***ช่วยกันแชร์หน่อยจ้า****

Location Code

จังหวัดอำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชในเมือง80000
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชท่าวัง80000
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชคลัง80000
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชท่าไร่80000
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชปากนคร80000
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนาทราย80280
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชกำแพงเซา80280
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไชยมนตรี80000
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชมะม่วงสองต้น80000
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนาเคียน80000
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชท่างิ้ว80280
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชโพธิ์เสด็จ80000
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชบางจาก80330
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชปากพูน80000
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชท่าซัก80000
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชท่าเรือ80000
นครศรีธรรมราชอำเภอพรหมคีรีพรหมโลก80320
นครศรีธรรมราชอำเภอพรหมคีรีบ้านเกาะ80320
นครศรีธรรมราชอำเภอพรหมคีรีอินคีรี80320
นครศรีธรรมราชอำเภอพรหมคีรีทอนหงส์80320
นครศรีธรรมราชอำเภอพรหมคีรีนาเรียง80320
นครศรีธรรมราชอำเภอลานสกาเขาแก้ว80230
นครศรีธรรมราชอำเภอลานสกาลานสกา80230
นครศรีธรรมราชอำเภอลานสกาท่าดี80230
นครศรีธรรมราชอำเภอลานสกากำโลน80230
นครศรีธรรมราชอำเภอลานสกาขุนทะเล80230
นครศรีธรรมราชอำเภอฉวางฉวาง80150
นครศรีธรรมราชอำเภอฉวางละอาย80250
นครศรีธรรมราชอำเภอฉวางนาแว80150
นครศรีธรรมราชอำเภอฉวางไม้เรียง80150
นครศรีธรรมราชอำเภอฉวางกะเปียด80260
นครศรีธรรมราชอำเภอฉวางนากะชะ80150
นครศรีธรรมราชอำเภอฉวางห้วยปริก80260
นครศรีธรรมราชอำเภอฉวางไสหร้า80150
นครศรีธรรมราชอำเภอฉวางนาเขลียง80260
นครศรีธรรมราชอำเภอฉวางจันดี80250
นครศรีธรรมราชอำเภอพิปูนพิปูน80270
นครศรีธรรมราชอำเภอพิปูนกะทูน80270
นครศรีธรรมราชอำเภอพิปูนเขาพระ80270
นครศรีธรรมราชอำเภอพิปูนยางค้อม80270
นครศรีธรรมราชอำเภอพิปูนควนกลาง80270
นครศรีธรรมราชอำเภอเชียรใหญ่เชียรใหญ่80190
นครศรีธรรมราชอำเภอเชียรใหญ่ท่าขนาน80190
นครศรีธรรมราชอำเภอเชียรใหญ่บ้านกลาง80190
นครศรีธรรมราชอำเภอเชียรใหญ่บ้านเนิน80190
นครศรีธรรมราชอำเภอเชียรใหญ่ไสหมาก80190
นครศรีธรรมราชอำเภอเชียรใหญ่ท้องลำเจียก80190
นครศรีธรรมราชอำเภอเชียรใหญ่เสือหึง80190
นครศรีธรรมราชอำเภอเชียรใหญ่การะเกด80190
นครศรีธรรมราชอำเภอเชียรใหญ่เขาพระบาท80190
นครศรีธรรมราชอำเภอเชียรใหญ่แม่เจ้าอยู่หัว80190
นครศรีธรรมราชอำเภอชะอวดชะอวด80180
นครศรีธรรมราชอำเภอชะอวดท่าเสม็ด80180
นครศรีธรรมราชอำเภอชะอวดท่าประจะ80180
นครศรีธรรมราชอำเภอชะอวดเคร็ง80180
นครศรีธรรมราชอำเภอชะอวดวังอ่าง80180
นครศรีธรรมราชอำเภอชะอวดบ้านตูล80180
นครศรีธรรมราชอำเภอชะอวดขอนหาด80180
นครศรีธรรมราชอำเภอชะอวดเกาะขันธ์80180
นครศรีธรรมราชอำเภอชะอวดควนหนองหงษ์80180
นครศรีธรรมราชอำเภอชะอวดเขาพระทอง80180
นครศรีธรรมราชอำเภอชะอวดนางหลง80180
นครศรีธรรมราชอำเภอท่าศาลาท่าศาลา80160
นครศรีธรรมราชอำเภอท่าศาลากลาย80160
นครศรีธรรมราชอำเภอท่าศาลาท่าขึ้น80160
นครศรีธรรมราชอำเภอท่าศาลาหัวตะพาน80160
นครศรีธรรมราชอำเภอท่าศาลาสระแก้ว80160
นครศรีธรรมราชอำเภอท่าศาลาโมคลาน80160
นครศรีธรรมราชอำเภอท่าศาลาไทยบุรี80160
นครศรีธรรมราชอำเภอท่าศาลาดอนตะโก80160
นครศรีธรรมราชอำเภอท่าศาลาตลิ่งชัน80160
นครศรีธรรมราชอำเภอท่าศาลาโพธิ์ทอง80160
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงปากแพรก80110
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงชะมาย80110
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงหนองหงส์80110
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงควนกรด80110
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงนาไม้ไผ่80110
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงนาหลวงเสน80110
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงเขาโร80110
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงกะปาง80310
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงที่วัง80110
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงน้ำตก80110
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงถ้ำใหญ่80110
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงนาโพธิ์80110
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงเขาขาว80110
นครศรีธรรมราชอำเภอนาบอนนาบอน80220
นครศรีธรรมราชอำเภอนาบอนทุ่งสง80220
นครศรีธรรมราชอำเภอนาบอนแก้วแสน80220
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งใหญ่ท่ายาง80240
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งใหญ่ทุ่งสัง80240
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งใหญ่ทุ่งใหญ่80240
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งใหญ่กุแหระ80240
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งใหญ่ปริก80240
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งใหญ่บางรูป80240
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งใหญ่กรุงหยัน80240
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังปากพนัง80140
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังคลองน้อย80330
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังป่าระกำ80140
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังชะเมา80330
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังคลองกระบือ80140
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังเกาะทวด80330
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังบ้านใหม่80140
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังหูล่อง80140
