***ช่วยกันแชร์หน่อยจ้า****

Location Code

จังหวัดอำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ศรีภูมิ50200
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่พระสิงห์50200
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่หายยา50100
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ช้างม่อย50300
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ช้างคลาน50100
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่วัดเกต50000
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ช้างเผือก50300
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่สุเทพ50200
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่แม่เหียะ50100
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ป่าแดด50100
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่หนองหอย50000
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ท่าศาลา50000
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่หนองป่าครั่ง50000
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ฟ้าฮ่าม50000
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ป่าตัน50300
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่สันผีเสื้อ50300
เชียงใหม่อำเภอจอมทองบ้านหลวง50160
เชียงใหม่อำเภอจอมทองข่วงเปา50160
เชียงใหม่อำเภอจอมทองสบเตี๊ยะ50160
เชียงใหม่อำเภอจอมทองบ้านแปะ50240
เชียงใหม่อำเภอจอมทองดอยแก้ว50160
เชียงใหม่อำเภอจอมทองแม่สอย50240
เชียงใหม่อำเภอแม่แจ่มช่างเคิ่ง50270
เชียงใหม่อำเภอแม่แจ่มท่าผา50270
เชียงใหม่อำเภอแม่แจ่มบ้านทับ50270
เชียงใหม่อำเภอแม่แจ่มแม่ศึก50270
เชียงใหม่อำเภอแม่แจ่มแม่นาจร50270
เชียงใหม่อำเภอแม่แจ่มปางหินฝน50270
เชียงใหม่อำเภอแม่แจ่มกองแขก50270
เชียงใหม่อำเภอเชียงดาวเชียงดาว50170
เชียงใหม่อำเภอเชียงดาวเมืองนะ50170
เชียงใหม่อำเภอเชียงดาวเมืองงาย50170
เชียงใหม่อำเภอเชียงดาวแม่นะ50170
เชียงใหม่อำเภอเชียงดาวเมืองคอง50170
เชียงใหม่อำเภอเชียงดาวปิงโค้ง50170
เชียงใหม่อำเภอเชียงดาวทุ่งข้าวพวง50170
เชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดเชิงดอย50220
เชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดสันปูเลย50220
เชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดลวงเหนือ50220
เชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดป่าป้อง50220
เชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดสง่าบ้าน50220
เชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดป่าลาน50220
เชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดตลาดขวัญ50220
เชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดสำราญราษฎร์50220
เชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดแม่คือ50220
เชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดตลาดใหญ่50220
เชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดแม่ฮ้อยเงิน50220
เชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดแม่โป่ง50220
เชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดป่าเมี่ยง50220
เชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดเทพเสด็จ50220
เชียงใหม่อำเภอแม่แตงสันมหาพน50150
เชียงใหม่อำเภอแม่แตงแม่แตง50150
เชียงใหม่อำเภอแม่แตงขี้เหล็ก50150
เชียงใหม่อำเภอแม่แตงช่อแล50150
เชียงใหม่อำเภอแม่แตงแม่หอพระ50150
เชียงใหม่อำเภอแม่แตงสบเปิง50150
เชียงใหม่อำเภอแม่แตงบ้านเป้า50150
เชียงใหม่อำเภอแม่แตงสันป่ายาง50330
เชียงใหม่อำเภอแม่แตงป่าแป๋50150
เชียงใหม่อำเภอแม่แตงเมืองก๋าย50150
เชียงใหม่อำเภอแม่แตงบ้านช้าง50150
เชียงใหม่อำเภอแม่แตงกื้ดช้าง50150
เชียงใหม่อำเภอแม่แตงอินทขิล50150
เชียงใหม่อำเภอแม่แตงสมก๋าย50150
เชียงใหม่อำเภอแม่ริมริมใต้50180
เชียงใหม่อำเภอแม่ริมริมเหนือ50180
เชียงใหม่อำเภอแม่ริมสันโป่ง50180
เชียงใหม่อำเภอแม่ริมขี้เหล็ก50180
เชียงใหม่อำเภอแม่ริมสะลวง50330
เชียงใหม่อำเภอแม่ริมห้วยทราย50180
เชียงใหม่อำเภอแม่ริมแม่แรม50180
เชียงใหม่อำเภอแม่ริมโป่งแยง50180
เชียงใหม่อำเภอแม่ริมแม่สา50180
เชียงใหม่อำเภอแม่ริมดอนแก้ว50180
เชียงใหม่อำเภอแม่ริมเหมืองแก้ว50180
เชียงใหม่อำเภอสะเมิงสะเมิงใต้50250
เชียงใหม่อำเภอสะเมิงสะเมิงเหนือ50250
เชียงใหม่อำเภอสะเมิงแม่สาบ50250
เชียงใหม่อำเภอสะเมิงบ่อแก้ว50250
เชียงใหม่อำเภอสะเมิงยั้งเมิน50250
เชียงใหม่อำเภอฝางเวียง50110
เชียงใหม่อำเภอฝางม่อนปิ่น50110
เชียงใหม่อำเภอฝางแม่งอน50320
เชียงใหม่อำเภอฝางแม่สูน50110
เชียงใหม่อำเภอฝางสันทราย50110
เชียงใหม่อำเภอฝางแม่คะ50110
เชียงใหม่อำเภอฝางแม่ข่า50320
เชียงใหม่อำเภอฝางโป่งน้ำร้อน50110
เชียงใหม่อำเภอแม่อายแม่อาย50280
เชียงใหม่อำเภอแม่อายแม่สาว50280
เชียงใหม่อำเภอแม่อายสันต้นหมื้อ50280
เชียงใหม่อำเภอแม่อายแม่นาวาง50280
เชียงใหม่อำเภอแม่อายท่าตอน50280
เชียงใหม่อำเภอแม่อายบ้านหลวง50280
เชียงใหม่อำเภอแม่อายมะลิกา50280
เชียงใหม่อำเภอพร้าวเวียง50190
เชียงใหม่อำเภอพร้าวทุ่งหลวง50190
เชียงใหม่อำเภอพร้าวป่าตุ้ม50190
เชียงใหม่อำเภอพร้าวป่าไหน่50190
เชียงใหม่อำเภอพร้าวสันทราย50190
เชียงใหม่อำเภอพร้าวบ้านโป่ง50190
เชียงใหม่อำเภอพร้าวน้ำแพร่50190
เชียงใหม่อำเภอพร้าวเขื่อนผาก50190
เชียงใหม่อำเภอพร้าวแม่แวน50190
เชียงใหม่อำเภอพร้าวแม่ปั๋ง50190
