ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายขนส่ง

ระเบียบการขนส่งทางบก

ตามกฎหมายการขนส่ง ก้าหนดอุปกรณ์ขนส่งและน้ำหนักรถบรรทุก ดังนี้ ลักษณะรถที่ใช้ขนส่งสินค้าแบ่งออกเป็น9ลักษณะ 1) รถกะบะบรรทุก คลอบคลุมรถบรรทุกมีคอกหรือไม่มีคอก หรือไม่มีอุปกรณ์ยกหรือเทของ มีหลังคาและไม่มีหลังคา 2) รถตู้บรรทุกคลอบคลุมรถตู้ทึบ มีบานประตูปิดเปิดสำหรับถ่ายของด้านข้างหรือด้านหลัง 3) รถบรรทุกของเหลว มีถังสำหรับบรรทุกของเหลว 4) รถบรรทุกวัสดุอันตราย ก๊าซเหลว สารเคมี ระเบิด 5) รถบรรทุกเฉพาะกิจ ครอบคลุมรถบรรทุกเครื่องดื่มขยะมูลฝอย รถผสมซีเมนต์ 6) รถพ่วง ครอบคลุมถึงรถพ่วงที่มีน้ำหนักรถ รวมน้ำห ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***