ชื่อจังหวัดในภาคเหนือ

Location Code

จังหวัดอำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ศรีภูมิ50200
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่พระสิงห์50200
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่หายยา50100
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ช้างม่อย50300
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ช้างคลาน50100
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่วัดเกต50000
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ช้างเผือก50300
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่สุเทพ50200
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่แม่เหียะ50100
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ป่าแดด50100
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่หนองหอย50000
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ท่าศาลา50000
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่หนองป่าครั่ง50000
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ฟ้าฮ่าม50000
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ป่าตัน50300
เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่สันผีเสื้อ50300
เชียงใหม่อำเภอจอมทองบ้านหลวง50160
เชียงใหม่อำเภอจอมทองข่วงเปา50160
เชียงใหม่อำเภอจอมทองสบเตี๊ยะ50160
เชียงใหม่อำเภอจอมทองบ้านแปะ50240
เชียงใหม่อำเภอจอมทองดอยแก้ว50160
เชียงใหม่อำเภอจอมทองแม่สอย50240
เชียงใหม่อำเภอแม่แจ่มช่างเคิ่ง50270
เชียงใหม่อำเภอแม่แจ่มท่าผา50270
เชียงใหม่อำเภอแม่แจ่มบ้านทับ50270
เชียงใหม่อำเภอแม่แจ่มแม่ศึก50270
เชียงใหม่อำเภอแม่แจ่มแม่นาจร50270
เชียงใหม่อำเภอแม่แจ่มปางหินฝน50270
เชียงใหม่อำเภอแม่แจ่มกองแขก50270
เชียงใหม่อำเภอเชียงดาวเชียงดาว50170
เชียงใหม่อำเภอเชียงดาวเมืองนะ50170
เชียงใหม่อำเภอเชียงดาวเมืองงาย50170
เชียงใหม่อำเภอเชียงดาวแม่นะ50170
เชียงใหม่อำเภอเชียงดาวเมืองคอง50170
เชียงใหม่อำเภอเชียงดาวปิงโค้ง50170
เชียงใหม่อำเภอเชียงดาวทุ่งข้าวพวง50170
เชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดเชิงดอย50220
เชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดสันปูเลย50220
เชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดลวงเหนือ50220
เชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดป่าป้อง50220
เชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดสง่าบ้าน50220
เชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดป่าลาน50220
เชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดตลาดขวัญ50220
เชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดสำราญราษฎร์50220
เชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดแม่คือ50220
เชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดตลาดใหญ่50220
เชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดแม่ฮ้อยเงิน50220
เชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดแม่โป่ง50220
เชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดป่าเมี่ยง50220
เชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดเทพเสด็จ50220
เชียงใหม่อำเภอแม่แตงสันมหาพน50150
เชียงใหม่อำเภอแม่แตงแม่แตง50150
เชียงใหม่อำเภอแม่แตงขี้เหล็ก50150
เชียงใหม่อำเภอแม่แตงช่อแล50150
เชียงใหม่อำเภอแม่แตงแม่หอพระ50150
เชียงใหม่อำเภอแม่แตงสบเปิง50150
เชียงใหม่อำเภอแม่แตงบ้านเป้า50150
เชียงใหม่อำเภอแม่แตงสันป่ายาง50330
เชียงใหม่อำเภอแม่แตงป่าแป๋50150
เชียงใหม่อำเภอแม่แตงเมืองก๋าย50150
เชียงใหม่อำเภอแม่แตงบ้านช้าง50150
เชียงใหม่อำเภอแม่แตงกื้ดช้าง50150
เชียงใหม่อำเภอแม่แตงอินทขิล50150
เชียงใหม่อำเภอแม่แตงสมก๋าย50150
เชียงใหม่อำเภอแม่ริมริมใต้50180
เชียงใหม่อำเภอแม่ริมริมเหนือ50180
เชียงใหม่อำเภอแม่ริมสันโป่ง50180
เชียงใหม่อำเภอแม่ริมขี้เหล็ก50180
เชียงใหม่อำเภอแม่ริมสะลวง50330
เชียงใหม่อำเภอแม่ริมห้วยทราย50180
เชียงใหม่อำเภอแม่ริมแม่แรม50180
เชียงใหม่อำเภอแม่ริมโป่งแยง50180
เชียงใหม่อำเภอแม่ริมแม่สา50180
เชียงใหม่อำเภอแม่ริมดอนแก้ว50180
เชียงใหม่อำเภอแม่ริมเหมืองแก้ว50180
เชียงใหม่อำเภอสะเมิงสะเมิงใต้50250
เชียงใหม่อำเภอสะเมิงสะเมิงเหนือ50250
เชียงใหม่อำเภอสะเมิงแม่สาบ50250
เชียงใหม่อำเภอสะเมิงบ่อแก้ว50250
เชียงใหม่อำเภอสะเมิงยั้งเมิน50250
เชียงใหม่อำเภอฝางเวียง50110
เชียงใหม่อำเภอฝางม่อนปิ่น50110
เชียงใหม่อำเภอฝางแม่งอน50320
เชียงใหม่อำเภอฝางแม่สูน50110
เชียงใหม่อำเภอฝางสันทราย50110
เชียงใหม่อำเภอฝางแม่คะ50110
เชียงใหม่อำเภอฝางแม่ข่า50320
เชียงใหม่อำเภอฝางโป่งน้ำร้อน50110
เชียงใหม่อำเภอแม่อายแม่อาย50280
เชียงใหม่อำเภอแม่อายแม่สาว50280
เชียงใหม่อำเภอแม่อายสันต้นหมื้อ50280
เชียงใหม่อำเภอแม่อายแม่นาวาง50280
เชียงใหม่อำเภอแม่อายท่าตอน50280
เชียงใหม่อำเภอแม่อายบ้านหลวง50280
เชียงใหม่อำเภอแม่อายมะลิกา50280
เชียงใหม่อำเภอพร้าวเวียง50190
เชียงใหม่อำเภอพร้าวทุ่งหลวง50190
เชียงใหม่อำเภอพร้าวป่าตุ้ม50190
เชียงใหม่อำเภอพร้าวป่าไหน่50190
เชียงใหม่อำเภอพร้าวสันทราย50190
เชียงใหม่อำเภอพร้าวบ้านโป่ง50190
เชียงใหม่อำเภอพร้าวน้ำแพร่50190
เชียงใหม่อำเภอพร้าวเขื่อนผาก50190
เชียงใหม่อำเภอพร้าวแม่แวน50190
เชียงใหม่อำเภอพร้าวแม่ปั๋ง50190
เชียงใหม่อำเภอพร้าวโหล่งขอด50190
เชียงใหม่อำเภอสันป่าตองยุหว่า50120
เชียงใหม่อำเภอสันป่าตองสันกลาง50120
เชียงใหม่อำเภอสันป่าตองท่าวังพร้าว50120
เชียงใหม่อำเภอสันป่าตองมะขามหลวง50120
เชียงใหม่อำเภอสันป่าตองแม่ก๊า50120
เชียงใหม่อำเภอสันป่าตองบ้านแม50120
เชียงใหม่อำเภอสันป่าตองบ้านกลาง50120
เชียงใหม่อำเภอสันป่าตองทุ่งสะโตก50120
เชียงใหม่อำเภอสันป่าตองทุ่งต้อม50120
เชียงใหม่อำเภอสันป่าตองน้ำบ่อหลวง50120
เชียงใหม่อำเภอสันป่าตองมะขุนหวาน50120
เชียงใหม่อำเภอสันกำแพงสันกำแพง50130
เชียงใหม่อำเภอสันกำแพงทรายมูล50130
เชียงใหม่อำเภอสันกำแพงร้องวัวแดง50130
เชียงใหม่อำเภอสันกำแพงบวกค้าง50130
เชียงใหม่อำเภอสันกำแพงแช่ช้าง50130
เชียงใหม่อำเภอสันกำแพงออนใต้50130
เชียงใหม่อำเภอสันกำแพงแม่ปูคา50130
เชียงใหม่อำเภอสันกำแพงห้วยทราย50130
เชียงใหม่อำเภอสันกำแพงต้นเปา50130
เชียงใหม่อำเภอสันกำแพงสันกลาง50130
เชียงใหม่อำเภอสันทรายสันทรายหลวง50210
เชียงใหม่อำเภอสันทรายสันทรายน้อย50210
เชียงใหม่อำเภอสันทรายสันพระเนตร50210
เชียงใหม่อำเภอสันทรายสันนาเม็ง50210
เชียงใหม่อำเภอสันทรายสันป่าเปา50210
เชียงใหม่อำเภอสันทรายหนองแหย่ง50210
เชียงใหม่อำเภอสันทรายหนองจ๊อม50210
เชียงใหม่อำเภอสันทรายหนองหาร50290
เชียงใหม่อำเภอสันทรายแม่แฝก50290
เชียงใหม่อำเภอสันทรายแม่แฝกใหม่50290
เชียงใหม่อำเภอสันทรายเมืองเล็น50210
เชียงใหม่อำเภอสันทรายป่าไผ่50210
เชียงใหม่อำเภอหางดงหางดง50230
เชียงใหม่อำเภอหางดงหนองแก๋ว50230
เชียงใหม่อำเภอหางดงหารแก้ว50230
เชียงใหม่อำเภอหางดงหนองตอง50340
เชียงใหม่อำเภอหางดงขุนคง50230
เชียงใหม่อำเภอหางดงสบแม่ข่า50230
เชียงใหม่อำเภอหางดงบ้านแหวน50230
เชียงใหม่อำเภอหางดงสันผักหวาน50230
เชียงใหม่อำเภอหางดงหนองควาย50230
เชียงใหม่อำเภอหางดงบ้านปง50230
เชียงใหม่อำเภอหางดงน้ำแพร่50230
เชียงใหม่อำเภอฮอดหางดง50240
เชียงใหม่อำเภอฮอดฮอด50240
เชียงใหม่อำเภอฮอดบ้านตาล50240
เชียงใหม่อำเภอฮอดบ่อหลวง50240
เชียงใหม่อำเภอฮอดบ่อสลี50240
เชียงใหม่อำเภอฮอดนาคอเรือ50240
เชียงใหม่อำเภอดอยเต่าดอยเต่า50260
เชียงใหม่อำเภอดอยเต่าท่าเดื่อ50260
เชียงใหม่อำเภอดอยเต่ามืดกา50260
เชียงใหม่อำเภอดอยเต่าบ้านแอ่น50260
เชียงใหม่อำเภอดอยเต่าบงตัน50260
เชียงใหม่อำเภอดอยเต่าโปงทุ่ง50260
เชียงใหม่อำเภออมก๋อยอมก๋อย50310
เชียงใหม่อำเภออมก๋อยยางเปียง50310
เชียงใหม่อำเภออมก๋อยแม่ตื่น50310
เชียงใหม่อำเภออมก๋อยม่อนจอง50310
เชียงใหม่อำเภออมก๋อยสบโขง50310
เชียงใหม่อำเภออมก๋อยนาเกียน50310
เชียงใหม่อำเภอสารภียางเนิ้ง50140
เชียงใหม่อำเภอสารภีสารภี50140
เชียงใหม่อำเภอสารภีชมภู50140
เชียงใหม่อำเภอสารภีไชยสถาน50140
เชียงใหม่อำเภอสารภีขัวมุง50140
เชียงใหม่อำเภอสารภีหนองแฝก50140
เชียงใหม่อำเภอสารภีหนองผึ้ง50140
เชียงใหม่อำเภอสารภีท่ากว้าง50140
เชียงใหม่อำเภอสารภีดอนแก้ว50140
เชียงใหม่อำเภอสารภีท่าวังตาล50140
เชียงใหม่อำเภอสารภีสันทราย50140
เชียงใหม่อำเภอสารภีป่าบง50140
เชียงใหม่อำเภอเวียงแหงเมืองแหง50350
เชียงใหม่อำเภอเวียงแหงเปียงหลวง50350
เชียงใหม่อำเภอเวียงแหงแสนไห50350
เชียงใหม่อำเภอไชยปราการปงตำ50320
เชียงใหม่อำเภอไชยปราการศรีดงเย็น50320
เชียงใหม่อำเภอไชยปราการแม่ทะลบ50320
เชียงใหม่อำเภอไชยปราการหนองบัว50320
เชียงใหม่อำเภอแม่วางบ้านกาด50360
เชียงใหม่อำเภอแม่วางทุ่งปี๊50360
เชียงใหม่อำเภอแม่วางทุ่งรวงทอง50360
เชียงใหม่อำเภอแม่วางแม่วิน50360
เชียงใหม่อำเภอแม่วางดอนเปา50360
เชียงใหม่อำเภอแม่ออนออนเหนือ50130
เชียงใหม่อำเภอแม่ออนออนกลาง50130
เชียงใหม่อำเภอแม่ออนบ้านสหกรณ์50130
เชียงใหม่อำเภอแม่ออนห้วยแก้ว50130
เชียงใหม่อำเภอแม่ออนแม่ทา50130
เชียงใหม่อำเภอแม่ออนทาเหนือ50130
เชียงใหม่อำเภอดอยหล่อดอยหล่อ50160
เชียงใหม่อำเภอดอยหล่อสองแคว50160
เชียงใหม่อำเภอดอยหล่อยางคราม50160
เชียงใหม่อำเภอดอยหล่อสันติสุข50160
เชียงใหม่อำเภอกัลยาณิวัฒนาบ้านจันทร์58130
เชียงใหม่อำเภอกัลยาณิวัฒนาแม่แดด58130
เชียงใหม่อำเภอกัลยาณิวัฒนาแจ่มหลวง58130
ลำพูนอำเภอเมืองลำพูนในเมือง51000
ลำพูนอำเภอเมืองลำพูนเหมืองง่า51000
ลำพูนอำเภอเมืองลำพูนอุโมงค์51150
ลำพูนอำเภอเมืองลำพูนหนองช้างคืน51150
ลำพูนอำเภอเมืองลำพูนประตูป่า51000
ลำพูนอำเภอเมืองลำพูนริมปิง51000
ลำพูนอำเภอเมืองลำพูนต้นธง51000
ลำพูนอำเภอเมืองลำพูนบ้านแป้น51000
ลำพูนอำเภอเมืองลำพูนเหมืองจี้51000
ลำพูนอำเภอเมืองลำพูนป่าสัก51000
ลำพูนอำเภอเมืองลำพูนเวียงยอง51000
ลำพูนอำเภอเมืองลำพูนบ้านกลาง51000
ลำพูนอำเภอเมืองลำพูนมะเขือแจ้51000
ลำพูนอำเภอเมืองลำพูนศรีบัวบาน51000
ลำพูนอำเภอเมืองลำพูนหนองหนาม51000
ลำพูนอำเภอแม่ทาทาปลาดุก51140
ลำพูนอำเภอแม่ทาทาสบเส้า51140
ลำพูนอำเภอแม่ทาทากาศ51170
ลำพูนอำเภอแม่ทาทาขุมเงิน51170
ลำพูนอำเภอแม่ทาทาทุ่งหลวง51170
ลำพูนอำเภอแม่ทาทาแม่ลอบ51170
ลำพูนอำเภอบ้านโฮ่งบ้านโฮ่ง51130
ลำพูนอำเภอบ้านโฮ่งป่าพลู51130
ลำพูนอำเภอบ้านโฮ่งเหล่ายาว51130
ลำพูนอำเภอบ้านโฮ่งศรีเตี้ย51130
ลำพูนอำเภอบ้านโฮ่งหนองปลาสะวาย51130
ลำพูนอำเภอลี้ลี้51110
ลำพูนอำเภอลี้แม่ตืน51110
ลำพูนอำเภอลี้นาทราย51110
ลำพูนอำเภอลี้ดงดำ51110
ลำพูนอำเภอลี้ก้อ51110
ลำพูนอำเภอลี้แม่ลาน51110
ลำพูนอำเภอลี้ป่าไผ่51110
ลำพูนอำเภอลี้ศรีวิชัย51110
ลำพูนอำเภอทุ่งหัวช้างทุ่งหัวช้าง51160
ลำพูนอำเภอทุ่งหัวช้างบ้านปวง51160
ลำพูนอำเภอทุ่งหัวช้างตะเคียนปม51160
ลำพูนอำเภอป่าซางปากบ่อง51120
ลำพูนอำเภอป่าซางป่าซาง51120
