***ช่วยกันแชร์หน่อยจ้า****

วัตถุประสงค
เพื่อควบคุมกฎระเบียบในการขนส่งสินค้า และระยะเวลาตามที่ลูกค้ากำหนด

พัสดุต้องห้าม

 1. รายการต่อไปนี้ถือว่าเป็นพัสดุต้องห้าม และคุณตกลงที่จะ ไม่ส่งสินค้าใดๆ ต่อไปนี้เป็นพัสดุ
  1. สินค้าผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  2. สินค้าอันตรายรวมถึงสินค้าเสี่ยงอันตรายหรือเป็นพิษ วัตถุระเบิด อาวุธหรือปืน
  3. แบตเตอรี่รถทุกชนิดประเภทใช้งานแล้ว
  4. ยาสูบทุกชนิด บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  5. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  6. ตราสารเงิน และตราสารเทียบเท่าเงินสด เช่น หุ้นและพันธบัตร
  7. บัตรเครดิต บัตรเดบิตหรือบัตรเงินสด
  8. เอกสารส่วนบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาล เช่นบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ เป็นต้น
  9. จดหมาย และไปรษณียบัตร ทุกชนิด
  10. ทองแท่ง โลหะหรือหินมีค่า/กึ่งมีค่า
  11. ของสะสม เช่น โบราณวัตถุ งานศิลป์
  12. สัตว์ที่มีชีวิต
  13. ซากมนุษย์หรือสัตว์ ชิ้นส่วนของร่างกายหรืออวัยวะ
  14. การจัดส่งโดยไม่บรรจุหีบห่อที่เหมาะสมหรือเพียงพอ
  15. พัสดุบรรจุกล่องโฟม
  16. พัสดุที่อาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือความเสียหายแก่พัสดุ อุปกรณ์หรือบุคคลอื่น
  17. พัสดุที่ต้องการให้เราได้รับใบอนุญาตพิเศษหรือใบอนุญาตสำหรับการขนส่ง การนำเข้าหรือส่งออก
   หมายเหตุ:อยู่ที่แต่ละบริษัทขนส่งกำหนด

พัสดุที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้

 1. เราอาจยอมรับรายการดังต่อไปนี้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ แต่เงื่อนไขการเรียกร้องก็แตกต่างจากปกติ
  1. อาหารแห้ง ลูกอม ช็อกโกแลต
  2. อาหารที่เน่าเปื่อยในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
  3. บัตรกำนัล คูปอง บัตรของขวัญ
  4. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว เช่น น้ำ น้ำมัน ครีม ซีรั่ม เจล ฯลฯ
  5. แบตเตอรี่รถยนต์ / รถจักรยานยนต์แบบน้ำใหม่
  6. พืชและต้นไม้

การจัดส่งล่าช้า

 1. ‘การจัดส่งล่าช้า’ หมายถึงการจัดส่งที่เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งใช้เวลาเกินกว่าวันที่จัดส่งโดยประมาณ วันที่จัดส่งที่กำหนดเป็นเพียงการประมาณเท่านั้นและไม่มีการรับประกัน
 2. ขณะที่เราพยายามส่งมอบพัสดุอย่างเหมาะสมตามตารางเวลาการจัดส่ง เวลาจะไม่ถือเป็นสาระสำคัญในแง่ของการจัดส่งพัสดุ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากความล่าช้าในการจัดส่ง

ค่าจัดส่งและค่าใช้จ่ายอื่น

 1. ผู้ส่งสินค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่ง และคำนวณตามวิธีการต่อไปนี้
  1. น้ำหนักขนาด หรือ
  2. การเปรียบเทียบขนาดของพัสดุ (ผลรวมของความยาว ความกว้างและความสูง) และน้ำหนัก สำหรับวิธีนี้ขนาดและน้ำหนักที่แตกต่างกันจะมีช่วงราคาต่างกันและค่าจัดส่งพัสดุที่เกิดขึ้นจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงราคาของขนาดหรือน้ำหนัก แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

การแก้ไขที่อยู่และการกำหนดเส้นทางใหม่

 1. หากผู้ส่งสินค้าไม่สามารถให้ที่อยู่ทั้งหมดหรือที่ถูกต้องของผู้รับมอบได้ เราจะพยายามค้นหาที่อยู่ที่ถูกต้องและส่งมอบพัสดุ หากไม่สำเร็จ เราจะพยายามติดต่อผู้ส่งสินค้าเพื่อขอคำแนะนำ หากต้องกำหนดเส้นทางใหม่หลังจากผู้ส่งสินค้าระบุที่อยู่ที่ถูกต้องใหม่ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
 2. หากผู้รับมอบขอเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่ง ผู้รับมอบจะต้องติดต่อผู้ส่งสินค้าซึ่งจะให้คำแนะนำในการกำหนดเส้นทางใหม่
 3. การกำหนดเส้นทางใหม่จะต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติม

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงและเงื่อนไขจะอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอยู่ใต้เขตอำนาจศาลแห่งราชอาณาจักรไทยโดยไม่อาจเพิกถอนได้

ให้เรา เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณ เป็นผู้ขับเคลื่อนธุรกิจให้กับคุณ หรือเป็นคู่ค้าที่ดีที่สุดสำหรับคุณ เราจะไม่หยุดที่นำประสบการณ์มาพัฒนาคุณภาพการบริการกับลูกค้า เราจะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว