 1859 ค้นคิดโดยนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส Gaston Plante ได้คิดค้นแบตเตอรี่ชนิด ตะกั่ว-กรด ต่อมาปี 1884 นา ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ระบบความปลอดภัยในรถ

1.กล้องมองหลัง ปัจจุบันกล้องมองหลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก รถยนต์รุ่นใหม่ๆ ตั้งแต่ระดับราคา 7-8 แสนบาทขึ้นไป ก็เริ่มติดตั้งมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานแล้ว แต่สำหรับรถรุ่นเก่าที่ไม่มีมาให้ก็ไม่ต้องเสียใ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

วิธีตรวจเช็กสภาพรถยนต์เบื้องต้น

1. น้ำมันเครื่อง ดึงก้านน้ำมันเครื่องออกมาในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานจนถึงอุณหภูมิปกติแล้วดับสักครู่ (1-5นาที) จากนั้นเช็ดทำความสะอาดปลายก้านที่มีน้ำมันเครื่องติดออกมา แล้วใส่กลับเข้าไปที่เดิมอ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เมื่อน้ำท่วมรถไปแล้วทำไงได้บ้าง?

ขั้นตอนเบื้องต้นเมื่อน้ำท่วมรถ 1.โทรแจ้งประกันรถยนต์ โทรแจ้งประกัน รอเจ้าหน้าที่ประกันมาประเมินความเสียหาย เมื่อรถโดนน้ำท่วมแล้ว เราต้องรีบเช็กเลยว่ารถเรามีประกันไหม? แล้วใช้ประกันชั้นไหน? เพราะแต่ละช ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รถจมน้ำ ต้องเอาตัวรอดอย่างไร?

ต้องตั้งสติให้มั่นเมื่อ รถจมน้ำ หากเกิดเหตุรถจมน้ำ อันดับแรกสำคัญมากที่สุด คือต้องตั้งสติให้มั่น ให้คิดง่าย ๆ ว่ามันไม่ยากเกินไปที่จะแก้ไขเมื่อมีสติ และขณะที่รถยนต์กำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่จะตกน้ำ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ดริฟ ล็อค

อนอื่นต้องมาทำความรู้จักกับระบบเฟืองท้ายกันก่อนครับ ว่าทำไมถึงต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้ ประโยชน์ และหน้าที่ของมันคืออะไร เฟืองท้าย หรือดิฟเฟอเรนเชียล (DIFFERENTIAL) มีความสำคัญอย่างมากในรถยนต์ หน้าที่ห ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

6 อาการที่แสดงให้รู้ว่าช่วงล่างรถยนต์กำลังมีปัญหา

https://www.facebook.com/fitnessandtoy/videos/2122707528031949/ วิธีที่ดีสุดสำหรับการตรวจเช็คช่วงล่างรถยนต์ด้วยตัวเองโดยการสังเกตจากการแสดงอาการของรถยนต์ที่จะบ่งบอกให้คุณรู้เองว่าช่วงล่างรถยนต์กำลังมี ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

วิธีการขับรถลุยน้ำ

https://www.facebook.com/fitnessandtoy/videos/2122802721355763/ ช่วงนี้การจราจรค่อนข้างติดขัด เนื่องจากการเปิดเทอมของนักเรียน นักศึกษาทั้งหลาย ประกอบกับการเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้รถยิ่งติดคูณ 2 เข้าไปกันใหญ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

วิธีการเช็คน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่อง นับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยหล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แน่นอนว่าเมื่อผ่านการใช้งานไปสักระยะ น้ำมันเครื่องย่อมมีการเสื่อมสภาพและมีปริมาณที่ลดลงไปจากการเผ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รถ ที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง

กรมการขนส่งทางบก กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุก กำหนดให้ รถโดยสารและรถบรรทุกที่จดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ต้องติดตั้ง อุปกรณ์สะท้อนแสงหรือแผ่นสะท้อนแส ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รู้ไว้ก่อนโดนใบสั่ง จำกัดความเร็ว