เชียงใหม่อำเภอพร้าวโหล่งขอด50190
เชียงใหม่อำเภอสันป่าตองยุหว่า50120
เชียงใหม่อำเภอสันป่าตองสันกลาง50120
เชียงใหม่อำเภอสันป่าตองท่าวังพร้าว50120
เชียงใหม่อำเภอสันป่าตองมะขามหลวง50120
เชียงใหม่อำเภอสันป่าตองแม่ก๊า50120
เชียงใหม่อำเภอสันป่าตองบ้านแม50120
เชียงใหม่อำเภอสันป่าตองบ้านกลาง50120
เชียงใหม่อำเภอสันป่าตองทุ่งสะโตก50120
เชียงใหม่อำเภอสันป่าตองทุ่งต้อม50120
เชียงใหม่อำเภอสันป่าตองน้ำบ่อหลวง50120
เชียงใหม่อำเภอสันป่าตองมะขุนหวาน50120
เชียงใหม่อำเภอสันกำแพงสันกำแพง50130
เชียงใหม่อำเภอสันกำแพงทรายมูล50130
เชียงใหม่อำเภอสันกำแพงร้องวัวแดง50130
เชียงใหม่อำเภอสันกำแพงบวกค้าง50130
เชียงใหม่อำเภอสันกำแพงแช่ช้าง50130
เชียงใหม่อำเภอสันกำแพงออนใต้50130
เชียงใหม่อำเภอสันกำแพงแม่ปูคา50130
เชียงใหม่อำเภอสันกำแพงห้วยทราย50130
เชียงใหม่อำเภอสันกำแพงต้นเปา50130
เชียงใหม่อำเภอสันกำแพงสันกลาง50130
เชียงใหม่อำเภอสันทรายสันทรายหลวง50210
เชียงใหม่อำเภอสันทรายสันทรายน้อย50210
เชียงใหม่อำเภอสันทรายสันพระเนตร50210
เชียงใหม่อำเภอสันทรายสันนาเม็ง50210
เชียงใหม่อำเภอสันทรายสันป่าเปา50210
เชียงใหม่อำเภอสันทรายหนองแหย่ง50210
เชียงใหม่อำเภอสันทรายหนองจ๊อม50210
เชียงใหม่อำเภอสันทรายหนองหาร50290
เชียงใหม่อำเภอสันทรายแม่แฝก50290
เชียงใหม่อำเภอสันทรายแม่แฝกใหม่50290
เชียงใหม่อำเภอสันทรายเมืองเล็น50210
เชียงใหม่อำเภอสันทรายป่าไผ่50210
เชียงใหม่อำเภอหางดงหางดง50230
เชียงใหม่อำเภอหางดงหนองแก๋ว50230
เชียงใหม่อำเภอหางดงหารแก้ว50230
เชียงใหม่อำเภอหางดงหนองตอง50340
เชียงใหม่อำเภอหางดงขุนคง50230
เชียงใหม่อำเภอหางดงสบแม่ข่า50230
เชียงใหม่อำเภอหางดงบ้านแหวน50230
เชียงใหม่อำเภอหางดงสันผักหวาน50230
เชียงใหม่อำเภอหางดงหนองควาย50230
เชียงใหม่อำเภอหางดงบ้านปง50230
เชียงใหม่อำเภอหางดงน้ำแพร่50230
เชียงใหม่อำเภอฮอดหางดง50240
เชียงใหม่อำเภอฮอดฮอด50240
เชียงใหม่อำเภอฮอดบ้านตาล50240
เชียงใหม่อำเภอฮอดบ่อหลวง50240
เชียงใหม่อำเภอฮอดบ่อสลี50240
เชียงใหม่อำเภอฮอดนาคอเรือ50240
เชียงใหม่อำเภอดอยเต่าดอยเต่า50260
เชียงใหม่อำเภอดอยเต่าท่าเดื่อ50260
เชียงใหม่อำเภอดอยเต่ามืดกา50260
เชียงใหม่อำเภอดอยเต่าบ้านแอ่น50260
เชียงใหม่อำเภอดอยเต่าบงตัน50260
เชียงใหม่อำเภอดอยเต่าโปงทุ่ง50260
เชียงใหม่อำเภออมก๋อยอมก๋อย50310
เชียงใหม่อำเภออมก๋อยยางเปียง50310
เชียงใหม่อำเภออมก๋อยแม่ตื่น50310
เชียงใหม่อำเภออมก๋อยม่อนจอง50310
เชียงใหม่อำเภออมก๋อยสบโขง50310
เชียงใหม่อำเภออมก๋อยนาเกียน50310
เชียงใหม่อำเภอสารภียางเนิ้ง50140
เชียงใหม่อำเภอสารภีสารภี50140
เชียงใหม่อำเภอสารภีชมภู50140
เชียงใหม่อำเภอสารภีไชยสถาน50140
เชียงใหม่อำเภอสารภีขัวมุง50140
เชียงใหม่อำเภอสารภีหนองแฝก50140
เชียงใหม่อำเภอสารภีหนองผึ้ง50140
เชียงใหม่อำเภอสารภีท่ากว้าง50140
เชียงใหม่อำเภอสารภีดอนแก้ว50140
เชียงใหม่อำเภอสารภีท่าวังตาล50140
เชียงใหม่อำเภอสารภีสันทราย50140
เชียงใหม่อำเภอสารภีป่าบง50140
เชียงใหม่อำเภอเวียงแหงเมืองแหง50350
เชียงใหม่อำเภอเวียงแหงเปียงหลวง50350
เชียงใหม่อำเภอเวียงแหงแสนไห50350
เชียงใหม่อำเภอไชยปราการปงตำ50320
เชียงใหม่อำเภอไชยปราการศรีดงเย็น50320
เชียงใหม่อำเภอไชยปราการแม่ทะลบ50320
เชียงใหม่อำเภอไชยปราการหนองบัว50320
เชียงใหม่อำเภอแม่วางบ้านกาด50360
เชียงใหม่อำเภอแม่วางทุ่งปี๊50360
เชียงใหม่อำเภอแม่วางทุ่งรวงทอง50360
เชียงใหม่อำเภอแม่วางแม่วิน50360
เชียงใหม่อำเภอแม่วางดอนเปา50360
เชียงใหม่อำเภอแม่ออนออนเหนือ50130
เชียงใหม่อำเภอแม่ออนออนกลาง50130
เชียงใหม่อำเภอแม่ออนบ้านสหกรณ์50130
เชียงใหม่อำเภอแม่ออนห้วยแก้ว50130
เชียงใหม่อำเภอแม่ออนแม่ทา50130
เชียงใหม่อำเภอแม่ออนทาเหนือ50130
เชียงใหม่อำเภอดอยหล่อดอยหล่อ50160
เชียงใหม่อำเภอดอยหล่อสองแคว50160
เชียงใหม่อำเภอดอยหล่อยางคราม50160
เชียงใหม่อำเภอดอยหล่อสันติสุข50160
เชียงใหม่อำเภอกัลยาณิวัฒนาบ้านจันทร์58130
เชียงใหม่อำเภอกัลยาณิวัฒนาแม่แดด58130
เชียงใหม่อำเภอกัลยาณิวัฒนาแจ่มหลวง58130
ลำพูนอำเภอเมืองลำพูนในเมือง51000
ลำพูนอำเภอเมืองลำพูนเหมืองง่า51000
ลำพูนอำเภอเมืองลำพูนอุโมงค์51150
ลำพูนอำเภอเมืองลำพูนหนองช้างคืน51150
ลำพูนอำเภอเมืองลำพูนประตูป่า51000
ลำพูนอำเภอเมืองลำพูนริมปิง51000
ลำพูนอำเภอเมืองลำพูนต้นธง51000
ลำพูนอำเภอเมืองลำพูนบ้านแป้น51000
ลำพูนอำเภอเมืองลำพูนเหมืองจี้51000
ลำพูนอำเภอเมืองลำพูนป่าสัก51000
ลำพูนอำเภอเมืองลำพูนเวียงยอง51000
ลำพูนอำเภอเมืองลำพูนบ้านกลาง51000
ลำพูนอำเภอเมืองลำพูนมะเขือแจ้51000
ลำพูนอำเภอเมืองลำพูนศรีบัวบาน51000
ลำพูนอำเภอเมืองลำพูนหนองหนาม51000
ลำพูนอำเภอแม่ทาทาปลาดุก51140
ลำพูนอำเภอแม่ทาทาสบเส้า51140
ลำพูนอำเภอแม่ทาทากาศ51170
ลำพูนอำเภอแม่ทาทาขุมเงิน51170
ลำพูนอำเภอแม่ทาทาทุ่งหลวง51170
ลำพูนอำเภอแม่ทาทาแม่ลอบ51170
ลำพูนอำเภอบ้านโฮ่งบ้านโฮ่ง51130
ลำพูนอำเภอบ้านโฮ่งป่าพลู51130
ลำพูนอำเภอบ้านโฮ่งเหล่ายาว51130
ลำพูนอำเภอบ้านโฮ่งศรีเตี้ย51130
ลำพูนอำเภอบ้านโฮ่งหนองปลาสะวาย51130
ลำพูนอำเภอลี้ลี้51110
ลำพูนอำเภอลี้แม่ตืน51110
ลำพูนอำเภอลี้นาทราย51110
ลำพูนอำเภอลี้ดงดำ51110
ลำพูนอำเภอลี้ก้อ51110
ลำพูนอำเภอลี้แม่ลาน51110
ลำพูนอำเภอลี้ป่าไผ่51110
ลำพูนอำเภอลี้ศรีวิชัย51110
ลำพูนอำเภอทุ่งหัวช้างทุ่งหัวช้าง51160
ลำพูนอำเภอทุ่งหัวช้างบ้านปวง51160
ลำพูนอำเภอทุ่งหัวช้างตะเคียนปม51160
ลำพูนอำเภอป่าซางปากบ่อง51120
ลำพูนอำเภอป่าซางป่าซาง51120
ลำพูนอำเภอป่าซางแม่แรง51120
ลำพูนอำเภอป่าซางม่วงน้อย51120
ลำพูนอำเภอป่าซางบ้านเรือน51120
ลำพูนอำเภอป่าซางมะกอก51120
ลำพูนอำเภอป่าซางท่าตุ้ม51120
ลำพูนอำเภอป่าซางน้ำดิบ51120
ลำพูนอำเภอป่าซางนครเจดีย์51120
ลำพูนอำเภอบ้านธิบ้านธิ51180
ลำพูนอำเภอบ้านธิห้วยยาบ51180
ลำพูนอำเภอเวียงหนองล่องหนองล่อง51120
ลำพูนอำเภอเวียงหนองล่องหนองยวง51120
ลำพูนอำเภอเวียงหนองล่องวังผาง51120
ลำปางอำเภอเมืองลำปางเวียงเหนือ52000
ลำปางอำเภอเมืองลำปางหัวเวียง52000
ลำปางอำเภอเมืองลำปางสวนดอก52100
ลำปางอำเภอเมืองลำปางสบตุ๋ย52100
ลำปางอำเภอเมืองลำปางพระบาท52000
ลำปางอำเภอเมืองลำปางชมพู52100
ลำปางอำเภอเมืองลำปางกล้วยแพะ52000
ลำปางอำเภอเมืองลำปางปงแสนทอง52100
ลำปางอำเภอเมืองลำปางบ้านแลง52000
ลำปางอำเภอเมืองลำปางบ้านเสด็จ52000
ลำปางอำเภอเมืองลำปางพิชัย52000
ลำปางอำเภอเมืองลำปางทุ่งฝาย52000
ลำปางอำเภอเมืองลำปางบ้านเอื้อม52100
ลำปางอำเภอเมืองลำปางบ้านเป้า52100
ลำปางอำเภอเมืองลำปางบ้านค่า52100
ลำปางอำเภอเมืองลำปางบ่อแฮ้ว52100
ลำปางอำเภอเมืองลำปางต้นธงชัย52000
ลำปางอำเภอเมืองลำปางนิคมพัฒนา52000
ลำปางอำเภอเมืองลำปางบุญนาคพัฒนา52000
ลำปางอำเภอแม่เมาะบ้านดง52220
ลำปางอำเภอแม่เมาะนาสัก52220
ลำปางอำเภอแม่เมาะจางเหนือ52220
ลำปางอำเภอแม่เมาะแม่เมาะ52220
ลำปางอำเภอแม่เมาะสบป้าด52220
ลำปางอำเภอเกาะคาลำปางหลวง52130
ลำปางอำเภอเกาะคานาแก้ว52130
ลำปางอำเภอเกาะคาไหล่หิน52130
ลำปางอำเภอเกาะคาวังพร้าว52130
ลำปางอำเภอเกาะคาศาลา52130
ลำปางอำเภอเกาะคาเกาะคา52130
ลำปางอำเภอเกาะคานาแส่ง52130
ลำปางอำเภอเกาะคาท่าผา52130
ลำปางอำเภอเกาะคาใหม่พัฒนา52130
ลำปางอำเภอเสริมงามทุ่งงาม52210
ลำปางอำเภอเสริมงามเสริมขวา52210
ลำปางอำเภอเสริมงามเสริมซ้าย52210
ลำปางอำเภอเสริมงามเสริมกลาง52210
ลำปางอำเภองาวหลวงเหนือ52110
ลำปางอำเภองาวหลวงใต้52110
ลำปางอำเภองาวบ้านโป่ง52110
ลำปางอำเภองาวบ้านร้อง52110
ลำปางอำเภองาวปงเตา52110
ลำปางอำเภองาวนาแก52110
ลำปางอำเภองาวบ้านอ้อน52110
ลำปางอำเภองาวบ้านแหง52110
ลำปางอำเภองาวบ้านหวด52110
ลำปางอำเภองาวแม่ตีบ52110
ลำปางอำเภอแจ้ห่มแจ้ห่ม52120
ลำปางอำเภอแจ้ห่มบ้านสา52120
ลำปางอำเภอแจ้ห่มปงดอน52120
ลำปางอำเภอแจ้ห่มแม่สุก52120
ลำปางอำเภอแจ้ห่มเมืองมาย52120
ลำปางอำเภอแจ้ห่มทุ่งผึ้ง52120
ลำปางอำเภอแจ้ห่มวิเชตนคร52120
ลำปางอำเภอวังเหนือทุ่งฮั้ว52140
ลำปางอำเภอวังเหนือวังเหนือ52140
ลำปางอำเภอวังเหนือวังใต้52140
ลำปางอำเภอวังเหนือร่องเคาะ52140
ลำปางอำเภอวังเหนือวังทอง52140
ลำปางอำเภอวังเหนือวังซ้าย52140
ลำปางอำเภอวังเหนือวังแก้ว52140
ลำปางอำเภอวังเหนือวังทรายคำ52140
ลำปางอำเภอเถินล้อมแรด52160
ลำปางอำเภอเถินแม่วะ52230
ลำปางอำเภอเถินแม่ปะ52160
ลำปางอำเภอเถินแม่มอก52160
ลำปางอำเภอเถินเวียงมอก52160
ลำปางอำเภอเถินนาโป่ง52160
ลำปางอำเภอเถินแม่ถอด52160
ลำปางอำเภอเถินเถินบุรี52160
ลำปางอำเภอแม่พริกแม่พริก52180
ลำปางอำเภอแม่พริกผาปัง52180
ลำปางอำเภอแม่พริกแม่ปุ52180
ลำปางอำเภอแม่พริกพระบาทวังตวง52180
ลำปางอำเภอแม่ทะแม่ทะ52150
ลำปางอำเภอแม่ทะนาครัว52150
ลำปางอำเภอแม่ทะป่าตัน52150
ลำปางอำเภอแม่ทะบ้านกิ่ว52150
ลำปางอำเภอแม่ทะบ้านบอม52150
ลำปางอำเภอแม่ทะน้ำโจ้52150
ลำปางอำเภอแม่ทะดอนไฟ52150
ลำปางอำเภอแม่ทะหัวเสือ52150
ลำปางอำเภอแม่ทะวังเงิน52150
ลำปางอำเภอแม่ทะสันดอนแก้ว52150
ลำปางอำเภอสบปราบสบปราบ52170
ลำปางอำเภอสบปราบสมัย52170
ลำปางอำเภอสบปราบแม่กัวะ52170
ลำปางอำเภอสบปราบนายาง52170
ลำปางอำเภอห้างฉัตรห้างฉัตร52190
ลำปางอำเภอห้างฉัตรหนองหล่ม52190
ลำปางอำเภอห้างฉัตรเมืองยาว52190
ลำปางอำเภอห้างฉัตรปงยางคก52190
ลำปางอำเภอห้างฉัตรเวียงตาล52190
ลำปางอำเภอห้างฉัตรแม่สัน52190
ลำปางอำเภอห้างฉัตรวอแก้ว52190
ลำปางอำเภอเมืองปานเมืองปาน52240
ลำปางอำเภอเมืองปานบ้านขอ52240
ลำปางอำเภอเมืองปานทุ่งกว๋าว52240
ลำปางอำเภอเมืองปานแจ้ซ้อน52240
ลำปางอำเภอเมืองปานหัวเมือง52240
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ท่าอิฐ53000
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ท่าเสา53000
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์บ้านเกาะ53000
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ป่าเซ่า53000
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภา53000
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์วังกะพี้53170
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์หาดกรวด53000
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์น้ำริด53000
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์งิ้วงาม53000
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์บ้านด่านนาขาม53000
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์บ้านด่าน53000
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ผาจุก53000
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์วังดิน53000
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์แสนตอ53000
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์หาดงิ้ว53000
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ขุนฝาง53000
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ถ้ำฉลอง53000
อุตรดิตถ์อำเภอตรอนวังแดง53140
อุตรดิตถ์อำเภอตรอนบ้านแก่ง53140
อุตรดิตถ์อำเภอตรอนหาดสองแคว53140
อุตรดิตถ์อำเภอตรอนน้ำอ่าง53140
