***ช่วยกันแชร์หน่อยจ้า****
 1. รายการต่อไปนี้ถือว่าเป็นพัสดุต้องห้าม และคุณตกลงที่จะ ไม่ส่งสินค้าใดๆ ต่อไปนี้เป็นพัสดุ
  1. สินค้าผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  2. สินค้าอันตรายรวมถึงสินค้าเสี่ยงอันตรายหรือเป็นพิษ วัตถุระเบิด อาวุธหรือปืน
  3. แบตเตอรี่รถทุกชนิดประเภทใช้งานแล้วหรือวัตถุที่อาจก่อระเบิดหรือประกายไฟ
  4. ยาสูบทุกชนิด บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  5. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  6. ตราสารเงิน และตราสารเทียบเท่าเงินสด เช่น หุ้นและพันธบัตร
  7. บัตรเครดิต บัตรเดบิตหรือบัตรเงินสด
  8. เอกสารส่วนบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาล เช่นบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ เป็นต้น
  9. จดหมาย และไปรษณียบัตร ทุกชนิด
  10. ทองแท่ง โลหะหรือหินมีค่า/กึ่งมีค่า
  11. ของสะสม โบราณวัตถุ งานศิลป์ หรือสิ่งของที่มีมูลค่าหรือสิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เช่น พระพุทธรูป
  12. สัตว์ที่มีชีวิต
  13. ซากมนุษย์หรือสัตว์ ชิ้นส่วนของร่างกายหรืออวัยวะ
  14. การจัดส่งโดยไม่บรรจุหีบห่อที่เหมาะสมหรือเพียงพอ
  15. พัสดุบรรจุกล่องโฟม
  16. พัสดุที่อาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือความเสียหายแก่พัสดุ อุปกรณ์หรือบุคคลอื่น
  17. พัสดุที่มีผลรวมของความยาวความกว้างและความสูงมากกว่า 200 ซม. หรือหนักเกิน 25 กิโลกรัม
  18. พัสดุที่ต้องการให้เราได้รับใบอนุญาตพิเศษหรือใบอนุญาตสำหรับการขนส่ง การนำเข้าหรือส่งออก
 2. แม้จะมีบทบัญญัติอื่นใด เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียความเสียหายหรือการส่งมอบล่าช้าต่อรายการใดๆ ที่ระบุไว้
 3. คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายในการเรียกร้องใดๆ และทั้งหมดแก่เรา รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอันเป็นผลจากการที่คุณฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับ หรือจากการส่งสินค้าใดๆ ที่ระบุไว้