ลำพูนอำเภอป่าซางแม่แรง51120
ลำพูนอำเภอป่าซางม่วงน้อย51120
ลำพูนอำเภอป่าซางบ้านเรือน51120
ลำพูนอำเภอป่าซางมะกอก51120
ลำพูนอำเภอป่าซางท่าตุ้ม51120
ลำพูนอำเภอป่าซางน้ำดิบ51120
ลำพูนอำเภอป่าซางนครเจดีย์51120
ลำพูนอำเภอบ้านธิบ้านธิ51180
ลำพูนอำเภอบ้านธิห้วยยาบ51180
ลำพูนอำเภอเวียงหนองล่องหนองล่อง51120
ลำพูนอำเภอเวียงหนองล่องหนองยวง51120
ลำพูนอำเภอเวียงหนองล่องวังผาง51120
ลำปางอำเภอเมืองลำปางเวียงเหนือ52000
ลำปางอำเภอเมืองลำปางหัวเวียง52000
ลำปางอำเภอเมืองลำปางสวนดอก52100
ลำปางอำเภอเมืองลำปางสบตุ๋ย52100
ลำปางอำเภอเมืองลำปางพระบาท52000
ลำปางอำเภอเมืองลำปางชมพู52100
ลำปางอำเภอเมืองลำปางกล้วยแพะ52000
ลำปางอำเภอเมืองลำปางปงแสนทอง52100
ลำปางอำเภอเมืองลำปางบ้านแลง52000
ลำปางอำเภอเมืองลำปางบ้านเสด็จ52000
ลำปางอำเภอเมืองลำปางพิชัย52000
ลำปางอำเภอเมืองลำปางทุ่งฝาย52000
ลำปางอำเภอเมืองลำปางบ้านเอื้อม52100
ลำปางอำเภอเมืองลำปางบ้านเป้า52100
ลำปางอำเภอเมืองลำปางบ้านค่า52100
ลำปางอำเภอเมืองลำปางบ่อแฮ้ว52100
ลำปางอำเภอเมืองลำปางต้นธงชัย52000
ลำปางอำเภอเมืองลำปางนิคมพัฒนา52000
ลำปางอำเภอเมืองลำปางบุญนาคพัฒนา52000
ลำปางอำเภอแม่เมาะบ้านดง52220
ลำปางอำเภอแม่เมาะนาสัก52220
ลำปางอำเภอแม่เมาะจางเหนือ52220
ลำปางอำเภอแม่เมาะแม่เมาะ52220
ลำปางอำเภอแม่เมาะสบป้าด52220
ลำปางอำเภอเกาะคาลำปางหลวง52130
ลำปางอำเภอเกาะคานาแก้ว52130
ลำปางอำเภอเกาะคาไหล่หิน52130
ลำปางอำเภอเกาะคาวังพร้าว52130
ลำปางอำเภอเกาะคาศาลา52130
ลำปางอำเภอเกาะคาเกาะคา52130
ลำปางอำเภอเกาะคานาแส่ง52130
ลำปางอำเภอเกาะคาท่าผา52130
ลำปางอำเภอเกาะคาใหม่พัฒนา52130
ลำปางอำเภอเสริมงามทุ่งงาม52210
ลำปางอำเภอเสริมงามเสริมขวา52210
ลำปางอำเภอเสริมงามเสริมซ้าย52210
ลำปางอำเภอเสริมงามเสริมกลาง52210
ลำปางอำเภองาวหลวงเหนือ52110
ลำปางอำเภองาวหลวงใต้52110
ลำปางอำเภองาวบ้านโป่ง52110
ลำปางอำเภองาวบ้านร้อง52110
ลำปางอำเภองาวปงเตา52110
ลำปางอำเภองาวนาแก52110
ลำปางอำเภองาวบ้านอ้อน52110
ลำปางอำเภองาวบ้านแหง52110
ลำปางอำเภองาวบ้านหวด52110
ลำปางอำเภองาวแม่ตีบ52110
ลำปางอำเภอแจ้ห่มแจ้ห่ม52120
ลำปางอำเภอแจ้ห่มบ้านสา52120
ลำปางอำเภอแจ้ห่มปงดอน52120
ลำปางอำเภอแจ้ห่มแม่สุก52120
ลำปางอำเภอแจ้ห่มเมืองมาย52120
ลำปางอำเภอแจ้ห่มทุ่งผึ้ง52120
ลำปางอำเภอแจ้ห่มวิเชตนคร52120
ลำปางอำเภอวังเหนือทุ่งฮั้ว52140
ลำปางอำเภอวังเหนือวังเหนือ52140
ลำปางอำเภอวังเหนือวังใต้52140
ลำปางอำเภอวังเหนือร่องเคาะ52140
ลำปางอำเภอวังเหนือวังทอง52140
ลำปางอำเภอวังเหนือวังซ้าย52140
ลำปางอำเภอวังเหนือวังแก้ว52140
ลำปางอำเภอวังเหนือวังทรายคำ52140
ลำปางอำเภอเถินล้อมแรด52160
ลำปางอำเภอเถินแม่วะ52230
ลำปางอำเภอเถินแม่ปะ52160
ลำปางอำเภอเถินแม่มอก52160
ลำปางอำเภอเถินเวียงมอก52160
ลำปางอำเภอเถินนาโป่ง52160
ลำปางอำเภอเถินแม่ถอด52160
ลำปางอำเภอเถินเถินบุรี52160
ลำปางอำเภอแม่พริกแม่พริก52180
ลำปางอำเภอแม่พริกผาปัง52180
ลำปางอำเภอแม่พริกแม่ปุ52180
ลำปางอำเภอแม่พริกพระบาทวังตวง52180
ลำปางอำเภอแม่ทะแม่ทะ52150
ลำปางอำเภอแม่ทะนาครัว52150
ลำปางอำเภอแม่ทะป่าตัน52150
ลำปางอำเภอแม่ทะบ้านกิ่ว52150
ลำปางอำเภอแม่ทะบ้านบอม52150
ลำปางอำเภอแม่ทะน้ำโจ้52150
ลำปางอำเภอแม่ทะดอนไฟ52150
ลำปางอำเภอแม่ทะหัวเสือ52150
ลำปางอำเภอแม่ทะวังเงิน52150
ลำปางอำเภอแม่ทะสันดอนแก้ว52150
ลำปางอำเภอสบปราบสบปราบ52170
ลำปางอำเภอสบปราบสมัย52170
ลำปางอำเภอสบปราบแม่กัวะ52170
ลำปางอำเภอสบปราบนายาง52170
ลำปางอำเภอห้างฉัตรห้างฉัตร52190
ลำปางอำเภอห้างฉัตรหนองหล่ม52190
ลำปางอำเภอห้างฉัตรเมืองยาว52190
ลำปางอำเภอห้างฉัตรปงยางคก52190
ลำปางอำเภอห้างฉัตรเวียงตาล52190
ลำปางอำเภอห้างฉัตรแม่สัน52190
ลำปางอำเภอห้างฉัตรวอแก้ว52190
ลำปางอำเภอเมืองปานเมืองปาน52240
ลำปางอำเภอเมืองปานบ้านขอ52240
ลำปางอำเภอเมืองปานทุ่งกว๋าว52240
ลำปางอำเภอเมืองปานแจ้ซ้อน52240
ลำปางอำเภอเมืองปานหัวเมือง52240
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ท่าอิฐ53000
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ท่าเสา53000
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์บ้านเกาะ53000
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ป่าเซ่า53000
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภา53000
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์วังกะพี้53170
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์หาดกรวด53000
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์น้ำริด53000
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์งิ้วงาม53000
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์บ้านด่านนาขาม53000
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์บ้านด่าน53000
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ผาจุก53000
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์วังดิน53000
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์แสนตอ53000
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์หาดงิ้ว53000
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ขุนฝาง53000
อุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ถ้ำฉลอง53000
อุตรดิตถ์อำเภอตรอนวังแดง53140
อุตรดิตถ์อำเภอตรอนบ้านแก่ง53140
อุตรดิตถ์อำเภอตรอนหาดสองแคว53140
อุตรดิตถ์อำเภอตรอนน้ำอ่าง53140
อุตรดิตถ์อำเภอตรอนข่อยสูง53140
อุตรดิตถ์อำเภอท่าปลาท่าปลา53150
อุตรดิตถ์อำเภอท่าปลาหาดล้า53150
อุตรดิตถ์อำเภอท่าปลาผาเลือด53190
อุตรดิตถ์อำเภอท่าปลาจริม53150
อุตรดิตถ์อำเภอท่าปลาน้ำหมัน53150
อุตรดิตถ์อำเภอท่าปลาท่าแฝก53110
อุตรดิตถ์อำเภอท่าปลานางพญา53150
อุตรดิตถ์อำเภอท่าปลาร่วมจิต53190
อุตรดิตถ์อำเภอน้ำปาดแสนตอ53110
อุตรดิตถ์อำเภอน้ำปาดบ้านฝาย53110
อุตรดิตถ์อำเภอน้ำปาดเด่นเหล็ก53110
อุตรดิตถ์อำเภอน้ำปาดน้ำไคร้53110
อุตรดิตถ์อำเภอน้ำปาดน้ำไผ่53110
อุตรดิตถ์อำเภอน้ำปาดห้วยมุ่น53110
อุตรดิตถ์อำเภอฟากท่าฟากท่า53160
อุตรดิตถ์อำเภอฟากท่าสองคอน53160
อุตรดิตถ์อำเภอฟากท่าบ้านเสี้ยว53160
อุตรดิตถ์อำเภอฟากท่าสองห้อง53160
อุตรดิตถ์อำเภอบ้านโคกม่วงเจ็ดต้น53180
อุตรดิตถ์อำเภอบ้านโคกบ้านโคก53180
อุตรดิตถ์อำเภอบ้านโคกนาขุม53180
อุตรดิตถ์อำเภอบ้านโคกบ่อเบี้ย53180
อุตรดิตถ์อำเภอพิชัยในเมือง53120
อุตรดิตถ์อำเภอพิชัยบ้านดารา53220
อุตรดิตถ์อำเภอพิชัยไร่อ้อย53120
อุตรดิตถ์อำเภอพิชัยท่าสัก53220
อุตรดิตถ์อำเภอพิชัยคอรุม53120
อุตรดิตถ์อำเภอพิชัยบ้านหม้อ53120
อุตรดิตถ์อำเภอพิชัยท่ามะเฟือง53120
อุตรดิตถ์อำเภอพิชัยบ้านโคน53120
อุตรดิตถ์อำเภอพิชัยพญาแมน53120
อุตรดิตถ์อำเภอพิชัยนาอิน53120
อุตรดิตถ์อำเภอพิชัยนายาง53120
อุตรดิตถ์อำเภอลับแลศรีพนมมาศ53130
อุตรดิตถ์อำเภอลับแลแม่พูล53130
อุตรดิตถ์อำเภอลับแลนานกกก53130
อุตรดิตถ์อำเภอลับแลฝายหลวง53130
อุตรดิตถ์อำเภอลับแลชัยจุมพล53130
อุตรดิตถ์อำเภอลับแลไผ่ล้อม53210
อุตรดิตถ์อำเภอลับแลทุ่งยั้ง53210
อุตรดิตถ์อำเภอลับแลด่านแม่คำมัน53210
อุตรดิตถ์อำเภอทองแสนขันผักขวง53230
อุตรดิตถ์อำเภอทองแสนขันบ่อทอง53230
อุตรดิตถ์อำเภอทองแสนขันป่าคาย53230
อุตรดิตถ์อำเภอทองแสนขันน้ำพี้53230
แพร่อำเภอเมืองแพร่ในเวียง54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่นาจักร54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่น้ำชำ54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่ป่าแดง54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่ทุ่งโฮ้ง54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่เหมืองหม้อ54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่วังธง54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่แม่หล่าย54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่ห้วยม้า54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่ป่าแมต54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่บ้านถิ่น54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่สวนเขื่อน54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่วังหงส์54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่แม่คำมี54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่ทุ่งกวาว54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่ท่าข้าม54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่แม่ยม54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่ช่อแฮ54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่ร่องฟอง54000
แพร่อำเภอเมืองแพร่กาญจนา54000
แพร่อำเภอร้องกวางร้องกวาง54140
แพร่อำเภอร้องกวางร้องเข็ม54140
แพร่อำเภอร้องกวางน้ำเลา54140
แพร่อำเภอร้องกวางบ้านเวียง54140
แพร่อำเภอร้องกวางทุ่งศรี54140
แพร่อำเภอร้องกวางแม่ยางตาล54140
แพร่อำเภอร้องกวางแม่ยางฮ่อ54140
แพร่อำเภอร้องกวางไผ่โทน54140
แพร่อำเภอร้องกวางห้วยโรง54140
แพร่อำเภอร้องกวางแม่ทราย54140
แพร่อำเภอร้องกวางแม่ยางร้อง54140
แพร่อำเภอลองห้วยอ้อ54150
แพร่อำเภอลองบ้านปิน54150
แพร่อำเภอลองต้าผามอก54150
แพร่อำเภอลองเวียงต้า54150
แพร่อำเภอลองปากกาง54150
แพร่อำเภอลองหัวทุ่ง54150
แพร่อำเภอลองทุ่งแล้ง54150
แพร่อำเภอลองบ่อเหล็กลอง54150
แพร่อำเภอลองแม่ปาน54150
แพร่อำเภอสูงเม่นสูงเม่น54130
แพร่อำเภอสูงเม่นน้ำชำ54130
แพร่อำเภอสูงเม่นหัวฝาย54130
แพร่อำเภอสูงเม่นดอนมูล54130
แพร่อำเภอสูงเม่นบ้านเหล่า54130
แพร่อำเภอสูงเม่นบ้านกวาง54130
แพร่อำเภอสูงเม่นบ้านปง54130
แพร่อำเภอสูงเม่นบ้านกาศ54130
แพร่อำเภอสูงเม่นร่องกาศ54130
แพร่อำเภอสูงเม่นสบสาย54130
แพร่อำเภอสูงเม่นเวียงทอง54000
แพร่อำเภอสูงเม่นพระหลวง54130
แพร่อำเภอเด่นชัยเด่นชัย54110
แพร่อำเภอเด่นชัยแม่จั๊วะ54110
แพร่อำเภอเด่นชัยไทรย้อย54110
แพร่อำเภอเด่นชัยห้วยไร่54110
แพร่อำเภอเด่นชัยปงป่าหวาย54110
แพร่อำเภอสองบ้านหนุน54120
แพร่อำเภอสองบ้านกลาง54120
แพร่อำเภอสองห้วยหม้าย54120
แพร่อำเภอสองเตาปูน54120
แพร่อำเภอสองหัวเมือง54120
แพร่อำเภอสองสะเอียบ54120
แพร่อำเภอสองแดนชุมพล54120
แพร่อำเภอสองทุ่งน้าว54120
แพร่อำเภอวังชิ้นวังชิ้น54160
แพร่อำเภอวังชิ้นสรอย54160
แพร่อำเภอวังชิ้นแม่ป้าก54160
แพร่อำเภอวังชิ้นนาพูน54160
แพร่อำเภอวังชิ้นแม่พุง54160
แพร่อำเภอวังชิ้นป่าสัก54160
แพร่อำเภอวังชิ้นแม่เกิ๋ง54160
แพร่อำเภอหนองม่วงไข่แม่คำมี54170
แพร่อำเภอหนองม่วงไข่หนองม่วงไข่54170
แพร่อำเภอหนองม่วงไข่น้ำรัด54170
แพร่อำเภอหนองม่วงไข่วังหลวง54170
แพร่อำเภอหนองม่วงไข่ตำหนักธรรม54170
แพร่อำเภอหนองม่วงไข่ทุ่งแค้ว54170
น่านอำเภอเมืองน่านในเวียง55000
น่านอำเภอเมืองน่านบ่อ55000
น่านอำเภอเมืองน่านผาสิงห์55000
น่านอำเภอเมืองน่านไชยสถาน55000
น่านอำเภอเมืองน่านถืมตอง55000
น่านอำเภอเมืองน่านเรือง55000
น่านอำเภอเมืองน่านนาซาว55000
