ชื่อจังหวัดในภาคใต้

Location Code

จังหวัดอำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชในเมือง80000
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชท่าวัง80000
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชคลัง80000
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชท่าไร่80000
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชปากนคร80000
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนาทราย80280
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชกำแพงเซา80280
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไชยมนตรี80000
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชมะม่วงสองต้น80000
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนาเคียน80000
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชท่างิ้ว80280
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชโพธิ์เสด็จ80000
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชบางจาก80330
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชปากพูน80000
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชท่าซัก80000
นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชท่าเรือ80000
นครศรีธรรมราชอำเภอพรหมคีรีพรหมโลก80320
นครศรีธรรมราชอำเภอพรหมคีรีบ้านเกาะ80320
นครศรีธรรมราชอำเภอพรหมคีรีอินคีรี80320
นครศรีธรรมราชอำเภอพรหมคีรีทอนหงส์80320
นครศรีธรรมราชอำเภอพรหมคีรีนาเรียง80320
นครศรีธรรมราชอำเภอลานสกาเขาแก้ว80230
นครศรีธรรมราชอำเภอลานสกาลานสกา80230
นครศรีธรรมราชอำเภอลานสกาท่าดี80230
นครศรีธรรมราชอำเภอลานสกากำโลน80230
นครศรีธรรมราชอำเภอลานสกาขุนทะเล80230
นครศรีธรรมราชอำเภอฉวางฉวาง80150
นครศรีธรรมราชอำเภอฉวางละอาย80250
นครศรีธรรมราชอำเภอฉวางนาแว80150
นครศรีธรรมราชอำเภอฉวางไม้เรียง80150
นครศรีธรรมราชอำเภอฉวางกะเปียด80260
นครศรีธรรมราชอำเภอฉวางนากะชะ80150
นครศรีธรรมราชอำเภอฉวางห้วยปริก80260
นครศรีธรรมราชอำเภอฉวางไสหร้า80150
นครศรีธรรมราชอำเภอฉวางนาเขลียง80260
นครศรีธรรมราชอำเภอฉวางจันดี80250
นครศรีธรรมราชอำเภอพิปูนพิปูน80270
นครศรีธรรมราชอำเภอพิปูนกะทูน80270
นครศรีธรรมราชอำเภอพิปูนเขาพระ80270
นครศรีธรรมราชอำเภอพิปูนยางค้อม80270
นครศรีธรรมราชอำเภอพิปูนควนกลาง80270
นครศรีธรรมราชอำเภอเชียรใหญ่เชียรใหญ่80190
นครศรีธรรมราชอำเภอเชียรใหญ่ท่าขนาน80190
นครศรีธรรมราชอำเภอเชียรใหญ่บ้านกลาง80190
นครศรีธรรมราชอำเภอเชียรใหญ่บ้านเนิน80190
นครศรีธรรมราชอำเภอเชียรใหญ่ไสหมาก80190
นครศรีธรรมราชอำเภอเชียรใหญ่ท้องลำเจียก80190
นครศรีธรรมราชอำเภอเชียรใหญ่เสือหึง80190
นครศรีธรรมราชอำเภอเชียรใหญ่การะเกด80190
นครศรีธรรมราชอำเภอเชียรใหญ่เขาพระบาท80190
นครศรีธรรมราชอำเภอเชียรใหญ่แม่เจ้าอยู่หัว80190
นครศรีธรรมราชอำเภอชะอวดชะอวด80180
นครศรีธรรมราชอำเภอชะอวดท่าเสม็ด80180
นครศรีธรรมราชอำเภอชะอวดท่าประจะ80180
นครศรีธรรมราชอำเภอชะอวดเคร็ง80180
นครศรีธรรมราชอำเภอชะอวดวังอ่าง80180
นครศรีธรรมราชอำเภอชะอวดบ้านตูล80180
นครศรีธรรมราชอำเภอชะอวดขอนหาด80180
นครศรีธรรมราชอำเภอชะอวดเกาะขันธ์80180
นครศรีธรรมราชอำเภอชะอวดควนหนองหงษ์80180
นครศรีธรรมราชอำเภอชะอวดเขาพระทอง80180
นครศรีธรรมราชอำเภอชะอวดนางหลง80180
นครศรีธรรมราชอำเภอท่าศาลาท่าศาลา80160
นครศรีธรรมราชอำเภอท่าศาลากลาย80160
นครศรีธรรมราชอำเภอท่าศาลาท่าขึ้น80160
นครศรีธรรมราชอำเภอท่าศาลาหัวตะพาน80160
นครศรีธรรมราชอำเภอท่าศาลาสระแก้ว80160
นครศรีธรรมราชอำเภอท่าศาลาโมคลาน80160
นครศรีธรรมราชอำเภอท่าศาลาไทยบุรี80160
นครศรีธรรมราชอำเภอท่าศาลาดอนตะโก80160
นครศรีธรรมราชอำเภอท่าศาลาตลิ่งชัน80160
นครศรีธรรมราชอำเภอท่าศาลาโพธิ์ทอง80160
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงปากแพรก80110
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงชะมาย80110
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงหนองหงส์80110
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงควนกรด80110
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงนาไม้ไผ่80110
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงนาหลวงเสน80110
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงเขาโร80110
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงกะปาง80310
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงที่วัง80110
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงน้ำตก80110
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงถ้ำใหญ่80110
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงนาโพธิ์80110
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงเขาขาว80110
นครศรีธรรมราชอำเภอนาบอนนาบอน80220
นครศรีธรรมราชอำเภอนาบอนทุ่งสง80220
นครศรีธรรมราชอำเภอนาบอนแก้วแสน80220
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งใหญ่ท่ายาง80240
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งใหญ่ทุ่งสัง80240
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งใหญ่ทุ่งใหญ่80240
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งใหญ่กุแหระ80240
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งใหญ่ปริก80240
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งใหญ่บางรูป80240
นครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งใหญ่กรุงหยัน80240
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังปากพนัง80140
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังคลองน้อย80330
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังป่าระกำ80140
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังชะเมา80330
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังคลองกระบือ80140
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังเกาะทวด80330
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังบ้านใหม่80140
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังหูล่อง80140
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังแหลมตะลุมพุก80140
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังปากพนังฝั่งตะวันตก80140
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังบางศาลา80140
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังบางพระ80140
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังบางตะพง80140
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังปากพนังฝั่งตะวันออก80140
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังบ้านเพิง80140
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังท่าพยา80140
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังปากแพรก80140
นครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังขนาบนาก80140
นครศรีธรรมราชอำเภอร่อนพิบูลย์ร่อนพิบูลย์80130
นครศรีธรรมราชอำเภอร่อนพิบูลย์หินตก80350
นครศรีธรรมราชอำเภอร่อนพิบูลย์เสาธง80350
นครศรีธรรมราชอำเภอร่อนพิบูลย์ควนเกย80130
นครศรีธรรมราชอำเภอร่อนพิบูลย์ควนพัง80130
นครศรีธรรมราชอำเภอร่อนพิบูลย์ควนชุม80130
นครศรีธรรมราชอำเภอสิชลสิชล80120
นครศรีธรรมราชอำเภอสิชลทุ่งปรัง80120
นครศรีธรรมราชอำเภอสิชลฉลอง80120
นครศรีธรรมราชอำเภอสิชลเสาเภา80340
นครศรีธรรมราชอำเภอสิชลเปลี่ยน80120
นครศรีธรรมราชอำเภอสิชลสี่ขีด80120
นครศรีธรรมราชอำเภอสิชลเทพราช80340
นครศรีธรรมราชอำเภอสิชลเขาน้อย80120
นครศรีธรรมราชอำเภอสิชลทุ่งใส80120
นครศรีธรรมราชอำเภอขนอมขนอม80210
นครศรีธรรมราชอำเภอขนอมควนทอง80210
นครศรีธรรมราชอำเภอขนอมท้องเนียน80210
นครศรีธรรมราชอำเภอหัวไทรหัวไทร80170
นครศรีธรรมราชอำเภอหัวไทรหน้าสตน80170
นครศรีธรรมราชอำเภอหัวไทรทรายขาว80170
นครศรีธรรมราชอำเภอหัวไทรแหลม80170
นครศรีธรรมราชอำเภอหัวไทรเขาพังไกร80170
นครศรีธรรมราชอำเภอหัวไทรบ้านราม80170
นครศรีธรรมราชอำเภอหัวไทรบางนบ80170
นครศรีธรรมราชอำเภอหัวไทรท่าซอม80170
นครศรีธรรมราชอำเภอหัวไทรควนชะลิก80170
นครศรีธรรมราชอำเภอหัวไทรรามแก้ว80170
นครศรีธรรมราชอำเภอหัวไทรเกาะเพชร80170
นครศรีธรรมราชอำเภอบางขันบางขัน80360
นครศรีธรรมราชอำเภอบางขันบ้านลำนาว80360
นครศรีธรรมราชอำเภอบางขันวังหิน80360
นครศรีธรรมราชอำเภอบางขันบ้านนิคม80360
นครศรีธรรมราชอำเภอถ้ำพรรณราถ้ำพรรณรา80260
นครศรีธรรมราชอำเภอถ้ำพรรณราคลองเส80260
นครศรีธรรมราชอำเภอถ้ำพรรณราดุสิต80260
นครศรีธรรมราชอำเภอจุฬาภรณ์บ้านควนมุด80180
นครศรีธรรมราชอำเภอจุฬาภรณ์บ้านชะอวด80180
นครศรีธรรมราชอำเภอจุฬาภรณ์ควนหนองคว้า80130
นครศรีธรรมราชอำเภอจุฬาภรณ์ทุ่งโพธิ์80130
นครศรีธรรมราชอำเภอจุฬาภรณ์นาหมอบุญ80130
นครศรีธรรมราชอำเภอจุฬาภรณ์สามตำบล80130
นครศรีธรรมราชอำเภอพระพรหมนาพรุ80000
นครศรีธรรมราชอำเภอพระพรหมนาสาร80000
นครศรีธรรมราชอำเภอพระพรหมท้ายสำเภา80000
นครศรีธรรมราชอำเภอพระพรหมช้างซ้าย80000
นครศรีธรรมราชอำเภอนบพิตำนบพิตำ80160
นครศรีธรรมราชอำเภอนบพิตำกรุงชิง80160
นครศรีธรรมราชอำเภอนบพิตำกะหรอ80160
นครศรีธรรมราชอำเภอนบพิตำนาเหรง80160
นครศรีธรรมราชอำเภอช้างกลางช้างกลาง80250
นครศรีธรรมราชอำเภอช้างกลางหลักช้าง80250
นครศรีธรรมราชอำเภอช้างกลางสวนขัน80250
นครศรีธรรมราชอำเภอเฉลิมพระเกียรติเชียรเขา80190
นครศรีธรรมราชอำเภอเฉลิมพระเกียรติดอนตรอ80290
นครศรีธรรมราชอำเภอเฉลิมพระเกียรติสวนหลวง80190
นครศรีธรรมราชอำเภอเฉลิมพระเกียรติทางพูน80290
กระบี่อำเภอเมืองกระบี่ปากน้ำ81000
กระบี่อำเภอเมืองกระบี่กระบี่ใหญ่81000
กระบี่อำเภอเมืองกระบี่กระบี่น้อย81000
กระบี่อำเภอเมืองกระบี่เขาคราม81000
กระบี่อำเภอเมืองกระบี่เขาทอง81000
กระบี่อำเภอเมืองกระบี่ทับปริก81000
กระบี่อำเภอเมืองกระบี่ไสไทย81000
กระบี่อำเภอเมืองกระบี่อ่าวนาง81000
กระบี่อำเภอเมืองกระบี่หนองทะเล81000
กระบี่อำเภอเมืองกระบี่คลองประสงค์81000
กระบี่อำเภอเขาพนมเขาพนม81140
กระบี่อำเภอเขาพนมเขาดิน81140
กระบี่อำเภอเขาพนมสินปุน80240
กระบี่อำเภอเขาพนมพรุเตียว81140
กระบี่อำเภอเขาพนมหน้าเขา81140
กระบี่อำเภอเขาพนมโคกหาร80240
กระบี่อำเภอเกาะลันตาเกาะลันตาใหญ่81150
กระบี่อำเภอเกาะลันตาเกาะลันตาน้อย81150
กระบี่อำเภอเกาะลันตาเกาะกลาง81120
กระบี่อำเภอเกาะลันตาคลองยาง81120
กระบี่อำเภอเกาะลันตาศาลาด่าน81150
กระบี่อำเภอคลองท่อมคลองท่อมใต้81120
กระบี่อำเภอคลองท่อมคลองท่อมเหนือ81120
กระบี่อำเภอคลองท่อมคลองพน81170
กระบี่อำเภอคลองท่อมทรายขาว81170
กระบี่อำเภอคลองท่อมห้วยน้ำขาว81120
กระบี่อำเภอคลองท่อมพรุดินนา81120
กระบี่อำเภอคลองท่อมเพหลา81120
กระบี่อำเภออ่าวลึกอ่าวลึกใต้81110
กระบี่อำเภออ่าวลึกแหลมสัก81110
กระบี่อำเภออ่าวลึกนาเหนือ81110
กระบี่อำเภออ่าวลึกคลองหิน81110
กระบี่อำเภออ่าวลึกอ่าวลึกน้อย81110
กระบี่อำเภออ่าวลึกอ่าวลึกเหนือ81110
กระบี่อำเภออ่าวลึกเขาใหญ่81110
กระบี่อำเภออ่าวลึกคลองยา81110
กระบี่อำเภออ่าวลึกบ้านกลาง81110
กระบี่อำเภอปลายพระยาปลายพระยา81160
กระบี่อำเภอปลายพระยาเขาเขน81160
กระบี่อำเภอปลายพระยาเขาต่อ81160
กระบี่อำเภอปลายพระยาคีรีวง81160
กระบี่อำเภอลำทับลำทับ81120
กระบี่อำเภอลำทับดินอุดม81120
กระบี่อำเภอลำทับทุ่งไทรทอง81120
กระบี่อำเภอลำทับดินแดง81120
กระบี่อำเภอเหนือคลองเหนือคลอง81130
กระบี่อำเภอเหนือคลองเกาะศรีบอยา81130
กระบี่อำเภอเหนือคลองคลองขนาน81130
กระบี่อำเภอเหนือคลองคลองเขม้า81130
กระบี่อำเภอเหนือคลองโคกยาง81130
กระบี่อำเภอเหนือคลองตลิ่งชัน81130
กระบี่อำเภอเหนือคลองปกาสัย81130
กระบี่อำเภอเหนือคลองห้วยยูง81130
พังงาอำเภอเมืองพังงาท้ายช้าง82000
พังงาอำเภอเมืองพังงานบปริง82000
พังงาอำเภอเมืองพังงาถ้ำน้ำผุด82000
พังงาอำเภอเมืองพังงาบางเตย82000
พังงาอำเภอเมืองพังงาตากแดด82000
พังงาอำเภอเมืองพังงาสองแพรก82000
พังงาอำเภอเมืองพังงาทุ่งคาโงก82000
พังงาอำเภอเมืองพังงาเกาะปันหยี82000
พังงาอำเภอเมืองพังงาป่ากอ82000
พังงาอำเภอเกาะยาวเกาะยาวน้อย82160
พังงาอำเภอเกาะยาวเกาะยาวใหญ่82160
พังงาอำเภอเกาะยาวพรุใน83000
พังงาอำเภอกะปงกะปง82170
พังงาอำเภอกะปงท่านา82170
พังงาอำเภอกะปงเหมาะ82170
พังงาอำเภอกะปงเหล82170
พังงาอำเภอกะปงรมณีย์82170
พังงาอำเภอตะกั่วทุ่งถ้ำ82130
พังงาอำเภอตะกั่วทุ่งกระโสม82130
พังงาอำเภอตะกั่วทุ่งกะไหล82130
