***ช่วยกันแชร์หน่อยจ้า****

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ส่งพัสดุที่แจ้งรับประกันและชดเชยความเสียหาย

https://www.facebook.com/fitnessandtoy/videos/2120753828227319/

กรณีที่สินค้าเสียหายหรือสูญหายระหว่างการจัดส่งสินค้า
ในกรณีที่สินค้าเสียหายหรือสูญหายระหว่างการจัดส่งสินค้า จะดำเนินการการแจ้งข้อมูลไปยังผู้ส่งพัสดุให้รับทราบข้อมูล และขอเอกสารสำหรับการดำเนินการรับประกันและชดเชยความเสียหาย โดยผู้ส่งพัสดุจะต้องทำการส่งเอกสารภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับแจ้งปัญหาสินค้าเสียหายหรือสูญหาย หากไม่มีการจัดส่งเอกสารรับประกันและชดเชยความเสียหายให้ตามระยะเวลาที่กำหนดสามารถยกเลิกการอนุมัติการประกันและชดเชยความเสียหายสินค้าได้ทันที

กรณีที่สินค้าเสียหายหลังการจัดส่งสินค้า
ผู้ส่งพัสดุจะต้องถ่ายรูปสินค้าที่เสียหาย ลักษณะการบรรจุสินค้า พร้อมรูปบรรจุภัณฑ์ทั้ง 4 ด้าน เมื่อมีการตรวจสอบและสรุปผลว่า สินค้าได้รับความเสียหายจากกระบวนการขนส่งจะทำการแจ้งข้อมูลไปยังผู้ส่งพัสดุให้รับทราบข้อมูลและขอเอกสารสำหรับการดำเนินการรับประกันและชดเชยความเสียหาย โดยผู้ส่งพัสดุจะต้องทำการส่งเอกสารภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับแจ้งปัญหาสินค้าเสียหายหรือสูญหาย หากไม่มีการจัดส่งเอกสารรับประกันและชดเชยความเสียหายให้แฟลชตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถยกเลิกการอนุมัติการประกันและชดเชยความเสียหายสินค้าได้ทันทีเอกสารสำหรับการแจ้งรับประกันและชดเชยความเสียหาย
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาสมุดบัญชีสำหรับโอนค่าชดเชยความเสียหาย
ใบเสร็จแสดงราคาสินค้า
แบบฟอร์มรับประกันและชดเชยความเสียหาย โดยแฟลชจะเป็นผู้ ส่งให้ผู้ส่งพัสดุกรอกข้อมูลและส่งกลับมายังแฟลช

 กฎหมายที่บังคับใช้
ข้อพิพาทใดๆ อันเกิดขึ้นภายใต้หรือไม่ว่าประการใดเกี่ยวข้องกับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข เหล่านี้ ไม่ว่าในทางใดจะต้องอยู่ภายใต้ (เพื่อประโยชน์ของแฟลช) อำนาจศาลที่มีขอบเขตในการตัดสินคดีทั่วไปและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทย และผู้ส่งของจะยื่นฟ้องศาลและจะต้องปฏิบัติตามการตัดสินดังกล่าว เว้นแต่จะขัดต่อกฏหมายที่บังคับใช้