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังแหลมตะลุมพุก80140
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังปากพนังฝั่งตะวันตก80140
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังบางศาลา80140
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังบางพระ80140
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังบางตะพง80140
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังปากพนังฝั่งตะวันออก80140
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังบ้านเพิง80140
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังท่าพยา80140
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังปากแพรก80140
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังขนาบนาก80140
นครศรีธรรมราชอำเภอร่อนพิบูลย์ร่อนพิบูลย์80130
นครศรีธรรมราชอำเภอร่อนพิบูลย์หินตก80350
นครศรีธรรมราชอำเภอร่อนพิบูลย์เสาธง80350
นครศรีธรรมราชอำเภอร่อนพิบูลย์ควนเกย80130
นครศรีธรรมราชอำเภอร่อนพิบูลย์ควนพัง80130
นครศรีธรรมราชอำเภอร่อนพิบูลย์ควนชุม80130
นครศรีธรรมราชอำเภอสิชลสิชล80120
นครศรีธรรมราชอำเภอสิชลทุ่งปรัง80120
นครศรีธรรมราชอำเภอสิชลฉลอง80120
นครศรีธรรมราชอำเภอสิชลเสาเภา80340
นครศรีธรรมราชอำเภอสิชลเปลี่ยน80120
นครศรีธรรมราชอำเภอสิชลสี่ขีด80120
นครศรีธรรมราชอำเภอสิชลเทพราช80340
นครศรีธรรมราชอำเภอสิชลเขาน้อย80120
นครศรีธรรมราชอำเภอสิชลทุ่งใส80120
นครศรีธรรมราชอำเภอขนอมขนอม80210
นครศรีธรรมราชอำเภอขนอมควนทอง80210
นครศรีธรรมราชอำเภอขนอมท้องเนียน80210
นครศรีธรรมราชอำเภอหัวไทรหัวไทร80170
นครศรีธรรมราชอำเภอหัวไทรหน้าสตน80170
นครศรีธรรมราชอำเภอหัวไทรทรายขาว80170
นครศรีธรรมราชอำเภอหัวไทรแหลม80170
นครศรีธรรมราชอำเภอหัวไทรเขาพังไกร80170
นครศรีธรรมราชอำเภอหัวไทรบ้านราม80170
นครศรีธรรมราชอำเภอหัวไทรบางนบ80170
นครศรีธรรมราชอำเภอหัวไทรท่าซอม80170
นครศรีธรรมราชอำเภอหัวไทรควนชะลิก80170
นครศรีธรรมราชอำเภอหัวไทรรามแก้ว80170
นครศรีธรรมราชอำเภอหัวไทรเกาะเพชร80170
นครศรีธรรมราชอำเภอบางขันบางขัน80360
นครศรีธรรมราชอำเภอบางขันบ้านลำนาว80360
นครศรีธรรมราชอำเภอบางขันวังหิน80360
นครศรีธรรมราชอำเภอบางขันบ้านนิคม80360
นครศรีธรรมราชอำเภอถ้ำพรรณราถ้ำพรรณรา80260
นครศรีธรรมราชอำเภอถ้ำพรรณราคลองเส80260
นครศรีธรรมราชอำเภอถ้ำพรรณราดุสิต80260
นครศรีธรรมราชอำเภอจุฬาภรณ์บ้านควนมุด80180
นครศรีธรรมราชอำเภอจุฬาภรณ์บ้านชะอวด80180
นครศรีธรรมราชอำเภอจุฬาภรณ์ควนหนองคว้า80130
นครศรีธรรมราชอำเภอจุฬาภรณ์ทุ่งโพธิ์80130
นครศรีธรรมราชอำเภอจุฬาภรณ์นาหมอบุญ80130
นครศรีธรรมราชอำเภอจุฬาภรณ์สามตำบล80130
นครศรีธรรมราชอำเภอพระพรหมนาพรุ80000
นครศรีธรรมราชอำเภอพระพรหมนาสาร80000
นครศรีธรรมราชอำเภอพระพรหมท้ายสำเภา80000
นครศรีธรรมราชอำเภอพระพรหมช้างซ้าย80000
นครศรีธรรมราชอำเภอนบพิตำนบพิตำ80160
นครศรีธรรมราชอำเภอนบพิตำกรุงชิง80160
นครศรีธรรมราชอำเภอนบพิตำกะหรอ80160
นครศรีธรรมราชอำเภอนบพิตำนาเหรง80160
นครศรีธรรมราชอำเภอช้างกลางช้างกลาง80250
นครศรีธรรมราชอำเภอช้างกลางหลักช้าง80250
นครศรีธรรมราชอำเภอช้างกลางสวนขัน80250
นครศรีธรรมราชอำเภอเฉลิมพระเกียรติเชียรเขา80190
นครศรีธรรมราชอำเภอเฉลิมพระเกียรติดอนตรอ80290
นครศรีธรรมราชอำเภอเฉลิมพระเกียรติสวนหลวง80190
นครศรีธรรมราชอำเภอเฉลิมพระเกียรติทางพูน80290
กระบี่อำเภอเมืองกระบี่ปากน้ำ81000
กระบี่อำเภอเมืองกระบี่กระบี่ใหญ่81000
กระบี่อำเภอเมืองกระบี่กระบี่น้อย81000
กระบี่อำเภอเมืองกระบี่เขาคราม81000
กระบี่อำเภอเมืองกระบี่เขาทอง81000
กระบี่อำเภอเมืองกระบี่ทับปริก81000
กระบี่อำเภอเมืองกระบี่ไสไทย81000
กระบี่อำเภอเมืองกระบี่อ่าวนาง81000
กระบี่อำเภอเมืองกระบี่หนองทะเล81000
กระบี่อำเภอเมืองกระบี่คลองประสงค์81000
กระบี่อำเภอเขาพนมเขาพนม81140
กระบี่อำเภอเขาพนมเขาดิน81140
กระบี่อำเภอเขาพนมสินปุน80240
กระบี่อำเภอเขาพนมพรุเตียว81140
กระบี่อำเภอเขาพนมหน้าเขา81140
กระบี่อำเภอเขาพนมโคกหาร80240
กระบี่อำเภอเกาะลันตาเกาะลันตาใหญ่81150
กระบี่อำเภอเกาะลันตาเกาะลันตาน้อย81150
กระบี่อำเภอเกาะลันตาเกาะกลาง81120
กระบี่อำเภอเกาะลันตาคลองยาง81120
กระบี่อำเภอเกาะลันตาศาลาด่าน81150
กระบี่อำเภอคลองท่อมคลองท่อมใต้81120
กระบี่อำเภอคลองท่อมคลองท่อมเหนือ81120
กระบี่อำเภอคลองท่อมคลองพน81170
กระบี่อำเภอคลองท่อมทรายขาว81170
กระบี่อำเภอคลองท่อมห้วยน้ำขาว81120
กระบี่อำเภอคลองท่อมพรุดินนา81120
กระบี่อำเภอคลองท่อมเพหลา81120
กระบี่อำเภออ่าวลึกอ่าวลึกใต้81110
กระบี่อำเภออ่าวลึกแหลมสัก81110
กระบี่อำเภออ่าวลึกนาเหนือ81110
กระบี่อำเภออ่าวลึกคลองหิน81110
กระบี่อำเภออ่าวลึกอ่าวลึกน้อย81110
กระบี่อำเภออ่าวลึกอ่าวลึกเหนือ81110
กระบี่อำเภออ่าวลึกเขาใหญ่81110
กระบี่อำเภออ่าวลึกคลองยา81110
กระบี่อำเภออ่าวลึกบ้านกลาง81110
กระบี่อำเภอปลายพระยาปลายพระยา81160
กระบี่อำเภอปลายพระยาเขาเขน81160
กระบี่อำเภอปลายพระยาเขาต่อ81160
กระบี่อำเภอปลายพระยาคีรีวง81160
กระบี่อำเภอลำทับลำทับ81120
กระบี่อำเภอลำทับดินอุดม81120
กระบี่อำเภอลำทับทุ่งไทรทอง81120
กระบี่อำเภอลำทับดินแดง81120
กระบี่อำเภอเหนือคลองเหนือคลอง81130
กระบี่อำเภอเหนือคลองเกาะศรีบอยา81130
กระบี่อำเภอเหนือคลองคลองขนาน81130
กระบี่อำเภอเหนือคลองคลองเขม้า81130
กระบี่อำเภอเหนือคลองโคกยาง81130
กระบี่อำเภอเหนือคลองตลิ่งชัน81130
กระบี่อำเภอเหนือคลองปกาสัย81130
กระบี่อำเภอเหนือคลองห้วยยูง81130
พังงาอำเภอเมืองพังงาท้ายช้าง82000
พังงาอำเภอเมืองพังงานบปริง82000
พังงาอำเภอเมืองพังงาถ้ำน้ำผุด82000
พังงาอำเภอเมืองพังงาบางเตย82000
พังงาอำเภอเมืองพังงาตากแดด82000
พังงาอำเภอเมืองพังงาสองแพรก82000
พังงาอำเภอเมืองพังงาทุ่งคาโงก82000
พังงาอำเภอเมืองพังงาเกาะปันหยี82000
พังงาอำเภอเมืองพังงาป่ากอ82000
พังงาอำเภอเกาะยาวเกาะยาวน้อย82160
พังงาอำเภอเกาะยาวเกาะยาวใหญ่82160
พังงาอำเภอเกาะยาวพรุใน83000
พังงาอำเภอกะปงกะปง82170
พังงาอำเภอกะปงท่านา82170
พังงาอำเภอกะปงเหมาะ82170
พังงาอำเภอกะปงเหล82170
พังงาอำเภอกะปงรมณีย์82170
พังงาอำเภอตะกั่วทุ่งถ้ำ82130
พังงาอำเภอตะกั่วทุ่งกระโสม82130
พังงาอำเภอตะกั่วทุ่งกะไหล82130