อุตรดิตถ์อำเภอตรอนข่อยสูง53140
อุตรดิตถ์อำเภอท่าปลาท่าปลา53150
อุตรดิตถ์อำเภอท่าปลาหาดล้า53150
อุตรดิตถ์อำเภอท่าปลาผาเลือด53190
อุตรดิตถ์อำเภอท่าปลาจริม53150
อุตรดิตถ์อำเภอท่าปลาน้ำหมัน53150
อุตรดิตถ์อำเภอท่าปลาท่าแฝก53110
อุตรดิตถ์อำเภอท่าปลานางพญา53150
อุตรดิตถ์อำเภอท่าปลาร่วมจิต53190
อุตรดิตถ์อำเภอน้ำปาดแสนตอ53110
อุตรดิตถ์อำเภอน้ำปาดบ้านฝาย53110
อุตรดิตถ์อำเภอน้ำปาดเด่นเหล็ก53110
อุตรดิตถ์อำเภอน้ำปาดน้ำไคร้53110
อุตรดิตถ์อำเภอน้ำปาดน้ำไผ่53110
อุตรดิตถ์อำเภอน้ำปาดห้วยมุ่น53110
อุตรดิตถ์อำเภอฟากท่าฟากท่า53160
อุตรดิตถ์อำเภอฟากท่าสองคอน53160
อุตรดิตถ์อำเภอฟากท่าบ้านเสี้ยว53160
อุตรดิตถ์อำเภอฟากท่าสองห้อง53160
อุตรดิตถ์อำเภอบ้านโคกม่วงเจ็ดต้น53180
อุตรดิตถ์อำเภอบ้านโคกบ้านโคก53180
อุตรดิตถ์อำเภอบ้านโคกนาขุม53180
อุตรดิตถ์อำเภอบ้านโคกบ่อเบี้ย53180
อุตรดิตถ์อำเภอพิชัยในเมือง53120
อุตรดิตถ์อำเภอพิชัยบ้านดารา53220
อุตรดิตถ์อำเภอพิชัยไร่อ้อย53120
อุตรดิตถ์อำเภอพิชัยท่าสัก53220
อุตรดิตถ์อำเภอพิชัยคอรุม53120
อุตรดิตถ์อำเภอพิชัยบ้านหม้อ53120
อุตรดิตถ์อำเภอพิชัยท่ามะเฟือง53120
อุตรดิตถ์อำเภอพิชัยบ้านโคน53120
อุตรดิตถ์อำเภอพิชัยพญาแมน53120
อุตรดิตถ์อำเภอพิชัยนาอิน53120
อุตรดิตถ์อำเภอพิชัยนายาง53120
อุตรดิตถ์อำเภอลับแลศรีพนมมาศ53130
อุตรดิตถ์อำเภอลับแลแม่พูล53130
อุตรดิตถ์อำเภอลับแลนานกกก53130
อุตรดิตถ์อำเภอลับแลฝายหลวง53130
อุตรดิตถ์อำเภอลับแลชัยจุมพล53130
อุตรดิตถ์อำเภอลับแลไผ่ล้อม53210
อุตรดิตถ์อำเภอลับแลทุ่งยั้ง53210
อุตรดิตถ์อำเภอลับแลด่านแม่คำมัน53210
อุตรดิตถ์อำเภอทองแสนขันผักขวง53230
อุตรดิตถ์อำเภอทองแสนขันบ่อทอง53230
อุตรดิตถ์อำเภอทองแสนขันป่าคาย53230
อุตรดิตถ์อำเภอทองแสนขันน้ำพี้53230
แพร่อำเภอเมืองแพร่ในเวียง54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่นาจักร54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่น้ำชำ54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่ป่าแดง54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่ทุ่งโฮ้ง54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่เหมืองหม้อ54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่วังธง54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่แม่หล่าย54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่ห้วยม้า54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่ป่าแมต54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่บ้านถิ่น54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่สวนเขื่อน54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่วังหงส์54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่แม่คำมี54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่ทุ่งกวาว54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่ท่าข้าม54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่แม่ยม54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่ช่อแฮ54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่ร่องฟอง54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่กาญจนา54000
แพร่อำเภอร้องกวางร้องกวาง54140
แพร่อำเภอร้องกวางร้องเข็ม54140
แพร่อำเภอร้องกวางน้ำเลา54140
แพร่อำเภอร้องกวางบ้านเวียง54140
แพร่อำเภอร้องกวางทุ่งศรี54140
แพร่อำเภอร้องกวางแม่ยางตาล54140
แพร่อำเภอร้องกวางแม่ยางฮ่อ54140
แพร่อำเภอร้องกวางไผ่โทน54140
แพร่อำเภอร้องกวางห้วยโรง54140
แพร่อำเภอร้องกวางแม่ทราย54140
แพร่อำเภอร้องกวางแม่ยางร้อง54140
แพร่อำเภอลองห้วยอ้อ54150
แพร่อำเภอลองบ้านปิน54150
แพร่อำเภอลองต้าผามอก54150
แพร่อำเภอลองเวียงต้า54150
แพร่อำเภอลองปากกาง54150
แพร่อำเภอลองหัวทุ่ง54150
แพร่อำเภอลองทุ่งแล้ง54150
แพร่อำเภอลองบ่อเหล็กลอง54150
แพร่อำเภอลองแม่ปาน54150
แพร่อำเภอสูงเม่นสูงเม่น54130
แพร่อำเภอสูงเม่นน้ำชำ54130
แพร่อำเภอสูงเม่นหัวฝาย54130
แพร่อำเภอสูงเม่นดอนมูล54130
แพร่อำเภอสูงเม่นบ้านเหล่า54130
แพร่อำเภอสูงเม่นบ้านกวาง54130
แพร่อำเภอสูงเม่นบ้านปง54130
แพร่อำเภอสูงเม่นบ้านกาศ54130
แพร่อำเภอสูงเม่นร่องกาศ54130
แพร่อำเภอสูงเม่นสบสาย54130
แพร่อำเภอสูงเม่นเวียงทอง54000
แพร่อำเภอสูงเม่นพระหลวง54130
แพร่อำเภอเด่นชัยเด่นชัย54110
แพร่อำเภอเด่นชัยแม่จั๊วะ54110
แพร่อำเภอเด่นชัยไทรย้อย54110
แพร่อำเภอเด่นชัยห้วยไร่54110
แพร่อำเภอเด่นชัยปงป่าหวาย54110
แพร่อำเภอสองบ้านหนุน54120
แพร่อำเภอสองบ้านกลาง54120
แพร่อำเภอสองห้วยหม้าย54120
แพร่อำเภอสองเตาปูน54120
แพร่อำเภอสองหัวเมือง54120
แพร่อำเภอสองสะเอียบ54120
แพร่อำเภอสองแดนชุมพล54120
แพร่อำเภอสองทุ่งน้าว54120
แพร่อำเภอวังชิ้นวังชิ้น54160
แพร่อำเภอวังชิ้นสรอย54160
แพร่อำเภอวังชิ้นแม่ป้าก54160
แพร่อำเภอวังชิ้นนาพูน54160
แพร่อำเภอวังชิ้นแม่พุง54160
แพร่อำเภอวังชิ้นป่าสัก54160
แพร่อำเภอวังชิ้นแม่เกิ๋ง54160
แพร่อำเภอหนองม่วงไข่แม่คำมี54170
แพร่อำเภอหนองม่วงไข่หนองม่วงไข่54170
แพร่อำเภอหนองม่วงไข่น้ำรัด54170
แพร่อำเภอหนองม่วงไข่วังหลวง54170
แพร่อำเภอหนองม่วงไข่ตำหนักธรรม54170
แพร่อำเภอหนองม่วงไข่ทุ่งแค้ว54170
น่านอำเภอเมืองน่านในเวียง55000
น่านอำเภอเมืองน่านบ่อ55000
น่านอำเภอเมืองน่านผาสิงห์55000
น่านอำเภอเมืองน่านไชยสถาน55000
น่านอำเภอเมืองน่านถืมตอง55000
น่านอำเภอเมืองน่านเรือง55000