นักซิ่งทั้งหลายรู้หรือไม่ว่าการขับรถด้วยความเร็วที่เกินกฎหมายกำหนดมีความผิดอย่างไร และความเร็วเท่าไหร่ถึงจะถือว่าผิดกฎหมาย จำกัดความเร็ว บทความนี้เราจะมาบอกถึงข้อกฎหมาย พ.ร.บ. จราจรทางบก https://www.f ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การเติมลมยางรถบรรทุก

https://www.facebook.com/fitnessandtoy/videos/2120753828227319/ ความดันลมเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมที่สุดสำหรับการเติมลมยางรถบรรทุก ? ความดันลมยางรถบรรทุก ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดูแลรักษายางรถบรรทุกคือการ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การเสริมแหนบรถบรรทุก

กรมการขนส่งทางบก แนะ!! การแก้ไขดัดแปลงระบบช่วงล่าง ทั้งระบบรองรับน้ำหนัก ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว หรือระบบขับเคลื่อน ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพกับกรมการขนส่งทางบก และแก้ไขรายละเอียดลักษณะรถในใบคู่มือ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การขอใบอนุญาติประกอบการขนส่ง

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2114913235478045&set=pcb.2114919802144055&type=3&theater ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งส่วนบุคคลให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบของกรมการขนส่งทางบกตามภ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ซื้อรถบรรทุก มือ2 ควรเช็คอะไรบ้าง

https://www.facebook.com/fitnessandtoy/videos/2120753828227319/ 1. ตรวจเช็คโครงสร้าง เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก รถบรรทุกมือสองเรียกได้ว่าผ่านอะไรมาค่อนข้างมาก จึงต้องให้ความสำคัญกับรายละเอียดมากกว่ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การต่อพ่วง

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบแผ่นอานหากมีจาระบีหล่อลื่นเพียงพอตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นและหมุดคิงสะอาด ขั้นที่ 2 ปรับเกียร์ขึ้นลงสูงกว่าแผ่นอาน 10-30mm ขั้นที่ 3 ทำให้อุปกรณ์ล็อกของอานเปิด ขั้นตอนที่ 4 ให้รถแทรกเ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การพ่วงแบตเตอรี่รถ

ปัญหาแบตเตอรี่หมดหรือเสื่อมสภาพ จนทำให้สตาร์ทรถไม่ติด ทางที่จะแก้ไขปัญหานี้คือการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือการต่อพ่วงแบตเตอรี่ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้สตาร์ทรถแล้วขับเคลื่อนรถได้ในระยะเวลาสั้นอุปกร ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ข้อดีของการขนส่งโดยรถยนต์ รถบรรทุก

รวดเร็ว: การขนส่งโดยรถยนต์ รถบรรทุกนั้นเป็นการบริการการขนส่งที่รวดเร็ว แต่ความรวดเร็วมักจะแปรผกผันกับปริมาณการบรรทุก คือถ้าบรรทุกมากความรวดเร็วก็จะน้อยลงไปนั่นเอง เป็นบริการการขนส่งจากที่ถึงที่: รถยนต ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เกียร์รถบรรทุก

https://www.facebook.com/fitnessandtoy/posts/2115588272077208?__tn__=K-R เกียร์รถบรรทุก ก็จะมีหลักๆ2แบบคือ-กระปุกเกียร์แบบไม่มีเกียร์ สูง-ต่ำ (splitter) เหมือนแบบรถยนต์เท่าไป โดยมากก็มีแค่6เกียร์ และเ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เทคนิคการขับรถขึ้นเขา

https://www.facebook.com/fitnessandtoy/videos/2122802721355763/ การขับรถบรรทุกขึ้นเขาถือว่าเป็นทักษะที่ยากของนักขับรถบรรทุก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความเร็วขึ้นเขา การใช้เกียร์ที่เหมาะสม นักขับต้องเข้าใจและ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

กล้องติดรถยนต์

https://www.facebook.com/fitnessandtoy/videos/2122707528031949/ 1.กล้องติดรถยนต์ใช้เป็นหลักฐานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ นี่คือประโยชน์หลักของกล้องติดรถยนต์เลย เพราะกล้องติดรถยนต์จะทำการบันทึกภาพตลอดการเดินท ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่รถยนต์ชนิดตะกั่วกรดจะแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ตามคุณสมบัติการใช้งาน ได้ดังต่อไปนี้ครับ 1. Conventional Battery (แบตเตอรี่ ชนิดต้องเติมน้ำกลั่น ตลอดเวลา ) : เป็นแบตเตอรี่ที่อัตราการสูญเสียไอน ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