พังงาอำเภอตะกั่วทุ่งท่าอยู่82130
พังงาอำเภอตะกั่วทุ่งหล่อยูง82140
พังงาอำเภอตะกั่วทุ่งโคกกลอย82140
พังงาอำเภอตะกั่วทุ่งคลองเคียน82130
พังงาอำเภอตะกั่วป่าตะกั่วป่า82110
พังงาอำเภอตะกั่วป่าบางนายสี82110
พังงาอำเภอตะกั่วป่าบางไทร82110
พังงาอำเภอตะกั่วป่าบางม่วง82190
พังงาอำเภอตะกั่วป่าตำตัว82110
พังงาอำเภอตะกั่วป่าโคกเคียน82110
พังงาอำเภอตะกั่วป่าคึกคัก82190
พังงาอำเภอตะกั่วป่าเกาะคอเขา82190
พังงาอำเภอคุระบุรีคุระ82150
พังงาอำเภอคุระบุรีบางวัน82150
พังงาอำเภอคุระบุรีเกาะพระทอง82150
พังงาอำเภอคุระบุรีแม่นางขาว82150
พังงาอำเภอทับปุดทับปุด82180
พังงาอำเภอทับปุดมะรุ่ย82180
พังงาอำเภอทับปุดบ่อแสน82180
พังงาอำเภอทับปุดถ้ำทองหลาง82180
พังงาอำเภอทับปุดโคกเจริญ82180
พังงาอำเภอทับปุดบางเหรียง82180
พังงาอำเภอท้ายเหมืองท้ายเหมือง82120
พังงาอำเภอท้ายเหมืองนาเตย82120
พังงาอำเภอท้ายเหมืองบางทอง82120
พังงาอำเภอท้ายเหมืองทุ่งมะพร้าว82120
พังงาอำเภอท้ายเหมืองลำภี82120
พังงาอำเภอท้ายเหมืองลำแก่น82120
ภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตตลาดใหญ่83000
ภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตตลาดเหนือ83000
ภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตเกาะแก้ว83000
ภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตรัษฎา83000
ภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตวิชิต83000
ภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตฉลอง83130
ภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตราไวย์83130
ภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตกะรน83100
ภูเก็ตอำเภอกะทู้กะทู้83120
ภูเก็ตอำเภอกะทู้ป่าตอง83150
ภูเก็ตอำเภอกะทู้กมลา83150
ภูเก็ตอำเภอถลางเทพกระษัตรี83110
ภูเก็ตอำเภอถลางศรีสุนทร83110
ภูเก็ตอำเภอถลางเชิงทะเล83110
ภูเก็ตอำเภอถลางป่าคลอก83110
ภูเก็ตอำเภอถลางไม้ขาว83110
ภูเก็ตอำเภอถลางสาคู83110
สุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีตลาด84000
สุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมะขามเตี้ย84000
สุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีวัดประดู่84000
สุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีขุนทะเล84100
สุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีบางใบไม้84000
สุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีบางชนะ84000
สุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีคลองน้อย84000
สุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีบางไทร84000
สุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีบางโพธิ์84000
สุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีบางกุ้ง84000
สุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีคลองฉนาก84000
สุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์ท่าทองใหม่84290
สุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์ท่าทอง84160
สุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์กะแดะ84160
สุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์ทุ่งกง84290
สุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์กรูด84160
สุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์ช้างซ้าย84160
สุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์พลายวาส84160
สุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์ป่าร่อน84160
สุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์ตะเคียนทอง84160
สุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์ช้างขวา84160
สุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์ท่าอุแท84160
สุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์ทุ่งรัง84290
สุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์คลองสระ84160
สุราษฎร์ธานีอำเภอดอนสักดอนสัก84220
สุราษฎร์ธานีอำเภอดอนสักชลคราม84160
สุราษฎร์ธานีอำเภอดอนสักไชยคราม84220
สุราษฎร์ธานีอำเภอดอนสักปากแพรก84340
สุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะสมุยอ่างทอง84140
สุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะสมุยลิปะน้อย84140
สุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะสมุยตลิ่งงาม84140
สุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะสมุยหน้าเมือง84140
สุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะสมุยมะเร็ต84310
สุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะสมุยบ่อผุด84320
สุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะสมุยแม่น้ำ84330
สุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะพะงันเกาะพะงัน84280
สุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะพะงันบ้านใต้84280
สุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะพะงันเกาะเต่า84280
สุราษฎร์ธานีอำเภอไชยาตลาดไชยา84110
สุราษฎร์ธานีอำเภอไชยาพุมเรียง84110
สุราษฎร์ธานีอำเภอไชยาเลม็ด84110
สุราษฎร์ธานีอำเภอไชยาเวียง84110
สุราษฎร์ธานีอำเภอไชยาทุ่ง84110
สุราษฎร์ธานีอำเภอไชยาป่าเว84110
สุราษฎร์ธานีอำเภอไชยาตะกรบ84110
สุราษฎร์ธานีอำเภอไชยาโมถ่าย84110
สุราษฎร์ธานีอำเภอไชยาปากหมาก84110
สุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะท่าชนะ84170
สุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะสมอทอง84170
สุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะประสงค์84170
สุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะคันธุลี84170
สุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะวัง84170
สุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะคลองพา84170
สุราษฎร์ธานีอำเภอคีรีรัฐนิคมท่าขนอน84180
สุราษฎร์ธานีอำเภอคีรีรัฐนิคมบ้านยาง84180
สุราษฎร์ธานีอำเภอคีรีรัฐนิคมน้ำหัก84180
สุราษฎร์ธานีอำเภอคีรีรัฐนิคมกะเปา84180
สุราษฎร์ธานีอำเภอคีรีรัฐนิคมท่ากระดาน84180
สุราษฎร์ธานีอำเภอคีรีรัฐนิคมย่านยาว84180
สุราษฎร์ธานีอำเภอคีรีรัฐนิคมถ้ำสิงขร84180
สุราษฎร์ธานีอำเภอคีรีรัฐนิคมบ้านทำเนียบ84180
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านตาขุนเขาวง84230
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านตาขุนพะแสง84230
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านตาขุนพรุไทย84230
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านตาขุนเขาพัง84230
สุราษฎร์ธานีอำเภอพนมพนม84250
สุราษฎร์ธานีอำเภอพนมต้นยวน84250
สุราษฎร์ธานีอำเภอพนมคลองศก84250
สุราษฎร์ธานีอำเภอพนมพลูเถื่อน84250
สุราษฎร์ธานีอำเภอพนมพังกาญจน์84250
สุราษฎร์ธานีอำเภอพนมคลองชะอุ่น84250
สุราษฎร์ธานีอำเภอท่าฉางท่าฉาง84150
สุราษฎร์ธานีอำเภอท่าฉางท่าเคย84150
สุราษฎร์ธานีอำเภอท่าฉางคลองไทร84150
สุราษฎร์ธานีอำเภอท่าฉางเขาถ่าน84150
สุราษฎร์ธานีอำเภอท่าฉางเสวียด84150
สุราษฎร์ธานีอำเภอท่าฉางปากฉลุย84150
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาสารนาสาร84120
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาสารพรุพี84270
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาสารทุ่งเตา84120
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาสารลำพูน84120
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาสารท่าชี84120
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาสารควนศรี84270
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาสารควนสุบรรณ84120
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาสารคลองปราบ84120
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาสารน้ำพุ84120
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาสารทุ่งเตาใหม่84120
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาสารเพิ่มพูนทรัพย์84120
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาเดิมบ้านนา84240
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาเดิมท่าเรือ84240
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาเดิมทรัพย์ทวี84240
สุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาเดิมนาใต้84240
สุราษฎร์ธานีอำเภอเคียนซาเคียนซา84260
สุราษฎร์ธานีอำเภอเคียนซาพ่วงพรมคร84210
สุราษฎร์ธานีอำเภอเคียนซาเขาตอก84260
สุราษฎร์ธานีอำเภอเคียนซาอรัญคามวารี84260
สุราษฎร์ธานีอำเภอเคียนซาบ้านเสด็จ84260
สุราษฎร์ธานีอำเภอเวียงสระเวียงสระ84190
สุราษฎร์ธานีอำเภอเวียงสระบ้านส้อง84190
สุราษฎร์ธานีอำเภอเวียงสระคลองฉนวน84190
สุราษฎร์ธานีอำเภอเวียงสระทุ่งหลวง84190
สุราษฎร์ธานีอำเภอเวียงสระเขานิพันธ์84190
สุราษฎร์ธานีอำเภอพระแสงอิปัน84210
สุราษฎร์ธานีอำเภอพระแสงสินปุน84210
สุราษฎร์ธานีอำเภอพระแสงบางสวรรค์84210
สุราษฎร์ธานีอำเภอพระแสงไทรขึง84210
สุราษฎร์ธานีอำเภอพระแสงสินเจริญ84210
สุราษฎร์ธานีอำเภอพระแสงไทรโสภา84210
สุราษฎร์ธานีอำเภอพระแสงสาคู84210
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินท่าข้าม84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินท่าสะท้อน84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินลีเล็ด84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินบางมะเดื่อ84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินบางเดือน84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินท่าโรงช้าง84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินกรูด84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินพุนพิน84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินบางงอน84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินศรีวิชัย84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินน้ำรอบ84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินมะลวน84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินหัวเตย84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินหนองไทร84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินเขาหัวควาย84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินตะปาน84130
สุราษฎร์ธานีอำเภอชัยบุรีสองแพรก84350
สุราษฎร์ธานีอำเภอชัยบุรีชัยบุรี84350
สุราษฎร์ธานีอำเภอชัยบุรีคลองน้อย84350
สุราษฎร์ธานีอำเภอชัยบุรีไทรทอง84350
สุราษฎร์ธานีอำเภอวิภาวดีตะกุกใต้84180
สุราษฎร์ธานีอำเภอวิภาวดีตะกุกเหนือ84180
ระนองอำเภอเมืองระนองเขานิเวศน์85000
ระนองอำเภอเมืองระนองราชกรูด85000
ระนองอำเภอเมืองระนองหงาว85000
ระนองอำเภอเมืองระนองบางริ้น85000
ระนองอำเภอเมืองระนองปากน้ำ85000
ระนองอำเภอเมืองระนองบางนอน85000
ระนองอำเภอเมืองระนองหาดส้มแป้น85000
ระนองอำเภอเมืองระนองทรายแดง85130
ระนองอำเภอเมืองระนองเกาะพยาม85000
ระนองอำเภอละอุ่นละอุ่นใต้85130
ระนองอำเภอละอุ่นละอุ่นเหนือ85130
ระนองอำเภอละอุ่นบางพระใต้85130
ระนองอำเภอละอุ่นบางพระเหนือ85130
ระนองอำเภอละอุ่นบางแก้ว85130
ระนองอำเภอละอุ่นในวงเหนือ85130
ระนองอำเภอละอุ่นในวงใต้85130
ระนองอำเภอกะเปอร์ม่วงกลวง85120
ระนองอำเภอกะเปอร์กะเปอร์85120
ระนองอำเภอกะเปอร์เชี่ยวเหลียง85120
ระนองอำเภอกะเปอร์บ้านนา85120
ระนองอำเภอกะเปอร์บางหิน85120
ระนองอำเภอกระบุรีน้ำจืด85110
ระนองอำเภอกระบุรีน้ำจืดน้อย85110
ระนองอำเภอกระบุรีมะมุ85110
ระนองอำเภอกระบุรีปากจั่น85110
ระนองอำเภอกระบุรีลำเลียง85110
ระนองอำเภอกระบุรีจ.ป.ร.85110
ระนองอำเภอกระบุรีบางใหญ่85110
ระนองอำเภอสุขสำราญนาคา85120
ระนองอำเภอสุขสำราญกำพวน85120
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรท่าตะเภา86000
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรปากน้ำ86120
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรท่ายาง86000
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรบางหมาก86000
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรนาทุ่ง86000
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรนาชะอัง86000
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรตากแดด86000
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรบางลึก86000
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรหาดพันไกร86000
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรวังไผ่86000
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรวังใหม่86190
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรบ้านนา86190
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรขุนกระทิง86000
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรทุ่งคา86100
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรวิสัยเหนือ86100
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรหาดทรายรี86120
ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรถ้ำสิงห์86100
ชุมพรอำเภอท่าแซะท่าแซะ86140
ชุมพรอำเภอท่าแซะคุริง86140
ชุมพรอำเภอท่าแซะสลุย86140
ชุมพรอำเภอท่าแซะนากระตาม86140
ชุมพรอำเภอท่าแซะรับร่อ86140
ชุมพรอำเภอท่าแซะท่าข้าม86140
ชุมพรอำเภอท่าแซะหงษ์เจริญ86140
ชุมพรอำเภอท่าแซะหินแก้ว86190
ชุมพรอำเภอท่าแซะทรัพย์อนันต์86140
ชุมพรอำเภอท่าแซะสองพี่น้อง86140
ชุมพรอำเภอปะทิวบางสน86160
ชุมพรอำเภอปะทิวทะเลทรัพย์86160
ชุมพรอำเภอปะทิวสะพลี86230
ชุมพรอำเภอปะทิวชุมโค86160
ชุมพรอำเภอปะทิวดอนยาง86210
ชุมพรอำเภอปะทิวปากคลอง86210
ชุมพรอำเภอปะทิวเขาไชยราช86210
ชุมพรอำเภอหลังสวนหลังสวน86110
ชุมพรอำเภอหลังสวนขันเงิน86110
ชุมพรอำเภอหลังสวนท่ามะพลา86110
ชุมพรอำเภอหลังสวนนาขา86110
ชุมพรอำเภอหลังสวนนาพญา86110
ชุมพรอำเภอหลังสวนบ้านควน86110
ชุมพรอำเภอหลังสวนบางมะพร้าว86110
ชุมพรอำเภอหลังสวนบางน้ำจืด86150
ชุมพรอำเภอหลังสวนปากน้ำ86150
ชุมพรอำเภอหลังสวนพ้อแดง86110
ชุมพรอำเภอหลังสวนแหลมทราย86110
ชุมพรอำเภอหลังสวนวังตะกอ86110
ชุมพรอำเภอหลังสวนหาดยาย86110
ชุมพรอำเภอละแมละแม86170
ชุมพรอำเภอละแมทุ่งหลวง86170
ชุมพรอำเภอละแมสวนแตง86170
ชุมพรอำเภอละแมทุ่งคาวัด86170
ชุมพรอำเภอพะโต๊ะพะโต๊ะ86180
ชุมพรอำเภอพะโต๊ะปากทรง86180
ชุมพรอำเภอพะโต๊ะปังหวาน86180
ชุมพรอำเภอพะโต๊ะพระรักษ์86180
ชุมพรอำเภอสวีนาโพธิ์86130
ชุมพรอำเภอสวีสวี86130
ชุมพรอำเภอสวีทุ่งระยะ86130
ชุมพรอำเภอสวีท่าหิน86130
ชุมพรอำเภอสวีปากแพรก86130
ชุมพรอำเภอสวีด่านสวี86130
ชุมพรอำเภอสวีครน86130
ชุมพรอำเภอสวีวิสัยใต้86130
ชุมพรอำเภอสวีนาสัก86130
ชุมพรอำเภอสวีเขาทะลุ86130
ชุมพรอำเภอสวีเขาค่าย86130
ชุมพรอำเภอทุ่งตะโกปากตะโก86220
ชุมพรอำเภอทุ่งตะโกทุ่งตะไคร86220
ชุมพรอำเภอทุ่งตะโกตะโก86220
ชุมพรอำเภอทุ่งตะโกช่องไม้แก้ว86220
สงขลาอำเภอเมืองสงขลาบ่อยาง90000
สงขลาอำเภอเมืองสงขลาเขารูปช้าง90000
สงขลาอำเภอเมืองสงขลาเกาะแต้ว90000
สงขลาอำเภอเมืองสงขลาพะวง90100
สงขลาอำเภอเมืองสงขลาทุ่งหวัง90000
สงขลาอำเภอเมืองสงขลาเกาะยอ90100
สงขลาอำเภอสทิงพระจะทิ้งพระ90190
สงขลาอำเภอสทิงพระกระดังงา90190
สงขลาอำเภอสทิงพระสนามชัย90190
สงขลาอำเภอสทิงพระดีหลวง90190
สงขลาอำเภอสทิงพระชุมพล90190
สงขลาอำเภอสทิงพระคลองรี90190
สงขลาอำเภอสทิงพระคูขุด90190
สงขลาอำเภอสทิงพระท่าหิน90190
สงขลาอำเภอสทิงพระวัดจันทร์90190
สงขลาอำเภอสทิงพระบ่อแดง90190
สงขลาอำเภอสทิงพระบ่อดาน90190
สงขลาอำเภอจะนะบ้านนา90130
สงขลาอำเภอจะนะป่าชิง90130
สงขลาอำเภอจะนะสะพานไม้แก่น90130
สงขลาอำเภอจะนะสะกอม90130
สงขลาอำเภอจะนะนาหว้า90130
สงขลาอำเภอจะนะนาทับ90130
สงขลาอำเภอจะนะน้ำขาว90130
สงขลาอำเภอจะนะขุนตัดหวาย90130
สงขลาอำเภอจะนะท่าหมอไทร90130
สงขลาอำเภอจะนะจะโหนง90130
สงขลาอำเภอจะนะคู90130
สงขลาอำเภอจะนะแค90130
สงขลาอำเภอจะนะคลองเปียะ90130
สงขลาอำเภอจะนะตลิ่งชัน90130
สงขลาอำเภอนาทวีนาทวี90160
สงขลาอำเภอนาทวีฉาง90160
สงขลาอำเภอนาทวีนาหมอศรี90160
สงขลาอำเภอนาทวีคลองทราย90160
สงขลาอำเภอนาทวีปลักหนู90160
สงขลาอำเภอนาทวีท่าประดู่90160
สงขลาอำเภอนาทวีสะท้อน90160
สงขลาอำเภอนาทวีทับช้าง90160
สงขลาอำเภอนาทวีประกอบ90160
สงขลาอำเภอนาทวีคลองกวาง90160
สงขลาอำเภอเทพาเทพา90150
สงขลาอำเภอเทพาปากบาง90150
สงขลาอำเภอเทพาเกาะสะบ้า90150
สงขลาอำเภอเทพาลำไพล90260
สงขลาอำเภอเทพาท่าม่วง90150
สงขลาอำเภอเทพาวังใหญ่90260
สงขลาอำเภอเทพาสะกอม90150
สงขลาอำเภอสะบ้าย้อยสะบ้าย้อย90210
สงขลาอำเภอสะบ้าย้อยทุ่งพอ90210
สงขลาอำเภอสะบ้าย้อยเปียน90210
สงขลาอำเภอสะบ้าย้อยบ้านโหนด90210
สงขลาอำเภอสะบ้าย้อยจะแหน90210
สงขลาอำเภอสะบ้าย้อยคูหา90210
สงขลาอำเภอสะบ้าย้อยเขาแดง90210
สงขลาอำเภอสะบ้าย้อยบาโหย90210
สงขลาอำเภอสะบ้าย้อยธารคีรี90210
สงขลาอำเภอระโนดระโนด90140
สงขลาอำเภอระโนดคลองแดน90140
สงขลาอำเภอระโนดตะเครียะ90140
สงขลาอำเภอระโนดท่าบอน90140
สงขลาอำเภอระโนดบ้านใหม่90140
สงขลาอำเภอระโนดบ่อตรุ90140
สงขลาอำเภอระโนดปากแตระ90140
สงขลาอำเภอระโนดพังยาง90140
สงขลาอำเภอระโนดระวะ90140
สงขลาอำเภอระโนดวัดสน90140
สงขลาอำเภอระโนดบ้านขาว90140
สงขลาอำเภอระโนดแดนสงวน90140
สงขลาอำเภอกระแสสินธุ์เกาะใหญ่90270
สงขลาอำเภอกระแสสินธุ์โรง90270
สงขลาอำเภอกระแสสินธุ์เชิงแส90270
สงขลาอำเภอกระแสสินธุ์กระแสสินธุ์90270
สงขลาอำเภอรัตภูมิกำแพงเพชร90180
สงขลาอำเภอรัตภูมิท่าชะมวง90180
สงขลาอำเภอรัตภูมิคูหาใต้90180
สงขลาอำเภอรัตภูมิควนรู90180
สงขลาอำเภอรัตภูมิเขาพระ90180
สงขลาอำเภอสะเดาสะเดา90120
สงขลาอำเภอสะเดาปริก90120
สงขลาอำเภอสะเดาพังลา90170
สงขลาอำเภอสะเดาสำนักแต้ว90120
สงขลาอำเภอสะเดาทุ่งหมอ90240
สงขลาอำเภอสะเดาท่าโพธิ์90170
สงขลาอำเภอสะเดาปาดังเบซาร์90240
สงขลาอำเภอสะเดาสำนักขาม90120
สงขลาอำเภอสะเดาเขามีเกียรติ90170
สงขลาอำเภอหาดใหญ่หาดใหญ่90110
สงขลาอำเภอหาดใหญ่ควนลัง90110
สงขลาอำเภอหาดใหญ่คูเต่า90110
สงขลาอำเภอหาดใหญ่คอหงส์90110
สงขลาอำเภอหาดใหญ่คลองแห90110
สงขลาอำเภอหาดใหญ่คลองอู่ตะเภา90110
สงขลาอำเภอหาดใหญ่ฉลุง90110
สงขลาอำเภอหาดใหญ่ทุ่งใหญ่90110
สงขลาอำเภอหาดใหญ่ทุ่งตำเสา90110
สงขลาอำเภอหาดใหญ่ท่าข้าม90110
สงขลาอำเภอหาดใหญ่น้ำน้อย90110
สงขลาอำเภอหาดใหญ่บ้านพรุ90250
สงขลาอำเภอหาดใหญ่พะตง90230
สงขลาอำเภอนาหม่อมนาหม่อม90310
สงขลาอำเภอนาหม่อมพิจิตร90310
สงขลาอำเภอนาหม่อมทุ่งขมิ้น90310
สงขลาอำเภอนาหม่อมคลองหรัง90310
สงขลาอำเภอควนเนียงรัตภูมิ90220
สงขลาอำเภอควนเนียงควนโส90220
สงขลาอำเภอควนเนียงห้วยลึก90220
สงขลาอำเภอควนเนียงบางเหรียง90220
สงขลาอำเภอบางกล่ำบางกล่ำ90110
สงขลาอำเภอบางกล่ำท่าช้าง90110
สงขลาอำเภอบางกล่ำแม่ทอม90110
สงขลาอำเภอบางกล่ำบ้านหาร90110
สงขลาอำเภอสิงหนครชิงโค90280
สงขลาอำเภอสิงหนครสทิงหม้อ90280
สงขลาอำเภอสิงหนครทำนบ90280
สงขลาอำเภอสิงหนครรำแดง90330
สงขลาอำเภอสิงหนครวัดขนุน90330
สงขลาอำเภอสิงหนครชะแล้90330
สงขลาอำเภอสิงหนครปากรอ90330
สงขลาอำเภอสิงหนครป่าขาด90330
สงขลาอำเภอสิงหนครหัวเขา90280
สงขลาอำเภอสิงหนครบางเขียด90330
สงขลาอำเภอสิงหนครม่วงงาม90330
สงขลาอำเภอคลองหอยโข่งคลองหอยโข่ง90230
สงขลาอำเภอคลองหอยโข่งทุ่งลาน90230
สงขลาอำเภอคลองหอยโข่งโคกม่วง90230
สงขลาอำเภอคลองหอยโข่งคลองหลา90115
สตูลอำเภอเมืองสตูลพิมาน91000
สตูลอำเภอเมืองสตูลคลองขุด91000
สตูลอำเภอเมืองสตูลควนขัน91000
สตูลอำเภอเมืองสตูลบ้านควน91140
สตูลอำเภอเมืองสตูลฉลุง91140
สตูลอำเภอเมืองสตูลเกาะสาหร่าย91000
สตูลอำเภอเมืองสตูลตันหยงโป91000
สตูลอำเภอเมืองสตูลเจ๊ะบิลัง91000
สตูลอำเภอเมืองสตูลตำมะลัง91000
สตูลอำเภอเมืองสตูลปูยู91000
สตูลอำเภอเมืองสตูลควนโพธิ์91140
สตูลอำเภอเมืองสตูลเกตรี91140
สตูลอำเภอควนโดนควนโดน91160
สตูลอำเภอควนโดนควนสตอ91160
สตูลอำเภอควนโดนย่านซื่อ91160
สตูลอำเภอควนโดนวังประจัน91160
สตูลอำเภอควนกาหลงทุ่งนุ้ย91130
สตูลอำเภอควนกาหลงควนกาหลง91130
สตูลอำเภอควนกาหลงอุใดเจริญ91130
สตูลอำเภอท่าแพท่าแพ91150
สตูลอำเภอท่าแพแป-ระ91150
สตูลอำเภอท่าแพสาคร91150
สตูลอำเภอท่าแพท่าเรือ91150
สตูลอำเภอละงูกำแพง91110
สตูลอำเภอละงูละงู91110
สตูลอำเภอละงูเขาขาว91110
สตูลอำเภอละงูปากน้ำ91110
สตูลอำเภอละงูน้ำผุด91110
สตูลอำเภอละงูแหลมสน91110
สตูลอำเภอทุ่งหว้าทุ่งหว้า91120
สตูลอำเภอทุ่งหว้านาทอน91120
สตูลอำเภอทุ่งหว้าขอนคลาน91120
สตูลอำเภอทุ่งหว้าทุ่งบุหลัง91120
สตูลอำเภอทุ่งหว้าป่าแก่บ่อหิน91120
สตูลอำเภอมะนังปาล์มพัฒนา91130
สตูลอำเภอมะนังนิคมพัฒนา91130
ตรังอำเภอเมืองตรังทับเที่ยง92000
ตรังอำเภอเมืองตรังนาพละ92000
ตรังอำเภอเมืองตรังบ้านควน92000
ตรังอำเภอเมืองตรังนาบินหลา92000
ตรังอำเภอเมืองตรังควนปริง92000
ตรังอำเภอเมืองตรังนาโยงใต้92170
ตรังอำเภอเมืองตรังบางรัก92000
ตรังอำเภอเมืองตรังโคกหล่อ92000
ตรังอำเภอเมืองตรังนาโต๊ะหมิง92000
ตรังอำเภอเมืองตรังหนองตรุด92000
ตรังอำเภอเมืองตรังน้ำผุด92000
ตรังอำเภอเมืองตรังนาตาล่วง92000
ตรังอำเภอเมืองตรังบ้านโพธิ์92000
ตรังอำเภอเมืองตรังนาท่ามเหนือ92190
ตรังอำเภอเมืองตรังนาท่ามใต้92190
ตรังอำเภอกันตังกันตัง92110
ตรังอำเภอกันตังควนธานี92110
ตรังอำเภอกันตังบางหมาก92110
ตรังอำเภอกันตังบางเป้า92110
ตรังอำเภอกันตังวังวน92110
ตรังอำเภอกันตังกันตังใต้92110
ตรังอำเภอกันตังโคกยาง92110
ตรังอำเภอกันตังคลองลุ92110
ตรังอำเภอกันตังย่านซื่อ92110
ตรังอำเภอกันตังบ่อน้ำร้อน92110
ตรังอำเภอกันตังบางสัก92110
ตรังอำเภอกันตังนาเกลือ92110
ตรังอำเภอกันตังเกาะลิบง92110
ตรังอำเภอกันตังคลองชีล้อม92110
ตรังอำเภอย่านตาขาวย่านตาขาว92140
ตรังอำเภอย่านตาขาวหนองบ่อ92140
ตรังอำเภอย่านตาขาวนาชุมเห็ด92140
ตรังอำเภอย่านตาขาวในควน92140
ตรังอำเภอย่านตาขาวโพรงจระเข้92140
ตรังอำเภอย่านตาขาวทุ่งกระบือ92140
ตรังอำเภอย่านตาขาวทุ่งค่าย92140
ตรังอำเภอย่านตาขาวเกาะเปียะ92140
ตรังอำเภอปะเหลียนท่าข้าม92120
ตรังอำเภอปะเหลียนทุ่งยาว92180
ตรังอำเภอปะเหลียนปะเหลียน92180
ตรังอำเภอปะเหลียนบางด้วน92140
ตรังอำเภอปะเหลียนบ้านนา92140
ตรังอำเภอปะเหลียนสุโสะ92120
ตรังอำเภอปะเหลียนลิพัง92180
ตรังอำเภอปะเหลียนเกาะสุกร92120
ตรังอำเภอปะเหลียนท่าพญา92140
ตรังอำเภอปะเหลียนแหลมสอม92180
ตรังอำเภอสิเกาบ่อหิน92150
ตรังอำเภอสิเกาเขาไม้แก้ว92150
ตรังอำเภอสิเกากะลาเส92150
ตรังอำเภอสิเกาไม้ฝาด92150
ตรังอำเภอสิเกานาเมืองเพชร92000
ตรังอำเภอห้วยยอดห้วยยอด92130
ตรังอำเภอห้วยยอดหนองช้างแล่น92130
ตรังอำเภอห้วยยอดบางดี92210
ตรังอำเภอห้วยยอดบางกุ้ง92210
ตรังอำเภอห้วยยอดเขากอบ92130
ตรังอำเภอห้วยยอดเขาขาว92130
ตรังอำเภอห้วยยอดเขาปูน92130
ตรังอำเภอห้วยยอดปากแจ่ม92190
ตรังอำเภอห้วยยอดปากคม92130
ตรังอำเภอห้วยยอดท่างิ้ว92130
ตรังอำเภอห้วยยอดลำภูรา92190
ตรังอำเภอห้วยยอดนาวง92210
ตรังอำเภอห้วยยอดห้วยนาง92130
ตรังอำเภอห้วยยอดในเตา92130
ตรังอำเภอห้วยยอดทุ่งต่อ92130
ตรังอำเภอห้วยยอดวังคีรี92210
ตรังอำเภอวังวิเศษเขาวิเศษ92220
ตรังอำเภอวังวิเศษวังมะปราง92220
ตรังอำเภอวังวิเศษอ่าวตง92220
ตรังอำเภอวังวิเศษท่าสะบ้า92000
ตรังอำเภอวังวิเศษวังมะปรางเหนือ92220
ตรังอำเภอนาโยงนาโยงเหนือ92170
ตรังอำเภอนาโยงช่อง92170
ตรังอำเภอนาโยงละมอ92170
ตรังอำเภอนาโยงโคกสะบ้า92170
ตรังอำเภอนาโยงนาหมื่นศรี92170
ตรังอำเภอนาโยงนาข้าวเสีย92170
ตรังอำเภอรัษฎาควนเมา92160
ตรังอำเภอรัษฎาคลองปาง92160
ตรังอำเภอรัษฎาหนองบัว92160
ตรังอำเภอรัษฎาหนองปรือ92130
ตรังอำเภอรัษฎาเขาไพร92160
ตรังอำเภอหาดสำราญหาดสำราญ92120
ตรังอำเภอหาดสำราญบ้าหวี92120
ตรังอำเภอหาดสำราญตะเสะ92120
พัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงคูหาสวรรค์93000
พัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงเขาเจียก93000
พัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงท่ามิหรำ93000
พัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงโคกชะงาย93000
พัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงนาท่อม93000
พัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงปรางหมู่93000
พัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงท่าแค93000
พัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงลำปำ93000
พัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงตำนาน93000
พัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงควนมะพร้าว93000
พัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงร่มเมือง93000
พัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงชัยบุรี93000
พัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงนาโหนด93000
พัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงพญาขัน93000
พัทลุงอำเภอกงหรากงหรา93180
พัทลุงอำเภอกงหราชะรัด93000
พัทลุงอำเภอกงหราคลองเฉลิม93180
พัทลุงอำเภอกงหราคลองทรายขาว93180
พัทลุงอำเภอกงหราสมหวัง93000