น่านอำเภอเมืองน่านดู่ใต้55000
น่านอำเภอเมืองน่านกองควาย55000
น่านอำเภอเมืองน่านบ่อสวก55000
น่านอำเภอเมืองน่านสะเนียน55000
น่านอำเภอแม่จริมหนองแดง55170
น่านอำเภอแม่จริมหมอเมือง55170
น่านอำเภอแม่จริมน้ำพาง55170
น่านอำเภอแม่จริมน้ำปาย55170
น่านอำเภอแม่จริมแม่จริม55170
น่านอำเภอบ้านหลวงบ้านฟ้า55190
น่านอำเภอบ้านหลวงป่าคาหลวง55190
น่านอำเภอบ้านหลวงสวด55190
น่านอำเภอบ้านหลวงบ้านพี้55190
น่านอำเภอนาน้อยนาน้อย55150
น่านอำเภอนาน้อยเชียงของ55150
น่านอำเภอนาน้อยศรีษะเกษ55150
น่านอำเภอนาน้อยสถาน55150
น่านอำเภอนาน้อยสันทะ55150
น่านอำเภอนาน้อยบัวใหญ่55150
น่านอำเภอนาน้อยน้ำตก55150
น่านอำเภอปัวปัว55120
น่านอำเภอปัวแงง55120
น่านอำเภอปัวสถาน55120
น่านอำเภอปัวศิลาแลง55120
น่านอำเภอปัวศิลาเพชร55120
น่านอำเภอปัวอวน55120
น่านอำเภอปัวไชยวัฒนา55120
น่านอำเภอปัวเจดีย์ชัย55120
น่านอำเภอปัวภูคา55120
น่านอำเภอปัวสกาด55120
น่านอำเภอปัวป่ากลาง55120
น่านอำเภอปัววรนคร55120
น่านอำเภอท่าวังผาริม55140
น่านอำเภอท่าวังผาป่าคา55140
น่านอำเภอท่าวังผาผาตอ55140
น่านอำเภอท่าวังผายม55140
น่านอำเภอท่าวังผาตาลชุม55140
น่านอำเภอท่าวังผาศรีภูมิ55140
น่านอำเภอท่าวังผาจอมพระ55140
น่านอำเภอท่าวังผาแสนทอง55140
น่านอำเภอท่าวังผาท่าวังผา55140
น่านอำเภอท่าวังผาผาทอง55140
น่านอำเภอเวียงสากลางเวียง55110
น่านอำเภอเวียงสาขึ่ง55110
น่านอำเภอเวียงสาไหล่น่าน55110
น่านอำเภอเวียงสาตาลชุม55110
น่านอำเภอเวียงสานาเหลือง55110
น่านอำเภอเวียงสาส้าน55110
น่านอำเภอเวียงสาน้ำมวบ55110
น่านอำเภอเวียงสาน้ำปั้ว55110
น่านอำเภอเวียงสายาบหัวนา55110
น่านอำเภอเวียงสาปงสนุก55110
น่านอำเภอเวียงสาอ่ายนาไลย55110
น่านอำเภอเวียงสาส้านนาหนองใหม่55110
น่านอำเภอเวียงสาแม่ขะนิง55110
น่านอำเภอเวียงสาแม่สาคร55110
น่านอำเภอเวียงสาจอมจันทร์55110
น่านอำเภอเวียงสาแม่สา55110
น่านอำเภอเวียงสาทุ่งศรีทอง55110
น่านอำเภอทุ่งช้างปอน55130
น่านอำเภอทุ่งช้างงอบ55130
น่านอำเภอทุ่งช้างและ55130
น่านอำเภอทุ่งช้างทุ่งช้าง55130
น่านอำเภอเชียงกลางเชียงกลาง55160
น่านอำเภอเชียงกลางเปือ55160
น่านอำเภอเชียงกลางเชียงคาน55160
น่านอำเภอเชียงกลางพระธาตุ55160
น่านอำเภอเชียงกลางพญาแก้ว55160
น่านอำเภอเชียงกลางพระพุทธบาท55160
น่านอำเภอนาหมื่นนาทะนุง55180
น่านอำเภอนาหมื่นบ่อแก้ว55180
น่านอำเภอนาหมื่นเมืองลี55180
น่านอำเภอนาหมื่นปิงหลวง55180
น่านอำเภอสันติสุขดู่พงษ์55210
น่านอำเภอสันติสุขป่าแลวหลวง55210
น่านอำเภอสันติสุขพงษ์55210
น่านอำเภอบ่อเกลือบ่อเกลือเหนือ55220
น่านอำเภอบ่อเกลือบ่อเกลือใต้55220
น่านอำเภอบ่อเกลือภูฟ้า55220
น่านอำเภอบ่อเกลือดงพญา55220
น่านอำเภอสองแควนาไร่หลวง55160
น่านอำเภอสองแควชนแดน55160
น่านอำเภอสองแควยอด55160
น่านอำเภอภูเพียงม่วงตึ๊ด55000
น่านอำเภอภูเพียงนาปัง55000
น่านอำเภอภูเพียงน้ำแก่น55000
น่านอำเภอภูเพียงน้ำเกี๋ยน55000
น่านอำเภอภูเพียงเมืองจัง55000
น่านอำเภอภูเพียงท่าน้าว55000
น่านอำเภอภูเพียงฝายแก้ว55000
น่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติห้วยโก๋น55130
น่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติขุนน่าน55130
พะเยาอำเภอเมืองพะเยาเวียง56000
พะเยาอำเภอเมืองพะเยาแม่ต๋ำ56000
พะเยาอำเภอเมืองพะเยาแม่นาเรือ56000
พะเยาอำเภอเมืองพะเยาบ้านตุ่น56000
พะเยาอำเภอเมืองพะเยาบ้านต๊ำ56000
พะเยาอำเภอเมืองพะเยาบ้านต๋อม56000
พะเยาอำเภอเมืองพะเยาแม่ปืม56000
พะเยาอำเภอเมืองพะเยาแม่กา56000
พะเยาอำเภอเมืองพะเยาบ้านใหม่56000
พะเยาอำเภอเมืองพะเยาจำป่าหวาย56000
พะเยาอำเภอเมืองพะเยาท่าวังทอง56000
พะเยาอำเภอเมืองพะเยาแม่ใส56000
พะเยาอำเภอเมืองพะเยาบ้านสาง56000
พะเยาอำเภอเมืองพะเยาท่าจำปี56000
พะเยาอำเภอเมืองพะเยาสันป่าม่วง56000
พะเยาอำเภอจุนห้วยข้าวก่ำ56150
พะเยาอำเภอจุนจุน56150
พะเยาอำเภอจุนลอ56150
พะเยาอำเภอจุนหงส์หิน56150
พะเยาอำเภอจุนทุ่งรวงทอง56150
พะเยาอำเภอจุนห้วยยางขาม56150
พะเยาอำเภอจุนพระธาตุขิงแกง56150
พะเยาอำเภอเชียงคำหย่วน56110
พะเยาอำเภอเชียงคำน้ำแวน56110
พะเยาอำเภอเชียงคำเวียง56110
พะเยาอำเภอเชียงคำฝายกวาง56110
พะเยาอำเภอเชียงคำเจดีย์คำ56110
พะเยาอำเภอเชียงคำร่มเย็น56110
พะเยาอำเภอเชียงคำเชียงบาน56110
พะเยาอำเภอเชียงคำแม่ลาว56110
พะเยาอำเภอเชียงคำอ่างทอง56110
พะเยาอำเภอเชียงคำทุ่งผาสุข56110
พะเยาอำเภอเชียงม่วนเชียงม่วน56160
พะเยาอำเภอเชียงม่วนบ้านมาง56160
พะเยาอำเภอเชียงม่วนสระ56160
พะเยาอำเภอดอกคำใต้ดอกคำใต้56120
พะเยาอำเภอดอกคำใต้ดอนศรีชุม56120
พะเยาอำเภอดอกคำใต้บ้านถ้ำ56120
พะเยาอำเภอดอกคำใต้บ้านปิน56120
พะเยาอำเภอดอกคำใต้ห้วยลาน56120
พะเยาอำเภอดอกคำใต้สันโค้ง56120
พะเยาอำเภอดอกคำใต้ป่าซาง56120
พะเยาอำเภอดอกคำใต้หนองหล่ม56120
พะเยาอำเภอดอกคำใต้ดงสุวรรณ56120
พะเยาอำเภอดอกคำใต้บุญเกิด56120
พะเยาอำเภอดอกคำใต้สว่างอารมณ์56120
พะเยาอำเภอดอกคำใต้คือเวียง56120
พะเยาอำเภอปงปง56140
พะเยาอำเภอปงควร56140
พะเยาอำเภอปงออย56140
พะเยาอำเภอปงงิม56140
พะเยาอำเภอปงผาช้างน้อย56140
พะเยาอำเภอปงนาปรัง56140
พะเยาอำเภอปงขุนควร56140
พะเยาอำเภอแม่ใจแม่ใจ56130
พะเยาอำเภอแม่ใจศรีถ้อย56130
พะเยาอำเภอแม่ใจแม่สุก56130
พะเยาอำเภอแม่ใจป่าแฝก56130
พะเยาอำเภอแม่ใจบ้านเหล่า56130
พะเยาอำเภอแม่ใจเจริญราษฎร์56130
พะเยาอำเภอภูซางภูซาง56110
พะเยาอำเภอภูซางป่าสัก56110
พะเยาอำเภอภูซางทุ่งกล้วย56110
พะเยาอำเภอภูซางเชียงแรง56110
พะเยาอำเภอภูซางสบบง56110
พะเยาอำเภอภูกามยาวห้วยแก้ว56000
พะเยาอำเภอภูกามยาวดงเจน56000
พะเยาอำเภอภูกามยาวแม่อิง56000
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายเวียง57000
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายรอบเวียง57000
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายบ้านดู่57100
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายนางแล57100
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายแม่ข้าวต้ม57100
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายแม่ยาว57100
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายสันทราย57000
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายแม่กรณ์57000
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายห้วยชมภู57000
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายห้วยสัก57000
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายริมกก57100
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายดอยลาน57000
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายป่าอ้อดอนชัย57000
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายท่าสาย57000
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายดอยฮาง57000
เชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายท่าสุด57100
เชียงรายอำเภอเวียงชัยเวียงชัย57210
เชียงรายอำเภอเวียงชัยผางาม57210
เชียงรายอำเภอเวียงชัยเวียงเหนือ57210
เชียงรายอำเภอเวียงชัยดอนศิลา57210
เชียงรายอำเภอเวียงชัยเมืองชุม57210
เชียงรายอำเภอเชียงของเวียง57140
เชียงรายอำเภอเชียงของสถาน57140
เชียงรายอำเภอเชียงของครึ่ง57140
เชียงรายอำเภอเชียงของบุญเรือง57140
เชียงรายอำเภอเชียงของห้วยซ้อ57140
เชียงรายอำเภอเชียงของศรีดอนชัย57140
เชียงรายอำเภอเชียงของริมโขง57140
เชียงรายอำเภอเทิงเวียง57160
เชียงรายอำเภอเทิงงิ้ว57160
เชียงรายอำเภอเทิงปล้อง57230
เชียงรายอำเภอเทิงแม่ลอย57230
เชียงรายอำเภอเทิงเชียงเคี่ยน57230
เชียงรายอำเภอเทิงตับเต่า57160
เชียงรายอำเภอเทิงหงาว57160
เชียงรายอำเภอเทิงสันทรายงาม57160
เชียงรายอำเภอเทิงศรีดอนไชย57230
เชียงรายอำเภอเทิงหนองแรด57230
เชียงรายอำเภอพานสันมะเค็ด57120
เชียงรายอำเภอพานแม่อ้อ57120
เชียงรายอำเภอพานธารทอง57250
เชียงรายอำเภอพานสันติสุข57120
เชียงรายอำเภอพานดอยงาม57120
เชียงรายอำเภอพานหัวง้ม57120
เชียงรายอำเภอพานเจริญเมือง57120
เชียงรายอำเภอพานป่าหุ่ง57120
เชียงรายอำเภอพานม่วงคำ57120
เชียงรายอำเภอพานทรายขาว57120
เชียงรายอำเภอพานสันกลาง57120
เชียงรายอำเภอพานแม่เย็น57280
เชียงรายอำเภอพานเมืองพาน57120
เชียงรายอำเภอพานทานตะวัน57280
เชียงรายอำเภอพานเวียงห้าว57120
เชียงรายอำเภอป่าแดดป่าแดด57190
เชียงรายอำเภอป่าแดดป่าแงะ57190
เชียงรายอำเภอป่าแดดสันมะค่า57190
เชียงรายอำเภอป่าแดดโรงช้าง57190
เชียงรายอำเภอป่าแดดศรีโพธิ์เงิน57190
เชียงรายอำเภอแม่จันแม่จัน57110
เชียงรายอำเภอแม่จันจันจว้า57270
เชียงรายอำเภอแม่จันแม่คำ57240
เชียงรายอำเภอแม่จันป่าซาง57110
เชียงรายอำเภอแม่จันสันทราย57110
เชียงรายอำเภอแม่จันท่าข้าวเปลือก57110
เชียงรายอำเภอแม่จันป่าตึง57110
เชียงรายอำเภอแม่จันแม่ไร่57240
เชียงรายอำเภอแม่จันศรีค้ำ57110
เชียงรายอำเภอแม่จันจันจว้าใต้57270
เชียงรายอำเภอแม่จันจอมสวรรค์57110
เชียงรายอำเภอเชียงแสนเวียง57150
เชียงรายอำเภอเชียงแสนป่าสัก57150
เชียงรายอำเภอเชียงแสนบ้านแซว57150
เชียงรายอำเภอเชียงแสนศรีดอนมูล57150
เชียงรายอำเภอเชียงแสนแม่เงิน57150
เชียงรายอำเภอเชียงแสนโยนก57150
เชียงรายอำเภอแม่สายแม่สาย57130
เชียงรายอำเภอแม่สายห้วยไคร้57220
เชียงรายอำเภอแม่สายเกาะช้าง57130
เชียงรายอำเภอแม่สายโป่งผา57130
เชียงรายอำเภอแม่สายศรีเมืองชุม57130
เชียงรายอำเภอแม่สายเวียงพางคำ57130
เชียงรายอำเภอแม่สายบ้านด้าย57220
เชียงรายอำเภอแม่สายโป่งงาม57130
เชียงรายอำเภอแม่สรวยแม่สรวย57180
เชียงรายอำเภอแม่สรวยป่าแดด57180
เชียงรายอำเภอแม่สรวยแม่พริก57180
เชียงรายอำเภอแม่สรวยศรีถ้อย57180
เชียงรายอำเภอแม่สรวยท่าก๊อ57180
เชียงรายอำเภอแม่สรวยวาวี57180
เชียงรายอำเภอแม่สรวยเจดีย์หลวง57180
เชียงรายอำเภอเวียงป่าเป้าสันสลี57170
เชียงรายอำเภอเวียงป่าเป้าเวียง57170
เชียงรายอำเภอเวียงป่าเป้าบ้านโป่ง57170
เชียงรายอำเภอเวียงป่าเป้าป่างิ้ว57170
เชียงรายอำเภอเวียงป่าเป้าเวียงกาหลง57260
เชียงรายอำเภอเวียงป่าเป้าแม่เจดีย์57260
เชียงรายอำเภอเวียงป่าเป้าแม่เจดีย์ใหม่57260
เชียงรายอำเภอพญาเม็งรายแม่เปา57290
เชียงรายอำเภอพญาเม็งรายแม่ต๋ำ57290
เชียงรายอำเภอพญาเม็งรายไม้ยา57290
เชียงรายอำเภอพญาเม็งรายเม็งราย57290
เชียงรายอำเภอพญาเม็งรายตาดควัน57290
เชียงรายอำเภอเวียงแก่นม่วงยาย57310
เชียงรายอำเภอเวียงแก่นปอ57310
เชียงรายอำเภอเวียงแก่นหล่ายงาว57310
เชียงรายอำเภอเวียงแก่นท่าข้าม57310
เชียงรายอำเภอขุนตาลต้า57340
เชียงรายอำเภอขุนตาลป่าตาล57340
เชียงรายอำเภอขุนตาลยางฮอม57340
เชียงรายอำเภอแม่ฟ้าหลวงเทอดไทย57240
เชียงรายอำเภอแม่ฟ้าหลวงแม่สลองใน57110
เชียงรายอำเภอแม่ฟ้าหลวงแม่สลองนอก57110
เชียงรายอำเภอแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวง57240
เชียงรายอำเภอแม่ลาวดงมะดะ57250
เชียงรายอำเภอแม่ลาวจอมหมอกแก้ว57250
เชียงรายอำเภอแม่ลาวบัวสลี57250
เชียงรายอำเภอแม่ลาวป่าก่อดำ57250