วัตถุประสงค์ 1. รู้เข้าใจแนวคิดและทัศนคติ ที่ถูกต้องในการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ2. รู้ เข้าใจ เทคนิคในการขับรถที่ถูกต้องและปลอดภัย 3. ทราบสมรรถภาพความพร้อมทางร่างกายท ี่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการขับ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ระบบเบรกรถบรรทุก สิบล้อ

ก่อนอื่นขอกล่าวถึงพื้นฐานระบบเบรกทั่วไปเพื่อปูพื้นฐานก่อนครับเพราะชื่อเรียกระบบและกลไกต่างมีความซับซ้อนและคลายคลึงกันทำให้ยากต่อการจำแนกและการจำการเบรกของยานพาหนะมีหลายวิธีที่จะหยุด เช่นดึงตัวรถมิให้เ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

อัตราค่าบริการขนส่ง กรุงเทพฯ – ต่างจังหวัด(โดยประมาณ)

ภาคกลาง จังหวัด ระยะทาง ราคา จังหวัด ระยะทาง ราคา กำแพงเพชร 358 13000 สมุทรสงคราม 72 3000 ชัยนาท 194 7000 สมุทรสาคร 36 2000 นครนายก 107 4000 เพชรบูรณ์ 346 12500 นครปฐม 55 2000 ลพบุรี 153 5700 นครสวรรค ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รหัสลับของ รถบรรทุก ที่เราคนใช้รถใช้ถนนควรรู้

http://xn--22ce2cd7dh6h3a6i.com/cart/ รถบรรทุกที่ขับอยู่ด้านหน้าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายที-ขวาทีสลับกัน – กำลังจะเบรกในขณะที่เรากำลังขับรถตามรถบรรทุกคันหน้านั้น พบว่ารถบรรทุกคันหน้าได้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายที-ขวาที ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เทคโนโลยีที่พลิกโฉมรถบรรทุก

Self-Driving Truck ปัจจุบัน เทคโนโลยีแบบไร้คนขับ กำลังเป็นที่สนใจในอุตสาหกรรมรถบรรทุกเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นนวัตกรรมที่มีความล้ำสมัยแล้ว ยังเป็นเทคโนโลยีช่วยให้เกิดการประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิง อั ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รถบรรทุกโดนปล้น

https://www.facebook.com/fitnessandtoy/posts/2121324894836879?__tn__=K-R เสียหายยับ! รถพ่วงจอดนอนรอปะยาง คนร้ายดอดกรีดผ้าใบ ขโมยเบียร์ 120 ลังหนี ที่เกิดเหตุพบรถพ่วง 22 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว หมายเลขท ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ประเภทของดอกยางรถบรรทุก

ใครว่าดอกยางไม่สำคัญ จริงๆแล้วดอกยางมีหน้าที่เพื่อยึดเกาะถนนและรีดน้ำขณะขับรถเมื่อถนนเปียก เพื่อให้หน้ายางนั้นสัมผัสพื้นถนนทำให้การเดินทางนั้นสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยและไม่ลื่นจนออกถนน นอกจากนี้ยา ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ปัญหาที่เกิดจากการขนส่ง

คนขับรถบรรทุกโดยปกติคนขับรถบรรทุก มักไม่ใช่เจ้าของรถบรรทุกเขามีหน้าที่ขับอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ได้สนใจว่าน้ำหนักที่บรรทุกบนรถจะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ แต่สิ่งที่ยังคงต้องคำนึงแน่ๆคือเรื่องความเร ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การรับผิดชอบของขนส่งต่อสินค้า หากได้รับความเสียหาย

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ส่งพัสดุที่แจ้งรับประกันและชดเชยความเสียหาย https://www.facebook.com/fitnessandtoy/videos/2120753828227319/ กรณีที่สินค้าเสียหายหรือสูญหายระหว่างการจัดส่งสินค้า ในกรณีที่สินค้าเสียห ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ข่าวรถบรรทุกและข้อควรระวัง

ระทึก! รถบรรทุก 22 ล้อ ขนโครงเหล็ก พลิกคว่ำไฟลุกท่วม วันนี้(5 มิ.ย.) เวลา 14.00 น. ร.ต.อ.กิตติภูมิ ทาบุญ รองสว.สอบสวน สภ.บางปะหัน จงพระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์บรรทุก 22 ล้อเสียหลักพ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