น่านอำเภอเมืองน่านนาซาว55000
น่านอำเภอเมืองน่านดู่ใต้55000
น่านอำเภอเมืองน่านกองควาย55000
น่านอำเภอเมืองน่านบ่อสวก55000
น่านอำเภอเมืองน่านสะเนียน55000
น่านอำเภอแม่จริมหนองแดง55170
น่านอำเภอแม่จริมหมอเมือง55170
น่านอำเภอแม่จริมน้ำพาง55170
น่านอำเภอแม่จริมน้ำปาย55170
น่านอำเภอแม่จริมแม่จริม55170
น่านอำเภอบ้านหลวงบ้านฟ้า55190
น่านอำเภอบ้านหลวงป่าคาหลวง55190
น่านอำเภอบ้านหลวงสวด55190
น่านอำเภอบ้านหลวงบ้านพี้55190
น่านอำเภอนาน้อยนาน้อย55150
น่านอำเภอนาน้อยเชียงของ55150
น่านอำเภอนาน้อยศรีษะเกษ55150
น่านอำเภอนาน้อยสถาน55150
น่านอำเภอนาน้อยสันทะ55150
น่านอำเภอนาน้อยบัวใหญ่55150
น่านอำเภอนาน้อยน้ำตก55150
น่านอำเภอปัวปัว55120
น่านอำเภอปัวแงง55120
น่านอำเภอปัวสถาน55120
น่านอำเภอปัวศิลาแลง55120
น่านอำเภอปัวศิลาเพชร55120
น่านอำเภอปัวอวน55120
น่านอำเภอปัวไชยวัฒนา55120
น่านอำเภอปัวเจดีย์ชัย55120
น่านอำเภอปัวภูคา55120
น่านอำเภอปัวสกาด55120
น่านอำเภอปัวป่ากลาง55120
น่านอำเภอปัววรนคร55120
น่านอำเภอท่าวังผาริม55140
น่านอำเภอท่าวังผาป่าคา55140
น่านอำเภอท่าวังผาผาตอ55140
น่านอำเภอท่าวังผายม55140
น่านอำเภอท่าวังผาตาลชุม55140
น่านอำเภอท่าวังผาศรีภูมิ55140
น่านอำเภอท่าวังผาจอมพระ55140
น่านอำเภอท่าวังผาแสนทอง55140
น่านอำเภอท่าวังผาท่าวังผา55140
น่านอำเภอท่าวังผาผาทอง55140
น่านอำเภอเวียงสากลางเวียง55110
น่านอำเภอเวียงสาขึ่ง55110
น่านอำเภอเวียงสาไหล่น่าน55110
น่านอำเภอเวียงสาตาลชุม55110
น่านอำเภอเวียงสานาเหลือง55110
น่านอำเภอเวียงสาส้าน55110
น่านอำเภอเวียงสาน้ำมวบ55110
น่านอำเภอเวียงสาน้ำปั้ว55110
น่านอำเภอเวียงสายาบหัวนา55110
น่านอำเภอเวียงสาปงสนุก55110
น่านอำเภอเวียงสาอ่ายนาไลย55110
น่านอำเภอเวียงสาส้านนาหนองใหม่55110
น่านอำเภอเวียงสาแม่ขะนิง55110
น่านอำเภอเวียงสาแม่สาคร55110
น่านอำเภอเวียงสาจอมจันทร์55110
น่านอำเภอเวียงสาแม่สา55110
น่านอำเภอเวียงสาทุ่งศรีทอง55110
น่านอำเภอทุ่งช้างปอน55130
น่านอำเภอทุ่งช้างงอบ55130
น่านอำเภอทุ่งช้างและ55130
น่านอำเภอทุ่งช้างทุ่งช้าง55130
น่านอำเภอเชียงกลางเชียงกลาง55160
น่านอำเภอเชียงกลางเปือ55160
น่านอำเภอเชียงกลางเชียงคาน55160
น่านอำเภอเชียงกลางพระธาตุ55160
น่านอำเภอเชียงกลางพญาแก้ว55160
น่านอำเภอเชียงกลางพระพุทธบาท55160
น่านอำเภอนาหมื่นนาทะนุง55180
น่านอำเภอนาหมื่นบ่อแก้ว55180
น่านอำเภอนาหมื่นเมืองลี55180
น่านอำเภอนาหมื่นปิงหลวง55180
น่านอำเภอสันติสุขดู่พงษ์55210
น่านอำเภอสันติสุขป่าแลวหลวง55210
น่านอำเภอสันติสุขพงษ์55210
น่านอำเภอบ่อเกลือบ่อเกลือเหนือ55220
น่านอำเภอบ่อเกลือบ่อเกลือใต้55220
น่านอำเภอบ่อเกลือภูฟ้า55220
น่านอำเภอบ่อเกลือดงพญา55220
น่านอำเภอสองแควนาไร่หลวง55160
น่านอำเภอสองแควชนแดน55160
น่านอำเภอสองแควยอด55160
น่านอำเภอภูเพียงม่วงตึ๊ด55000
น่านอำเภอภูเพียงนาปัง55000
น่านอำเภอภูเพียงน้ำแก่น55000
น่านอำเภอภูเพียงน้ำเกี๋ยน55000
น่านอำเภอภูเพียงเมืองจัง55000
น่านอำเภอภูเพียงท่าน้าว55000
น่านอำเภอภูเพียงฝายแก้ว55000
น่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติห้วยโก๋น55130
น่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติขุนน่าน55130
พะเยาอำเภอเมืองพะเยาเวียง56000
พะเยาอำเภอเมืองพะเยาแม่ต๋ำ56000
พะเยาอำเภอเมืองพะเยาแม่นาเรือ56000
พะเยาอำเภอเมืองพะเยาบ้านตุ่น56000
พะเยาอำเภอเมืองพะเยาบ้านต๊ำ56000
พะเยาอำเภอเมืองพะเยาบ้านต๋อม56000
พะเยาอำเภอเมืองพะเยาแม่ปืม56000
พะเยาอำเภอเมืองพะเยาแม่กา56000
พะเยาอำเภอเมืองพะเยาบ้านใหม่56000
พะเยาอำเภอเมืองพะเยาจำป่าหวาย56000
พะเยาอำเภอเมืองพะเยาท่าวังทอง56000
พะเยาอำเภอเมืองพะเยาแม่ใส56000
พะเยาอำเภอเมืองพะเยาบ้านสาง56000
พะเยาอำเภอเมืองพะเยาท่าจำปี56000
พะเยาอำเภอเมืองพะเยาสันป่าม่วง56000
พะเยาอำเภอจุนห้วยข้าวก่ำ56150
พะเยาอำเภอจุนจุน56150
พะเยาอำเภอจุนลอ56150
พะเยาอำเภอจุนหงส์หิน56150
พะเยาอำเภอจุนทุ่งรวงทอง56150
พะเยาอำเภอจุนห้วยยางขาม56150
พะเยาอำเภอจุนพระธาตุขิงแกง56150
พะเยาอำเภอเชียงคำหย่วน56110
พะเยาอำเภอเชียงคำน้ำแวน56110
พะเยาอำเภอเชียงคำเวียง56110
พะเยาอำเภอเชียงคำฝายกวาง56110
พะเยาอำเภอเชียงคำเจดีย์คำ56110
พะเยาอำเภอเชียงคำร่มเย็น56110
พะเยาอำเภอเชียงคำเชียงบาน56110
พะเยาอำเภอเชียงคำแม่ลาว56110
พะเยาอำเภอเชียงคำอ่างทอง56110
พะเยาอำเภอเชียงคำทุ่งผาสุข56110
พะเยาอำเภอเชียงม่วนเชียงม่วน56160
พะเยาอำเภอเชียงม่วนบ้านมาง56160
พะเยาอำเภอเชียงม่วนสระ56160
พะเยาอำเภอดอกคำใต้ดอกคำใต้56120
พะเยาอำเภอดอกคำใต้ดอนศรีชุม56120
พะเยาอำเภอดอกคำใต้บ้านถ้ำ56120
พะเยาอำเภอดอกคำใต้บ้านปิน56120
พะเยาอำเภอดอกคำใต้ห้วยลาน56120
พะเยาอำเภอดอกคำใต้สันโค้ง56120
พะเยาอำเภอดอกคำใต้ป่าซาง56120
พะเยาอำเภอดอกคำใต้หนองหล่ม56120
พะเยาอำเภอดอกคำใต้ดงสุวรรณ56120
พะเยาอำเภอดอกคำใต้บุญเกิด56120
พะเยาอำเภอดอกคำใต้สว่างอารมณ์56120
พะเยาอำเภอดอกคำใต้คือเวียง56120
พะเยาอำเภอปงปง56140
พะเยาอำเภอปงควร56140
พะเยาอำเภอปงออย56140
พะเยาอำเภอปงงิม56140
พะเยาอำเภอปงผาช้างน้อย56140
พะเยาอำเภอปงนาปรัง56140
พะเยาอำเภอปงขุนควร56140
พะเยาอำเภอแม่ใจแม่ใจ56130
พะเยาอำเภอแม่ใจศรีถ้อย56130
พะเยาอำเภอแม่ใจแม่สุก56130
พะเยาอำเภอแม่ใจป่าแฝก56130
พะเยาอำเภอแม่ใจบ้านเหล่า56130
พะเยาอำเภอแม่ใจเจริญราษฎร์56130
พะเยาอำเภอภูซางภูซาง56110
พะเยาอำเภอภูซางป่าสัก56110
พะเยาอำเภอภูซางทุ่งกล้วย56110