พังงาอำเภอตะกั่วทุ่งท่าอยู่82130
พังงาอำเภอตะกั่วทุ่งหล่อยูง82140
พังงาอำเภอตะกั่วทุ่งโคกกลอย82140
พังงาอำเภอตะกั่วทุ่งคลองเคียน82130
พังงาอำเภอตะกั่วป่าตะกั่วป่า82110
พังงาอำเภอตะกั่วป่าบางนายสี82110
พังงาอำเภอตะกั่วป่าบางไทร82110
พังงาอำเภอตะกั่วป่าบางม่วง82190
พังงาอำเภอตะกั่วป่าตำตัว82110
พังงาอำเภอตะกั่วป่าโคกเคียน82110
พังงาอำเภอตะกั่วป่าคึกคัก82190
พังงาอำเภอตะกั่วป่าเกาะคอเขา82190
พังงาอำเภอคุระบุรีคุระ82150
พังงาอำเภอคุระบุรีบางวัน82150
พังงาอำเภอคุระบุรีเกาะพระทอง82150
พังงาอำเภอคุระบุรีแม่นางขาว82150
พังงาอำเภอทับปุดทับปุด82180
พังงาอำเภอทับปุดมะรุ่ย82180
พังงาอำเภอทับปุดบ่อแสน82180
พังงาอำเภอทับปุดถ้ำทองหลาง82180
พังงาอำเภอทับปุดโคกเจริญ82180
พังงาอำเภอทับปุดบางเหรียง82180
พังงาอำเภอท้ายเหมืองท้ายเหมือง82120
พังงาอำเภอท้ายเหมืองนาเตย82120
พังงาอำเภอท้ายเหมืองบางทอง82120
พังงาอำเภอท้ายเหมืองทุ่งมะพร้าว82120
พังงาอำเภอท้ายเหมืองลำภี82120
พังงาอำเภอท้ายเหมืองลำแก่น82120
ภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตตลาดใหญ่83000
ภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตตลาดเหนือ83000
ภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตเกาะแก้ว83000
ภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตรัษฎา83000
ภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตวิชิต83000
ภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตฉลอง83130
ภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตราไวย์83130
ภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตกะรน83100
ภูเก็ตอำเภอกะทู้กะทู้83120
ภูเก็ตอำเภอกะทู้ป่าตอง83150
ภูเก็ตอำเภอกะทู้กมลา83150
ภูเก็ตอำเภอถลางเทพกระษัตรี83110
ภูเก็ตอำเภอถลางศรีสุนทร83110
ภูเก็ตอำเภอถลางเชิงทะเล83110
ภูเก็ตอำเภอถลางป่าคลอก83110
ภูเก็ตอำเภอถลางไม้ขาว83110
ภูเก็ตอำเภอถลางสาคู83110
สุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีตลาด84000
สุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมะขามเตี้ย84000
สุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีวัดประดู่84000
สุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีขุนทะเล84100
สุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีบางใบไม้84000
สุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีบางชนะ84000
สุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีคลองน้อย84000
สุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีบางไทร84000
สุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีบางโพธิ์84000
สุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีบางกุ้ง84000
สุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีคลองฉนาก84000
สุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์ท่าทองใหม่84290
สุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์ท่าทอง84160
สุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์กะแดะ84160
สุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์ทุ่งกง84290
สุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์กรูด84160
สุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์ช้างซ้าย84160
สุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์พลายวาส84160
สุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์ป่าร่อน84160
สุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์ตะเคียนทอง84160
สุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์ช้างขวา84160
สุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์ท่าอุแท84160
สุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์ทุ่งรัง84290
สุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์คลองสระ84160
สุราษฎร์ธานีอำเภอดอนสักดอนสัก84220
สุราษฎร์ธานีอำเภอดอนสักชลคราม84160
สุราษฎร์ธานีอำเภอดอนสักไชยคราม84220
สุราษฎร์ธานีอำเภอดอนสักปากแพรก84340
สุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะสมุยอ่างทอง84140
สุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะสมุยลิปะน้อย84140
สุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะสมุยตลิ่งงาม84140
สุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะสมุยหน้าเมือง84140
สุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะสมุยมะเร็ต84310
สุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะสมุยบ่อผุด84320
สุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะสมุยแม่น้ำ84330
สุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะพะงันเกาะพะงัน84280
สุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะพะงันบ้านใต้84280
สุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะพะงันเกาะเต่า84280
สุราษฎร์ธานีอำเภอไชยาตลาดไชยา84110
สุราษฎร์ธานีอำเภอไชยาพุมเรียง84110
สุราษฎร์ธานีอำเภอไชยาเลม็ด84110
สุราษฎร์ธานีอำเภอไชยาเวียง84110
สุราษฎร์ธานีอำเภอไชยาทุ่ง84110
สุราษฎร์ธานีอำเภอไชยาป่าเว84110
สุราษฎร์ธานีอำเภอไชยาตะกรบ84110
สุราษฎร์ธานีอำเภอไชยาโมถ่าย84110
สุราษฎร์ธานีอำเภอไชยาปากหมาก84110
สุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะท่าชนะ84170
สุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะสมอทอง84170
สุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะประสงค์84170
สุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะคันธุลี84170
สุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะวัง84170
สุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะคลองพา84170
สุราษฎร์ธานีอำเภอคีรีรัฐนิคมท่าขนอน84180
สุราษฎร์ธานีอำเภอคีรีรัฐนิคมบ้านยาง84180
สุราษฎร์ธานีอำเภอคีรีรัฐนิคมน้ำหัก84180
สุราษฎร์ธานีอำเภอคีรีรัฐนิคมกะเปา84180
สุราษฎร์ธานีอำเภอคีรีรัฐนิคมท่ากระดาน84180
สุราษฎร์ธานีอำเภอคีรีรัฐนิคมย่านยาว84180
สุราษฎร์ธานีอำเภอคีรีรัฐนิคมถ้ำสิงขร84180
สุราษฎร์ธานีอำเภอคีรีรัฐนิคมบ้านทำเนียบ84180