เครื่องเล่นสนามเด็ก
รายชื่อขนส่ง

รหัส PG เครื่องเล่นสนามเด็ก

ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก,อุปกรณ์สนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นเพลย์กราวด์, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ยางปูพื้น, สนามเด็กเล่น, โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
ราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น, ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ลานกีฬาสันนิบาต, อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง, อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
เครื่องเล่นสนามเด็ก, เครื่องเล่นเด็กพลาสติก, แผ่นน้ำหนัก, ตุ้มน้ำหนัก, อุปกรณ์เสริม, บู๊ท, สีน้ำมัน, เบาะฟองน้ำ, เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม, สี, เบาะพลาสติก,ไฟเบอร์กลาส, เบาะไฟเบอร์, ที่นั่งพลาสติก, ที่นั่ง ที่พิงพลาสติก,
เบาะนั่งพลาสติก, รองเท้าหมีพูห์, รองเท้าพลาสติก, น็อต, น็อตและแหวน, เครื่องดัดท่อเหล็ก, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องเจียร, หินเจียร, เครื่องเจาะ, เครื่องบาก, เครื่องเชื่อม, ปั๊มลม, สว่าน, สว่านเจาะ, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ,
เหล็กราง, เหล็กกล่อง, เหล็กฉาก, เหล็กแบน, เหล็กหนา, เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย, เพลาบู๊ท, เพลา, เพลาดึง, ท่อกาวไนซ์, เหล็กแผ่นซิงค์, ท่อสตีม, ท่อแป๊ป, ท่อดำ, ท่อประปา ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคาถูกจากโรงงานโดยตรง
รายชื่อขนส่ง

รหัส SM รุ่นมาตรฐาน

ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก,อุปกรณ์สนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นเพลย์กราวด์, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ยางปูพื้น, สนามเด็กเล่น, โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
ราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น, ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ลานกีฬาสันนิบาต, อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง, อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
เครื่องเล่นสนามเด็ก, เครื่องเล่นเด็กพลาสติก, แผ่นน้ำหนัก, ตุ้มน้ำหนัก, อุปกรณ์เสริม, บู๊ท, สีน้ำมัน, เบาะฟองน้ำ, เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม, สี, เบาะพลาสติก,ไฟเบอร์กลาส, เบาะไฟเบอร์, ที่นั่งพลาสติก, ที่นั่ง ที่พิงพลาสติก,
เบาะนั่งพลาสติก, รองเท้าหมีพูห์, รองเท้าพลาสติก, น็อต, น็อตและแหวน, เครื่องดัดท่อเหล็ก, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องเจียร, หินเจียร, เครื่องเจาะ, เครื่องบาก, เครื่องเชื่อม, ปั๊มลม, สว่าน, สว่านเจาะ, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ,
เหล็กราง, เหล็กกล่อง, เหล็กฉาก, เหล็กแบน, เหล็กหนา, เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย, เพลาบู๊ท, เพลา, เพลาดึง, ท่อกาวไนซ์, เหล็กแผ่นซิงค์, ท่อสตีม, ท่อแป๊ป, ท่อดำ, ท่อประปา ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
รายชื่อขนส่ง

รหัส OUL รุ่นพิเศษ

ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก,อุปกรณ์สนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นเพลย์กราวด์, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ยางปูพื้น, สนามเด็กเล่น, โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
ราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น, ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ลานกีฬาสันนิบาต, อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง, อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
เครื่องเล่นสนามเด็ก, เครื่องเล่นเด็กพลาสติก, แผ่นน้ำหนัก, ตุ้มน้ำหนัก, อุปกรณ์เสริม, บู๊ท, สีน้ำมัน, เบาะฟองน้ำ, เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม, สี, เบาะพลาสติก,ไฟเบอร์กลาส, เบาะไฟเบอร์, ที่นั่งพลาสติก, ที่นั่ง ที่พิงพลาสติก,
เบาะนั่งพลาสติก, รองเท้าหมีพูห์, รองเท้าพลาสติก, น็อต, น็อตและแหวน, เครื่องดัดท่อเหล็ก, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องเจียร, หินเจียร, เครื่องเจาะ, เครื่องบาก, เครื่องเชื่อม, ปั๊มลม, สว่าน, สว่านเจาะ, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ,
เหล็กราง, เหล็กกล่อง, เหล็กฉาก, เหล็กแบน, เหล็กหนา, เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย, เพลาบู๊ท, เพลา, เพลาดึง, ท่อกาวไนซ์, เหล็กแผ่นซิงค์, ท่อสตีม, ท่อแป๊ป, ท่อดำ, ท่อประปา ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