พัทลุงอำเภอเขาชัยสนเขาชัยสน93130
พัทลุงอำเภอเขาชัยสนควนขนุน93130
พัทลุงอำเภอเขาชัยสนจองถนน93130
พัทลุงอำเภอเขาชัยสนหานโพธิ์93130
พัทลุงอำเภอเขาชัยสนโคกม่วง93130
พัทลุงอำเภอตะโหมดแม่ขรี93160
พัทลุงอำเภอตะโหมดตะโหมด93160
พัทลุงอำเภอตะโหมดคลองใหญ่93160
พัทลุงอำเภอควนขนุนควนขนุน93110
พัทลุงอำเภอควนขนุนทะเลน้อย93150
พัทลุงอำเภอควนขนุนนาขยาด93110
พัทลุงอำเภอควนขนุนพนมวังก์93110
พัทลุงอำเภอควนขนุนแหลมโตนด93110
พัทลุงอำเภอควนขนุนปันแต93110
พัทลุงอำเภอควนขนุนโตนดด้วน93110
พัทลุงอำเภอควนขนุนดอนทราย93110
พัทลุงอำเภอควนขนุนมะกอกเหนือ93150
พัทลุงอำเภอควนขนุนพนางตุง93150
พัทลุงอำเภอควนขนุนชะมวง93110
พัทลุงอำเภอควนขนุนแพรกหา93110
พัทลุงอำเภอปากพะยูนปากพะยูน93120
พัทลุงอำเภอปากพะยูนดอนประดู่93120
พัทลุงอำเภอปากพะยูนเกาะนางคำ93120
พัทลุงอำเภอปากพะยูนเกาะหมาก93120
พัทลุงอำเภอปากพะยูนฝาละมี93120
พัทลุงอำเภอปากพะยูนหารเทา93120
พัทลุงอำเภอปากพะยูนดอนทราย93120
พัทลุงอำเภอศรีบรรพตเขาย่า93190
พัทลุงอำเภอศรีบรรพตเขาปู่93190
พัทลุงอำเภอศรีบรรพตตะแพน93190
พัทลุงอำเภอป่าบอนป่าบอน93170
พัทลุงอำเภอป่าบอนโคกทราย93170
พัทลุงอำเภอป่าบอนหนองธง93170
พัทลุงอำเภอป่าบอนทุ่งนารี93170
พัทลุงอำเภอป่าบอนวังใหม่93170
พัทลุงอำเภอบางแก้วท่ามะเดื่อ93140
พัทลุงอำเภอบางแก้วนาปะขอ93140
พัทลุงอำเภอบางแก้วโคกสัก93140
พัทลุงอำเภอป่าพะยอมป่าพะยอม93110
พัทลุงอำเภอป่าพะยอมลานข่อย93110
พัทลุงอำเภอป่าพะยอมเกาะเต่า93110
พัทลุงอำเภอป่าพะยอมบ้านพร้าว93110
พัทลุงอำเภอศรีนครินทร์ชุมพล93000
พัทลุงอำเภอศรีนครินทร์บ้านนา93000
พัทลุงอำเภอศรีนครินทร์อ่างทอง93000
พัทลุงอำเภอศรีนครินทร์ลำสินธุ์93000
ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีสะบารัง94000
ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีอาเนาะรู94000
ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจะบังติกอ94000
ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีบานา94000
ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีตันหยงลุโละ94000
ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีคลองมานิง94000
ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีกะมิยอ94000
ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีบาราโหม94000
ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีปะกาฮะรัง94000
ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีรูสะมิแล94000
ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีตะลุโบะ94000
ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีบาราเฮาะ94000
ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีปุยุด94000
ปัตตานีอำเภอโคกโพธิ์โคกโพธิ์94120
ปัตตานีอำเภอโคกโพธิ์มะกรูด94120
ปัตตานีอำเภอโคกโพธิ์บางโกระ94120
ปัตตานีอำเภอโคกโพธิ์ป่าบอน94120
ปัตตานีอำเภอโคกโพธิ์ทรายขาว94120
ปัตตานีอำเภอโคกโพธิ์นาประดู่94180
ปัตตานีอำเภอโคกโพธิ์ปากล่อ94180
ปัตตานีอำเภอโคกโพธิ์ทุ่งพลา94180
ปัตตานีอำเภอโคกโพธิ์ท่าเรือ94120
ปัตตานีอำเภอโคกโพธิ์นาเกตุ94120
ปัตตานีอำเภอโคกโพธิ์ควนโนรี94180
ปัตตานีอำเภอโคกโพธิ์ช้างให้ตก94120
ปัตตานีอำเภอหนองจิกเกาะเปาะ94170
ปัตตานีอำเภอหนองจิกคอลอตันหยง94170
ปัตตานีอำเภอหนองจิกดอนรัก94170
ปัตตานีอำเภอหนองจิกดาโต๊ะ94170
ปัตตานีอำเภอหนองจิกตุยง94170
ปัตตานีอำเภอหนองจิกท่ากำชำ94170
ปัตตานีอำเภอหนองจิกบ่อทอง94170
ปัตตานีอำเภอหนองจิกบางเขา94170
ปัตตานีอำเภอหนองจิกบางตาวา94170
ปัตตานีอำเภอหนองจิกปุโละปุโย94170
ปัตตานีอำเภอหนองจิกยาบี94170
ปัตตานีอำเภอหนองจิกลิปะสะโง94170
ปัตตานีอำเภอปะนาเระปะนาเระ94130
ปัตตานีอำเภอปะนาเระท่าข้าม94130
ปัตตานีอำเภอปะนาเระบ้านนอก94130
ปัตตานีอำเภอปะนาเระดอน94130
ปัตตานีอำเภอปะนาเระควน94190
ปัตตานีอำเภอปะนาเระท่าน้ำ94130
ปัตตานีอำเภอปะนาเระคอกกระบือ94130
ปัตตานีอำเภอปะนาเระพ่อมิ่ง94130
ปัตตานีอำเภอปะนาเระบ้านกลาง94130
ปัตตานีอำเภอปะนาเระบ้านน้ำบ่อ94130
ปัตตานีอำเภอมายอมายอ94140
ปัตตานีอำเภอมายอถนน94140
ปัตตานีอำเภอมายอตรัง94140
ปัตตานีอำเภอมายอกระหวะ94140
ปัตตานีอำเภอมายอลุโบะยิไร94140
ปัตตานีอำเภอมายอลางา94190
ปัตตานีอำเภอมายอกระเสาะ94140
ปัตตานีอำเภอมายอเกาะจัน94140
ปัตตานีอำเภอมายอปะโด94140
ปัตตานีอำเภอมายอสาคอบน94140
ปัตตานีอำเภอมายอสาคอใต้94140
ปัตตานีอำเภอมายอสะกำ94140
ปัตตานีอำเภอมายอปานัน94140
ปัตตานีอำเภอทุ่งยางแดงตะโละแมะนา94140
ปัตตานีอำเภอทุ่งยางแดงพิเทน94140
ปัตตานีอำเภอทุ่งยางแดงน้ำดำ94140
ปัตตานีอำเภอทุ่งยางแดงปากู94140
ปัตตานีอำเภอสายบุรีตะลุบัน94110
ปัตตานีอำเภอสายบุรีตะบิ้ง94110
ปัตตานีอำเภอสายบุรีปะเสยะวอ94110
ปัตตานีอำเภอสายบุรีบางเก่า94110
ปัตตานีอำเภอสายบุรีบือเระ94110
ปัตตานีอำเภอสายบุรีเตราะบอน94110
ปัตตานีอำเภอสายบุรีกะดุนง94110
ปัตตานีอำเภอสายบุรีละหาร94110
ปัตตานีอำเภอสายบุรีมะนังดาลำ94110
ปัตตานีอำเภอสายบุรีแป้น94110
ปัตตานีอำเภอสายบุรีทุ่งคล้า94190
ปัตตานีอำเภอไม้แก่นไทรทอง94220
ปัตตานีอำเภอไม้แก่นไม้แก่น94220
ปัตตานีอำเภอไม้แก่นตะโละไกรทอง94220
ปัตตานีอำเภอไม้แก่นดอนทราย94220
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งตะโละ94150
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งตะโละกาโปร์94150
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งตันหยงดาลอ94150
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งตันหยงจึงงา94190
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งตอหลัง94150
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งตาแกะ94150
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งตาลีอายร์94150
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งยามู94150
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งบางปู94150
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งหนองแรต94150
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งปิยามุมัง94150
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งปุลากง94150
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งบาโลย94190
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งสาบัน94150
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งมะนังยง94150
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งราตาปันยัง94150
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งจะรัง94150
ปัตตานีอำเภอยะหริ่งแหลมโพธิ์94150
ปัตตานีอำเภอยะรังยะรัง94160
ปัตตานีอำเภอยะรังสะดาวา94160
ปัตตานีอำเภอยะรังประจัน94160
ปัตตานีอำเภอยะรังสะนอ94160
ปัตตานีอำเภอยะรังระแว้ง94160
ปัตตานีอำเภอยะรังปิตูมุดี94160
ปัตตานีอำเภอยะรังวัด94160
ปัตตานีอำเภอยะรังกระโด94160
ปัตตานีอำเภอยะรังคลองใหม่94160
ปัตตานีอำเภอยะรังเมาะมาวี94160
ปัตตานีอำเภอยะรังกอลำ94160
ปัตตานีอำเภอยะรังเขาตูม94160
ปัตตานีอำเภอกะพ้อกะรุบี94230
ปัตตานีอำเภอกะพ้อตะโละดือรามัน94230
ปัตตานีอำเภอกะพ้อปล่องหอย94230
ปัตตานีอำเภอแม่ลานแม่ลาน94180
ปัตตานีอำเภอแม่ลานม่วงเตี้ย94180
ปัตตานีอำเภอแม่ลานป่าไร่94180
ยะลาอำเภอเมืองยะลาสะเตง95000
ยะลาอำเภอเมืองยะลาบุดี95000
ยะลาอำเภอเมืองยะลายุโป95000
ยะลาอำเภอเมืองยะลาลิดล95160
ยะลาอำเภอเมืองยะลายะลา95000
ยะลาอำเภอเมืองยะลาท่าสาป95000
ยะลาอำเภอเมืองยะลาลำใหม่95160
ยะลาอำเภอเมืองยะลาหน้าถ้ำ95000
ยะลาอำเภอเมืองยะลาลำพะยา95160
ยะลาอำเภอเมืองยะลาเปาะเส้ง95000
ยะลาอำเภอเมืองยะลาพร่อน95160
ยะลาอำเภอเมืองยะลาบันนังสาเรง95000
ยะลาอำเภอเมืองยะลาสะเตงนอก95000
ยะลาอำเภอเมืองยะลาตาเซะ95000
ยะลาอำเภอเบตงเบตง95110
ยะลาอำเภอเบตงยะรม95110
ยะลาอำเภอเบตงตาเนาะแมเราะ95110
ยะลาอำเภอเบตงอัยเยอร์เวง95110
ยะลาอำเภอเบตงธารน้ำทิพย์95110
ยะลาอำเภอบันนังสตาบันนังสตา95130
ยะลาอำเภอบันนังสตาบาเจาะ95130
ยะลาอำเภอบันนังสตาตาเนาะปูเต๊ะ95130
ยะลาอำเภอบันนังสตาถ้ำทะลุ95130
ยะลาอำเภอบันนังสตาตลิ่งชัน95130
ยะลาอำเภอบันนังสตาเขื่อนบางลาง95130
ยะลาอำเภอธารโตธารโต95150
ยะลาอำเภอธารโตบ้านแหร95150
ยะลาอำเภอธารโตแม่หวาด95170
ยะลาอำเภอธารโตคีรีเขต95150
ยะลาอำเภอยะหายะหา95120
ยะลาอำเภอยะหาละแอ95120
ยะลาอำเภอยะหาปะแต95120
ยะลาอำเภอยะหาบาโร๊ะ95120
ยะลาอำเภอยะหาตาชี95120
ยะลาอำเภอยะหาบาโงยซิแน95120
ยะลาอำเภอยะหากาตอง95120
ยะลาอำเภอรามันกายูบอเกาะ95140
ยะลาอำเภอรามันกาลูปัง95140
ยะลาอำเภอรามันกาลอ95140
ยะลาอำเภอรามันกอตอตือร๊ะ95140
ยะลาอำเภอรามันโกตาบารู95140
ยะลาอำเภอรามันเกะรอ95140
ยะลาอำเภอรามันจะกว๊ะ95140
ยะลาอำเภอรามันท่าธง95140
ยะลาอำเภอรามันเนินงาม95140
ยะลาอำเภอรามันบาลอ95140
ยะลาอำเภอรามันบาโงย95140
ยะลาอำเภอรามันบือมัง95140
ยะลาอำเภอรามันยะต๊ะ95140
ยะลาอำเภอรามันวังพญา95140
ยะลาอำเภอรามันอาซ่อง95140
ยะลาอำเภอรามันตะโล๊ะหะลอ95140
ยะลาอำเภอกาบังกาบัง95120
ยะลาอำเภอกาบังบาละ95120
ยะลาอำเภอกรงปินังกรงปินัง95000
ยะลาอำเภอกรงปินังสะเอะ95000
ยะลาอำเภอกรงปินังห้วยกระทิง95000
ยะลาอำเภอกรงปินังปุโรง95000
นราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสบางนาค96000
นราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสลำภู96000
นราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสมะนังตายอ96000
นราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสบางปอ96000
นราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสกะลุวอ96000
นราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสกะลุวอเหนือ96000
นราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโคกเคียน96000
นราธิวาสอำเภอตากใบเจ๊ะเห96110
นราธิวาสอำเภอตากใบไพรวัน96110
นราธิวาสอำเภอตากใบพร่อน96110
นราธิวาสอำเภอตากใบศาลาใหม่96110
นราธิวาสอำเภอตากใบบางขุนทอง96110
นราธิวาสอำเภอตากใบเกาะสะท้อน96110
นราธิวาสอำเภอตากใบนานาค96110
นราธิวาสอำเภอตากใบโฆษิต96110
นราธิวาสอำเภอบาเจาะบาเจาะ96170
นราธิวาสอำเภอบาเจาะลุโบะสาวอ96170
นราธิวาสอำเภอบาเจาะกาเยาะมาตี96170
นราธิวาสอำเภอบาเจาะปะลุกาสาเมาะ96170
นราธิวาสอำเภอบาเจาะบาเระเหนือ96170
นราธิวาสอำเภอบาเจาะบาเระใต้96170
นราธิวาสอำเภอยี่งอยี่งอ96180
นราธิวาสอำเภอยี่งอละหาร96180
นราธิวาสอำเภอยี่งอจอเบาะ96180
นราธิวาสอำเภอยี่งอลุโบะบายะ96180
นราธิวาสอำเภอยี่งอลุโบะบือซา96180
นราธิวาสอำเภอยี่งอตะปอเยาะ96180
นราธิวาสอำเภอระแงะตันหยงมัส96130
นราธิวาสอำเภอระแงะตันหยงลิมอ96130
นราธิวาสอำเภอระแงะบองอ96220
นราธิวาสอำเภอระแงะกาลิซา96130
นราธิวาสอำเภอระแงะบาโงสะโต96130
นราธิวาสอำเภอระแงะเฉลิม96130
นราธิวาสอำเภอระแงะมะรือโบตก96130
นราธิวาสอำเภอรือเสาะรือเสาะ96150
นราธิวาสอำเภอรือเสาะสาวอ96150
นราธิวาสอำเภอรือเสาะเรียง96150
นราธิวาสอำเภอรือเสาะสามัคคี96150
นราธิวาสอำเภอรือเสาะบาตง96150
นราธิวาสอำเภอรือเสาะลาโละ96150
นราธิวาสอำเภอรือเสาะรือเสาะออก96150
นราธิวาสอำเภอรือเสาะโคกสะตอ96150
นราธิวาสอำเภอรือเสาะสุวารี96150
นราธิวาสอำเภอศรีสาครซากอ96210
นราธิวาสอำเภอศรีสาครตะมะยูง96210
นราธิวาสอำเภอศรีสาครศรีสาคร96210
นราธิวาสอำเภอศรีสาครเชิงคีรี96210
นราธิวาสอำเภอศรีสาครกาหลง96210
นราธิวาสอำเภอศรีสาครศรีบรรพต96210
นราธิวาสอำเภอแว้งแว้ง96160
นราธิวาสอำเภอแว้งกายูคละ96160
นราธิวาสอำเภอแว้งฆอเลาะ96160
นราธิวาสอำเภอแว้งโละจูด96160
นราธิวาสอำเภอแว้งแม่ดง96160
นราธิวาสอำเภอแว้งเอราวัณ96160
นราธิวาสอำเภอสุคิรินมาโมง96190
นราธิวาสอำเภอสุคิรินสุคิริน96190
นราธิวาสอำเภอสุคิรินเกียร์96190
นราธิวาสอำเภอสุคิรินภูเขาทอง96190
นราธิวาสอำเภอสุคิรินร่มไทร96190
นราธิวาสอำเภอสุไหงโกลกสุไหงโก-ลก96120
นราธิวาสอำเภอสุไหงโกลกปาเสมัส96120
นราธิวาสอำเภอสุไหงโกลกมูโนะ96120
นราธิวาสอำเภอสุไหงโกลกปูโยะ96120
นราธิวาสอำเภอสุไหงปาดีปะลุรู96140
นราธิวาสอำเภอสุไหงปาดีสุไหงปาดี96140
นราธิวาสอำเภอสุไหงปาดีโต๊ะเด็ง96140
นราธิวาสอำเภอสุไหงปาดีสากอ96140
นราธิวาสอำเภอสุไหงปาดีริโก๋96140
นราธิวาสอำเภอสุไหงปาดีกาวะ96140
นราธิวาสอำเภอจะแนะจะแนะ96220
นราธิวาสอำเภอจะแนะดุซงญอ96220
นราธิวาสอำเภอจะแนะผดุงมาตร96220
นราธิวาสอำเภอจะแนะช้างเผือก96220
นราธิวาสอำเภอเจาะไอร้องจวบ96130
นราธิวาสอำเภอเจาะไอร้องบูกิต96130
นราธิวาสอำเภอเจาะไอร้องมะรือโบออก96130
สาระน่ารู้