เชียงรายอำเภอแม่ลาวโป่งแพร่57000
เชียงรายอำเภอเวียงเชียงรุ้งทุ่งก่อ57210
เชียงรายอำเภอเวียงเชียงรุ้งดงมหาวัน57210
เชียงรายอำเภอเวียงเชียงรุ้งป่าซาง57210
เชียงรายอำเภอดอยหลวงปงน้อย57110
เชียงรายอำเภอดอยหลวงโชคชัย57110
เชียงรายอำเภอดอยหลวงหนองป่าก่อ57110
แม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจองคำ58000
แม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนห้วยโป่ง58000
แม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนผาบ่อง58000
แม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนปางหมู58000
แม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนหมอกจำแป่58000
แม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนห้วยผา58000
แม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนห้วยปูลิง58000
แม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมขุนยวม58140
แม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมแม่เงา58140
แม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมเมืองปอน58140
แม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมแม่ยวมน้อย58140
แม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมแม่กิ๊58140
แม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมแม่อูคอ58140
แม่ฮ่องสอนอำเภอปายเวียงใต้58130
แม่ฮ่องสอนอำเภอปายเวียงเหนือ58130
แม่ฮ่องสอนอำเภอปายแม่นาเติง58130
แม่ฮ่องสอนอำเภอปายแม่ฮี้58130
แม่ฮ่องสอนอำเภอปายทุ่งยาว58130
แม่ฮ่องสอนอำเภอปายเมืองแปง58130
แม่ฮ่องสอนอำเภอปายโป่งสา58130
แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่สะเรียงบ้านกาศ58110
แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่สะเรียงแม่สะเรียง58110
แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่สะเรียงแม่คง58110
แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่สะเรียงแม่เหาะ58110
แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่สะเรียงแม่ยวม58110
แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่สะเรียงเสาหิน58110
แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่สะเรียงป่าแป๋58110
แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ลาน้อยแม่ลาน้อย58120
แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ลาน้อยแม่ลาหลวง58120
แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ลาน้อยท่าผาปุ้ม58120
แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ลาน้อยแม่โถ58120
แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ลาน้อยห้วยห้อม58120
แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ลาน้อยแม่นาจาง58120
แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ลาน้อยสันติคีรี58120
แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ลาน้อยขุนแม่ลาน้อย58120
แม่ฮ่องสอนอำเภอสบเมยสบเมย58110
แม่ฮ่องสอนอำเภอสบเมยแม่คะตวน58110
แม่ฮ่องสอนอำเภอสบเมยกองก๋อย58110
แม่ฮ่องสอนอำเภอสบเมยแม่สวด58110
แม่ฮ่องสอนอำเภอสบเมยป่าโปง58110
แม่ฮ่องสอนอำเภอสบเมยแม่สามแลบ58110
แม่ฮ่องสอนอำเภอปางมะผ้าสบป่อง58150
แม่ฮ่องสอนอำเภอปางมะผ้าปางมะผ้า58150
แม่ฮ่องสอนอำเภอปางมะผ้าถ้ำลอด58150
แม่ฮ่องสอนอำเภอปางมะผ้านาปู่ป้อม58150
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์ปากน้ำโพ60000
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์กลางแดด60000
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์เกรียงไกร60000
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์แควใหญ่60000
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์ตะเคียนเลื่อน60000
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ตก60000
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ออก60000
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์บางพระหลวง60000
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์บางม่วง60000
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์บ้านมะเกลือ60000
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์บ้านแก่ง60000
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์พระนอน60000
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์วัดไทร60000
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์หนองกรด60240
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์หนองกระโดน60240
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์หนองปลิง60000
นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์บึงเสนาท60000
นครสวรรค์อำเภอโกรกพระโกรกพระ60170
นครสวรรค์อำเภอโกรกพระยางตาล60170
นครสวรรค์อำเภอโกรกพระบางมะฝ่อ60170
นครสวรรค์อำเภอโกรกพระบางประมุง60170
นครสวรรค์อำเภอโกรกพระนากลาง60170
นครสวรรค์อำเภอโกรกพระศาลาแดง60170
นครสวรรค์อำเภอโกรกพระเนินกว้าว60170
นครสวรรค์อำเภอโกรกพระเนินศาลา60170
นครสวรรค์อำเภอโกรกพระหาดสูง60170
นครสวรรค์อำเภอชุมแสงชุมแสง60120
นครสวรรค์อำเภอชุมแสงทับกฤช60250
นครสวรรค์อำเภอชุมแสงพิกุล60120
นครสวรรค์อำเภอชุมแสงเกยไชย60120
นครสวรรค์อำเภอชุมแสงท่าไม้60120
นครสวรรค์อำเภอชุมแสงบางเคียน60120
นครสวรรค์อำเภอชุมแสงหนองกระเจา60120
นครสวรรค์อำเภอชุมแสงพันลาน60250
นครสวรรค์อำเภอชุมแสงโคกหม้อ60120
นครสวรรค์อำเภอชุมแสงไผ่สิงห์60120
นครสวรรค์อำเภอชุมแสงฆะมัง60120
นครสวรรค์อำเภอชุมแสงทับกฤชใต้60250
นครสวรรค์อำเภอหนองบัวหนองบัว60110
นครสวรรค์อำเภอหนองบัวหนองกลับ60110
นครสวรรค์อำเภอหนองบัวธารทหาร60110
นครสวรรค์อำเภอหนองบัวห้วยร่วม60110
นครสวรรค์อำเภอหนองบัวห้วยถั่วใต้60110
นครสวรรค์อำเภอหนองบัวห้วยถั่วเหนือ60110
นครสวรรค์อำเภอหนองบัวห้วยใหญ่60110
นครสวรรค์อำเภอหนองบัวทุ่งทอง60110
นครสวรรค์อำเภอหนองบัววังบ่อ60110
นครสวรรค์อำเภอบรรพตพิสัยท่างิ้ว60180
นครสวรรค์อำเภอบรรพตพิสัยบางตาหงาย60180
นครสวรรค์อำเภอบรรพตพิสัยหูกวาง60180
นครสวรรค์อำเภอบรรพตพิสัยอ่างทอง60180
นครสวรรค์อำเภอบรรพตพิสัยบ้านแดน60180
นครสวรรค์อำเภอบรรพตพิสัยบางแก้ว60180
นครสวรรค์อำเภอบรรพตพิสัยตาขีด60180
นครสวรรค์อำเภอบรรพตพิสัยตาสัง60180
นครสวรรค์อำเภอบรรพตพิสัยด่านช้าง60180
นครสวรรค์อำเภอบรรพตพิสัยหนองกรด60180
นครสวรรค์อำเภอบรรพตพิสัยหนองตางู60180
นครสวรรค์อำเภอบรรพตพิสัยบึงปลาทู60180
นครสวรรค์อำเภอบรรพตพิสัยเจริญผล60180
นครสวรรค์อำเภอเก้าเลี้ยวมหาโพธิ60230
นครสวรรค์อำเภอเก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยว60230
นครสวรรค์อำเภอเก้าเลี้ยวหนองเต่า60230
นครสวรรค์อำเภอเก้าเลี้ยวเขาดิน60230
นครสวรรค์อำเภอเก้าเลี้ยวหัวดง60230
นครสวรรค์อำเภอตาคลีตาคลี60140
นครสวรรค์อำเภอตาคลีช่องแค60210
นครสวรรค์อำเภอตาคลีจันเสน60260
นครสวรรค์อำเภอตาคลีห้วยหอม60210
นครสวรรค์อำเภอตาคลีหัวหวาย60140
นครสวรรค์อำเภอตาคลีหนองโพ60140
นครสวรรค์อำเภอตาคลีหนองหม้อ60140
นครสวรรค์อำเภอตาคลีสร้อยทอง60210
นครสวรรค์อำเภอตาคลีลาดทิพรส60260
นครสวรรค์อำเภอตาคลีพรหมนิมิต60210
นครสวรรค์อำเภอท่าตะโกท่าตะโก60160
นครสวรรค์อำเภอท่าตะโกพนมรอก60160
นครสวรรค์อำเภอท่าตะโกหัวถนน60160
นครสวรรค์อำเภอท่าตะโกสายลำโพง60160
นครสวรรค์อำเภอท่าตะโกวังมหากร60160
นครสวรรค์อำเภอท่าตะโกดอนคา60160
นครสวรรค์อำเภอท่าตะโกทำนบ60160
นครสวรรค์อำเภอท่าตะโกวังใหญ่60160
นครสวรรค์อำเภอท่าตะโกพนมเศษ60160
นครสวรรค์อำเภอท่าตะโกหนองหลวง60160
นครสวรรค์อำเภอไพศาลีโคกเดื่อ60220
นครสวรรค์อำเภอไพศาลีสำโรงชัย60220
นครสวรรค์อำเภอไพศาลีวังน้ำลัด60220
นครสวรรค์อำเภอไพศาลีตะคร้อ60220
นครสวรรค์อำเภอไพศาลีโพธิ์ประสาท60220
นครสวรรค์อำเภอไพศาลีวังข่อย60220
นครสวรรค์อำเภอไพศาลีนาขอม60220
นครสวรรค์อำเภอไพศาลีไพศาลี60220
นครสวรรค์อำเภอพยุหะคีรีพยุหะ60130
นครสวรรค์อำเภอพยุหะคีรีเนินมะกอก60130
นครสวรรค์อำเภอพยุหะคีรีนิคมเขาบ่อแก้ว60130
นครสวรรค์อำเภอพยุหะคีรีม่วงหัก60130
นครสวรรค์อำเภอพยุหะคีรียางขาว60130
นครสวรรค์อำเภอพยุหะคีรีย่านมัทรี60130
นครสวรรค์อำเภอพยุหะคีรีเขาทอง60130
นครสวรรค์อำเภอพยุหะคีรีท่าน้ำอ้อย60130
นครสวรรค์อำเภอพยุหะคีรีน้ำทรง60130
นครสวรรค์อำเภอพยุหะคีรีเขากะลา60130
นครสวรรค์อำเภอพยุหะคีรีสระทะเล60130
นครสวรรค์อำเภอลาดยาวลาดยาว60150
นครสวรรค์อำเภอลาดยาวห้วยน้ำหอม60150
นครสวรรค์อำเภอลาดยาววังม้า60150
นครสวรรค์อำเภอลาดยาววังเมือง60150
นครสวรรค์อำเภอลาดยาวสร้อยละคร60150
นครสวรรค์อำเภอลาดยาวมาบแก60150
นครสวรรค์อำเภอลาดยาวหนองยาว60150
นครสวรรค์อำเภอลาดยาวหนองนมวัว60150
นครสวรรค์อำเภอลาดยาวบ้านไร่60150
นครสวรรค์อำเภอลาดยาวเนินขี้เหล็ก60150
นครสวรรค์อำเภอลาดยาวศาลเจ้าไก่ต่อ60150
นครสวรรค์อำเภอลาดยาวสระแก้ว60150
นครสวรรค์อำเภอตากฟ้าตากฟ้า60190
นครสวรรค์อำเภอตากฟ้าลำพยนต์60190
นครสวรรค์อำเภอตากฟ้าสุขสำราญ60190
นครสวรรค์อำเภอตากฟ้าหนองพิกุล60190
นครสวรรค์อำเภอตากฟ้าพุนกยูง60190
นครสวรรค์อำเภอตากฟ้าอุดมธัญญา60190
นครสวรรค์อำเภอตากฟ้าเขาชายธง60190
นครสวรรค์อำเภอแม่วงก์แม่วงก์60150
นครสวรรค์อำเภอแม่วงก์แม่เล่ย์60150
นครสวรรค์อำเภอแม่วงก์วังซ่าน60150
นครสวรรค์อำเภอแม่วงก์เขาชนกัน60150
นครสวรรค์อำเภอแม่เปินแม่เปิน60150
นครสวรรค์อำเภอชุมตาบงชุมตาบง60150
นครสวรรค์อำเภอชุมตาบงปางสวรรค์60150
อุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีอุทัยใหม่61000
อุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีน้ำซึม61000
อุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีสะแกกรัง61000
อุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีดอนขวาง61000
อุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีหาดทนง61000
อุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีเกาะเทโพ61000
อุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีท่าซุง61000
อุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีหนองแก61000
อุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีโนนเหล็ก61000
อุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีหนองเต่า61000
อุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีหนองไผ่แบน61000
อุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีหนองพังค่า61000
อุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีทุ่งใหญ่61000
อุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีเนินแจง61000
อุทัยธานีอำเภอทัพทันทัพทัน61120
อุทัยธานีอำเภอทัพทันทุ่งนาไทย61120
อุทัยธานีอำเภอทัพทันเขาขี้ฝอย61120
อุทัยธานีอำเภอทัพทันหนองหญ้าปล้อง61120
อุทัยธานีอำเภอทัพทันโคกหม้อ61120
อุทัยธานีอำเภอทัพทันหนองยายดา61120
อุทัยธานีอำเภอทัพทันหนองกลางดง61120
อุทัยธานีอำเภอทัพทันหนองกระทุ่ม61120
สาระน่ารู้

ระบบบังคับเลี้ยว

ระบบบังคับเลี้ยว (Steering Systems)  เป็นระบบที่ควบคุมการเลี้ยวของรถยนต์ผ่านการบังคับจากคนขับในห้องโดยสารเพื่อให้ล้อหน้าทั้ง2ล้อเกิดการหันตามทิศทางที่ต้องการ โดยจะช่วยผ่อนแรงจากผู้บังคับผ่านการใช้ชุดเฟืองทดแรงทีี่อยู่ระหว่างแกนพวงมาลัยกับแขนส่งกำลังที่เรียกว่า “กระปุกพวงมาลัย” เมื่อออกแรงหมุนที่พวงมาลัยก็จะเกิดการส่งผ่านแรงมายังกระปุกพวงมาลัยและส่งไปที่แกนยึดกับล้อก็จะทำให้ล้อหมุนตามทิศทางที่ต้องการ ระบบบังคับเลี้ยวแบ่งเป็น 2 แบบ  1.ระบบพวงมาลัยแบบ Steering Linkage เป็นระบบ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ความแตกต่างระหว่างการชุบโครเมียมและชุบโครมคืออะไร?

โครเมียมคือโลหะสีขาวอมฟ้า มีลักษณะค่อนข้างเงา เป็นโลหะที่แข็งแกร่ง ทนทานต่อการกัดกร่อน ส่วนโครมคือโลหะชนิดอื่นๆที่ถูกเคลือบด้วยโครเมียมโดยการชุบไฟฟ้า มักใช้เป็นอะไหล่ตกแต่งรถยนต์และจักรยานยนต์หรือเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่อุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม โครมสามารถผลิตได้โดยใช้เฮกซะวาเลนต์โครเมียมหรือไตรวาเลนต์โครเมียม แต่เนื่องจากเฮกซะวาเลนต์โครเมียมนั้นเป็นสารที่มีพิษร้ายแรง ในปัจจุบันจึงนิยมใช้ไตรวาเลนต์โครมหรือไตรโครมมากกว่า ปี 2007 เฮกซะโครมถูกห้ามใช้ในการผลิตรถยนต์ในประเทศยุโรป แต่เฮกซะโครม ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

ขั้นตอนการทำสีรถยนต์

1. ขูดสีรถออกทั้งหมดจนเห็นเนื้อเหล็ก 🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน… Gepostet von โครตดี ชาแนล am Montag, 30. September 2019 2. พ่นสีพื้นหรือสีเกาะเหล็กรอบตัวรถทั้งหมด เพื่อให้สีที่จะลงต่อไปเกาะกับเนื้อเหล็ก 3. ในกรณีที่มีการเคาะเนื่องจากรถมีแผลบุบ ต้องมีการใช้สีโป้วทับบริเวณที่พ่นสีพื้นไว้ เพื่อทำให้ผิวของรถบริเวณนั้นเรียบ ลดการเกิดสนิมและการยุบตัวของสีรถ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 2 – 3 วัน เพื่อให้สีโป้ว ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

หลังคาซันรูฟ

ว่า Sunroof (ซันรูฟ) เป็นแนวคิดยุคแรกๆ ในการทำให้รถยนต์สามารถพับเปิด-ปิดหลังคาได้ ซึ่ง Sunroof (ซันรูฟ) เป็นแผ่นโลหะที่มีสีเดียวกับตัวถังของรถยนต์ ซึ่งช่องสี่เหลี่ยมบน หลังคารถยนต์ ไม่ว่าจะมีขนาดเท่าไหร่ หรือรูปทรงของช่องจะเป็นแบบไหน ก็สามารถที่จะเปิดขึ้นในลักษณะที่เรียกว่า เผยอ หรือ Pop up หรือว่าสามารถสไลด์ไปทางข้างหลังได้เกือบหมดทั้งบาน เป็นต้น ซึ่งหน้าที่หลักของ Sunroof (ซันรูฟ) นั่นคือ เพื่อให้ระบายอากาศ และช่วยให้แสงแดด หรือลมเข้ามาในห้องผู้โดยส ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ลิฟจอดรถ

โครงสร้างเหล็ก ครงสร้างเหล็กของ ACE PARKING ทำด้วยเหล็กมาตรฐานเดียวกับเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างตึก เพราะฉะนั้นจึงแข็งแรงและทนทานต่อปัจจัยต่างๆ เช่นความดันลม หิมะ แผ่นดินไหว และยังมีระบบหนีน้ำท้วมอีกด้วย น้ำหนักต่างๆได้ถูกคำนวณไว้แล้วในการออกแบบจึงสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในโครงสร้างอาคาร หรือ ติดตั้งบนพื้นที่โล่งแจ้ง 🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน… Gepostet von โครตดี ชาแนล am Montag, 30. September ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

10 อันดับรถที่เร็วและแรงที่สุดในโลก

อันดับที่ 10 Zenvo ST1 Hyper Car สมรรถนะสูงจากเดนมาร์กที่เริ่มจำหน่ายเมื่อปี 2009 โดยจำกัดจำนวนการผลิตอยู่เพียง 15 คันเท่านั้นและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ 375 กม./ชม. ส่วนอัตราเร่ง 0-100 กม./ ชม. ใช้เวลาเพียง 3 วินาที ซึ่งความแรงระดับนี้มาจากเครื่องยนต์ V8 ขนาด 6.8 ลิตรที่พ่วงทั้งเทอร์โบและซูเปอร์ชาร์จ จนมีกำลังสูงสุด 1,104 แรงม้า ที่ 6,900 รอบ/ นาที และแรงบิด 1,430 นิวตันเมตร ที่รอบต่ำเพียง 4,500 รอบ/ นาที ส่งกำลังผ่านเกียร์แบบ 7 จังหวะที่ใช้แพดเดิลชิฟท์แบบรถแข่งสูตร 1 ราคา เริ่มต้นที่ 40 ล้านบ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ประเภทของโช้คอัพ (SHOCK ABSORBERS) ที่คุณต้องรู้

โช้คอัพ เป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของระบบช่วงล่าง คือ เป็นตัวรองรับแรงกระแทก และควบคุมการยึดเกาะถนนของตัวรถยนต์ โช้คอัพ และสปริงต้องทำงานร่วมกัน โดยเมื่อมีแรงกดมายังช่วงล่างสปริงจะทำการยุบตัว และค่อย ๆ ดีดตัวขึ้น ตรงส่วนนี้เอง โช้คอัพจะเข้ามามีส่วนร่วมในการลดแรงดีดตัวของสปริง ทำให้แรงดีดตัวของสปริงมีความหนืดขึ้น ทำให้มีความรู้สึกนุ่มขึ้นของช่วงล่าง ถ้าโช้คอัพสามารถลดแรงดีดตัวของสปริงได้มากเท่าใด ก็แสดงถึง ประสิทธิภาพของโช้คอัพได้มากเท่านั้น ซึ่งเมื่อขณะที่รถยนต์ได้รับแรงกระแทกจากการวิ่ง ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การอัดดอกยาง

INITIAL INSPECTIONขั้นตอนนี้เป็นตรวจสอบสภาพของโครงยาง ก่อนนำเข้าขบวนการผลิตโดยทำความสะอาดภายในโครงยางก่อน จากนั้นทำการตรวจสอบ                1. ท้องยาง ( INNER LINER )                2. ขอบยาง ( BEAD )                3. แก้มยาง ( SIDEWALL )     &nbsp ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

No Picture
สาระน่ารู้

วิธีตรวจสอบน้ำมันเครื่องปลอม

มันเครื่องใครว่าไม่สำคัญ ยิ่งสมัยนี้มีน้ำมันเครื่องจริง น้ำมันเครื่องปลอมปนกันมั่ว วันนี้ คาร์ซัม มังกรไฟ จะมาเสนอวิธีตรวจสอบน้ำมันเครื่องปลอม!! มาดูกันดีกว่า ว่าคณจะเป็นอีกคนที่ซื้อของปลอมมาหรือไม่! Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 19. September 2019 1.สังเกตุที่บรรจุภัณฑ์ ขั้นแรกสิ่งที่่เป็นพื้นฐานที่สุดของการตรวจสอบของจริงหรือของปลอมคือการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ ทางที่ดีคุณควรเก็บบรรจุภัณฑ์ของจริงเอาไว้ด้วยเพื่อตรวจสอบเทียบกัน ต้องมีฉลากบอก วัน/เดือน/ปีที่ผลิต ปริมาตร รวมถึงตรารับ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

7 การดัดแปลงรถที่ผิดกฎหมาย

Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 19. September 2019 1. ป้ายทะเบียน  หากมีการแปลงสภาพป้ายทะเบียนที่ขนส่งออกให้ เปลี่ยนกรอบใหม่ให้ยาวขึ้น ติดป้ายแหงนขึ้นหรือพับลง หรือปล่อยให้มีส่วนอื่นมาปิดทับจนเห็นป้ายทะเบียนไม่ชัดเจน จะถือว่ามีความผิดฐานข้อหาดัดแปลงสภาพป้ายทะเบียนครับ แต่หากมีเหตุจำเป็นเช่น ป้ายพัง ต้องเขียนป้ายด้วยกระดาษขึ้นมาใช้ชั่วคราว เจ้าหน้าที่ตำรวจจะใช้วิธีตรวจสอบเอกสารแทนว่าเลขทะเบียนตรงกันหรือไม่ แต่ถ้าไม่ตรงกันก็จะถือว่ามีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารอีกกระทง 2. โหลดเตี้ย ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

4 ขั้นตอน สมัคร “ใบขับขี่ดิจิตอล”

Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 19. September 2019 หลังจาก พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับใหม่ ระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสามารถเรียกตรวจใบอนุญาตขับขี่ สามารถออกใบสั่งได้ แต่จะไม่มีอำนาจยืดใบอนุญาตขับขี่ได้ ขณะที่ประชาชนแสดงใบอนุญาตขับขี่เมื่อถูกเรียกตรวจ โดยสามารถแสดงได้ทั้งใบอนุญาตขับขี่ตัวจริงแบบเดิม หรือ แสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ (ใบขับขี่ดิจิตอล) ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence ซึ่งประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ทั้งระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ และ IOS 1. เข ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