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านตาขุนเขาวง84230
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านตาขุนพะแสง84230
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านตาขุนพรุไทย84230
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านตาขุนเขาพัง84230
สุราษฎร์ธานีอำเภอพนมพนม84250
สุราษฎร์ธานีอำเภอพนมต้นยวน84250
สุราษฎร์ธานีอำเภอพนมคลองศก84250
สุราษฎร์ธานีอำเภอพนมพลูเถื่อน84250
สุราษฎร์ธานีอำเภอพนมพังกาญจน์84250
สุราษฎร์ธานีอำเภอพนมคลองชะอุ่น84250
สุราษฎร์ธานีอำเภอท่าฉางท่าฉาง84150
สุราษฎร์ธานีอำเภอท่าฉางท่าเคย84150
สุราษฎร์ธานีอำเภอท่าฉางคลองไทร84150
สุราษฎร์ธานีอำเภอท่าฉางเขาถ่าน84150
สุราษฎร์ธานีอำเภอท่าฉางเสวียด84150
สุราษฎร์ธานีอำเภอท่าฉางปากฉลุย84150
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาสารนาสาร84120
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาสารพรุพี84270
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาสารทุ่งเตา84120
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาสารลำพูน84120
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาสารท่าชี84120
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาสารควนศรี84270
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาสารควนสุบรรณ84120
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาสารคลองปราบ84120
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาสารน้ำพุ84120
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาสารทุ่งเตาใหม่84120
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาสารเพิ่มพูนทรัพย์84120
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาเดิมบ้านนา84240
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาเดิมท่าเรือ84240
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาเดิมทรัพย์ทวี84240
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาเดิมนาใต้84240
สุราษฎร์ธานีอำเภอเคียนซาเคียนซา84260
สุราษฎร์ธานีอำเภอเคียนซาพ่วงพรมคร84210
สุราษฎร์ธานีอำเภอเคียนซาเขาตอก84260
สุราษฎร์ธานีอำเภอเคียนซาอรัญคามวารี84260
สุราษฎร์ธานีอำเภอเคียนซาบ้านเสด็จ84260
สุราษฎร์ธานีอำเภอเวียงสระเวียงสระ84190
สุราษฎร์ธานีอำเภอเวียงสระบ้านส้อง84190
สุราษฎร์ธานีอำเภอเวียงสระคลองฉนวน84190
สุราษฎร์ธานีอำเภอเวียงสระทุ่งหลวง84190
สุราษฎร์ธานีอำเภอเวียงสระเขานิพันธ์84190
สุราษฎร์ธานีอำเภอพระแสงอิปัน84210
สุราษฎร์ธานีอำเภอพระแสงสินปุน84210
สุราษฎร์ธานีอำเภอพระแสงบางสวรรค์84210
สุราษฎร์ธานีอำเภอพระแสงไทรขึง84210
สุราษฎร์ธานีอำเภอพระแสงสินเจริญ84210
สุราษฎร์ธานีอำเภอพระแสงไทรโสภา84210
สุราษฎร์ธานีอำเภอพระแสงสาคู84210
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินท่าข้าม84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินท่าสะท้อน84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินลีเล็ด84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินบางมะเดื่อ84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินบางเดือน84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินท่าโรงช้าง84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินกรูด84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินพุนพิน84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินบางงอน84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินศรีวิชัย84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินน้ำรอบ84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินมะลวน84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินหัวเตย84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินหนองไทร84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินเขาหัวควาย84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินตะปาน84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอชัยบุรีสองแพรก84350
สุราษฎร์ธานีอำเภอชัยบุรีชัยบุรี84350
สุราษฎร์ธานีอำเภอชัยบุรีคลองน้อย84350
สุราษฎร์ธานีอำเภอชัยบุรีไทรทอง84350
สุราษฎร์ธานีอำเภอวิภาวดีตะกุกใต้84180
สุราษฎร์ธานีอำเภอวิภาวดีตะกุกเหนือ84180
ระนองอำเภอเมืองระนองเขานิเวศน์85000
ระนองอำเภอเมืองระนองราชกรูด85000
ระนองอำเภอเมืองระนองหงาว85000
ระนองอำเภอเมืองระนองบางริ้น85000
ระนองอำเภอเมืองระนองปากน้ำ85000
ระนองอำเภอเมืองระนองบางนอน85000
ระนองอำเภอเมืองระนองหาดส้มแป้น85000
ระนองอำเภอเมืองระนองทรายแดง85130
ระนองอำเภอเมืองระนองเกาะพยาม85000
ระนองอำเภอละอุ่นละอุ่นใต้85130
ระนองอำเภอละอุ่นละอุ่นเหนือ85130
ระนองอำเภอละอุ่นบางพระใต้85130
ระนองอำเภอละอุ่นบางพระเหนือ85130
ระนองอำเภอละอุ่นบางแก้ว85130
ระนองอำเภอละอุ่นในวงเหนือ85130
ระนองอำเภอละอุ่นในวงใต้85130
ระนองอำเภอกะเปอร์ม่วงกลวง85120
ระนองอำเภอกะเปอร์กะเปอร์85120
ระนองอำเภอกะเปอร์เชี่ยวเหลียง85120
ระนองอำเภอกะเปอร์บ้านนา85120
ระนองอำเภอกะเปอร์บางหิน85120
ระนองอำเภอกระบุรีน้ำจืด85110
ระนองอำเภอกระบุรีน้ำจืดน้อย85110
ระนองอำเภอกระบุรีมะมุ85110
ระนองอำเภอกระบุรีปากจั่น85110
ระนองอำเภอกระบุรีลำเลียง85110
ระนองอำเภอกระบุรีจ.ป.ร.85110
ระนองอำเภอกระบุรีบางใหญ่85110
ระนองอำเภอสุขสำราญนาคา85120
ระนองอำเภอสุขสำราญกำพวน85120
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรท่าตะเภา86000
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรปากน้ำ86120
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรท่ายาง86000
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรบางหมาก86000
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรนาทุ่ง86000
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรนาชะอัง86000
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรตากแดด86000
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรบางลึก86000
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรหาดพันไกร86000