ระบบบังคับเลี้ยว

ระบบบังคับเลี้ยว (Steering Systems)  เป็นระบบที่ควบคุมการเลี้ยวของรถยนต์ผ่านการบังคับจากคนขับในห้องโดยสารเพื่อให้ล้อหน้าทั้ง2ล้อเกิดการหันตามทิศทางที่ต้องการ โดยจะช่วยผ่อนแรงจากผู้บังคับผ่านการใช้ชุดเฟืองทดแรงทีี่อยู่ระหว่างแกนพวงมาลัยกับแขนส่งกำลังที่เรียกว่า “กระปุกพวงมาลัย” เมื่อออกแรงหมุนที่พวงมาลัยก็จะเกิดการส่งผ่านแรงมายังกระปุกพวงมาลัยและส่งไปที่แกนยึดกับล้อก็จะทำให้ล้อหมุนตามทิศทางที่ต้องการ ระบบบังคับเลี้ยวแบ่งเป็น 2 แบบ  1.ระบบพวงมาลัยแบบ Steering Linkage เป็นระบบ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ความแตกต่างระหว่างการชุบโครเมียมและชุบโครมคืออะไร?

โครเมียมคือโลหะสีขาวอมฟ้า มีลักษณะค่อนข้างเงา เป็นโลหะที่แข็งแกร่ง ทนทานต่อการกัดกร่อน ส่วนโครมคือโลหะชนิดอื่นๆที่ถูกเคลือบด้วยโครเมียมโดยการชุบไฟฟ้า มักใช้เป็นอะไหล่ตกแต่งรถยนต์และจักรยานยนต์หรือเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่อุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม โครมสามารถผลิตได้โดยใช้เฮกซะวาเลนต์โครเมียมหรือไตรวาเลนต์โครเมียม แต่เนื่องจากเฮกซะวาเลนต์โครเมียมนั้นเป็นสารที่มีพิษร้ายแรง ในปัจจุบันจึงนิยมใช้ไตรวาเลนต์โครมหรือไตรโครมมากกว่า ปี 2007 เฮกซะโครมถูกห้ามใช้ในการผลิตรถยนต์ในประเทศยุโรป แต่เฮกซะโครม ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

ขั้นตอนการทำสีรถยนต์

1. ขูดสีรถออกทั้งหมดจนเห็นเนื้อเหล็ก 🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน… Gepostet von โครตดี ชาแนล am Montag, 30. September 2019 2. พ่นสีพื้นหรือสีเกาะเหล็กรอบตัวรถทั้งหมด เพื่อให้สีที่จะลงต่อไปเกาะกับเนื้อเหล็ก 3. ในกรณีที่มีการเคาะเนื่องจากรถมีแผลบุบ ต้องมีการใช้สีโป้วทับบริเวณที่พ่นสีพื้นไว้ เพื่อทำให้ผิวของรถบริเวณนั้นเรียบ ลดการเกิดสนิมและการยุบตัวของสีรถ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 2 – 3 วัน เพื่อให้สีโป้ว ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

หลังคาซันรูฟ

ว่า Sunroof (ซันรูฟ) เป็นแนวคิดยุคแรกๆ ในการทำให้รถยนต์สามารถพับเปิด-ปิดหลังคาได้ ซึ่ง Sunroof (ซันรูฟ) เป็นแผ่นโลหะที่มีสีเดียวกับตัวถังของรถยนต์ ซึ่งช่องสี่เหลี่ยมบน หลังคารถยนต์ ไม่ว่าจะมีขนาดเท่าไหร่ หรือรูปทรงของช่องจะเป็นแบบไหน ก็สามารถที่จะเปิดขึ้นในลักษณะที่เรียกว่า เผยอ หรือ Pop up หรือว่าสามารถสไลด์ไปทางข้างหลังได้เกือบหมดทั้งบาน เป็นต้น ซึ่งหน้าที่หลักของ Sunroof (ซันรูฟ) นั่นคือ เพื่อให้ระบายอากาศ และช่วยให้แสงแดด หรือลมเข้ามาในห้องผู้โดยส ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ลิฟจอดรถ

โครงสร้างเหล็ก ครงสร้างเหล็กของ ACE PARKING ทำด้วยเหล็กมาตรฐานเดียวกับเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างตึก เพราะฉะนั้นจึงแข็งแรงและทนทานต่อปัจจัยต่างๆ เช่นความดันลม หิมะ แผ่นดินไหว และยังมีระบบหนีน้ำท้วมอีกด้วย น้ำหนักต่างๆได้ถูกคำนวณไว้แล้วในการออกแบบจึงสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในโครงสร้างอาคาร หรือ ติดตั้งบนพื้นที่โล่งแจ้ง 🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน… Gepostet von โครตดี ชาแนล am Montag, 30. September ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

10 อันดับรถที่เร็วและแรงที่สุดในโลก

อันดับที่ 10 Zenvo ST1 Hyper Car สมรรถนะสูงจากเดนมาร์กที่เริ่มจำหน่ายเมื่อปี 2009 โดยจำกัดจำนวนการผลิตอยู่เพียง 15 คันเท่านั้นและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ 375 กม./ชม. ส่วนอัตราเร่ง 0-100 กม./ ชม. ใช้เวลาเพียง 3 วินาที ซึ่งความแรงระดับนี้มาจากเครื่องยนต์ V8 ขนาด 6.8 ลิตรที่พ่วงทั้งเทอร์โบและซูเปอร์ชาร์จ จนมีกำลังสูงสุด 1,104 แรงม้า ที่ 6,900 รอบ/ นาที และแรงบิด 1,430 นิวตันเมตร ที่รอบต่ำเพียง 4,500 รอบ/ นาที ส่งกำลังผ่านเกียร์แบบ 7 จังหวะที่ใช้แพดเดิลชิฟท์แบบรถแข่งสูตร 1 ราคา เริ่มต้นที่ 40 ล้านบ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ประเภทของโช้คอัพ (SHOCK ABSORBERS) ที่คุณต้องรู้

โช้คอัพ เป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของระบบช่วงล่าง คือ เป็นตัวรองรับแรงกระแทก และควบคุมการยึดเกาะถนนของตัวรถยนต์ โช้คอัพ และสปริงต้องทำงานร่วมกัน โดยเมื่อมีแรงกดมายังช่วงล่างสปริงจะทำการยุบตัว และค่อย ๆ ดีดตัวขึ้น ตรงส่วนนี้เอง โช้คอัพจะเข้ามามีส่วนร่วมในการลดแรงดีดตัวของสปริง ทำให้แรงดีดตัวของสปริงมีความหนืดขึ้น ทำให้มีความรู้สึกนุ่มขึ้นของช่วงล่าง ถ้าโช้คอัพสามารถลดแรงดีดตัวของสปริงได้มากเท่าใด ก็แสดงถึง ประสิทธิภาพของโช้คอัพได้มากเท่านั้น ซึ่งเมื่อขณะที่รถยนต์ได้รับแรงกระแทกจากการวิ่ง ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การอัดดอกยาง

INITIAL INSPECTIONขั้นตอนนี้เป็นตรวจสอบสภาพของโครงยาง ก่อนนำเข้าขบวนการผลิตโดยทำความสะอาดภายในโครงยางก่อน จากนั้นทำการตรวจสอบ                1. ท้องยาง ( INNER LINER )                2. ขอบยาง ( BEAD )                3. แก้มยาง ( SIDEWALL )     &nbsp ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

No Picture
สาระน่ารู้

วิธีตรวจสอบน้ำมันเครื่องปลอม

มันเครื่องใครว่าไม่สำคัญ ยิ่งสมัยนี้มีน้ำมันเครื่องจริง น้ำมันเครื่องปลอมปนกันมั่ว วันนี้ คาร์ซัม มังกรไฟ จะมาเสนอวิธีตรวจสอบน้ำมันเครื่องปลอม!! มาดูกันดีกว่า ว่าคณจะเป็นอีกคนที่ซื้อของปลอมมาหรือไม่! Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 19. September 2019 1.สังเกตุที่บรรจุภัณฑ์ ขั้นแรกสิ่งที่่เป็นพื้นฐานที่สุดของการตรวจสอบของจริงหรือของปลอมคือการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ ทางที่ดีคุณควรเก็บบรรจุภัณฑ์ของจริงเอาไว้ด้วยเพื่อตรวจสอบเทียบกัน ต้องมีฉลากบอก วัน/เดือน/ปีที่ผลิต ปริมาตร รวมถึงตรารับ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

7 การดัดแปลงรถที่ผิดกฎหมาย

Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 19. September 2019 1. ป้ายทะเบียน  หากมีการแปลงสภาพป้ายทะเบียนที่ขนส่งออกให้ เปลี่ยนกรอบใหม่ให้ยาวขึ้น ติดป้ายแหงนขึ้นหรือพับลง หรือปล่อยให้มีส่วนอื่นมาปิดทับจนเห็นป้ายทะเบียนไม่ชัดเจน จะถือว่ามีความผิดฐานข้อหาดัดแปลงสภาพป้ายทะเบียนครับ แต่หากมีเหตุจำเป็นเช่น ป้ายพัง ต้องเขียนป้ายด้วยกระดาษขึ้นมาใช้ชั่วคราว เจ้าหน้าที่ตำรวจจะใช้วิธีตรวจสอบเอกสารแทนว่าเลขทะเบียนตรงกันหรือไม่ แต่ถ้าไม่ตรงกันก็จะถือว่ามีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารอีกกระทง 2. โหลดเตี้ย ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

4 ขั้นตอน สมัคร “ใบขับขี่ดิจิตอล”

Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 19. September 2019 หลังจาก พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับใหม่ ระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสามารถเรียกตรวจใบอนุญาตขับขี่ สามารถออกใบสั่งได้ แต่จะไม่มีอำนาจยืดใบอนุญาตขับขี่ได้ ขณะที่ประชาชนแสดงใบอนุญาตขับขี่เมื่อถูกเรียกตรวจ โดยสามารถแสดงได้ทั้งใบอนุญาตขับขี่ตัวจริงแบบเดิม หรือ แสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ (ใบขับขี่ดิจิตอล) ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence ซึ่งประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ทั้งระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ และ IOS 1. เข ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