การเคลื่อนย้ายรถโดยใช้วิธีสไลด์

Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 19. September 2019 รถที่ควรใช้รถสไลด์ออนในการขนย้าย รถที่มีน้ำหนักมาก , รถที่โหลดต่ำ , รถ SUPER­CAR , รถ SPORT­CAR รถยกรถสไลด์ออน มีความเป็นมาที่ยาวนาน หลายสมัยหลายปีก่อน ถูกดัดแปลงรถเพื่อนำมาใช้ ลากจูง รถที่เสีย รถที่เกิดอุบัติเหตุ สมัยก่อนรถสไลด์ออนยังไม่มี คงเป็นเพราะค่านำเข้า อุปกณ์ มีราคาสูง ช่างไทยเราเลยจัดการดัดแปลงกันเสียเอง และถาดของรถสไลด์ออน สมัยก่อน ยังไม่สามารถทำองศา ได้ต่ำ เป็นแนว ราบพื้นได้เหมือน สมัยนี้ สมัยก่อนรถสไลด์อ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เพิ่มจุด checkpoint

Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 19. September 2019 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังการมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร พร้อมตรวจติดตามการดำเนินงานของ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ว่า ได้กำชับให้กรมการขนส่งทางบก ดำเนินมาตรการเร่งด่วนในการตรวจสมรรถภาพผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทอย่างเข้มงวด โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 นี้เป็นต้นไป ซึ่งในระยะแรกให้ทำการสุ่มตรวจให้ได้ 10% และภายใน 3 เดือนต้องตรวจให้ครบ 100% นอกจากนั้นย ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

6 เทคนิคขับรถตอนกลางคืนให้ปลอดภัย

Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 19. September 2019 การขับรถท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มืดมิดในตอนกลางคืน ทำให้การมองเห็น หรือสังเกตการณ์รอบตัวได้ไม่ดีเท่ากับการขับในตอนกลางวัน อันตรายและตัวแปรที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีมากมาย ทั้งสภาพร่างกายที่อ่อนล้า ภาวะของสายตา ระยะจำกัดของแสงไฟ และอันตรายจากผู้ขับคนอื่นๆ นักขับหน้าใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์จึงควรใช้ความระมัดระวังให้มากเมื่อขับรถตอนกลางคืน สถิติอุบัติเหตุบนถนนกว่า 50% เกิดขึ้นในเวลากลางคืนบนทางร่วม ทางแยกที่ไม่มีไฟสัญญาณจราจร รวมถึงทางต ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รถยนต์ไฟฟ้า

ความเป็นมา ยานยนต์ไฟฟ้า การคิดค้น เริ่มจากแบตเตอรี่ที่สามารถประจุไฟใหม่ได้ ในรถไฟฟ้า คิดค้นได้หลังปี 1859 ค้นคิดโดยนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส Gaston Plante ได้คิดค้นแบตเตอรี่ชนิด ตะกั่ว-กรด ต่อมาปี 1884 นาย Thomas Parker ได้คิดค้นรถไฟฟ้าครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เขาได้ออกแบบ แบตเตอรี่ที่มีความจุไฟฟ้าสูง สำหรับใช้ในรถไฟฟ้าของเขา นอกจากนั้นเขาได้สนใจในการสร้างรถที่มีประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงสูง เพื่อลดควันและมลพิษในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ในปี 1888 ก็ยังมีผู้คิดค้นชาวเยอรมัน Flocken Elecktrow ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ระบบความปลอดภัยในรถ

1.กล้องมองหลัง ปัจจุบันกล้องมองหลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก รถยนต์รุ่นใหม่ๆ ตั้งแต่ระดับราคา 7-8 แสนบาทขึ้นไป ก็เริ่มติดตั้งมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานแล้ว แต่สำหรับรถรุ่นเก่าที่ไม่มีมาให้ก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะกล้องเหล่านี้สามารถติดตั้งเพิ่มได้ง่ายๆ แถมยังมีราคาไม่แพง เพียงแต่ต้องอาจอัพเกรดเครื่องเสียงแบบมีจอเพิ่มเข้าไปด้วย แต่ถ้าเสียดายฟร้อนท์เดิมๆ หรือไม่อยากจ่ายเงินให้มากมาย กระจกมองหลังแบบมีจอแสดงภาพจากกล้องมองหลังในตัวก็ถือเป็นทางเลือกที่ไม่เลวเหมือนกัน 2.วัดลมยาง ระบบตรวจสอบความดันลมยาง หรือ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

วิธีตรวจเช็กสภาพรถยนต์เบื้องต้น

1. น้ำมันเครื่อง ดึงก้านน้ำมันเครื่องออกมาในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานจนถึงอุณหภูมิปกติแล้วดับสักครู่ (1-5นาที) จากนั้นเช็ดทำความสะอาดปลายก้านที่มีน้ำมันเครื่องติดออกมา แล้วใส่กลับเข้าไปที่เดิมอีกครั้ง ปล่อยไว้สักครู่แล้วดึงออกมาวัดระดับที่ได้ ว่ามีน้ำมันเครื่องคงเหลืออยู่ปริมาณเท่าไร โดยดูได้จากเกจวัดระดับ และที่ดีที่สุดคือระดับน้ำมันเครื่องต้องอยู่ในจุด F หรือ FULL นั่นเอง (อย่าปล่อยให้น้ำมันเครื่องแห้งเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นเครื่องยนต์พังแน่ ๆ) 2. น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ สิ่งแรกที่ต้องทำ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เมื่อน้ำท่วมรถไปแล้วทำไงได้บ้าง?

ขั้นตอนเบื้องต้นเมื่อน้ำท่วมรถ 1.โทรแจ้งประกันรถยนต์ โทรแจ้งประกัน รอเจ้าหน้าที่ประกันมาประเมินความเสียหาย เมื่อรถโดนน้ำท่วมแล้ว เราต้องรีบเช็กเลยว่ารถเรามีประกันไหม? แล้วใช้ประกันชั้นไหน? เพราะแต่ละชั้นก็มีความคุ้มครองไม่เหมือนกัน ประกันรถยนต์ของเราคุ้มครองอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติไหม? เมื่อรู้แล้วว่ามีก็รีบ โทรแจ้งประกันก่อน ครับ ถ้าไม่มีก็ตั้งสติก่อน แล้วค่อยๆ ทำตามดังนี้ 2.อย่าเพิ่งต่อขั้วแบตเตอรี่รถยนต์กลับคืน น้ำที่ค้างอยู่ในรถนั้น อาจทำให้ระบบไฟฟ้าของรถยนต์ลัดวงจร และสร ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รถจมน้ำ ต้องเอาตัวรอดอย่างไร?

ต้องตั้งสติให้มั่นเมื่อ รถจมน้ำ หากเกิดเหตุรถจมน้ำ อันดับแรกสำคัญมากที่สุด คือต้องตั้งสติให้มั่น ให้คิดง่าย ๆ ว่ามันไม่ยากเกินไปที่จะแก้ไขเมื่อมีสติ และขณะที่รถยนต์กำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่จะตกน้ำ อย่าปลดเข็มขัดนิรภัยออกจนกว่ารถจะหมดแรงกระแทก หลายคนเมื่อเห็นว่ารถกำลังเคลื่อนที่จะลงน้ำก็จะปลดเข็มขัดนิรภัยออกในทันที ซึ่งกรณีนี้อาจทำให้ศีรษะไปกระแทกจากแรงประทะของผิวน้ำได้ค่ะ อย่าลืมว่าการกระแทกผิวน้ำจากที่สูง ไม่ต่างอะไรกับการปะทะกับกำแพงคอนกรีตเลยนะคะ จะออกจากรถทางไหนดี? 1. ทางหน้าต่าง รอใ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ดริฟ ล็อค

อนอื่นต้องมาทำความรู้จักกับระบบเฟืองท้ายกันก่อนครับ ว่าทำไมถึงต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้ ประโยชน์ และหน้าที่ของมันคืออะไร เฟืองท้าย หรือดิฟเฟอเรนเชียล (DIFFERENTIAL) มีความสำคัญอย่างมากในรถยนต์ หน้าที่หลักมีอยู่ 2 ประการคือ 1. เปลี่ยนทิศทางการส่งกำลัง ในรถกระบะเฟืองท้ายจะอยู่ในเพลาหลัง ที่รับกำลังของเครื่องยนต์โดยส่งผ่านเพลากลางมา ถ้าก้มไปดูจะเห็นว่าเพลากลางหมุนตามแนวขวางของตัวรถแต่ล้อหลังนั้นจะหมุนตามความยาวของตัวรถ เจ้าเฟืองท้ายนี่ล่ะ ที่เป็นตัวกลางในการเปลี่ยนทิศทางดังกล่าว ส่วนเรื่องของอัตราทด ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

6 อาการที่แสดงให้รู้ว่าช่วงล่างรถยนต์กำลังมีปัญหา

🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดได้ผลิตสินค้าเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อที่จะนำส่งให้ลูกค้าประจำวันที่ 07-09-2562🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【เราเป็นใคร…รึคะ】🔵เราชื่อ…#บริษัทโฟฟานเซนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัด #โรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิตเนส★ เราคือ…#โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #ยางปูพื้น🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【ติดต่อเราสิคะ】📲 : 089-180-8328, 062-462-4248, ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

วิธีการขับรถลุยน้ำ

🎉 Update 🎉 EP.0086วันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนต ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ผลิตสินค้าและนำเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งไปขนส่งให้ลูกค้าที่ 📌#ชุมชนโค้งถ่าน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【เราเป็นใคร…รึคะ】🔵เราชื่อ…#บริษัทโฟฟานเซนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัด #โรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิตเนส★ เราคือ…#โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #ยางปูพื้น🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【ติดต่อเราสิคะ】📲 : 089-180-8328, 062-462- ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

วิธีการเช็คน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่อง นับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยหล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แน่นอนว่าเมื่อผ่านการใช้งานไปสักระยะ น้ำมันเครื่องย่อมมีการเสื่อมสภาพและมีปริมาณที่ลดลงไปจากการเผาไหม้ ดังนั้นผู้ใช้รถยนต์ทุกท่านควรหมั่นตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณน้ำมันเพียงพอสำหรับหล่อลื่นให้กับเครื่องยนต์ทั้งระบบ สำหรับวิธีตรวจเช็คน้ำมันเครื่องนั้นไม่ยาก ผู้ใช้รถสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง เพียงดึงก้านวัดออกมาดู อย่างไรก็ดีครับในเรื่องของการตรวจเช็ค ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รถ ที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง

กรมการขนส่งทางบก กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุก กำหนดให้ รถโดยสารและรถบรรทุกที่จดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ต้องติดตั้ง อุปกรณ์สะท้อนแสงหรือแผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นได้ อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุยกระดับความปลอดภัยทางถนน สาธิตวิธีการใช้เครื่องยืดเส้นสำหรับนักกีฬา┃โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง***กดลิงค์ดูคลิปค่ะ***https://youtu.be/WG… Gepostet von สุวิทย์ สมานราษฎร์ am Sonn ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รู้ไว้ก่อนโดนใบสั่ง จำกัดความเร็ว

นักซิ่งทั้งหลายรู้หรือไม่ว่าการขับรถด้วยความเร็วที่เกินกฎหมายกำหนดมีความผิดอย่างไร และความเร็วเท่าไหร่ถึงจะถือว่าผิดกฎหมาย จำกัดความเร็ว บทความนี้เราจะมาบอกถึงข้อกฎหมาย พ.ร.บ. จราจรทางบก Gepostet von โครตดี ชาแนล am Montag, 9. September 2019 การขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย การขับรถบนถนนในเมือง หรือเส้นทางหลวงก็ต้องมีการกำหนดความที่แตกต่างกันออกไป ตามข้อกฎหมายบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 6 ประกอบกับฉบับที่ 10 ซึ่งออกตามความในพ.ร.บ.จ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การเติมลมยางรถบรรทุก

🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดได้ผลิตสินค้าเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อที่จะนำส่งให้ลูกค้าประจำวันที่ 04-09-2562🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【เราเป็นใคร…รึคะ】🔵เราชื่อ…#บริษัทโฟฟานเซนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัด #โรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิตเนส★ เราคือ…#โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #ยางปูพื้น🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【ติดต่อเราสิคะ】📲 : 089-180-8328, 062-462-4248, ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การเสริมแหนบรถบรรทุก

กรมการขนส่งทางบก แนะ!! การแก้ไขดัดแปลงระบบช่วงล่าง ทั้งระบบรองรับน้ำหนัก ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว หรือระบบขับเคลื่อน ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพกับกรมการขนส่งทางบก และแก้ไขรายละเอียดลักษณะรถในใบคู่มือจดทะเบียนรถก่อนนำไปใช้งาน เพื่อความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้งาน ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายนายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การแก้ไขดัดแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ โดยเฉพาะกรณีการแก้ไขดัดแปลงระบบช่วงล่าง ทั้งระบบรองรับน้ำหนัก ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การขอใบอนุญาติประกอบการขนส่ง

Gepostet von โครตดี ชาแนล am Dienstag, 27. August 2019 ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งส่วนบุคคลให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบของกรมการขนส่งทางบกตามภูมิลำเนาของบุคคล ธรรมดาหรือตามที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของนิติบุคคล พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ หลักฐานที่ใช้ 1.สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) 2. หนังสือรับรอง พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 90 วัน พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) 3. สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิ ฉบับนายทะเบียนรับรอ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ซื้อรถบรรทุก มือ2 ควรเช็คอะไรบ้าง

🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดได้ผลิตสินค้าเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อที่จะนำส่งให้ลูกค้าประจำวันที่ 04-09-2562🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【เราเป็นใคร…รึคะ】🔵เราชื่อ…#บริษัทโฟฟานเซนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัด #โรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิตเนส★ เราคือ…#โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #ยางปูพื้น🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【ติดต่อเราสิคะ】📲 : 089-180-8328, 062-462-4248, ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การต่อพ่วง

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบแผ่นอานหากมีจาระบีหล่อลื่นเพียงพอตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นและหมุดคิงสะอาด ขั้นที่ 2 ปรับเกียร์ขึ้นลงสูงกว่าแผ่นอาน 10-30mm ขั้นที่ 3 ทำให้อุปกรณ์ล็อกของอานเปิด ขั้นตอนที่ 4 ให้รถแทรกเตอร์กลางและรถกึ่งพ่วงกึ่งกลางเดียวกันให้รถบรรทุกรถกระบะสำรองอย่างช้าๆเมื่อได้ยินเสียงคลิกล็อคกลับบล็อกให้เชื่อมต่อได้สำเร็จ! ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบการล็อค ขั้นตอนที่ 6 เชื่อมต่อสายพองและสายควบคุม (สีแดงเป็นสีแดงเหลืองและเหลือง) ขั้นตอนที่ 7 เปิดสวิตช์ของวงจรอากาศบนรถบรรทุกรถแทรกเตอร์, ขยายกึ่งรถพ่วงหร ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การพ่วงแบตเตอรี่รถ