พะเยาอำเภอภูซางเชียงแรง56110
พะเยาอำเภอภูซางสบบง56110
พะเยาอำเภอภูกามยาวห้วยแก้ว56000
พะเยาอำเภอภูกามยาวดงเจน56000
พะเยาอำเภอภูกามยาวแม่อิง56000
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายเวียง57000
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายรอบเวียง57000
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายบ้านดู่57100
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายนางแล57100
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายแม่ข้าวต้ม57100
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายแม่ยาว57100
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายสันทราย57000
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายแม่กรณ์57000
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายห้วยชมภู57000
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายห้วยสัก57000
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายริมกก57100
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายดอยลาน57000
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายป่าอ้อดอนชัย57000
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายท่าสาย57000
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายดอยฮาง57000
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายท่าสุด57100
เชียงรายอำเภอเวียงชัยเวียงชัย57210
เชียงรายอำเภอเวียงชัยผางาม57210
เชียงรายอำเภอเวียงชัยเวียงเหนือ57210
เชียงรายอำเภอเวียงชัยดอนศิลา57210
เชียงรายอำเภอเวียงชัยเมืองชุม57210
เชียงรายอำเภอเชียงของเวียง57140
เชียงรายอำเภอเชียงของสถาน57140
เชียงรายอำเภอเชียงของครึ่ง57140
เชียงรายอำเภอเชียงของบุญเรือง57140
เชียงรายอำเภอเชียงของห้วยซ้อ57140
เชียงรายอำเภอเชียงของศรีดอนชัย57140
เชียงรายอำเภอเชียงของริมโขง57140
เชียงรายอำเภอเทิงเวียง57160
เชียงรายอำเภอเทิงงิ้ว57160
เชียงรายอำเภอเทิงปล้อง57230
เชียงรายอำเภอเทิงแม่ลอย57230
เชียงรายอำเภอเทิงเชียงเคี่ยน57230
เชียงรายอำเภอเทิงตับเต่า57160
เชียงรายอำเภอเทิงหงาว57160
เชียงรายอำเภอเทิงสันทรายงาม57160
เชียงรายอำเภอเทิงศรีดอนไชย57230
เชียงรายอำเภอเทิงหนองแรด57230
เชียงรายอำเภอพานสันมะเค็ด57120
เชียงรายอำเภอพานแม่อ้อ57120
เชียงรายอำเภอพานธารทอง57250
เชียงรายอำเภอพานสันติสุข57120
เชียงรายอำเภอพานดอยงาม57120
เชียงรายอำเภอพานหัวง้ม57120
เชียงรายอำเภอพานเจริญเมือง57120
เชียงรายอำเภอพานป่าหุ่ง57120
เชียงรายอำเภอพานม่วงคำ57120
เชียงรายอำเภอพานทรายขาว57120
เชียงรายอำเภอพานสันกลาง57120
เชียงรายอำเภอพานแม่เย็น57280
เชียงรายอำเภอพานเมืองพาน57120
เชียงรายอำเภอพานทานตะวัน57280
เชียงรายอำเภอพานเวียงห้าว57120
เชียงรายอำเภอป่าแดดป่าแดด57190
เชียงรายอำเภอป่าแดดป่าแงะ57190
เชียงรายอำเภอป่าแดดสันมะค่า57190
เชียงรายอำเภอป่าแดดโรงช้าง57190
เชียงรายอำเภอป่าแดดศรีโพธิ์เงิน57190
เชียงรายอำเภอแม่จันแม่จัน57110
เชียงรายอำเภอแม่จันจันจว้า57270
เชียงรายอำเภอแม่จันแม่คำ57240
เชียงรายอำเภอแม่จันป่าซาง57110
เชียงรายอำเภอแม่จันสันทราย57110
เชียงรายอำเภอแม่จันท่าข้าวเปลือก57110
เชียงรายอำเภอแม่จันป่าตึง57110
เชียงรายอำเภอแม่จันแม่ไร่57240
เชียงรายอำเภอแม่จันศรีค้ำ57110
เชียงรายอำเภอแม่จันจันจว้าใต้57270
เชียงรายอำเภอแม่จันจอมสวรรค์57110
เชียงรายอำเภอเชียงแสนเวียง57150
เชียงรายอำเภอเชียงแสนป่าสัก57150
เชียงรายอำเภอเชียงแสนบ้านแซว57150
เชียงรายอำเภอเชียงแสนศรีดอนมูล57150
เชียงรายอำเภอเชียงแสนแม่เงิน57150
เชียงรายอำเภอเชียงแสนโยนก57150
เชียงรายอำเภอแม่สายแม่สาย57130
เชียงรายอำเภอแม่สายห้วยไคร้57220
เชียงรายอำเภอแม่สายเกาะช้าง57130
เชียงรายอำเภอแม่สายโป่งผา57130
เชียงรายอำเภอแม่สายศรีเมืองชุม57130
เชียงรายอำเภอแม่สายเวียงพางคำ57130
เชียงรายอำเภอแม่สายบ้านด้าย57220
เชียงรายอำเภอแม่สายโป่งงาม57130
เชียงรายอำเภอแม่สรวยแม่สรวย57180
เชียงรายอำเภอแม่สรวยป่าแดด57180
เชียงรายอำเภอแม่สรวยแม่พริก57180
เชียงรายอำเภอแม่สรวยศรีถ้อย57180
เชียงรายอำเภอแม่สรวยท่าก๊อ57180
เชียงรายอำเภอแม่สรวยวาวี57180
เชียงรายอำเภอแม่สรวยเจดีย์หลวง57180
เชียงรายอำเภอเวียงป่าเป้าสันสลี57170
เชียงรายอำเภอเวียงป่าเป้าเวียง57170
เชียงรายอำเภอเวียงป่าเป้าบ้านโป่ง57170
เชียงรายอำเภอเวียงป่าเป้าป่างิ้ว57170
เชียงรายอำเภอเวียงป่าเป้าเวียงกาหลง57260
เชียงรายอำเภอเวียงป่าเป้าแม่เจดีย์57260
เชียงรายอำเภอเวียงป่าเป้าแม่เจดีย์ใหม่57260
เชียงรายอำเภอพญาเม็งรายแม่เปา57290
เชียงรายอำเภอพญาเม็งรายแม่ต๋ำ57290
เชียงรายอำเภอพญาเม็งรายไม้ยา57290
เชียงรายอำเภอพญาเม็งรายเม็งราย57290
เชียงรายอำเภอพญาเม็งรายตาดควัน57290
เชียงรายอำเภอเวียงแก่นม่วงยาย57310
เชียงรายอำเภอเวียงแก่นปอ57310
เชียงรายอำเภอเวียงแก่นหล่ายงาว57310
เชียงรายอำเภอเวียงแก่นท่าข้าม57310
เชียงรายอำเภอขุนตาลต้า57340
เชียงรายอำเภอขุนตาลป่าตาล57340
เชียงรายอำเภอขุนตาลยางฮอม57340
เชียงรายอำเภอแม่ฟ้าหลวงเทอดไทย57240
เชียงรายอำเภอแม่ฟ้าหลวงแม่สลองใน57110
เชียงรายอำเภอแม่ฟ้าหลวงแม่สลองนอก57110
เชียงรายอำเภอแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวง57240
เชียงรายอำเภอแม่ลาวดงมะดะ57250
เชียงรายอำเภอแม่ลาวจอมหมอกแก้ว57250
เชียงรายอำเภอแม่ลาวบัวสลี57250
เชียงรายอำเภอแม่ลาวป่าก่อดำ57250