การเคลื่อนย้ายรถโดยใช้วิธีสไลด์

Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 19. September 2019 รถที่ควรใช้รถสไลด์ออนในการขนย้าย รถที่มีน้ำหนักมาก , รถที่โหลดต่ำ , รถ SUPER­CAR , รถ SPORT­CAR รถยกรถสไลด์ออน มีความเป็นมาที่ยาวนาน หลายสมัยหลายปีก่อน ถูกดัดแปลงรถเพื่อนำมาใช้ ลากจูง รถที่เสีย รถที่เกิดอุบัติเหตุ สมัยก่อนรถสไลด์ออนยังไม่มี คงเป็นเพราะค่านำเข้า อุปกณ์ มีราคาสูง ช่างไทยเราเลยจัดการดัดแปลงกันเสียเอง และถาดของรถสไลด์ออน สมัยก่อน ยังไม่สามารถทำองศา ได้ต่ำ เป็นแนว ราบพื้นได้เหมือน สมัยนี้ สมัยก่อนรถสไลด์อ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เพิ่มจุด checkpoint

Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 19. September 2019 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังการมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร พร้อมตรวจติดตามการดำเนินงานของ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ว่า ได้กำชับให้กรมการขนส่งทางบก ดำเนินมาตรการเร่งด่วนในการตรวจสมรรถภาพผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทอย่างเข้มงวด โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 นี้เป็นต้นไป ซึ่งในระยะแรกให้ทำการสุ่มตรวจให้ได้ 10% และภายใน 3 เดือนต้องตรวจให้ครบ 100% นอกจากนั้นย ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

6 เทคนิคขับรถตอนกลางคืนให้ปลอดภัย

Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 19. September 2019 การขับรถท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มืดมิดในตอนกลางคืน ทำให้การมองเห็น หรือสังเกตการณ์รอบตัวได้ไม่ดีเท่ากับการขับในตอนกลางวัน อันตรายและตัวแปรที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีมากมาย ทั้งสภาพร่างกายที่อ่อนล้า ภาวะของสายตา ระยะจำกัดของแสงไฟ และอันตรายจากผู้ขับคนอื่นๆ นักขับหน้าใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์จึงควรใช้ความระมัดระวังให้มากเมื่อขับรถตอนกลางคืน สถิติอุบัติเหตุบนถนนกว่า 50% เกิดขึ้นในเวลากลางคืนบนทางร่วม ทางแยกที่ไม่มีไฟสัญญาณจราจร รวมถึงทางต ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รถยนต์ไฟฟ้า

ความเป็นมา ยานยนต์ไฟฟ้า การคิดค้น เริ่มจากแบตเตอรี่ที่สามารถประจุไฟใหม่ได้ ในรถไฟฟ้า คิดค้นได้หลังปี 1859 ค้นคิดโดยนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส Gaston Plante ได้คิดค้นแบตเตอรี่ชนิด ตะกั่ว-กรด ต่อมาปี 1884 นาย Thomas Parker ได้คิดค้นรถไฟฟ้าครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เขาได้ออกแบบ แบตเตอรี่ที่มีความจุไฟฟ้าสูง สำหรับใช้ในรถไฟฟ้าของเขา นอกจากนั้นเขาได้สนใจในการสร้างรถที่มีประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงสูง เพื่อลดควันและมลพิษในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ในปี 1888 ก็ยังมีผู้คิดค้นชาวเยอรมัน Flocken Elecktrow ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ระบบความปลอดภัยในรถ

1.กล้องมองหลัง ปัจจุบันกล้องมองหลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก รถยนต์รุ่นใหม่ๆ ตั้งแต่ระดับราคา 7-8 แสนบาทขึ้นไป ก็เริ่มติดตั้งมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานแล้ว แต่สำหรับรถรุ่นเก่าที่ไม่มีมาให้ก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะกล้องเหล่านี้สามารถติดตั้งเพิ่มได้ง่ายๆ แถมยังมีราคาไม่แพง เพียงแต่ต้องอาจอัพเกรดเครื่องเสียงแบบมีจอเพิ่มเข้าไปด้วย แต่ถ้าเสียดายฟร้อนท์เดิมๆ หรือไม่อยากจ่ายเงินให้มากมาย กระจกมองหลังแบบมีจอแสดงภาพจากกล้องมองหลังในตัวก็ถือเป็นทางเลือกที่ไม่เลวเหมือนกัน 2.วัดลมยาง ระบบตรวจสอบความดันลมยาง หรือ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

วิธีตรวจเช็กสภาพรถยนต์เบื้องต้น

1. น้ำมันเครื่อง ดึงก้านน้ำมันเครื่องออกมาในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานจนถึงอุณหภูมิปกติแล้วดับสักครู่ (1-5นาที) จากนั้นเช็ดทำความสะอาดปลายก้านที่มีน้ำมันเครื่องติดออกมา แล้วใส่กลับเข้าไปที่เดิมอีกครั้ง ปล่อยไว้สักครู่แล้วดึงออกมาวัดระดับที่ได้ ว่ามีน้ำมันเครื่องคงเหลืออยู่ปริมาณเท่าไร โดยดูได้จากเกจวัดระดับ และที่ดีที่สุดคือระดับน้ำมันเครื่องต้องอยู่ในจุด F หรือ FULL นั่นเอง (อย่าปล่อยให้น้ำมันเครื่องแห้งเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นเครื่องยนต์พังแน่ ๆ) 2. น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ สิ่งแรกที่ต้องทำ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เมื่อน้ำท่วมรถไปแล้วทำไงได้บ้าง?

ขั้นตอนเบื้องต้นเมื่อน้ำท่วมรถ 1.โทรแจ้งประกันรถยนต์ โทรแจ้งประกัน รอเจ้าหน้าที่ประกันมาประเมินความเสียหาย เมื่อรถโดนน้ำท่วมแล้ว เราต้องรีบเช็กเลยว่ารถเรามีประกันไหม? แล้วใช้ประกันชั้นไหน? เพราะแต่ละชั้นก็มีความคุ้มครองไม่เหมือนกัน ประกันรถยนต์ของเราคุ้มครองอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติไหม? เมื่อรู้แล้วว่ามีก็รีบ โทรแจ้งประกันก่อน ครับ ถ้าไม่มีก็ตั้งสติก่อน แล้วค่อยๆ ทำตามดังนี้ 2.อย่าเพิ่งต่อขั้วแบตเตอรี่รถยนต์กลับคืน น้ำที่ค้างอยู่ในรถนั้น อาจทำให้ระบบไฟฟ้าของรถยนต์ลัดวงจร และสร ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รถจมน้ำ ต้องเอาตัวรอดอย่างไร?

ต้องตั้งสติให้มั่นเมื่อ รถจมน้ำ หากเกิดเหตุรถจมน้ำ อันดับแรกสำคัญมากที่สุด คือต้องตั้งสติให้มั่น ให้คิดง่าย ๆ ว่ามันไม่ยากเกินไปที่จะแก้ไขเมื่อมีสติ และขณะที่รถยนต์กำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่จะตกน้ำ อย่าปลดเข็มขัดนิรภัยออกจนกว่ารถจะหมดแรงกระแทก หลายคนเมื่อเห็นว่ารถกำลังเคลื่อนที่จะลงน้ำก็จะปลดเข็มขัดนิรภัยออกในทันที ซึ่งกรณีนี้อาจทำให้ศีรษะไปกระแทกจากแรงประทะของผิวน้ำได้ค่ะ อย่าลืมว่าการกระแทกผิวน้ำจากที่สูง ไม่ต่างอะไรกับการปะทะกับกำแพงคอนกรีตเลยนะคะ จะออกจากรถทางไหนดี? 1. ทางหน้าต่าง รอใ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ดริฟ ล็อค

อนอื่นต้องมาทำความรู้จักกับระบบเฟืองท้ายกันก่อนครับ ว่าทำไมถึงต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้ ประโยชน์ และหน้าที่ของมันคืออะไร เฟืองท้าย หรือดิฟเฟอเรนเชียล (DIFFERENTIAL) มีความสำคัญอย่างมากในรถยนต์ หน้าที่หลักมีอยู่ 2 ประการคือ 1. เปลี่ยนทิศทางการส่งกำลัง ในรถกระบะเฟืองท้ายจะอยู่ในเพลาหลัง ที่รับกำลังของเครื่องยนต์โดยส่งผ่านเพลากลางมา ถ้าก้มไปดูจะเห็นว่าเพลากลางหมุนตามแนวขวางของตัวรถแต่ล้อหลังนั้นจะหมุนตามความยาวของตัวรถ เจ้าเฟืองท้ายนี่ล่ะ ที่เป็นตัวกลางในการเปลี่ยนทิศทางดังกล่าว ส่วนเรื่องของอัตราทด ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

6 อาการที่แสดงให้รู้ว่าช่วงล่างรถยนต์กำลังมีปัญหา

🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดได้ผลิตสินค้าเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อที่จะนำส่งให้ลูกค้าประจำวันที่ 07-09-2562🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【เราเป็นใคร…รึคะ】🔵เราชื่อ…#บริษัทโฟฟานเซนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัด #โรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิตเนส★ เราคือ…#โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #ยางปูพื้น🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【ติดต่อเราสิคะ】📲 : 089-180-8328, 062-462-4248, ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

วิธีการขับรถลุยน้ำ

🎉 Update 🎉 EP.0086วันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนต ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ผลิตสินค้าและนำเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งไปขนส่งให้ลูกค้าที่ 📌#ชุมชนโค้งถ่าน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【เราเป็นใคร…รึคะ】🔵เราชื่อ…#บริษัทโฟฟานเซนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัด #โรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิตเนส★ เราคือ…#โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #ยางปูพื้น🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【ติดต่อเราสิคะ】📲 : 089-180-8328, 062-462- ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

วิธีการเช็คน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่อง นับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยหล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แน่นอนว่าเมื่อผ่านการใช้งานไปสักระยะ น้ำมันเครื่องย่อมมีการเสื่อมสภาพและมีปริมาณที่ลดลงไปจากการเผาไหม้ ดังนั้นผู้ใช้รถยนต์ทุกท่านควรหมั่นตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณน้ำมันเพียงพอสำหรับหล่อลื่นให้กับเครื่องยนต์ทั้งระบบ สำหรับวิธีตรวจเช็คน้ำมันเครื่องนั้นไม่ยาก ผู้ใช้รถสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง เพียงดึงก้านวัดออกมาดู อย่างไรก็ดีครับในเรื่องของการตรวจเช็ค ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รถ ที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง

กรมการขนส่งทางบก กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุก กำหนดให้ รถโดยสารและรถบรรทุกที่จดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ต้องติดตั้ง อุปกรณ์สะท้อนแสงหรือแผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นได้ อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุยกระดับความปลอดภัยทางถนน สาธิตวิธีการใช้เครื่องยืดเส้นสำหรับนักกีฬา┃โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง***กดลิงค์ดูคลิปค่ะ***https://youtu.be/WG… Gepostet von สุวิทย์ สมานราษฎร์ am Sonn ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รู้ไว้ก่อนโดนใบสั่ง จำกัดความเร็ว

นักซิ่งทั้งหลายรู้หรือไม่ว่าการขับรถด้วยความเร็วที่เกินกฎหมายกำหนดมีความผิดอย่างไร และความเร็วเท่าไหร่ถึงจะถือว่าผิดกฎหมาย จำกัดความเร็ว บทความนี้เราจะมาบอกถึงข้อกฎหมาย พ.ร.บ. จราจรทางบก Gepostet von โครตดี ชาแนล am Montag, 9. September 2019 การขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย การขับรถบนถนนในเมือง หรือเส้นทางหลวงก็ต้องมีการกำหนดความที่แตกต่างกันออกไป ตามข้อกฎหมายบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 6 ประกอบกับฉบับที่ 10 ซึ่งออกตามความในพ.ร.บ.จ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การเติมลมยางรถบรรทุก

🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดได้ผลิตสินค้าเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อที่จะนำส่งให้ลูกค้าประจำวันที่ 04-09-2562🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【เราเป็นใคร…รึคะ】🔵เราชื่อ…#บริษัทโฟฟานเซนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัด #โรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิตเนส★ เราคือ…#โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #ยางปูพื้น🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【ติดต่อเราสิคะ】📲 : 089-180-8328, 062-462-4248, ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การเสริมแหนบรถบรรทุก

กรมการขนส่งทางบก แนะ!! การแก้ไขดัดแปลงระบบช่วงล่าง ทั้งระบบรองรับน้ำหนัก ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว หรือระบบขับเคลื่อน ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพกับกรมการขนส่งทางบก และแก้ไขรายละเอียดลักษณะรถในใบคู่มือจดทะเบียนรถก่อนนำไปใช้งาน เพื่อความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้งาน ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายนายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การแก้ไขดัดแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ โดยเฉพาะกรณีการแก้ไขดัดแปลงระบบช่วงล่าง ทั้งระบบรองรับน้ำหนัก ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การขอใบอนุญาติประกอบการขนส่ง

Gepostet von โครตดี ชาแนล am Dienstag, 27. August 2019 ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งส่วนบุคคลให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบของกรมการขนส่งทางบกตามภูมิลำเนาของบุคคล ธรรมดาหรือตามที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของนิติบุคคล พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ หลักฐานที่ใช้ 1.สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) 2. หนังสือรับรอง พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 90 วัน พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) 3. สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิ ฉบับนายทะเบียนรับรอ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ซื้อรถบรรทุก มือ2 ควรเช็คอะไรบ้าง

🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดได้ผลิตสินค้าเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อที่จะนำส่งให้ลูกค้าประจำวันที่ 04-09-2562🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【เราเป็นใคร…รึคะ】🔵เราชื่อ…#บริษัทโฟฟานเซนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัด #โรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิตเนส★ เราคือ…#โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #ยางปูพื้น🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【ติดต่อเราสิคะ】📲 : 089-180-8328, 062-462-4248, ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การต่อพ่วง

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบแผ่นอานหากมีจาระบีหล่อลื่นเพียงพอตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นและหมุดคิงสะอาด ขั้นที่ 2 ปรับเกียร์ขึ้นลงสูงกว่าแผ่นอาน 10-30mm ขั้นที่ 3 ทำให้อุปกรณ์ล็อกของอานเปิด ขั้นตอนที่ 4 ให้รถแทรกเตอร์กลางและรถกึ่งพ่วงกึ่งกลางเดียวกันให้รถบรรทุกรถกระบะสำรองอย่างช้าๆเมื่อได้ยินเสียงคลิกล็อคกลับบล็อกให้เชื่อมต่อได้สำเร็จ! ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบการล็อค ขั้นตอนที่ 6 เชื่อมต่อสายพองและสายควบคุม (สีแดงเป็นสีแดงเหลืองและเหลือง) ขั้นตอนที่ 7 เปิดสวิตช์ของวงจรอากาศบนรถบรรทุกรถแทรกเตอร์, ขยายกึ่งรถพ่วงหร ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การพ่วงแบตเตอรี่รถ

ปัญหาแบตเตอรี่หมดหรือเสื่อมสภาพ จนทำให้สตาร์ทรถไม่ติด ทางที่จะแก้ไขปัญหานี้คือการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือการต่อพ่วงแบตเตอรี่ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้สตาร์ทรถแล้วขับเคลื่อนรถได้ในระยะเวลาสั้นอุปกรณ์การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ 1. สายพ่วงแบตเตอรี่ ควรมีติดรถไว้ตลอด 2. รถยนต์ที่เข้ามาช่วยเหลือ ควรมีขนาดแอมป์มากกว่า หรือเท่ากับรถยนต์คันที่ต้องการความช่วยเหลือ เนื่องจากกำลังอาจจะไม่พอ และเกิดความเสียหายกับรถคันที่เข้ามาช่วยเหลือได้ การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ 1. ปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างของรถ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ข้อดีของการขนส่งโดยรถยนต์ รถบรรทุก