ปัญหาแบตเตอรี่หมดหรือเสื่อมสภาพ จนทำให้สตาร์ทรถไม่ติด ทางที่จะแก้ไขปัญหานี้คือการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือการต่อพ่วงแบตเตอรี่ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้สตาร์ทรถแล้วขับเคลื่อนรถได้ในระยะเวลาสั้นอุปกรณ์การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ 1. สายพ่วงแบตเตอรี่ ควรมีติดรถไว้ตลอด 2. รถยนต์ที่เข้ามาช่วยเหลือ ควรมีขนาดแอมป์มากกว่า หรือเท่ากับรถยนต์คันที่ต้องการความช่วยเหลือ เนื่องจากกำลังอาจจะไม่พอ และเกิดความเสียหายกับรถคันที่เข้ามาช่วยเหลือได้ การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ 1. ปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างของรถ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ข้อดีของการขนส่งโดยรถยนต์ รถบรรทุก

รวดเร็ว: การขนส่งโดยรถยนต์ รถบรรทุกนั้นเป็นการบริการการขนส่งที่รวดเร็ว แต่ความรวดเร็วมักจะแปรผกผันกับปริมาณการบรรทุก คือถ้าบรรทุกมากความรวดเร็วก็จะน้อยลงไปนั่นเอง เป็นบริการการขนส่งจากที่ถึงที่: รถยนต์ รถบรรทุกนั้นสามารถเดินทางไปตามถนนใหญ่ เรือเล็ก หรือแม้แต่ที่ที่ไม่มีถนนก็สามารถไปได้ หากไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่เกินขีดความสามารถของรถ การขนส่งโดยรถสามารถที่จะขนถ่ายสินค้าได้ดีกว่ารูปแบบการขนส่งอื่น จะใช้ยานพาหนะคันเดียวบรรทุกสินค้าตั้งแต่ต้นทางไปปลายทางโดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายยานพาห ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เกียร์รถบรรทุก

🎉 Update 🎉 EP.0084 #จุดที่1วันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนต ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได… Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 29. August 2019 เกียร์รถบรรทุก ก็จะมีหลักๆ2แบบคือ-กระปุกเกียร์แบบไม่มีเกียร์ สูง-ต่ำ (splitter) เหมือนแบบรถยนต์เท่าไป โดยมากก็มีแค่6เกียร์ และเกียร์ถอย การทำงานของกระปุกเกียร์แบบ 6 ความเร็ว กำลังจากเครื่องยนต์จะถ่ายทอดให้กับเพลาคลัตช์ หรือเรียกเพลารับกำลังตลอดเวลา เพลารอง ถ่ายทอดกำลังจากเพลาคลัตช์ เพื่อส่งต่อไปให้เฟืองเกียร์ต่าง ฟ ท ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เทคนิคการขับรถขึ้นเขา

🎉 Update 🎉 EP.0086วันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนต ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ผลิตสินค้าและนำเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งไปขนส่งให้ลูกค้าที่ 📌#ชุมชนโค้งถ่าน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【เราเป็นใคร…รึคะ】🔵เราชื่อ…#บริษัทโฟฟานเซนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัด #โรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิตเนส★ เราคือ…#โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #ยางปูพื้น🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【ติดต่อเราสิคะ】📲 : 089-180-8328, 062-462- ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

กล้องติดรถยนต์

🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดได้ผลิตสินค้าเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อที่จะนำส่งให้ลูกค้าประจำวันที่ 07-09-2562🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【เราเป็นใคร…รึคะ】🔵เราชื่อ…#บริษัทโฟฟานเซนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัด #โรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิตเนส★ เราคือ…#โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #ยางปูพื้น🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【ติดต่อเราสิคะ】📲 : 089-180-8328, 062-462-4248, ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่รถยนต์ชนิดตะกั่วกรดจะแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ตามคุณสมบัติการใช้งาน ได้ดังต่อไปนี้ครับ 1. Conventional Battery (แบตเตอรี่ ชนิดต้องเติมน้ำกลั่น ตลอดเวลา ) : เป็นแบตเตอรี่ที่อัตราการสูญเสียไอน้ำกรดค่อนข้างมาก ตลอดอายุการใช้งาน เนื่องจากแผ่นธาตุทำจาก ตะกั่วพลวง (Lead Antimony) ทั้งแผ่นธาตุบวก และ แผ่นธาตุลบ ซึ่งแผ่นธาตุที่ทำจากตะกั่วพลวง จะมีคุณสมบัติดังนี้ – มีความทนทานต่อความร้อนสูง– มีความทนทานต่อน้ำกรดสูง– มีความทนทานต่อการประจุไฟฟ้าสูง (ความต้านทานภายในสูง) แต่ก็มีข ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

วัตถุประสงค์ 1. รู้เข้าใจแนวคิดและทัศนคติ ที่ถูกต้องในการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ2. รู้ เข้าใจ เทคนิคในการขับรถที่ถูกต้องและปลอดภัย 3. ทราบสมรรถภาพความพร้อมทางร่างกายท ี่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการขับรถ4. .พัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการขับรถเเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเกิดอุบัติเหตุ ทัศนคติและจิตสำนึกในกำรขับขี่ปลอดภัย 1.การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ2.การใช้อุปกรณ์ต่างๆของรถ3.การเตรียมพร้อมก่อนออกขับรถ4.การดูแลรักษารถขั้นพื้นฐาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ 1.ขาดสมาธิ 2.ไม่มีเวลาเพียงพอในการตัดสินใจ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ระบบเบรกรถบรรทุก สิบล้อ

ก่อนอื่นขอกล่าวถึงพื้นฐานระบบเบรกทั่วไปเพื่อปูพื้นฐานก่อนครับเพราะชื่อเรียกระบบและกลไกต่างมีความซับซ้อนและคลายคลึงกันทำให้ยากต่อการจำแนกและการจำการเบรกของยานพาหนะมีหลายวิธีที่จะหยุด เช่นดึงตัวรถมิให้เคลื่อนที่ เช่นถุงลม ที่ใช้ในรถแข่งทำความเร็วระยะสั้นหรือการเบรกทั่วไปที่กระทำที่่ล้อไม่ให้หมุน ที่นิยมใช้กันแพร่หลายการเบรก ที่ใช้การห้ามล้อมิให้หมุน หรือหมุนช้าลงโดยการให้เกิดความฝืดโดยใช้ผ้าเบรกเสียดสี การใช้ผ้าเบรกเสียดสี นิยมใช้ 2 วิธีคือ การหนีบ และการถ่าง ซึ่งในรถบรรทุกจะเป็นแบบการถ่างมาก ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

อัตราค่าบริการขนส่ง กรุงเทพฯ – ต่างจังหวัด(โดยประมาณ)

ภาคกลาง จังหวัด ระยะทาง ราคา จังหวัด ระยะทาง ราคา กำแพงเพชร 358 13000 สมุทรสงคราม 72 3000 ชัยนาท 194 7000 สมุทรสาคร 36 2000 นครนายก 107 4000 เพชรบูรณ์ 346 12500 นครปฐม 55 2000 ลพบุรี 153 5700 นครสวรรค์ 249 9000 สระบุรี 107 4000 นนทบุรี 20 1000 สิงห์บุรี 142 5500 ปทุมธานี 46 2000 สุโขทัย 427 16000 พระนครศรีอยุธยา 76 3000 สุพรรณบุรี 100 3700 พิจิตร 344 12500 อ่างทอง 105 4000 พิษณุโลก 377 13500 อุทัยธานี 249 9000 สมุทรปราการ 29 1500 โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อท ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รหัสลับของ รถบรรทุก ที่เราคนใช้รถใช้ถนนควรรู้

Cart รถบรรทุกที่ขับอยู่ด้านหน้าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายที-ขวาทีสลับกัน – กำลังจะเบรกในขณะที่เรากำลังขับรถตามรถบรรทุกคันหน้านั้น พบว่ารถบรรทุกคันหน้าได้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายที-ขวาทีสลับกัน นั่นแสดงว่า ให้เราระวังเพราะเขากำลังจะเบรกนั่นเอง อาจจะเพราะด้านหน้ามีด่านหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ได้ ดังนั้นเมื่อเห็นสัญญาณนี้ เราก็ควรลดวิ่งด้วยความเร็วต่ำ และห้ามขับแซงรถบรรทุกด้วย รถบรรทุกที่ขับสวนมากระพริบไฟสูง 1 ครั้ง – เช็คเพื่อนร่วมทางในขณะที่เรากำลังขับรถสวนทางกับรถบรรทุกนั้น หากรถบรรทุกกระพริบไฟสูง 1 ครั้ง นั ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เทคโนโลยีที่พลิกโฉมรถบรรทุก

Self-Driving Truck ปัจจุบัน เทคโนโลยีแบบไร้คนขับ กำลังเป็นที่สนใจในอุตสาหกรรมรถบรรทุกเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นนวัตกรรมที่มีความล้ำสมัยแล้ว ยังเป็นเทคโนโลยีช่วยให้เกิดการประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิง อันเป็นผลมาจากการเดินรถด้วยระบบพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีไร้คนขับ ยังจะสามารถช่วยเพิ่มความถี่ในการขนส่งสินค้า และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ขับขี่อีกด้วย จากการวิจัยและพัฒนารถบรรทุกแบบไร้คนขับ เราจะเห็นได้ว่าผู้ผลิตรถบรรทุกรายใหญ่ ได้มีการนำรถบรรทุกดังกล่าว มาทดสอบบนถนนหลวงได้จริง ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รถบรรทุกโดนปล้น

🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน… Gepostet von โครตดี ชาแนล am Freitag, 6. September 2019 เสียหายยับ! รถพ่วงจอดนอนรอปะยาง คนร้ายดอดกรีดผ้าใบ ขโมยเบียร์ 120 ลังหนี ที่เกิดเหตุพบรถพ่วง 22 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว หมายเลขทะเบียนตัวแม่ 89-5845 นครปฐม หมายเลขทะเบียนตัวลูก 88-9326 นครปฐม จอดชิดซ้ายริมถนนด้านคู่ขนาน โดยบริเวณด้านซ้ายผ้าใบถูกคนร้ายใช้มีดกรีดผ้าใบคลุมลังเบียร์ ขโมยลังเบียร์ที่รถพ่วงบรรทุกมาจำนวน 120 ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ประเภทของดอกยางรถบรรทุก

ใครว่าดอกยางไม่สำคัญ จริงๆแล้วดอกยางมีหน้าที่เพื่อยึดเกาะถนนและรีดน้ำขณะขับรถเมื่อถนนเปียก เพื่อให้หน้ายางนั้นสัมผัสพื้นถนนทำให้การเดินทางนั้นสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยและไม่ลื่นจนออกถนน นอกจากนี้ยางยังทำหน้าที่กระจายน้ำหนักให้รถ โดยหน้ายางจะทำหน้าที่กระจายแรงทั้งหมดไปยังทิศทางต่างๆ สู่ผิวถนน ยางรถยนต์ทุกชนิดจะมีดอกยาง ดอกยาง คือส่วนบริเวณบนหน้ายาง และมีหน้าสัมผัสถนนตลอดเวลาที่รถวิ่งร่องยาง คือร่องที่ลึกลงไปจากหน้ายาง หรือร่องที่อยู่ระหว่างยาง 🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรง ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ปัญหาที่เกิดจากการขนส่ง

คนขับรถบรรทุกโดยปกติคนขับรถบรรทุก มักไม่ใช่เจ้าของรถบรรทุกเขามีหน้าที่ขับอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ได้สนใจว่าน้ำหนักที่บรรทุกบนรถจะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ แต่สิ่งที่ยังคงต้องคำนึงแน่ๆคือเรื่องความเร็วในการขับ การเคารพกฎจราจร การดื่มสุรา การใช้สารเสพติดประเภทต่างๆเพื่อกระตุ้นร่างกาย หรือการขับเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้  สืบเนื่องจากชาวบ้านได้ประสบปัญหาจากรถบรรทุกดินของผู้ประกอบการไม่นึกถึงความเดือนร้อนที่เกิดขึ้น ทำให้ถนนเสียหาย ได้รับความเดือนร้อน บางแห่งพื้นถนนปูนคอนกรีตแตกเสียหาย 1 ช่องท ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การรับผิดชอบของขนส่งต่อสินค้า หากได้รับความเสียหาย

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ส่งพัสดุที่แจ้งรับประกันและชดเชยความเสียหาย 🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดได้ผลิตสินค้าเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อที่จะนำส่งให้ลูกค้าประจำวันที่ 04-09-2562🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【เราเป็นใคร…รึคะ】🔵เราชื่อ…#บริษัทโฟฟานเซนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัด #โรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิตเนส★ เราคือ…#โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #ยางปูพื้น🔥😜★🔵👍 ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ข่าวรถบรรทุกและข้อควรระวัง

ระทึก! รถบรรทุก 22 ล้อ ขนโครงเหล็ก พลิกคว่ำไฟลุกท่วม วันนี้(5 มิ.ย.) เวลา 14.00 น. ร.ต.อ.กิตติภูมิ ทาบุญ รองสว.สอบสวน สภ.บางปะหัน จงพระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์บรรทุก 22 ล้อเสียหลักพลิกคว่ำมีเพลิงลุกไหม้ บริเวณต่างระดับบางปะหัน ช่วงทางเบี่ยงมาจากถนนสาย347เข้าสู่ถนนสายเอเชีย หลักกิโลเมตรที่ 35 หลักกิโลเมตรที่ 35 หมู่ 4 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ประสานรถดับเพลิงของเทศบาลตำบลบางปะหัน และสมาคมอยุธยารวมใจ ไปควบคุมเพลิง ทั้งนี้ เบื้องต้นทราบว่า รถยนต์บรรทุกเทเลอร์วิ่งม ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