เชียงรายอำเภอแม่ลาวโป่งแพร่57000
เชียงรายอำเภอเวียงเชียงรุ้งทุ่งก่อ57210
เชียงรายอำเภอเวียงเชียงรุ้งดงมหาวัน57210
เชียงรายอำเภอเวียงเชียงรุ้งป่าซาง57210
เชียงรายอำเภอดอยหลวงปงน้อย57110
เชียงรายอำเภอดอยหลวงโชคชัย57110
เชียงรายอำเภอดอยหลวงหนองป่าก่อ57110
แม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจองคำ58000
แม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนห้วยโป่ง58000
แม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนผาบ่อง58000
แม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนปางหมู58000
แม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนหมอกจำแป่58000
แม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนห้วยผา58000
แม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนห้วยปูลิง58000
แม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมขุนยวม58140
แม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมแม่เงา58140
แม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมเมืองปอน58140
แม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมแม่ยวมน้อย58140
แม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมแม่กิ๊58140
แม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมแม่อูคอ58140
แม่ฮ่องสอนอำเภอปายเวียงใต้58130
แม่ฮ่องสอนอำเภอปายเวียงเหนือ58130
แม่ฮ่องสอนอำเภอปายแม่นาเติง58130
แม่ฮ่องสอนอำเภอปายแม่ฮี้58130
แม่ฮ่องสอนอำเภอปายทุ่งยาว58130
แม่ฮ่องสอนอำเภอปายเมืองแปง58130
แม่ฮ่องสอนอำเภอปายโป่งสา58130
แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่สะเรียงบ้านกาศ58110
แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่สะเรียงแม่สะเรียง58110
แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่สะเรียงแม่คง58110
แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่สะเรียงแม่เหาะ58110
แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่สะเรียงแม่ยวม58110
แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่สะเรียงเสาหิน58110
แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่สะเรียงป่าแป๋58110
แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ลาน้อยแม่ลาน้อย58120
แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ลาน้อยแม่ลาหลวง58120
แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ลาน้อยท่าผาปุ้ม58120
แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ลาน้อยแม่โถ58120
แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ลาน้อยห้วยห้อม58120
แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ลาน้อยแม่นาจาง58120
แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ลาน้อยสันติคีรี58120
แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ลาน้อยขุนแม่ลาน้อย58120
แม่ฮ่องสอนอำเภอสบเมยสบเมย58110
แม่ฮ่องสอนอำเภอสบเมยแม่คะตวน58110
แม่ฮ่องสอนอำเภอสบเมยกองก๋อย58110
แม่ฮ่องสอนอำเภอสบเมยแม่สวด58110
แม่ฮ่องสอนอำเภอสบเมยป่าโปง58110
แม่ฮ่องสอนอำเภอสบเมยแม่สามแลบ58110
แม่ฮ่องสอนอำเภอปางมะผ้าสบป่อง58150
แม่ฮ่องสอนอำเภอปางมะผ้าปางมะผ้า58150
แม่ฮ่องสอนอำเภอปางมะผ้าถ้ำลอด58150
แม่ฮ่องสอนอำเภอปางมะผ้านาปู่ป้อม58150
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์ปากน้ำโพ60000
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์กลางแดด60000
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์เกรียงไกร60000
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์แควใหญ่60000
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์ตะเคียนเลื่อน60000
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ตก60000
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ออก60000
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์บางพระหลวง60000
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์บางม่วง60000
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์บ้านมะเกลือ60000
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์บ้านแก่ง60000
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์พระนอน60000
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์วัดไทร60000
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์หนองกรด60240
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์หนองกระโดน60240
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์หนองปลิง60000
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์บึงเสนาท60000
นครสวรรค์อำเภอโกรกพระโกรกพระ60170
นครสวรรค์อำเภอโกรกพระยางตาล60170
นครสวรรค์อำเภอโกรกพระบางมะฝ่อ60170
นครสวรรค์อำเภอโกรกพระบางประมุง60170
นครสวรรค์อำเภอโกรกพระนากลาง60170
นครสวรรค์อำเภอโกรกพระศาลาแดง60170
นครสวรรค์อำเภอโกรกพระเนินกว้าว60170
นครสวรรค์อำเภอโกรกพระเนินศาลา60170
นครสวรรค์อำเภอโกรกพระหาดสูง60170
นครสวรรค์อำเภอชุมแสงชุมแสง60120
นครสวรรค์อำเภอชุมแสงทับกฤช60250
นครสวรรค์อำเภอชุมแสงพิกุล60120
นครสวรรค์อำเภอชุมแสงเกยไชย60120
นครสวรรค์อำเภอชุมแสงท่าไม้60120
นครสวรรค์อำเภอชุมแสงบางเคียน60120
นครสวรรค์อำเภอชุมแสงหนองกระเจา60120
นครสวรรค์อำเภอชุมแสงพันลาน60250
นครสวรรค์อำเภอชุมแสงโคกหม้อ60120