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรวังไผ่86000
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรวังใหม่86190
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรบ้านนา86190
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรขุนกระทิง86000
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรทุ่งคา86100
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรวิสัยเหนือ86100
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรหาดทรายรี86120
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรถ้ำสิงห์86100
ชุมพรอำเภอท่าแซะท่าแซะ86140
ชุมพรอำเภอท่าแซะคุริง86140
ชุมพรอำเภอท่าแซะสลุย86140
ชุมพรอำเภอท่าแซะนากระตาม86140
ชุมพรอำเภอท่าแซะรับร่อ86140
ชุมพรอำเภอท่าแซะท่าข้าม86140
ชุมพรอำเภอท่าแซะหงษ์เจริญ86140
ชุมพรอำเภอท่าแซะหินแก้ว86190
ชุมพรอำเภอท่าแซะทรัพย์อนันต์86140
ชุมพรอำเภอท่าแซะสองพี่น้อง86140
ชุมพรอำเภอปะทิวบางสน86160
ชุมพรอำเภอปะทิวทะเลทรัพย์86160
ชุมพรอำเภอปะทิวสะพลี86230
ชุมพรอำเภอปะทิวชุมโค86160
ชุมพรอำเภอปะทิวดอนยาง86210
ชุมพรอำเภอปะทิวปากคลอง86210
ชุมพรอำเภอปะทิวเขาไชยราช86210
ชุมพรอำเภอหลังสวนหลังสวน86110
ชุมพรอำเภอหลังสวนขันเงิน86110
ชุมพรอำเภอหลังสวนท่ามะพลา86110
ชุมพรอำเภอหลังสวนนาขา86110
ชุมพรอำเภอหลังสวนนาพญา86110
ชุมพรอำเภอหลังสวนบ้านควน86110
ชุมพรอำเภอหลังสวนบางมะพร้าว86110
ชุมพรอำเภอหลังสวนบางน้ำจืด86150
ชุมพรอำเภอหลังสวนปากน้ำ86150
ชุมพรอำเภอหลังสวนพ้อแดง86110
ชุมพรอำเภอหลังสวนแหลมทราย86110
ชุมพรอำเภอหลังสวนวังตะกอ86110
ชุมพรอำเภอหลังสวนหาดยาย86110
ชุมพรอำเภอละแมละแม86170
ชุมพรอำเภอละแมทุ่งหลวง86170
ชุมพรอำเภอละแมสวนแตง86170
ชุมพรอำเภอละแมทุ่งคาวัด86170
ชุมพรอำเภอพะโต๊ะพะโต๊ะ86180
ชุมพรอำเภอพะโต๊ะปากทรง86180
ชุมพรอำเภอพะโต๊ะปังหวาน86180
ชุมพรอำเภอพะโต๊ะพระรักษ์86180
ชุมพรอำเภอสวีนาโพธิ์86130
ชุมพรอำเภอสวีสวี86130
ชุมพรอำเภอสวีทุ่งระยะ86130
ชุมพรอำเภอสวีท่าหิน86130
ชุมพรอำเภอสวีปากแพรก86130
ชุมพรอำเภอสวีด่านสวี86130
ชุมพรอำเภอสวีครน86130
ชุมพรอำเภอสวีวิสัยใต้86130
ชุมพรอำเภอสวีนาสัก86130
ชุมพรอำเภอสวีเขาทะลุ86130
ชุมพรอำเภอสวีเขาค่าย86130
ชุมพรอำเภอทุ่งตะโกปากตะโก86220
ชุมพรอำเภอทุ่งตะโกทุ่งตะไคร86220
ชุมพรอำเภอทุ่งตะโกตะโก86220
ชุมพรอำเภอทุ่งตะโกช่องไม้แก้ว86220
สงขลาอำเภอเมืองสงขลาบ่อยาง90000
สงขลาอำเภอเมืองสงขลาเขารูปช้าง90000
สงขลาอำเภอเมืองสงขลาเกาะแต้ว90000
สงขลาอำเภอเมืองสงขลาพะวง90100
สงขลาอำเภอเมืองสงขลาทุ่งหวัง90000
สงขลาอำเภอเมืองสงขลาเกาะยอ90100
สงขลาอำเภอสทิงพระจะทิ้งพระ90190
สงขลาอำเภอสทิงพระกระดังงา90190
สงขลาอำเภอสทิงพระสนามชัย90190
สงขลาอำเภอสทิงพระดีหลวง90190
สงขลาอำเภอสทิงพระชุมพล90190
สงขลาอำเภอสทิงพระคลองรี90190
สงขลาอำเภอสทิงพระคูขุด90190
สงขลาอำเภอสทิงพระท่าหิน90190
สงขลาอำเภอสทิงพระวัดจันทร์90190
สงขลาอำเภอสทิงพระบ่อแดง90190
สงขลาอำเภอสทิงพระบ่อดาน90190
สงขลาอำเภอจะนะบ้านนา90130
สงขลาอำเภอจะนะป่าชิง90130
สงขลาอำเภอจะนะสะพานไม้แก่น90130
สงขลาอำเภอจะนะสะกอม90130
สงขลาอำเภอจะนะนาหว้า90130
สงขลาอำเภอจะนะนาทับ90130
สงขลาอำเภอจะนะน้ำขาว90130
สงขลาอำเภอจะนะขุนตัดหวาย90130
สงขลาอำเภอจะนะท่าหมอไทร90130
สงขลาอำเภอจะนะจะโหนง90130
สงขลาอำเภอจะนะคู90130
สงขลาอำเภอจะนะแค90130
สงขลาอำเภอจะนะคลองเปียะ90130
สงขลาอำเภอจะนะตลิ่งชัน90130
สงขลาอำเภอนาทวีนาทวี90160
สงขลาอำเภอนาทวีฉาง90160
สงขลาอำเภอนาทวีนาหมอศรี90160
สงขลาอำเภอนาทวีคลองทราย90160
สงขลาอำเภอนาทวีปลักหนู90160
สงขลาอำเภอนาทวีท่าประดู่90160
สงขลาอำเภอนาทวีสะท้อน90160
สงขลาอำเภอนาทวีทับช้าง90160
สงขลาอำเภอนาทวีประกอบ90160
สงขลาอำเภอนาทวีคลองกวาง90160
สงขลาอำเภอเทพาเทพา90150
สงขลาอำเภอเทพาปากบาง90150
สงขลาอำเภอเทพาเกาะสะบ้า90150
สงขลาอำเภอเทพาลำไพล90260
สงขลาอำเภอเทพาท่าม่วง90150
สงขลาอำเภอเทพาวังใหญ่90260
สงขลาอำเภอเทพาสะกอม90150
สงขลาอำเภอสะบ้าย้อยสะบ้าย้อย90210
สงขลาอำเภอสะบ้าย้อยทุ่งพอ90210
สงขลาอำเภอสะบ้าย้อยเปียน90210
สงขลาอำเภอสะบ้าย้อยบ้านโหนด90210
สงขลาอำเภอสะบ้าย้อยจะแหน90210
สงขลาอำเภอสะบ้าย้อยคูหา90210
สงขลาอำเภอสะบ้าย้อยเขาแดง90210
สงขลาอำเภอสะบ้าย้อยบาโหย90210
สงขลาอำเภอสะบ้าย้อยธารคีรี90210
สงขลาอำเภอระโนดระโนด90140
สงขลาอำเภอระโนดคลองแดน90140
สงขลาอำเภอระโนดตะเครียะ90140
สงขลาอำเภอระโนดท่าบอน90140
สงขลาอำเภอระโนดบ้านใหม่90140
สงขลาอำเภอระโนดบ่อตรุ90140
สงขลาอำเภอระโนดปากแตระ90140
สงขลาอำเภอระโนดพังยาง90140
สงขลาอำเภอระโนดระวะ90140
สงขลาอำเภอระโนดวัดสน90140
สงขลาอำเภอระโนดบ้านขาว90140
สงขลาอำเภอระโนดแดนสงวน90140
สงขลาอำเภอกระแสสินธุ์เกาะใหญ่90270
สงขลาอำเภอกระแสสินธุ์โรง90270
สงขลาอำเภอกระแสสินธุ์เชิงแส90270
สงขลาอำเภอกระแสสินธุ์กระแสสินธุ์90270
สงขลาอำเภอรัตภูมิกำแพงเพชร90180
สงขลาอำเภอรัตภูมิท่าชะมวง90180
สงขลาอำเภอรัตภูมิคูหาใต้90180
สงขลาอำเภอรัตภูมิควนรู90180
สงขลาอำเภอรัตภูมิเขาพระ90180
สงขลาอำเภอสะเดาสะเดา90120
สงขลาอำเภอสะเดาปริก90120
สงขลาอำเภอสะเดาพังลา90170
สงขลาอำเภอสะเดาสำนักแต้ว90120
สงขลาอำเภอสะเดาทุ่งหมอ90240
สงขลาอำเภอสะเดาท่าโพธิ์90170
สงขลาอำเภอสะเดาปาดังเบซาร์90240
สงขลาอำเภอสะเดาสำนักขาม90120
สงขลาอำเภอสะเดาเขามีเกียรติ90170
สงขลาอำเภอหาดใหญ่หาดใหญ่90110
สงขลาอำเภอหาดใหญ่ควนลัง90110
สงขลาอำเภอหาดใหญ่คูเต่า90110
สงขลาอำเภอหาดใหญ่คอหงส์90110
สงขลาอำเภอหาดใหญ่คลองแห90110
สงขลาอำเภอหาดใหญ่คลองอู่ตะเภา90110
สงขลาอำเภอหาดใหญ่ฉลุง90110
สงขลาอำเภอหาดใหญ่ทุ่งใหญ่90110
สงขลาอำเภอหาดใหญ่ทุ่งตำเสา90110
สงขลาอำเภอหาดใหญ่ท่าข้าม90110
สงขลาอำเภอหาดใหญ่น้ำน้อย90110
สงขลาอำเภอหาดใหญ่บ้านพรุ90250
สงขลาอำเภอหาดใหญ่พะตง90230
สงขลาอำเภอนาหม่อมนาหม่อม90310
สงขลาอำเภอนาหม่อมพิจิตร90310
สงขลาอำเภอนาหม่อมทุ่งขมิ้น90310
สงขลาอำเภอนาหม่อมคลองหรัง90310
สงขลาอำเภอควนเนียงรัตภูมิ90220
สงขลาอำเภอควนเนียงควนโส90220
สงขลาอำเภอควนเนียงห้วยลึก90220
สงขลาอำเภอควนเนียงบางเหรียง90220
สงขลาอำเภอบางกล่ำบางกล่ำ90110
สงขลาอำเภอบางกล่ำท่าช้าง90110
สงขลาอำเภอบางกล่ำแม่ทอม90110