รวดเร็ว: การขนส่งโดยรถยนต์ รถบรรทุกนั้นเป็นการบริการการขนส่งที่รวดเร็ว แต่ความรวดเร็วมักจะแปรผกผันกับปริมาณการบรรทุก คือถ้าบรรทุกมากความรวดเร็วก็จะน้อยลงไปนั่นเอง เป็นบริการการขนส่งจากที่ถึงที่: รถยนต์ รถบรรทุกนั้นสามารถเดินทางไปตามถนนใหญ่ เรือเล็ก หรือแม้แต่ที่ที่ไม่มีถนนก็สามารถไปได้ หากไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่เกินขีดความสามารถของรถ การขนส่งโดยรถสามารถที่จะขนถ่ายสินค้าได้ดีกว่ารูปแบบการขนส่งอื่น จะใช้ยานพาหนะคันเดียวบรรทุกสินค้าตั้งแต่ต้นทางไปปลายทางโดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายยานพาห ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เกียร์รถบรรทุก

🎉 Update 🎉 EP.0084 #จุดที่1วันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนต ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได… Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 29. August 2019 เกียร์รถบรรทุก ก็จะมีหลักๆ2แบบคือ-กระปุกเกียร์แบบไม่มีเกียร์ สูง-ต่ำ (splitter) เหมือนแบบรถยนต์เท่าไป โดยมากก็มีแค่6เกียร์ และเกียร์ถอย การทำงานของกระปุกเกียร์แบบ 6 ความเร็ว กำลังจากเครื่องยนต์จะถ่ายทอดให้กับเพลาคลัตช์ หรือเรียกเพลารับกำลังตลอดเวลา เพลารอง ถ่ายทอดกำลังจากเพลาคลัตช์ เพื่อส่งต่อไปให้เฟืองเกียร์ต่าง ฟ ท ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เทคนิคการขับรถขึ้นเขา

🎉 Update 🎉 EP.0086วันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนต ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ผลิตสินค้าและนำเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งไปขนส่งให้ลูกค้าที่ 📌#ชุมชนโค้งถ่าน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【เราเป็นใคร…รึคะ】🔵เราชื่อ…#บริษัทโฟฟานเซนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัด #โรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิตเนส★ เราคือ…#โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #ยางปูพื้น🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【ติดต่อเราสิคะ】📲 : 089-180-8328, 062-462- ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

กล้องติดรถยนต์

🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดได้ผลิตสินค้าเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อที่จะนำส่งให้ลูกค้าประจำวันที่ 07-09-2562🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【เราเป็นใคร…รึคะ】🔵เราชื่อ…#บริษัทโฟฟานเซนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัด #โรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิตเนส★ เราคือ…#โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #ยางปูพื้น🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【ติดต่อเราสิคะ】📲 : 089-180-8328, 062-462-4248, ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่รถยนต์ชนิดตะกั่วกรดจะแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ตามคุณสมบัติการใช้งาน ได้ดังต่อไปนี้ครับ 1. Conventional Battery (แบตเตอรี่ ชนิดต้องเติมน้ำกลั่น ตลอดเวลา ) : เป็นแบตเตอรี่ที่อัตราการสูญเสียไอน้ำกรดค่อนข้างมาก ตลอดอายุการใช้งาน เนื่องจากแผ่นธาตุทำจาก ตะกั่วพลวง (Lead Antimony) ทั้งแผ่นธาตุบวก และ แผ่นธาตุลบ ซึ่งแผ่นธาตุที่ทำจากตะกั่วพลวง จะมีคุณสมบัติดังนี้ – มีความทนทานต่อความร้อนสูง– มีความทนทานต่อน้ำกรดสูง– มีความทนทานต่อการประจุไฟฟ้าสูง (ความต้านทานภายในสูง) แต่ก็มีข ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

วัตถุประสงค์ 1. รู้เข้าใจแนวคิดและทัศนคติ ที่ถูกต้องในการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ2. รู้ เข้าใจ เทคนิคในการขับรถที่ถูกต้องและปลอดภัย 3. ทราบสมรรถภาพความพร้อมทางร่างกายท ี่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการขับรถ4. .พัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการขับรถเเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเกิดอุบัติเหตุ ทัศนคติและจิตสำนึกในกำรขับขี่ปลอดภัย 1.การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ2.การใช้อุปกรณ์ต่างๆของรถ3.การเตรียมพร้อมก่อนออกขับรถ4.การดูแลรักษารถขั้นพื้นฐาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ 1.ขาดสมาธิ 2.ไม่มีเวลาเพียงพอในการตัดสินใจ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ระบบเบรกรถบรรทุก สิบล้อ

ก่อนอื่นขอกล่าวถึงพื้นฐานระบบเบรกทั่วไปเพื่อปูพื้นฐานก่อนครับเพราะชื่อเรียกระบบและกลไกต่างมีความซับซ้อนและคลายคลึงกันทำให้ยากต่อการจำแนกและการจำการเบรกของยานพาหนะมีหลายวิธีที่จะหยุด เช่นดึงตัวรถมิให้เคลื่อนที่ เช่นถุงลม ที่ใช้ในรถแข่งทำความเร็วระยะสั้นหรือการเบรกทั่วไปที่กระทำที่่ล้อไม่ให้หมุน ที่นิยมใช้กันแพร่หลายการเบรก ที่ใช้การห้ามล้อมิให้หมุน หรือหมุนช้าลงโดยการให้เกิดความฝืดโดยใช้ผ้าเบรกเสียดสี การใช้ผ้าเบรกเสียดสี นิยมใช้ 2 วิธีคือ การหนีบ และการถ่าง ซึ่งในรถบรรทุกจะเป็นแบบการถ่างมาก ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

อัตราค่าบริการขนส่ง กรุงเทพฯ – ต่างจังหวัด(โดยประมาณ)

ภาคกลาง จังหวัด ระยะทาง ราคา จังหวัด ระยะทาง ราคา กำแพงเพชร 358 13000 สมุทรสงคราม 72 3000 ชัยนาท 194 7000 สมุทรสาคร 36 2000 นครนายก 107 4000 เพชรบูรณ์ 346 12500 นครปฐม 55 2000 ลพบุรี 153 5700 นครสวรรค์ 249 9000 สระบุรี 107 4000 นนทบุรี 20 1000 สิงห์บุรี 142 5500 ปทุมธานี 46 2000 สุโขทัย 427 16000 พระนครศรีอยุธยา 76 3000 สุพรรณบุรี 100 3700 พิจิตร 344 12500 อ่างทอง 105 4000 พิษณุโลก 377 13500 อุทัยธานี 249 9000 สมุทรปราการ 29 1500 โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อท ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รหัสลับของ รถบรรทุก ที่เราคนใช้รถใช้ถนนควรรู้

Cart รถบรรทุกที่ขับอยู่ด้านหน้าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายที-ขวาทีสลับกัน – กำลังจะเบรกในขณะที่เรากำลังขับรถตามรถบรรทุกคันหน้านั้น พบว่ารถบรรทุกคันหน้าได้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายที-ขวาทีสลับกัน นั่นแสดงว่า ให้เราระวังเพราะเขากำลังจะเบรกนั่นเอง อาจจะเพราะด้านหน้ามีด่านหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ได้ ดังนั้นเมื่อเห็นสัญญาณนี้ เราก็ควรลดวิ่งด้วยความเร็วต่ำ และห้ามขับแซงรถบรรทุกด้วย รถบรรทุกที่ขับสวนมากระพริบไฟสูง 1 ครั้ง – เช็คเพื่อนร่วมทางในขณะที่เรากำลังขับรถสวนทางกับรถบรรทุกนั้น หากรถบรรทุกกระพริบไฟสูง 1 ครั้ง นั ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เทคโนโลยีที่พลิกโฉมรถบรรทุก

Self-Driving Truck ปัจจุบัน เทคโนโลยีแบบไร้คนขับ กำลังเป็นที่สนใจในอุตสาหกรรมรถบรรทุกเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นนวัตกรรมที่มีความล้ำสมัยแล้ว ยังเป็นเทคโนโลยีช่วยให้เกิดการประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิง อันเป็นผลมาจากการเดินรถด้วยระบบพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีไร้คนขับ ยังจะสามารถช่วยเพิ่มความถี่ในการขนส่งสินค้า และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ขับขี่อีกด้วย จากการวิจัยและพัฒนารถบรรทุกแบบไร้คนขับ เราจะเห็นได้ว่าผู้ผลิตรถบรรทุกรายใหญ่ ได้มีการนำรถบรรทุกดังกล่าว มาทดสอบบนถนนหลวงได้จริง ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รถบรรทุกโดนปล้น

🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน… Gepostet von โครตดี ชาแนล am Freitag, 6. September 2019 เสียหายยับ! รถพ่วงจอดนอนรอปะยาง คนร้ายดอดกรีดผ้าใบ ขโมยเบียร์ 120 ลังหนี ที่เกิดเหตุพบรถพ่วง 22 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว หมายเลขทะเบียนตัวแม่ 89-5845 นครปฐม หมายเลขทะเบียนตัวลูก 88-9326 นครปฐม จอดชิดซ้ายริมถนนด้านคู่ขนาน โดยบริเวณด้านซ้ายผ้าใบถูกคนร้ายใช้มีดกรีดผ้าใบคลุมลังเบียร์ ขโมยลังเบียร์ที่รถพ่วงบรรทุกมาจำนวน 120 ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ประเภทของดอกยางรถบรรทุก

ใครว่าดอกยางไม่สำคัญ จริงๆแล้วดอกยางมีหน้าที่เพื่อยึดเกาะถนนและรีดน้ำขณะขับรถเมื่อถนนเปียก เพื่อให้หน้ายางนั้นสัมผัสพื้นถนนทำให้การเดินทางนั้นสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยและไม่ลื่นจนออกถนน นอกจากนี้ยางยังทำหน้าที่กระจายน้ำหนักให้รถ โดยหน้ายางจะทำหน้าที่กระจายแรงทั้งหมดไปยังทิศทางต่างๆ สู่ผิวถนน ยางรถยนต์ทุกชนิดจะมีดอกยาง ดอกยาง คือส่วนบริเวณบนหน้ายาง และมีหน้าสัมผัสถนนตลอดเวลาที่รถวิ่งร่องยาง คือร่องที่ลึกลงไปจากหน้ายาง หรือร่องที่อยู่ระหว่างยาง 🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรง ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ปัญหาที่เกิดจากการขนส่ง

คนขับรถบรรทุกโดยปกติคนขับรถบรรทุก มักไม่ใช่เจ้าของรถบรรทุกเขามีหน้าที่ขับอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ได้สนใจว่าน้ำหนักที่บรรทุกบนรถจะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ แต่สิ่งที่ยังคงต้องคำนึงแน่ๆคือเรื่องความเร็วในการขับ การเคารพกฎจราจร การดื่มสุรา การใช้สารเสพติดประเภทต่างๆเพื่อกระตุ้นร่างกาย หรือการขับเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้  สืบเนื่องจากชาวบ้านได้ประสบปัญหาจากรถบรรทุกดินของผู้ประกอบการไม่นึกถึงความเดือนร้อนที่เกิดขึ้น ทำให้ถนนเสียหาย ได้รับความเดือนร้อน บางแห่งพื้นถนนปูนคอนกรีตแตกเสียหาย 1 ช่องท ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การรับผิดชอบของขนส่งต่อสินค้า หากได้รับความเสียหาย

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ส่งพัสดุที่แจ้งรับประกันและชดเชยความเสียหาย 🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดได้ผลิตสินค้าเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อที่จะนำส่งให้ลูกค้าประจำวันที่ 04-09-2562🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【เราเป็นใคร…รึคะ】🔵เราชื่อ…#บริษัทโฟฟานเซนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัด #โรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิตเนส★ เราคือ…#โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #ยางปูพื้น🔥😜★🔵👍 ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ข่าวรถบรรทุกและข้อควรระวัง

ระทึก! รถบรรทุก 22 ล้อ ขนโครงเหล็ก พลิกคว่ำไฟลุกท่วม วันนี้(5 มิ.ย.) เวลา 14.00 น. ร.ต.อ.กิตติภูมิ ทาบุญ รองสว.สอบสวน สภ.บางปะหัน จงพระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์บรรทุก 22 ล้อเสียหลักพลิกคว่ำมีเพลิงลุกไหม้ บริเวณต่างระดับบางปะหัน ช่วงทางเบี่ยงมาจากถนนสาย347เข้าสู่ถนนสายเอเชีย หลักกิโลเมตรที่ 35 หลักกิโลเมตรที่ 35 หมู่ 4 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ประสานรถดับเพลิงของเทศบาลตำบลบางปะหัน และสมาคมอยุธยารวมใจ ไปควบคุมเพลิง ทั้งนี้ เบื้องต้นทราบว่า รถยนต์บรรทุกเทเลอร์วิ่งม ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

รหัส PG เครื่องเล่นสนามเด็ก

ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก,อุปกรณ์สนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นเพลย์กราวด์, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ยางปูพื้น, สนามเด็กเล่น, โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
ราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น, ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ลานกีฬาสันนิบาต, อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง, อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
เครื่องเล่นสนามเด็ก, เครื่องเล่นเด็กพลาสติก, แผ่นน้ำหนัก, ตุ้มน้ำหนัก, อุปกรณ์เสริม, บู๊ท, สีน้ำมัน, เบาะฟองน้ำ, เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม, สี, เบาะพลาสติก,ไฟเบอร์กลาส, เบาะไฟเบอร์, ที่นั่งพลาสติก, ที่นั่ง ที่พิงพลาสติก,
เบาะนั่งพลาสติก, รองเท้าหมีพูห์, รองเท้าพลาสติก, น็อต, น็อตและแหวน, เครื่องดัดท่อเหล็ก, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องเจียร, หินเจียร, เครื่องเจาะ, เครื่องบาก, เครื่องเชื่อม, ปั๊มลม, สว่าน, สว่านเจาะ, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ,
เหล็กราง, เหล็กกล่อง, เหล็กฉาก, เหล็กแบน, เหล็กหนา, เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย, เพลาบู๊ท, เพลา, เพลาดึง, ท่อกาวไนซ์, เหล็กแผ่นซิงค์, ท่อสตีม, ท่อแป๊ป, ท่อดำ, ท่อประปา ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