การต่อสายพ่วงแบตเตอรี่รถ

ปัญหาแบตเตอรี่หมดหรือเสื่อมสภาพ จนทำให้สตาร์ทรถไม่ติด ทางที่จะแก้ไขปัญหานี้คือการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือการต่อพ่วงแบตเตอรี่ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้สตาร์ทรถแล้วขับเคลื่อนรถได้ในระยะเวลาสั้นอุปกร ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

คนดังยังไม่ตาย เขาอยู่ท้ายรถบรรทุก

สมัยก่อนที่โชเฟอร์นิยมนำภาพคนดังมาเป็นประดับรถบรรทุกสิบล้อ ถือเป็นยุคที่กระแสนิยมหนังตะวันตก เบ่งบานในประเทศไทย ทำให้เกิดกระแสคลั่งไคล้หนัง หรือคนดังต่างๆ ซึ่งหนังบางเรื่องก็เกี่ยวข้องกับรถบรรทุก บางเ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

ขั้นตอนการทำสีรถยนต์

1. ขูดสีรถออกทั้งหมดจนเห็นเนื้อเหล็ก https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2137911653178203&set=a.1405817456387630&type=3&theater 2. พ่นสีพื้นหรือสีเกาะเหล็กรอบตัวรถทั้งหมด เพื่อให้สี ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

สุดยอดงานวิศวกรรมอุโมงค์ลอดใต้ทะเล

เป็นสะพานข้ามช่องแคบเออเรซุนด์ ที่เชื่อมต่อจากประเทศสวีเดนไปยังประเทศเดนมาร์กและประเทศอื่น ๆ ในยุโรป ประกอบด้วยทางยกระดับ สะพานขึง และอุโมงค์ลอดใต้ทะเล ขนาด 4 ช่องจราจร และทางรถไฟคู่ขนานไปกับถนนคอนกรี ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

การเคลื่อนย้ายรถโดยใช้วิธีสไลด์

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2130363180599717&set=pcb.2130423450593690&type=3&theater รถที่ควรใช้รถสไลด์ออนในการขนย้าย รถที่มีน้ำหนักมาก , รถที่โหลดต่ำ , รถ SUPER­CAR&nb ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ประะเภทของรถขนส่ง

รถกะบะบรรทุก

รถกระบะ กฎหมายอนุญาตให้รถกระบะบรรทุกของได้ไม่เกิน 1,100 กิโลกรัม หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วรถกระบะที่บรรทุกของเยอะๆ สูงๆ นั้นผิดกฎหมายหรือเปล่า คำตอบคือ มีทั้งถูก และผิด– ถูกคือ….เมื่อต้องการให้รถบรรท ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ขนส่งภาคตะวันออก

รายชื่อขนส่งภาคตะวันออก

จังหวัดจันทบุรี ยู่เฮงล้อ สาย2 02-887-4844 พรอำนวย สาย2 03-938-1013 ตากสิน ขนส่ง สาย2 02-455-8147 ชนะโชคบริการ สาย2 02-887-2041-2 จันทบุรียุทธนาขนส่ง บริการการขนส่ง กระจายสินค้าทั่วจันทบุรี ทุกอำเภอ ส ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ขนส่งภาคตะวันตก

รายชื่อบริษัทขนส่งไปยังภาคตะวันตก

จังหวัดตาก ป.สยาม เขตทวีวัฒนา สาย3 02-885-9798-9 ทงเฮงฮวด วงแหวน 02-416-0753 สิทธิ์วงษ์ทรานสปอร์ต สาย2 ซ.24 02-885-8441 ศิริสมบูรณ์ทรัพย์ สาย2 02-8871528 คิงส์แมมบู วงแหวน 02-885-8420-2 ตากน้ำทิพย์ขนส ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

รายชื่อขนส่งที่ไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กาฬสินธุ์ สมพงษ์อุบลรัตน์ ขนส่ง ที่อยู่: สาย3 ซอย 16/1 (ขาเข้า) กาฬสินธฺุ์ ทุกอำเภอ โทร.081 424 2245  จันทร์สว่าง ขนส่ง ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา อำเภอที่เข้า: ยางตลาด/ห้วยเม็ก ดาวศรีบุญลือ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ขนส่งภาคกลาง