สงขลาอำเภอบางกล่ำบ้านหาร90110
สงขลาอำเภอสิงหนครชิงโค90280
สงขลาอำเภอสิงหนครสทิงหม้อ90280
สงขลาอำเภอสิงหนครทำนบ90280
สงขลาอำเภอสิงหนครรำแดง90330
สงขลาอำเภอสิงหนครวัดขนุน90330
สงขลาอำเภอสิงหนครชะแล้90330
สงขลาอำเภอสิงหนครปากรอ90330
สงขลาอำเภอสิงหนครป่าขาด90330
สงขลาอำเภอสิงหนครหัวเขา90280
สงขลาอำเภอสิงหนครบางเขียด90330
สงขลาอำเภอสิงหนครม่วงงาม90330
สงขลาอำเภอคลองหอยโข่งคลองหอยโข่ง90230
สงขลาอำเภอคลองหอยโข่งทุ่งลาน90230
สงขลาอำเภอคลองหอยโข่งโคกม่วง90230
สงขลาอำเภอคลองหอยโข่งคลองหลา90115
สตูลอำเภอเมืองสตูลพิมาน91000
สตูลอำเภอเมืองสตูลคลองขุด91000
สตูลอำเภอเมืองสตูลควนขัน91000
สตูลอำเภอเมืองสตูลบ้านควน91140
สตูลอำเภอเมืองสตูลฉลุง91140
สตูลอำเภอเมืองสตูลเกาะสาหร่าย91000
สตูลอำเภอเมืองสตูลตันหยงโป91000
สตูลอำเภอเมืองสตูลเจ๊ะบิลัง91000
สตูลอำเภอเมืองสตูลตำมะลัง91000
สตูลอำเภอเมืองสตูลปูยู91000
สตูลอำเภอเมืองสตูลควนโพธิ์91140
สตูลอำเภอเมืองสตูลเกตรี91140
สตูลอำเภอควนโดนควนโดน91160
สตูลอำเภอควนโดนควนสตอ91160
สตูลอำเภอควนโดนย่านซื่อ91160
สตูลอำเภอควนโดนวังประจัน91160
สตูลอำเภอควนกาหลงทุ่งนุ้ย91130
สตูลอำเภอควนกาหลงควนกาหลง91130
สตูลอำเภอควนกาหลงอุใดเจริญ91130
สตูลอำเภอท่าแพท่าแพ91150
สตูลอำเภอท่าแพแป-ระ91150
สตูลอำเภอท่าแพสาคร91150
สตูลอำเภอท่าแพท่าเรือ91150
สตูลอำเภอละงูกำแพง91110
สตูลอำเภอละงูละงู91110
สตูลอำเภอละงูเขาขาว91110
สตูลอำเภอละงูปากน้ำ91110
สตูลอำเภอละงูน้ำผุด91110
สตูลอำเภอละงูแหลมสน91110
สตูลอำเภอทุ่งหว้าทุ่งหว้า91120
สตูลอำเภอทุ่งหว้านาทอน91120
สตูลอำเภอทุ่งหว้าขอนคลาน91120
สตูลอำเภอทุ่งหว้าทุ่งบุหลัง91120
สตูลอำเภอทุ่งหว้าป่าแก่บ่อหิน91120
สตูลอำเภอมะนังปาล์มพัฒนา91130
สตูลอำเภอมะนังนิคมพัฒนา91130
ตรังอำเภอเมืองตรังทับเที่ยง92000
ตรังอำเภอเมืองตรังนาพละ92000
ตรังอำเภอเมืองตรังบ้านควน92000
ตรังอำเภอเมืองตรังนาบินหลา92000
ตรังอำเภอเมืองตรังควนปริง92000
ตรังอำเภอเมืองตรังนาโยงใต้92170
ตรังอำเภอเมืองตรังบางรัก92000
ตรังอำเภอเมืองตรังโคกหล่อ92000
ตรังอำเภอเมืองตรังนาโต๊ะหมิง92000
ตรังอำเภอเมืองตรังหนองตรุด92000
ตรังอำเภอเมืองตรังน้ำผุด92000
ตรังอำเภอเมืองตรังนาตาล่วง92000
ตรังอำเภอเมืองตรังบ้านโพธิ์92000
ตรังอำเภอเมืองตรังนาท่ามเหนือ92190
ตรังอำเภอเมืองตรังนาท่ามใต้92190
ตรังอำเภอกันตังกันตัง92110
ตรังอำเภอกันตังควนธานี92110
ตรังอำเภอกันตังบางหมาก92110
ตรังอำเภอกันตังบางเป้า92110
ตรังอำเภอกันตังวังวน92110
ตรังอำเภอกันตังกันตังใต้92110
ตรังอำเภอกันตังโคกยาง92110
ตรังอำเภอกันตังคลองลุ92110
ตรังอำเภอกันตังย่านซื่อ92110
ตรังอำเภอกันตังบ่อน้ำร้อน92110
ตรังอำเภอกันตังบางสัก92110
ตรังอำเภอกันตังนาเกลือ92110
ตรังอำเภอกันตังเกาะลิบง92110
ตรังอำเภอกันตังคลองชีล้อม92110
ตรังอำเภอย่านตาขาวย่านตาขาว92140
ตรังอำเภอย่านตาขาวหนองบ่อ92140
ตรังอำเภอย่านตาขาวนาชุมเห็ด92140
ตรังอำเภอย่านตาขาวในควน92140
ตรังอำเภอย่านตาขาวโพรงจระเข้92140
ตรังอำเภอย่านตาขาวทุ่งกระบือ92140
ตรังอำเภอย่านตาขาวทุ่งค่าย92140
ตรังอำเภอย่านตาขาวเกาะเปียะ92140
ตรังอำเภอปะเหลียนท่าข้าม92120
ตรังอำเภอปะเหลียนทุ่งยาว92180
ตรังอำเภอปะเหลียนปะเหลียน92180
ตรังอำเภอปะเหลียนบางด้วน92140
ตรังอำเภอปะเหลียนบ้านนา92140
ตรังอำเภอปะเหลียนสุโสะ92120
ตรังอำเภอปะเหลียนลิพัง92180
ตรังอำเภอปะเหลียนเกาะสุกร92120
ตรังอำเภอปะเหลียนท่าพญา92140
ตรังอำเภอปะเหลียนแหลมสอม92180
ตรังอำเภอสิเกาบ่อหิน92150
ตรังอำเภอสิเกาเขาไม้แก้ว92150
ตรังอำเภอสิเกากะลาเส92150
ตรังอำเภอสิเกาไม้ฝาด92150
ตรังอำเภอสิเกานาเมืองเพชร92000
ตรังอำเภอห้วยยอดห้วยยอด92130
ตรังอำเภอห้วยยอดหนองช้างแล่น92130
ตรังอำเภอห้วยยอดบางดี92210
ตรังอำเภอห้วยยอดบางกุ้ง92210
ตรังอำเภอห้วยยอดเขากอบ92130
ตรังอำเภอห้วยยอดเขาขาว92130
ตรังอำเภอห้วยยอดเขาปูน92130
ตรังอำเภอห้วยยอดปากแจ่ม92190
ตรังอำเภอห้วยยอดปากคม92130
ตรังอำเภอห้วยยอดท่างิ้ว92130
ตรังอำเภอห้วยยอดลำภูรา92190
ตรังอำเภอห้วยยอดนาวง92210
ตรังอำเภอห้วยยอดห้วยนาง92130
ตรังอำเภอห้วยยอดในเตา92130
ตรังอำเภอห้วยยอดทุ่งต่อ92130
ตรังอำเภอห้วยยอดวังคีรี92210
ตรังอำเภอวังวิเศษเขาวิเศษ92220
ตรังอำเภอวังวิเศษวังมะปราง92220
ตรังอำเภอวังวิเศษอ่าวตง92220
ตรังอำเภอวังวิเศษท่าสะบ้า92000
ตรังอำเภอวังวิเศษวังมะปรางเหนือ92220
ตรังอำเภอนาโยงนาโยงเหนือ92170
ตรังอำเภอนาโยงช่อง92170
ตรังอำเภอนาโยงละมอ92170
ตรังอำเภอนาโยงโคกสะบ้า92170
ตรังอำเภอนาโยงนาหมื่นศรี92170
ตรังอำเภอนาโยงนาข้าวเสีย92170
ตรังอำเภอรัษฎาควนเมา92160
ตรังอำเภอรัษฎาคลองปาง92160
ตรังอำเภอรัษฎาหนองบัว92160
ตรังอำเภอรัษฎาหนองปรือ92130
ตรังอำเภอรัษฎาเขาไพร92160
ตรังอำเภอหาดสำราญหาดสำราญ92120
ตรังอำเภอหาดสำราญบ้าหวี92120
ตรังอำเภอหาดสำราญตะเสะ92120
พัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงคูหาสวรรค์93000
พัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงเขาเจียก93000
พัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงท่ามิหรำ93000
พัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงโคกชะงาย93000
พัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงนาท่อม93000
พัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงปรางหมู่93000
พัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงท่าแค93000
พัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงลำปำ93000
พัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงตำนาน93000
พัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงควนมะพร้าว93000
พัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงร่มเมือง93000
พัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงชัยบุรี93000
พัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงนาโหนด93000
พัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงพญาขัน93000
พัทลุงอำเภอกงหรากงหรา93180
พัทลุงอำเภอกงหราชะรัด93000
พัทลุงอำเภอกงหราคลองเฉลิม93180
พัทลุงอำเภอกงหราคลองทรายขาว93180
พัทลุงอำเภอกงหราสมหวัง93000
พัทลุงอำเภอเขาชัยสนเขาชัยสน93130
พัทลุงอำเภอเขาชัยสนควนขนุน93130
พัทลุงอำเภอเขาชัยสนจองถนน93130
พัทลุงอำเภอเขาชัยสนหานโพธิ์93130
พัทลุงอำเภอเขาชัยสนโคกม่วง93130
พัทลุงอำเภอตะโหมดแม่ขรี93160
พัทลุงอำเภอตะโหมดตะโหมด93160
พัทลุงอำเภอตะโหมดคลองใหญ่93160
พัทลุงอำเภอควนขนุนควนขนุน93110
พัทลุงอำเภอควนขนุนทะเลน้อย93150
พัทลุงอำเภอควนขนุนนาขยาด93110
พัทลุงอำเภอควนขนุนพนมวังก์93110
พัทลุงอำเภอควนขนุนแหลมโตนด93110
พัทลุงอำเภอควนขนุนปันแต93110
พัทลุงอำเภอควนขนุนโตนดด้วน93110
พัทลุงอำเภอควนขนุนดอนทราย93110
พัทลุงอำเภอควนขนุนมะกอกเหนือ93150
พัทลุงอำเภอควนขนุนพนางตุง93150
พัทลุงอำเภอควนขนุนชะมวง93110
พัทลุงอำเภอควนขนุนแพรกหา93110
พัทลุงอำเภอปากพะยูนปากพะยูน93120
พัทลุงอำเภอปากพะยูนดอนประดู่93120
พัทลุงอำเภอปากพะยูนเกาะนางคำ93120
พัทลุงอำเภอปากพะยูนเกาะหมาก93120
พัทลุงอำเภอปากพะยูนฝาละมี93120
พัทลุงอำเภอปากพะยูนหารเทา93120
พัทลุงอำเภอปากพะยูนดอนทราย93120
พัทลุงอำเภอศรีบรรพตเขาย่า93190
พัทลุงอำเภอศรีบรรพตเขาปู่93190
พัทลุงอำเภอศรีบรรพตตะแพน93190
พัทลุงอำเภอป่าบอนป่าบอน93170
พัทลุงอำเภอป่าบอนโคกทราย93170
พัทลุงอำเภอป่าบอนหนองธง93170
พัทลุงอำเภอป่าบอนทุ่งนารี93170
พัทลุงอำเภอป่าบอนวังใหม่93170
พัทลุงอำเภอบางแก้วท่ามะเดื่อ93140
พัทลุงอำเภอบางแก้วนาปะขอ93140
พัทลุงอำเภอบางแก้วโคกสัก93140
พัทลุงอำเภอป่าพะยอมป่าพะยอม93110
พัทลุงอำเภอป่าพะยอมลานข่อย93110
พัทลุงอำเภอป่าพะยอมเกาะเต่า93110
พัทลุงอำเภอป่าพะยอมบ้านพร้าว93110
พัทลุงอำเภอศรีนครินทร์ชุมพล93000
พัทลุงอำเภอศรีนครินทร์บ้านนา93000
พัทลุงอำเภอศรีนครินทร์อ่างทอง93000
พัทลุงอำเภอศรีนครินทร์ลำสินธุ์93000
ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีสะบารัง94000
ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีอาเนาะรู94000
ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจะบังติกอ94000
ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีบานา94000
ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีตันหยงลุโละ94000
ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีคลองมานิง94000
ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีกะมิยอ94000
ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีบาราโหม94000
ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีปะกาฮะรัง94000
ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีรูสะมิแล94000
ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีตะลุโบะ94000
ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีบาราเฮาะ94000
ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีปุยุด94000
ปัตตานีอำเภอโคกโพธิ์โคกโพธิ์94120
ปัตตานีอำเภอโคกโพธิ์มะกรูด94120
ปัตตานีอำเภอโคกโพธิ์บางโกระ94120
ปัตตานีอำเภอโคกโพธิ์ป่าบอน94120
ปัตตานีอำเภอโคกโพธิ์ทรายขาว94120
ปัตตานีอำเภอโคกโพธิ์นาประดู่94180
ปัตตานีอำเภอโคกโพธิ์ปากล่อ94180
ปัตตานีอำเภอโคกโพธิ์ทุ่งพลา94180
ปัตตานีอำเภอโคกโพธิ์ท่าเรือ94120
ปัตตานีอำเภอโคกโพธิ์นาเกตุ94120
ปัตตานีอำเภอโคกโพธิ์ควนโนรี94180
ปัตตานีอำเภอโคกโพธิ์ช้างให้ตก94120
ปัตตานีอำเภอหนองจิกเกาะเปาะ94170
ปัตตานีอำเภอหนองจิกคอลอตันหยง94170
ปัตตานีอำเภอหนองจิกดอนรัก94170
ปัตตานีอำเภอหนองจิกดาโต๊ะ94170
ปัตตานีอำเภอหนองจิกตุยง94170
ปัตตานีอำเภอหนองจิกท่ากำชำ94170
ปัตตานีอำเภอหนองจิกบ่อทอง94170
ปัตตานีอำเภอหนองจิกบางเขา94170
ปัตตานีอำเภอหนองจิกบางตาวา94170
ปัตตานีอำเภอหนองจิกปุโละปุโย94170
ปัตตานีอำเภอหนองจิกยาบี94170
ปัตตานีอำเภอหนองจิกลิปะสะโง94170
ปัตตานีอำเภอปะนาเระปะนาเระ94130
ปัตตานีอำเภอปะนาเระท่าข้าม94130
ปัตตานีอำเภอปะนาเระบ้านนอก94130
ปัตตานีอำเภอปะนาเระดอน94130
ปัตตานีอำเภอปะนาเระควน94190
ปัตตานีอำเภอปะนาเระท่าน้ำ94130
ปัตตานีอำเภอปะนาเระคอกกระบือ94130
ปัตตานีอำเภอปะนาเระพ่อมิ่ง94130
ปัตตานีอำเภอปะนาเระบ้านกลาง94130
ปัตตานีอำเภอปะนาเระบ้านน้ำบ่อ94130
ปัตตานีอำเภอมายอมายอ94140
ปัตตานีอำเภอมายอถนน94140
ปัตตานีอำเภอมายอตรัง94140
ปัตตานีอำเภอมายอกระหวะ94140
ปัตตานีอำเภอมายอลุโบะยิไร94140
ปัตตานีอำเภอมายอลางา94190
ปัตตานีอำเภอมายอกระเสาะ94140
ปัตตานีอำเภอมายอเกาะจัน94140
ปัตตานีอำเภอมายอปะโด94140
ปัตตานีอำเภอมายอสาคอบน94140
ปัตตานีอำเภอมายอสาคอใต้94140
ปัตตานีอำเภอมายอสะกำ94140
ปัตตานีอำเภอมายอปานัน94140
ปัตตานีอำเภอทุ่งยางแดงตะโละแมะนา94140
ปัตตานีอำเภอทุ่งยางแดงพิเทน94140
ปัตตานีอำเภอทุ่งยางแดงน้ำดำ94140
ปัตตานีอำเภอทุ่งยางแดงปากู94140
ปัตตานีอำเภอสายบุรีตะลุบัน94110
ปัตตานีอำเภอสายบุรีตะบิ้ง94110
ปัตตานีอำเภอสายบุรีปะเสยะวอ94110
ปัตตานีอำเภอสายบุรีบางเก่า94110
ปัตตานีอำเภอสายบุรีบือเระ94110
ปัตตานีอำเภอสายบุรีเตราะบอน94110
ปัตตานีอำเภอสายบุรีกะดุนง94110
ปัตตานีอำเภอสายบุรีละหาร94110
ปัตตานีอำเภอสายบุรีมะนังดาลำ94110
ปัตตานีอำเภอสายบุรีแป้น94110
ปัตตานีอำเภอสายบุรีทุ่งคล้า94190
ปัตตานีอำเภอไม้แก่นไทรทอง94220
ปัตตานีอำเภอไม้แก่นไม้แก่น94220
ปัตตานีอำเภอไม้แก่นตะโละไกรทอง94220
ปัตตานีอำเภอไม้แก่นดอนทราย94220
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งตะโละ94150
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งตะโละกาโปร์94150
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งตันหยงดาลอ94150
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งตันหยงจึงงา94190
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งตอหลัง94150
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งตาแกะ94150
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งตาลีอายร์94150
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งยามู94150
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งบางปู94150
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งหนองแรต94150
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งปิยามุมัง94150
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งปุลากง94150
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งบาโลย94190