รหัส SM รุ่นมาตรฐาน

ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก,อุปกรณ์สนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นเพลย์กราวด์, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ยางปูพื้น, สนามเด็กเล่น, โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
ราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น, ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ลานกีฬาสันนิบาต, อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง, อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
เครื่องเล่นสนามเด็ก, เครื่องเล่นเด็กพลาสติก, แผ่นน้ำหนัก, ตุ้มน้ำหนัก, อุปกรณ์เสริม, บู๊ท, สีน้ำมัน, เบาะฟองน้ำ, เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม, สี, เบาะพลาสติก,ไฟเบอร์กลาส, เบาะไฟเบอร์, ที่นั่งพลาสติก, ที่นั่ง ที่พิงพลาสติก,
เบาะนั่งพลาสติก, รองเท้าหมีพูห์, รองเท้าพลาสติก, น็อต, น็อตและแหวน, เครื่องดัดท่อเหล็ก, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องเจียร, หินเจียร, เครื่องเจาะ, เครื่องบาก, เครื่องเชื่อม, ปั๊มลม, สว่าน, สว่านเจาะ, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ,
เหล็กราง, เหล็กกล่อง, เหล็กฉาก, เหล็กแบน, เหล็กหนา, เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย, เพลาบู๊ท, เพลา, เพลาดึง, ท่อกาวไนซ์, เหล็กแผ่นซิงค์, ท่อสตีม, ท่อแป๊ป, ท่อดำ, ท่อประปา ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

รหัส OUL รุ่นพิเศษ

ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก,อุปกรณ์สนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นเพลย์กราวด์, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ยางปูพื้น, สนามเด็กเล่น, โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
ราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น, ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ลานกีฬาสันนิบาต, อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง, อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
เครื่องเล่นสนามเด็ก, เครื่องเล่นเด็กพลาสติก, แผ่นน้ำหนัก, ตุ้มน้ำหนัก, อุปกรณ์เสริม, บู๊ท, สีน้ำมัน, เบาะฟองน้ำ, เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม, สี, เบาะพลาสติก,ไฟเบอร์กลาส, เบาะไฟเบอร์, ที่นั่งพลาสติก, ที่นั่ง ที่พิงพลาสติก,
เบาะนั่งพลาสติก, รองเท้าหมีพูห์, รองเท้าพลาสติก, น็อต, น็อตและแหวน, เครื่องดัดท่อเหล็ก, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องเจียร, หินเจียร, เครื่องเจาะ, เครื่องบาก, เครื่องเชื่อม, ปั๊มลม, สว่าน, สว่านเจาะ, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ,
เหล็กราง, เหล็กกล่อง, เหล็กฉาก, เหล็กแบน, เหล็กหนา, เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย, เพลาบู๊ท, เพลา, เพลาดึง, ท่อกาวไนซ์, เหล็กแผ่นซิงค์, ท่อสตีม, ท่อแป๊ป, ท่อดำ, ท่อประปา ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

การต่อสายพ่วงแบตเตอรี่รถ

ปัญหาแบตเตอรี่หมดหรือเสื่อมสภาพ จนทำให้สตาร์ทรถไม่ติด ทางที่จะแก้ไขปัญหานี้คือการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือการต่อพ่วงแบตเตอรี่ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้สตาร์ทรถแล้วขับเคลื่อนรถได้ในระยะเวลาสั้นอุปกรณ์การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ 1. สายพ่วงแบตเตอรี่ ควรมีติดรถไว้ตลอด 2. รถยนต์ที่เข้ามาช่วยเหลือ ควรมีขนาดแอมป์มากกว่า หรือเท่ากับรถยนต์คันที่ต้องการความช่วยเหลือ เนื่องจากกำลังอาจจะไม่พอ และเกิดความเสียหายกับรถคันที่เข้ามาช่วยเหลือได้ การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ 1. ปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างของรถ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

คนดังยังไม่ตาย เขาอยู่ท้ายรถบรรทุก

สมัยก่อนที่โชเฟอร์นิยมนำภาพคนดังมาเป็นประดับรถบรรทุกสิบล้อ ถือเป็นยุคที่กระแสนิยมหนังตะวันตก เบ่งบานในประเทศไทย ทำให้เกิดกระแสคลั่งไคล้หนัง หรือคนดังต่างๆ ซึ่งหนังบางเรื่องก็เกี่ยวข้องกับรถบรรทุก บางเรื่องก็อาจไม่เกี่ยว ผสมผสานปนเปกันไป และในยุคนี้เองประเทศไทยก็กำลังพัฒนาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจรุ่งเรือง ทำให้มีรถบรรทุกมากมายบนท้องถนน ดังนั้น โชเฟอร์รถบรรทุกจึงได้หาสัญลักษ์หรือแนวทางที่ตนชื่นชอบ โดยนำรูปคนดัง ดารา ศิลปิน หรือแม้กระทั่งสติ๊กเกอร์มาติดท้ายรถบรรทุก เช่น เช เกบารา, แรมโบ้, ตี๋ใหญ่ แต ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

ขั้นตอนการทำสีรถยนต์

1. ขูดสีรถออกทั้งหมดจนเห็นเนื้อเหล็ก 🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน… Gepostet von โครตดี ชาแนล am Montag, 30. September 2019 2. พ่นสีพื้นหรือสีเกาะเหล็กรอบตัวรถทั้งหมด เพื่อให้สีที่จะลงต่อไปเกาะกับเนื้อเหล็ก 3. ในกรณีที่มีการเคาะเนื่องจากรถมีแผลบุบ ต้องมีการใช้สีโป้วทับบริเวณที่พ่นสีพื้นไว้ เพื่อทำให้ผิวของรถบริเวณนั้นเรียบ ลดการเกิดสนิมและการยุบตัวของสีรถ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 2 – 3 วัน เพื่อให้สีโป้ว ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

สุดยอดงานวิศวกรรมอุโมงค์ลอดใต้ทะเล

เป็นสะพานข้ามช่องแคบเออเรซุนด์ ที่เชื่อมต่อจากประเทศสวีเดนไปยังประเทศเดนมาร์กและประเทศอื่น ๆ ในยุโรป ประกอบด้วยทางยกระดับ สะพานขึง และอุโมงค์ลอดใต้ทะเล ขนาด 4 ช่องจราจร และทางรถไฟคู่ขนานไปกับถนนคอนกรีต ตัวสะพานมีระยะทางราว 8 กิโลเมตร ส่วนถนนในอุโมงค์มีระยะทางราว 4 กิโลเมตรได้ชื่อว่าเป็นทางยกระดับก็ต้องมีการเก็บค่าผ่านทางเป็นธรรมดา หากคุณต้องการจะข้ามสะพานนี้แล้วละก็ต้องเสียเงินค่าผ่านทางราว 1,800 บาท ถ้าเรามองดูสะพานนี้จากมุมมองทางอากาศ จะเห็นได้ว่าตัวสะพานจู่ ๆ ก็มุดหายไปในน้ำทะเล แต่ที่จริงแล้ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

การเคลื่อนย้ายรถโดยใช้วิธีสไลด์

Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 19. September 2019 รถที่ควรใช้รถสไลด์ออนในการขนย้าย รถที่มีน้ำหนักมาก , รถที่โหลดต่ำ , รถ SUPER­CAR , รถ SPORT­CAR รถยกรถสไลด์ออน มีความเป็นมาที่ยาวนาน หลายสมัยหลายปีก่อน ถูกดัดแปลงรถเพื่อนำมาใช้ ลากจูง รถที่เสีย รถที่เกิดอุบัติเหตุ สมัยก่อนรถสไลด์ออนยังไม่มี คงเป็นเพราะค่านำเข้า อุปกณ์ มีราคาสูง ช่างไทยเราเลยจัดการดัดแปลงกันเสียเอง และถาดของรถสไลด์ออน สมัยก่อน ยังไม่สามารถทำองศา ได้ต่ำ เป็นแนว ราบพื้นได้เหมือน สมัยนี้ สมัยก่อนรถสไลด์อ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ประะเภทของรถขนส่ง

รถกะบะบรรทุก

รถกระบะ กฎหมายอนุญาตให้รถกระบะบรรทุกของได้ไม่เกิน 1,100 กิโลกรัม หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วรถกระบะที่บรรทุกของเยอะๆ สูงๆ นั้นผิดกฎหมายหรือเปล่า คำตอบคือ มีทั้งถูก และผิด– ถูกคือ….เมื่อต้องการให้รถบรรทุกน้ำหนักมากกว่า1,100 กิโลกรัม ให้ท่านติดต่อสำนักงานขนส่งใกล้บ้านเพื่อขออนุญาต อย่างเช่นรถที่ เปลี่ยนเพลา เสริมแหนบ และรถที่ดัดแปลงให้บรรทุกได้น้ำหนักเยอะๆ– ผิดคือ….รถที่ เปลี่ยนเพลา เสริมแหนบ และรถที่ดัดแปลงให้บรรทุกได้น้ำหนักเยอะๆ แต่ยังไม่ได้ขออนุญาตจากขนส่งให้เรียบร้อย รถบรรทุกขนาด 4 ล้อ ต้ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ขนส่งภาคตะวันออก

รายชื่อขนส่งภาคตะวันออก

จังหวัดจันทบุรี ยู่เฮงล้อ สาย2 02-887-4844 พรอำนวย สาย2 03-938-1013 ตากสิน ขนส่ง สาย2 02-455-8147 ชนะโชคบริการ สาย2 02-887-2041-2 จันทบุรียุทธนาขนส่ง บริการการขนส่ง กระจายสินค้าทั่วจันทบุรี ทุกอำเภอ สาขาจันทบุรี 039373728, 0942989641(เฮียเหมี่ยว), 0942694165(เจ๊หนู)สาขากรุงเทพฯ 028874637, 0850911327(เจ๊ใหญ่)🚛location บริษัท มงคลศิริขนส่ง จำกัด เลขที่ 899 หมู่6 ถ.พุทธรักษาต.แพรกษา อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 081-642-6191061-430-3001 P.P. พีพี ขนส่ง ที่อยู่: สาย 4 ตรงข้าม วัดนครชื่นชุ่ม อยู่ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ขนส่งภาคตะวันตก

รายชื่อบริษัทขนส่งไปยังภาคตะวันตก

จังหวัดตาก ป.สยาม เขตทวีวัฒนา สาย3 02-885-9798-9 ทงเฮงฮวด วงแหวน 02-416-0753 สิทธิ์วงษ์ทรานสปอร์ต สาย2 ซ.24 02-885-8441 ศิริสมบูรณ์ทรัพย์ สาย2 02-8871528 คิงส์แมมบู วงแหวน 02-885-8420-2 ตากน้ำทิพย์ขนส่ง สาย2 02-885-8741 จังหวัดกาญจนบุรี บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัดที่อยู่: ติดกับ ถนนบรมราชนนีย์ เลขที่ 25/1ม.8 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนากทม 10170 โทร.0-2888-7822,0-2888-7727-29โทรสาร.02-8887188 นครกรุงเทพสหวาส สาย2 02-887-0910-1 มังกรทอง สาย3 02-888-0634 ป.พูนทรัพย์ สาย3 02-888-1937 บ้านโป่ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

รายชื่อขนส่งที่ไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กาฬสินธุ์ สมพงษ์อุบลรัตน์ ขนส่ง ที่อยู่: สาย3 ซอย 16/1 (ขาเข้า) กาฬสินธฺุ์ ทุกอำเภอ โทร.081 424 2245  จันทร์สว่าง ขนส่ง ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา อำเภอที่เข้า: ยางตลาด/ห้วยเม็ก ดาวศรีบุญลือ ขนส่ง จำปี ขนส่ง ที่อยู่: สาย3 ซอย 16/4 (ขาเข้า) โทร.02-888-0980 (เก็บค่าส่งต้นทาง) กาฬสินธุ์ 043-811983, มหาสารคาม 043-711261  พี.เจ. ด่วนอีสาน ขนส่ง ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา ทางเข้าซอย หาดใหญ่ทัวร์ อำเภอที่ส่ง: เมือง กมลาไสย ยางตลาด โทร. 098-937-6293,084-771-9902  R.I.T. กิตติวัต ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ขนส่งภาคกลาง

รายชื่อขนส่ง ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร B.S Express รับขนส่ง 11 จังหวัด กรุงเทพ สมุทรปราการ สมุทรสาครสมุทรสงคราม นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สระบุรี ราชบุรี  ฉะเชิงเทรา นครปฐม เบอร์ติดต่อ 0863039620 / 02-1148855 บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัดที่อยู่: ติดกับ ถนนบรมราชนนีย์ เลขที่ 25/1ม.8 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนากทม 10170 โทร.0-2888-7822,0-2888-7727-29 บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัดสาย2 ส่งของทุกจังหวัด ด่วนพิเศษ โดย นิ่มซี่เส็งโทร.02-448 2890-2 P.P. พีพี ขนส่งที่อยู่: สาย 4 ตรงข้าม วัดนครชื่นชุ่มอยู่ติดกับ มะม่วงข ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ขนส่งภาคใต้

รายชื่อขนส่งที่ไปภาคใต้

กระบี่ จันทร์สว่าง ขนส่ง ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา อำเภอที่เข้า: เมือง เฟิร์ส เอ็กเพรส ขนส่ง ที่อยู่: สาย 3 ซอย 16 (ขาออก ติดกับถนนใหญ่) อำเภอที่ส่ง: เพชรบุรี/ประจวบ/ชุมพร/ระนอง/สุราษฎ์ธานี/ กระบี่/นครศรีธรรมราช/ภูเก็ต/ตรัง/พัทลุง/สงขลา โทร. 094-486-0554,083-054-9452  จันทร์สว่าง ขนส่ง ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา อำเภอที่เข้า: เมือง เฟิร์ส เอ็กเพรส ขนส่ง ที่อยู่: สาย 3 ซอย 16 (ขาออก ติดกับถนนใหญ่) อำเภอที่ส่ง: เพชรบุรี/ประจวบ/ชุมพร/ระนอง/สุราษฎ์ธานี/ กระบี่/นครศรีธรรมราช/ภูเก็ต/ตรัง/พัทลุง/ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ขนส่งภาคเหนือ

รายชื่อขนส่งที่ไปภาคเหนือ

จังหวัดเชียงราย ป.รุ่งโรจน์ถนนพุทธมณฑลสาย 2081-689-992102-885-9517-805-371-1230        บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด สาขา เชียงรายที่อยู่ 300 หมู่ 26 ต. รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000หมายเลขโทรศัพท์ 053-718045-7, 089-1914492 FAX..053-718046 สาขา พุทธมณฑลสาย 5ที่อยู่ สถานีขนส่งสินค้าชานเมือง พุทธมณฑลชานชาลาที่ 1เลขที่ 133 หมู่ 1 ต.บาเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 02-8894600-3 F.02-8894607 สยามเฟิสท์ เอ๊กเพรสคาร์โก call 02-6330411 ห้างหุ้นส่วน ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ป้ายกำกับ

ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ตุ้มน้ำหนัก ที่นั่งพลาสติก ท่อกาวไนซ์ ท่อดำ ท่อสตีม ท่อแป๊ป น็อต บู๊ท ปั๊มลม ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ยางปูพื้น ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น รองเท้าพลาสติก ลานกีฬาสันนิบาต สนามเด็กเล่น สว่าน สว่านเจาะ สี อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง อุปกรณ์สนามเด็กเล่น อุปกรณ์เสริม เครื่องดัดท่อเหล็ก เครื่องตัดเหล็ก เครื่องบาก เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ เครื่องเจาะ เครื่องเจียร เครื่องเล่นสนามเด็ก เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง เครื่องเล่นเด็กพลาสติก เครื่องเล่นเพลย์กราวด์ เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม เพลา เพลาดึง เพลาบู๊ท เหล็กกล่อง เหล็กราง เหล็กหนา เหล็กแบน เหล็กแผ่นซิงค์ เหล็กแผ่นลาย เหล็กแผ่นเรียบ แผ่นน้ำหนัก

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*