นครสวรรค์อำเภอชุมแสงไผ่สิงห์60120
นครสวรรค์อำเภอชุมแสงฆะมัง60120
นครสวรรค์อำเภอชุมแสงทับกฤชใต้60250
นครสวรรค์อำเภอหนองบัวหนองบัว60110
นครสวรรค์อำเภอหนองบัวหนองกลับ60110
นครสวรรค์อำเภอหนองบัวธารทหาร60110
นครสวรรค์อำเภอหนองบัวห้วยร่วม60110
นครสวรรค์อำเภอหนองบัวห้วยถั่วใต้60110
นครสวรรค์อำเภอหนองบัวห้วยถั่วเหนือ60110
นครสวรรค์อำเภอหนองบัวห้วยใหญ่60110
นครสวรรค์อำเภอหนองบัวทุ่งทอง60110
นครสวรรค์อำเภอหนองบัววังบ่อ60110
นครสวรรค์อำเภอบรรพตพิสัยท่างิ้ว60180
นครสวรรค์อำเภอบรรพตพิสัยบางตาหงาย60180
นครสวรรค์อำเภอบรรพตพิสัยหูกวาง60180
นครสวรรค์อำเภอบรรพตพิสัยอ่างทอง60180
นครสวรรค์อำเภอบรรพตพิสัยบ้านแดน60180
นครสวรรค์อำเภอบรรพตพิสัยบางแก้ว60180
นครสวรรค์อำเภอบรรพตพิสัยตาขีด60180
นครสวรรค์อำเภอบรรพตพิสัยตาสัง60180
นครสวรรค์อำเภอบรรพตพิสัยด่านช้าง60180
นครสวรรค์อำเภอบรรพตพิสัยหนองกรด60180
นครสวรรค์อำเภอบรรพตพิสัยหนองตางู60180
นครสวรรค์อำเภอบรรพตพิสัยบึงปลาทู60180
นครสวรรค์อำเภอบรรพตพิสัยเจริญผล60180
นครสวรรค์อำเภอเก้าเลี้ยวมหาโพธิ60230
นครสวรรค์อำเภอเก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยว60230
นครสวรรค์อำเภอเก้าเลี้ยวหนองเต่า60230
นครสวรรค์อำเภอเก้าเลี้ยวเขาดิน60230
นครสวรรค์อำเภอเก้าเลี้ยวหัวดง60230
นครสวรรค์อำเภอตาคลีตาคลี60140
นครสวรรค์อำเภอตาคลีช่องแค60210
นครสวรรค์อำเภอตาคลีจันเสน60260
นครสวรรค์อำเภอตาคลีห้วยหอม60210
นครสวรรค์อำเภอตาคลีหัวหวาย60140
นครสวรรค์อำเภอตาคลีหนองโพ60140
นครสวรรค์อำเภอตาคลีหนองหม้อ60140
นครสวรรค์อำเภอตาคลีสร้อยทอง60210
นครสวรรค์อำเภอตาคลีลาดทิพรส60260
นครสวรรค์อำเภอตาคลีพรหมนิมิต60210
นครสวรรค์อำเภอท่าตะโกท่าตะโก60160
นครสวรรค์อำเภอท่าตะโกพนมรอก60160
นครสวรรค์อำเภอท่าตะโกหัวถนน60160
นครสวรรค์อำเภอท่าตะโกสายลำโพง60160
นครสวรรค์อำเภอท่าตะโกวังมหากร60160
นครสวรรค์อำเภอท่าตะโกดอนคา60160
นครสวรรค์อำเภอท่าตะโกทำนบ60160
นครสวรรค์อำเภอท่าตะโกวังใหญ่60160
นครสวรรค์อำเภอท่าตะโกพนมเศษ60160
นครสวรรค์อำเภอท่าตะโกหนองหลวง60160
นครสวรรค์อำเภอไพศาลีโคกเดื่อ60220
นครสวรรค์อำเภอไพศาลีสำโรงชัย60220
นครสวรรค์อำเภอไพศาลีวังน้ำลัด60220
นครสวรรค์อำเภอไพศาลีตะคร้อ60220
นครสวรรค์อำเภอไพศาลีโพธิ์ประสาท60220
นครสวรรค์อำเภอไพศาลีวังข่อย60220
นครสวรรค์อำเภอไพศาลีนาขอม60220
นครสวรรค์อำเภอไพศาลีไพศาลี60220
นครสวรรค์อำเภอพยุหะคีรีพยุหะ60130
นครสวรรค์อำเภอพยุหะคีรีเนินมะกอก60130
นครสวรรค์อำเภอพยุหะคีรีนิคมเขาบ่อแก้ว60130
นครสวรรค์อำเภอพยุหะคีรีม่วงหัก60130
นครสวรรค์อำเภอพยุหะคีรียางขาว60130
นครสวรรค์อำเภอพยุหะคีรีย่านมัทรี60130
นครสวรรค์อำเภอพยุหะคีรีเขาทอง60130
นครสวรรค์อำเภอพยุหะคีรีท่าน้ำอ้อย60130
นครสวรรค์อำเภอพยุหะคีรีน้ำทรง60130
นครสวรรค์อำเภอพยุหะคีรีเขากะลา60130
นครสวรรค์อำเภอพยุหะคีรีสระทะเล60130
นครสวรรค์อำเภอลาดยาวลาดยาว60150
นครสวรรค์อำเภอลาดยาวห้วยน้ำหอม60150
นครสวรรค์อำเภอลาดยาววังม้า60150
นครสวรรค์อำเภอลาดยาววังเมือง60150
นครสวรรค์อำเภอลาดยาวสร้อยละคร60150
นครสวรรค์อำเภอลาดยาวมาบแก60150
นครสวรรค์อำเภอลาดยาวหนองยาว60150
นครสวรรค์อำเภอลาดยาวหนองนมวัว60150
นครสวรรค์อำเภอลาดยาวบ้านไร่60150
นครสวรรค์อำเภอลาดยาวเนินขี้เหล็ก60150
นครสวรรค์อำเภอลาดยาวศาลเจ้าไก่ต่อ60150
นครสวรรค์อำเภอลาดยาวสระแก้ว60150
นครสวรรค์อำเภอตากฟ้าตากฟ้า60190
นครสวรรค์อำเภอตากฟ้าลำพยนต์60190
นครสวรรค์อำเภอตากฟ้าสุขสำราญ60190
นครสวรรค์อำเภอตากฟ้าหนองพิกุล60190
นครสวรรค์อำเภอตากฟ้าพุนกยูง60190
นครสวรรค์อำเภอตากฟ้าอุดมธัญญา60190
นครสวรรค์อำเภอตากฟ้าเขาชายธง60190
นครสวรรค์อำเภอแม่วงก์แม่วงก์60150
นครสวรรค์อำเภอแม่วงก์แม่เล่ย์60150
นครสวรรค์อำเภอแม่วงก์วังซ่าน60150
นครสวรรค์อำเภอแม่วงก์เขาชนกัน60150
นครสวรรค์อำเภอแม่เปินแม่เปิน60150
นครสวรรค์อำเภอชุมตาบงชุมตาบง60150
นครสวรรค์อำเภอชุมตาบงปางสวรรค์60150
อุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีอุทัยใหม่61000
อุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีน้ำซึม61000
อุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีสะแกกรัง61000
อุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีดอนขวาง61000
อุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีหาดทนง61000
อุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีเกาะเทโพ61000
อุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีท่าซุง61000
อุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีหนองแก61000
อุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีโนนเหล็ก61000
อุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีหนองเต่า61000
อุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีหนองไผ่แบน61000
อุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีหนองพังค่า61000
อุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีทุ่งใหญ่61000
อุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีเนินแจง61000
อุทัยธานีอำเภอทัพทันทัพทัน61120
อุทัยธานีอำเภอทัพทันทุ่งนาไทย61120
อุทัยธานีอำเภอทัพทันเขาขี้ฝอย61120
อุทัยธานีอำเภอทัพทันหนองหญ้าปล้อง61120
อุทัยธานีอำเภอทัพทันโคกหม้อ61120
อุทัยธานีอำเภอทัพทันหนองยายดา61120
อุทัยธานีอำเภอทัพทันหนองกลางดง61120
อุทัยธานีอำเภอทัพทันหนองกระทุ่ม61120