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งสาบัน94150
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งมะนังยง94150
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งราตาปันยัง94150
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งจะรัง94150
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งแหลมโพธิ์94150
ปัตตานีอำเภอยะรังยะรัง94160
ปัตตานีอำเภอยะรังสะดาวา94160
ปัตตานีอำเภอยะรังประจัน94160
ปัตตานีอำเภอยะรังสะนอ94160
ปัตตานีอำเภอยะรังระแว้ง94160
ปัตตานีอำเภอยะรังปิตูมุดี94160
ปัตตานีอำเภอยะรังวัด94160
ปัตตานีอำเภอยะรังกระโด94160
ปัตตานีอำเภอยะรังคลองใหม่94160
ปัตตานีอำเภอยะรังเมาะมาวี94160
ปัตตานีอำเภอยะรังกอลำ94160
ปัตตานีอำเภอยะรังเขาตูม94160
ปัตตานีอำเภอกะพ้อกะรุบี94230
ปัตตานีอำเภอกะพ้อตะโละดือรามัน94230
ปัตตานีอำเภอกะพ้อปล่องหอย94230
ปัตตานีอำเภอแม่ลานแม่ลาน94180
ปัตตานีอำเภอแม่ลานม่วงเตี้ย94180
ปัตตานีอำเภอแม่ลานป่าไร่94180
ยะลาอำเภอเมืองยะลาสะเตง95000
ยะลาอำเภอเมืองยะลาบุดี95000
ยะลาอำเภอเมืองยะลายุโป95000
ยะลาอำเภอเมืองยะลาลิดล95160
ยะลาอำเภอเมืองยะลายะลา95000
ยะลาอำเภอเมืองยะลาท่าสาป95000
ยะลาอำเภอเมืองยะลาลำใหม่95160
ยะลาอำเภอเมืองยะลาหน้าถ้ำ95000
ยะลาอำเภอเมืองยะลาลำพะยา95160
ยะลาอำเภอเมืองยะลาเปาะเส้ง95000
ยะลาอำเภอเมืองยะลาพร่อน95160
ยะลาอำเภอเมืองยะลาบันนังสาเรง95000
ยะลาอำเภอเมืองยะลาสะเตงนอก95000
ยะลาอำเภอเมืองยะลาตาเซะ95000
ยะลาอำเภอเบตงเบตง95110
ยะลาอำเภอเบตงยะรม95110
ยะลาอำเภอเบตงตาเนาะแมเราะ95110
ยะลาอำเภอเบตงอัยเยอร์เวง95110
ยะลาอำเภอเบตงธารน้ำทิพย์95110
ยะลาอำเภอบันนังสตาบันนังสตา95130
ยะลาอำเภอบันนังสตาบาเจาะ95130
ยะลาอำเภอบันนังสตาตาเนาะปูเต๊ะ95130
ยะลาอำเภอบันนังสตาถ้ำทะลุ95130
ยะลาอำเภอบันนังสตาตลิ่งชัน95130
ยะลาอำเภอบันนังสตาเขื่อนบางลาง95130
ยะลาอำเภอธารโตธารโต95150
ยะลาอำเภอธารโตบ้านแหร95150
ยะลาอำเภอธารโตแม่หวาด95170
ยะลาอำเภอธารโตคีรีเขต95150
ยะลาอำเภอยะหายะหา95120
ยะลาอำเภอยะหาละแอ95120
ยะลาอำเภอยะหาปะแต95120
ยะลาอำเภอยะหาบาโร๊ะ95120
ยะลาอำเภอยะหาตาชี95120
ยะลาอำเภอยะหาบาโงยซิแน95120
ยะลาอำเภอยะหากาตอง95120
ยะลาอำเภอรามันกายูบอเกาะ95140
ยะลาอำเภอรามันกาลูปัง95140
ยะลาอำเภอรามันกาลอ95140
ยะลาอำเภอรามันกอตอตือร๊ะ95140
ยะลาอำเภอรามันโกตาบารู95140
ยะลาอำเภอรามันเกะรอ95140
ยะลาอำเภอรามันจะกว๊ะ95140
ยะลาอำเภอรามันท่าธง95140
ยะลาอำเภอรามันเนินงาม95140
ยะลาอำเภอรามันบาลอ95140
ยะลาอำเภอรามันบาโงย95140
ยะลาอำเภอรามันบือมัง95140
ยะลาอำเภอรามันยะต๊ะ95140
ยะลาอำเภอรามันวังพญา95140
ยะลาอำเภอรามันอาซ่อง95140
ยะลาอำเภอรามันตะโล๊ะหะลอ95140
ยะลาอำเภอกาบังกาบัง95120
ยะลาอำเภอกาบังบาละ95120
ยะลาอำเภอกรงปินังกรงปินัง95000
ยะลาอำเภอกรงปินังสะเอะ95000
ยะลาอำเภอกรงปินังห้วยกระทิง95000
ยะลาอำเภอกรงปินังปุโรง95000
นราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสบางนาค96000
นราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสลำภู96000
นราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสมะนังตายอ96000
นราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสบางปอ96000
นราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสกะลุวอ96000
นราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสกะลุวอเหนือ96000
นราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโคกเคียน96000
นราธิวาสอำเภอตากใบเจ๊ะเห96110
นราธิวาสอำเภอตากใบไพรวัน96110
นราธิวาสอำเภอตากใบพร่อน96110
นราธิวาสอำเภอตากใบศาลาใหม่96110
นราธิวาสอำเภอตากใบบางขุนทอง96110
นราธิวาสอำเภอตากใบเกาะสะท้อน96110
นราธิวาสอำเภอตากใบนานาค96110
นราธิวาสอำเภอตากใบโฆษิต96110
นราธิวาสอำเภอบาเจาะบาเจาะ96170
นราธิวาสอำเภอบาเจาะลุโบะสาวอ96170
นราธิวาสอำเภอบาเจาะกาเยาะมาตี96170
นราธิวาสอำเภอบาเจาะปะลุกาสาเมาะ96170
นราธิวาสอำเภอบาเจาะบาเระเหนือ96170
นราธิวาสอำเภอบาเจาะบาเระใต้96170
นราธิวาสอำเภอยี่งอยี่งอ96180
นราธิวาสอำเภอยี่งอละหาร96180
นราธิวาสอำเภอยี่งอจอเบาะ96180
นราธิวาสอำเภอยี่งอลุโบะบายะ96180
นราธิวาสอำเภอยี่งอลุโบะบือซา96180
นราธิวาสอำเภอยี่งอตะปอเยาะ96180
นราธิวาสอำเภอระแงะตันหยงมัส96130
นราธิวาสอำเภอระแงะตันหยงลิมอ96130
นราธิวาสอำเภอระแงะบองอ96220
นราธิวาสอำเภอระแงะกาลิซา96130
นราธิวาสอำเภอระแงะบาโงสะโต96130
นราธิวาสอำเภอระแงะเฉลิม96130
นราธิวาสอำเภอระแงะมะรือโบตก96130
นราธิวาสอำเภอรือเสาะรือเสาะ96150
นราธิวาสอำเภอรือเสาะสาวอ96150
นราธิวาสอำเภอรือเสาะเรียง96150
นราธิวาสอำเภอรือเสาะสามัคคี96150
นราธิวาสอำเภอรือเสาะบาตง96150
นราธิวาสอำเภอรือเสาะลาโละ96150
นราธิวาสอำเภอรือเสาะรือเสาะออก96150
นราธิวาสอำเภอรือเสาะโคกสะตอ96150
นราธิวาสอำเภอรือเสาะสุวารี96150
นราธิวาสอำเภอศรีสาครซากอ96210
นราธิวาสอำเภอศรีสาครตะมะยูง96210
นราธิวาสอำเภอศรีสาครศรีสาคร96210
นราธิวาสอำเภอศรีสาครเชิงคีรี96210
นราธิวาสอำเภอศรีสาครกาหลง96210
นราธิวาสอำเภอศรีสาครศรีบรรพต96210
นราธิวาสอำเภอแว้งแว้ง96160
นราธิวาสอำเภอแว้งกายูคละ96160
นราธิวาสอำเภอแว้งฆอเลาะ96160
นราธิวาสอำเภอแว้งโละจูด96160
นราธิวาสอำเภอแว้งแม่ดง96160
นราธิวาสอำเภอแว้งเอราวัณ96160
นราธิวาสอำเภอสุคิรินมาโมง96190
นราธิวาสอำเภอสุคิรินสุคิริน96190
นราธิวาสอำเภอสุคิรินเกียร์96190
นราธิวาสอำเภอสุคิรินภูเขาทอง96190
นราธิวาสอำเภอสุคิรินร่มไทร96190
นราธิวาสอำเภอสุไหงโกลกสุไหงโก-ลก96120
นราธิวาสอำเภอสุไหงโกลกปาเสมัส96120
นราธิวาสอำเภอสุไหงโกลกมูโนะ96120
นราธิวาสอำเภอสุไหงโกลกปูโยะ96120
นราธิวาสอำเภอสุไหงปาดีปะลุรู96140
นราธิวาสอำเภอสุไหงปาดีสุไหงปาดี96140
นราธิวาสอำเภอสุไหงปาดีโต๊ะเด็ง96140
นราธิวาสอำเภอสุไหงปาดีสากอ96140
นราธิวาสอำเภอสุไหงปาดีริโก๋96140
นราธิวาสอำเภอสุไหงปาดีกาวะ96140
นราธิวาสอำเภอจะแนะจะแนะ96220
นราธิวาสอำเภอจะแนะดุซงญอ96220
นราธิวาสอำเภอจะแนะผดุงมาตร96220
นราธิวาสอำเภอจะแนะช้างเผือก96220
นราธิวาสอำเภอเจาะไอร้องจวบ96130
นราธิวาสอำเภอเจาะไอร้องบูกิต96130
นราธิวาสอำเภอเจาะไอร้องมะรือโบออก96130