รายชื่อขนส่ง ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร B.S Express รับขนส่ง 11 จังหวัด กรุงเทพ สมุทรปราการ สมุทรสาครสมุทรสงคราม นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สระบุรี ราชบุรี  ฉะเชิงเทรา นครปฐม เบอร์ติดต่อ 0863039620 / 02-1148855 บริษัท นิ่มซี่เส็ง ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ขนส่งภาคใต้

รายชื่อขนส่งที่ไปภาคใต้

กระบี่ จันทร์สว่าง ขนส่ง ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา อำเภอที่เข้า: เมือง เฟิร์ส เอ็กเพรส ขนส่ง ที่อยู่: สาย 3 ซอย 16 (ขาออก ติดกับถนนใหญ่) อำเภอที่ส่ง: เพชรบุรี/ประจวบ/ชุมพร/ระนอง/สุราษฎ์ธานี/ กระบี่/น ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ขนส่งภาคเหนือ

รายชื่อขนส่งที่ไปภาคเหนือ

จังหวัดเชียงราย ป.รุ่งโรจน์ถนนพุทธมณฑลสาย 2081-689-992102-885-9517-805-371-1230        บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด สาขา เชียงรายที่อยู่ 300 หมู่ 26 ต. รอบเวียง ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

 • เครื่องเล่นสนามเด็ก
  รายชื่อขนส่ง

  รหัส PG เครื่องเล่นสนามเด็ก

  ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก,อุปกรณ์สนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นเพลย์กราวด์, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ยางปูพื้น, สนามเด็กเล่น, โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
  ราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น, ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ลานกีฬาสันนิบาต, อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง, อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
  เครื่องเล่นสนามเด็ก, เครื่องเล่นเด็กพลาสติก, แผ่นน้ำหนัก, ตุ้มน้ำหนัก, อุปกรณ์เสริม, บู๊ท, สีน้ำมัน, เบาะฟองน้ำ, เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม, สี, เบาะพลาสติก,ไฟเบอร์กลาส, เบาะไฟเบอร์, ที่นั่งพลาสติก, ที่นั่ง ที่พิงพลาสติก,
  เบาะนั่งพลาสติก, รองเท้าหมีพูห์, รองเท้าพลาสติก, น็อต, น็อตและแหวน, เครื่องดัดท่อเหล็ก, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องเจียร, หินเจียร, เครื่องเจาะ, เครื่องบาก, เครื่องเชื่อม, ปั๊มลม, สว่าน, สว่านเจาะ, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ,
  เหล็กราง, เหล็กกล่อง, เหล็กฉาก, เหล็กแบน, เหล็กหนา, เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย, เพลาบู๊ท, เพลา, เพลาดึง, ท่อกาวไนซ์, เหล็กแผ่นซิงค์, ท่อสตีม, ท่อแป๊ป, ท่อดำ, ท่อประปา ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

 • เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคาถูกจากโรงงานโดยตรง
  รายชื่อขนส่ง

  รหัส SM รุ่นมาตรฐาน

  ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก,อุปกรณ์สนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นเพลย์กราวด์, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ยางปูพื้น, สนามเด็กเล่น, โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
  ราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น, ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ลานกีฬาสันนิบาต, อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง, อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
  เครื่องเล่นสนามเด็ก, เครื่องเล่นเด็กพลาสติก, แผ่นน้ำหนัก, ตุ้มน้ำหนัก, อุปกรณ์เสริม, บู๊ท, สีน้ำมัน, เบาะฟองน้ำ, เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม, สี, เบาะพลาสติก,ไฟเบอร์กลาส, เบาะไฟเบอร์, ที่นั่งพลาสติก, ที่นั่ง ที่พิงพลาสติก,
  เบาะนั่งพลาสติก, รองเท้าหมีพูห์, รองเท้าพลาสติก, น็อต, น็อตและแหวน, เครื่องดัดท่อเหล็ก, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องเจียร, หินเจียร, เครื่องเจาะ, เครื่องบาก, เครื่องเชื่อม, ปั๊มลม, สว่าน, สว่านเจาะ, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ,
  เหล็กราง, เหล็กกล่อง, เหล็กฉาก, เหล็กแบน, เหล็กหนา, เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย, เพลาบู๊ท, เพลา, เพลาดึง, ท่อกาวไนซ์, เหล็กแผ่นซิงค์, ท่อสตีม, ท่อแป๊ป, ท่อดำ, ท่อประปา ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

 • เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
  รายชื่อขนส่ง

  รหัส OUL รุ่นพิเศษ

  ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก,อุปกรณ์สนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นเพลย์กราวด์, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ยางปูพื้น, สนามเด็กเล่น, โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
  ราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น, ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ลานกีฬาสันนิบาต, อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง, อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
  เครื่องเล่นสนามเด็ก, เครื่องเล่นเด็กพลาสติก, แผ่นน้ำหนัก, ตุ้มน้ำหนัก, อุปกรณ์เสริม, บู๊ท, สีน้ำมัน, เบาะฟองน้ำ, เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม, สี, เบาะพลาสติก,ไฟเบอร์กลาส, เบาะไฟเบอร์, ที่นั่งพลาสติก, ที่นั่ง ที่พิงพลาสติก,
  เบาะนั่งพลาสติก, รองเท้าหมีพูห์, รองเท้าพลาสติก, น็อต, น็อตและแหวน, เครื่องดัดท่อเหล็ก, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องเจียร, หินเจียร, เครื่องเจาะ, เครื่องบาก, เครื่องเชื่อม, ปั๊มลม, สว่าน, สว่านเจาะ, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ,
  เหล็กราง, เหล็กกล่อง, เหล็กฉาก, เหล็กแบน, เหล็กหนา, เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย, เพลาบู๊ท, เพลา, เพลาดึง, ท่อกาวไนซ์, เหล็กแผ่นซิงค์, ท่อสตีม, ท่อแป๊ป, ท่อดำ, ท่อประปา ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

เครื่องเล่นสนามเด็ก

รหัส PG เครื่องเล่นสนามเด็ก

by admin-transport in รายชื่อขนส่ง

ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก,อุปกรณ์สนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นเพลย์กราวด์, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ยางปูพื้น, สนามเด็กเล่น, โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
ราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น, ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ลานกีฬาสันนิบาต, อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง, อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
เครื่องเล่นสนามเด็ก, เครื่องเล่นเด็กพลาสติก, แผ่นน้ำหนัก, ตุ้มน้ำหนัก, อุปกรณ์เสริม, บู๊ท, สีน้ำมัน, เบาะฟองน้ำ, เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม, สี, เบาะพลาสติก,ไฟเบอร์กลาส, เบาะไฟเบอร์, ที่นั่งพลาสติก, ที่นั่ง ที่พิงพลาสติก,
เบาะนั่งพลาสติก, รองเท้าหมีพูห์, รองเท้าพลาสติก, น็อต, น็อตและแหวน, เครื่องดัดท่อเหล็ก, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องเจียร, หินเจียร, เครื่องเจาะ, เครื่องบาก, เครื่องเชื่อม, ปั๊มลม, สว่าน, สว่านเจาะ, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ,
เหล็กราง, เหล็กกล่อง, เหล็กฉาก, เหล็กแบน, เหล็กหนา, เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย, เพลาบู๊ท, เพลา, เพลาดึง, ท่อกาวไนซ์, เหล็กแผ่นซิงค์, ท่อสตีม, ท่อแป๊ป, ท่อดำ, ท่อประปา ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ป้ายกำกับ

ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ตุ้มน้ำหนัก ที่นั่งพลาสติก ท่อกาวไนซ์ ท่อดำ ท่อสตีม ท่อแป๊ป น็อต บู๊ท ปั๊มลม ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ยางปูพื้น ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น รองเท้าพลาสติก ลานกีฬาสันนิบาต สนามเด็กเล่น สว่าน สว่านเจาะ สี อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง อุปกรณ์สนามเด็กเล่น อุปกรณ์เสริม เครื่องดัดท่อเหล็ก เครื่องตัดเหล็ก เครื่องบาก เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ เครื่องเจาะ เครื่องเจียร เครื่องเล่นสนามเด็ก เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง เครื่องเล่นเด็กพลาสติก เครื่องเล่นเพลย์กราวด์ เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม เพลา เพลาดึง เพลาบู๊ท เหล็กกล่อง เหล็กราง เหล็กหนา เหล็กแบน เหล็กแผ่นซิงค์ เหล็กแผ่นลาย เหล็กแผ่นเรียบ แผ่นน้ำหนัก