รหัส PG เครื่องเล่นสนามเด็ก

ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก,อุปกรณ์สนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นเพลย์กราวด์, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ยางปูพื้น, สนามเด็กเล่น, โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
ราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น, ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ลานกีฬาสันนิบาต, อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง, อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
เครื่องเล่นสนามเด็ก, เครื่องเล่นเด็กพลาสติก, แผ่นน้ำหนัก, ตุ้มน้ำหนัก, อุปกรณ์เสริม, บู๊ท, สีน้ำมัน, เบาะฟองน้ำ, เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม, สี, เบาะพลาสติก,ไฟเบอร์กลาส, เบาะไฟเบอร์, ที่นั่งพลาสติก, ที่นั่ง ที่พิงพลาสติก,
เบาะนั่งพลาสติก, รองเท้าหมีพูห์, รองเท้าพลาสติก, น็อต, น็อตและแหวน, เครื่องดัดท่อเหล็ก, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องเจียร, หินเจียร, เครื่องเจาะ, เครื่องบาก, เครื่องเชื่อม, ปั๊มลม, สว่าน, สว่านเจาะ, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ,
เหล็กราง, เหล็กกล่อง, เหล็กฉาก, เหล็กแบน, เหล็กหนา, เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย, เพลาบู๊ท, เพลา, เพลาดึง, ท่อกาวไนซ์, เหล็กแผ่นซิงค์, ท่อสตีม, ท่อแป๊ป, ท่อดำ, ท่อประปา ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

รหัส SM รุ่นมาตรฐาน

ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก,อุปกรณ์สนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นเพลย์กราวด์, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ยางปูพื้น, สนามเด็กเล่น, โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
ราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น, ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ลานกีฬาสันนิบาต, อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง, อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
เครื่องเล่นสนามเด็ก, เครื่องเล่นเด็กพลาสติก, แผ่นน้ำหนัก, ตุ้มน้ำหนัก, อุปกรณ์เสริม, บู๊ท, สีน้ำมัน, เบาะฟองน้ำ, เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม, สี, เบาะพลาสติก,ไฟเบอร์กลาส, เบาะไฟเบอร์, ที่นั่งพลาสติก, ที่นั่ง ที่พิงพลาสติก,
เบาะนั่งพลาสติก, รองเท้าหมีพูห์, รองเท้าพลาสติก, น็อต, น็อตและแหวน, เครื่องดัดท่อเหล็ก, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องเจียร, หินเจียร, เครื่องเจาะ, เครื่องบาก, เครื่องเชื่อม, ปั๊มลม, สว่าน, สว่านเจาะ, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ,
เหล็กราง, เหล็กกล่อง, เหล็กฉาก, เหล็กแบน, เหล็กหนา, เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย, เพลาบู๊ท, เพลา, เพลาดึง, ท่อกาวไนซ์, เหล็กแผ่นซิงค์, ท่อสตีม, ท่อแป๊ป, ท่อดำ, ท่อประปา ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

รหัส OUL รุ่นพิเศษ

ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก,อุปกรณ์สนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นเพลย์กราวด์, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ยางปูพื้น, สนามเด็กเล่น, โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
ราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น, ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ลานกีฬาสันนิบาต, อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง, อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
เครื่องเล่นสนามเด็ก, เครื่องเล่นเด็กพลาสติก, แผ่นน้ำหนัก, ตุ้มน้ำหนัก, อุปกรณ์เสริม, บู๊ท, สีน้ำมัน, เบาะฟองน้ำ, เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม, สี, เบาะพลาสติก,ไฟเบอร์กลาส, เบาะไฟเบอร์, ที่นั่งพลาสติก, ที่นั่ง ที่พิงพลาสติก,
เบาะนั่งพลาสติก, รองเท้าหมีพูห์, รองเท้าพลาสติก, น็อต, น็อตและแหวน, เครื่องดัดท่อเหล็ก, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องเจียร, หินเจียร, เครื่องเจาะ, เครื่องบาก, เครื่องเชื่อม, ปั๊มลม, สว่าน, สว่านเจาะ, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ,
เหล็กราง, เหล็กกล่อง, เหล็กฉาก, เหล็กแบน, เหล็กหนา, เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย, เพลาบู๊ท, เพลา, เพลาดึง, ท่อกาวไนซ์, เหล็กแผ่นซิงค์, ท่อสตีม, ท่อแป๊ป, ท่อดำ, ท่อประปา ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

การต่อสายพ่วงแบตเตอรี่รถ

ปัญหาแบตเตอรี่หมดหรือเสื่อมสภาพ จนทำให้สตาร์ทรถไม่ติด ทางที่จะแก้ไขปัญหานี้คือการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือการต่อพ่วงแบตเตอรี่ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้สตาร์ทรถแล้วขับเคลื่อนรถได้ในระยะเวลาสั้นอุปกรณ์การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ 1. สายพ่วงแบตเตอรี่ ควรมีติดรถไว้ตลอด 2. รถยนต์ที่เข้ามาช่วยเหลือ ควรมีขนาดแอมป์มากกว่า หรือเท่ากับรถยนต์คันที่ต้องการความช่วยเหลือ เนื่องจากกำลังอาจจะไม่พอ และเกิดความเสียหายกับรถคันที่เข้ามาช่วยเหลือได้ การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ 1. ปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างของรถ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

คนดังยังไม่ตาย เขาอยู่ท้ายรถบรรทุก

สมัยก่อนที่โชเฟอร์นิยมนำภาพคนดังมาเป็นประดับรถบรรทุกสิบล้อ ถือเป็นยุคที่กระแสนิยมหนังตะวันตก เบ่งบานในประเทศไทย ทำให้เกิดกระแสคลั่งไคล้หนัง หรือคนดังต่างๆ ซึ่งหนังบางเรื่องก็เกี่ยวข้องกับรถบรรทุก บางเรื่องก็อาจไม่เกี่ยว ผสมผสานปนเปกันไป และในยุคนี้เองประเทศไทยก็กำลังพัฒนาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจรุ่งเรือง ทำให้มีรถบรรทุกมากมายบนท้องถนน ดังนั้น โชเฟอร์รถบรรทุกจึงได้หาสัญลักษ์หรือแนวทางที่ตนชื่นชอบ โดยนำรูปคนดัง ดารา ศิลปิน หรือแม้กระทั่งสติ๊กเกอร์มาติดท้ายรถบรรทุก เช่น เช เกบารา, แรมโบ้, ตี๋ใหญ่ แต ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

ขั้นตอนการทำสีรถยนต์

1. ขูดสีรถออกทั้งหมดจนเห็นเนื้อเหล็ก 🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน… Gepostet von โครตดี ชาแนล am Montag, 30. September 2019 2. พ่นสีพื้นหรือสีเกาะเหล็กรอบตัวรถทั้งหมด เพื่อให้สีที่จะลงต่อไปเกาะกับเนื้อเหล็ก 3. ในกรณีที่มีการเคาะเนื่องจากรถมีแผลบุบ ต้องมีการใช้สีโป้วทับบริเวณที่พ่นสีพื้นไว้ เพื่อทำให้ผิวของรถบริเวณนั้นเรียบ ลดการเกิดสนิมและการยุบตัวของสีรถ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 2 – 3 วัน เพื่อให้สีโป้ว ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

สุดยอดงานวิศวกรรมอุโมงค์ลอดใต้ทะเล

เป็นสะพานข้ามช่องแคบเออเรซุนด์ ที่เชื่อมต่อจากประเทศสวีเดนไปยังประเทศเดนมาร์กและประเทศอื่น ๆ ในยุโรป ประกอบด้วยทางยกระดับ สะพานขึง และอุโมงค์ลอดใต้ทะเล ขนาด 4 ช่องจราจร และทางรถไฟคู่ขนานไปกับถนนคอนกรีต ตัวสะพานมีระยะทางราว 8 กิโลเมตร ส่วนถนนในอุโมงค์มีระยะทางราว 4 กิโลเมตรได้ชื่อว่าเป็นทางยกระดับก็ต้องมีการเก็บค่าผ่านทางเป็นธรรมดา หากคุณต้องการจะข้ามสะพานนี้แล้วละก็ต้องเสียเงินค่าผ่านทางราว 1,800 บาท ถ้าเรามองดูสะพานนี้จากมุมมองทางอากาศ จะเห็นได้ว่าตัวสะพานจู่ ๆ ก็มุดหายไปในน้ำทะเล แต่ที่จริงแล้ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

การเคลื่อนย้ายรถโดยใช้วิธีสไลด์

Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 19. September 2019 รถที่ควรใช้รถสไลด์ออนในการขนย้าย รถที่มีน้ำหนักมาก , รถที่โหลดต่ำ , รถ SUPER­CAR , รถ SPORT­CAR รถยกรถสไลด์ออน มีความเป็นมาที่ยาวนาน หลายสมัยหลายปีก่อน ถูกดัดแปลงรถเพื่อนำมาใช้ ลากจูง รถที่เสีย รถที่เกิดอุบัติเหตุ สมัยก่อนรถสไลด์ออนยังไม่มี คงเป็นเพราะค่านำเข้า อุปกณ์ มีราคาสูง ช่างไทยเราเลยจัดการดัดแปลงกันเสียเอง และถาดของรถสไลด์ออน สมัยก่อน ยังไม่สามารถทำองศา ได้ต่ำ เป็นแนว ราบพื้นได้เหมือน สมัยนี้ สมัยก่อนรถสไลด์อ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ประะเภทของรถขนส่ง

รถกะบะบรรทุก

รถกระบะ กฎหมายอนุญาตให้รถกระบะบรรทุกของได้ไม่เกิน 1,100 กิโลกรัม หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วรถกระบะที่บรรทุกของเยอะๆ สูงๆ นั้นผิดกฎหมายหรือเปล่า คำตอบคือ มีทั้งถูก และผิด– ถูกคือ….เมื่อต้องการให้รถบรรทุกน้ำหนักมากกว่า1,100 กิโลกรัม ให้ท่านติดต่อสำนักงานขนส่งใกล้บ้านเพื่อขออนุญาต อย่างเช่นรถที่ เปลี่ยนเพลา เสริมแหนบ และรถที่ดัดแปลงให้บรรทุกได้น้ำหนักเยอะๆ– ผิดคือ….รถที่ เปลี่ยนเพลา เสริมแหนบ และรถที่ดัดแปลงให้บรรทุกได้น้ำหนักเยอะๆ แต่ยังไม่ได้ขออนุญาตจากขนส่งให้เรียบร้อย รถบรรทุกขนาด 4 ล้อ ต้ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ขนส่งภาคตะวันออก

รายชื่อขนส่งภาคตะวันออก

จังหวัดจันทบุรี ยู่เฮงล้อ สาย2 02-887-4844 พรอำนวย สาย2 03-938-1013 ตากสิน ขนส่ง สาย2 02-455-8147 ชนะโชคบริการ สาย2 02-887-2041-2 จันทบุรียุทธนาขนส่ง บริการการขนส่ง กระจายสินค้าทั่วจันทบุรี ทุกอำเภอ สาขาจันทบุรี 039373728, 0942989641(เฮียเหมี่ยว), 0942694165(เจ๊หนู)สาขากรุงเทพฯ 028874637, 0850911327(เจ๊ใหญ่)🚛location บริษัท มงคลศิริขนส่ง จำกัด เลขที่ 899 หมู่6 ถ.พุทธรักษาต.แพรกษา อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 081-642-6191061-430-3001 P.P. พีพี ขนส่ง ที่อยู่: สาย 4 ตรงข้าม วัดนครชื่นชุ่ม อยู่ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ขนส่งภาคตะวันตก

รายชื่อบริษัทขนส่งไปยังภาคตะวันตก

จังหวัดตาก ป.สยาม เขตทวีวัฒนา สาย3 02-885-9798-9 ทงเฮงฮวด วงแหวน 02-416-0753 สิทธิ์วงษ์ทรานสปอร์ต สาย2 ซ.24 02-885-8441 ศิริสมบูรณ์ทรัพย์ สาย2 02-8871528 คิงส์แมมบู วงแหวน 02-885-8420-2 ตากน้ำทิพย์ขนส่ง สาย2 02-885-8741 จังหวัดกาญจนบุรี บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัดที่อยู่: ติดกับ ถนนบรมราชนนีย์ เลขที่ 25/1ม.8 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนากทม 10170 โทร.0-2888-7822,0-2888-7727-29โทรสาร.02-8887188 นครกรุงเทพสหวาส สาย2 02-887-0910-1 มังกรทอง สาย3 02-888-0634 ป.พูนทรัพย์ สาย3 02-888-1937 บ้านโป่ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

รายชื่อขนส่งที่ไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กาฬสินธุ์ สมพงษ์อุบลรัตน์ ขนส่ง ที่อยู่: สาย3 ซอย 16/1 (ขาเข้า) กาฬสินธฺุ์ ทุกอำเภอ โทร.081 424 2245  จันทร์สว่าง ขนส่ง ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา อำเภอที่เข้า: ยางตลาด/ห้วยเม็ก ดาวศรีบุญลือ ขนส่ง จำปี ขนส่ง ที่อยู่: สาย3 ซอย 16/4 (ขาเข้า) โทร.02-888-0980 (เก็บค่าส่งต้นทาง) กาฬสินธุ์ 043-811983, มหาสารคาม 043-711261  พี.เจ. ด่วนอีสาน ขนส่ง ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา ทางเข้าซอย หาดใหญ่ทัวร์ อำเภอที่ส่ง: เมือง กมลาไสย ยางตลาด โทร. 098-937-6293,084-771-9902  R.I.T. กิตติวัต ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ขนส่งภาคกลาง

รายชื่อขนส่ง ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร B.S Express รับขนส่ง 11 จังหวัด กรุงเทพ สมุทรปราการ สมุทรสาครสมุทรสงคราม นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สระบุรี ราชบุรี  ฉะเชิงเทรา นครปฐม เบอร์ติดต่อ 0863039620 / 02-1148855 บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัดที่อยู่: ติดกับ ถนนบรมราชนนีย์ เลขที่ 25/1ม.8 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนากทม 10170 โทร.0-2888-7822,0-2888-7727-29 บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัดสาย2 ส่งของทุกจังหวัด ด่วนพิเศษ โดย นิ่มซี่เส็งโทร.02-448 2890-2 P.P. พีพี ขนส่งที่อยู่: สาย 4 ตรงข้าม วัดนครชื่นชุ่มอยู่ติดกับ มะม่วงข ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ขนส่งภาคใต้

รายชื่อขนส่งที่ไปภาคใต้

กระบี่ จันทร์สว่าง ขนส่ง ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา อำเภอที่เข้า: เมือง เฟิร์ส เอ็กเพรส ขนส่ง ที่อยู่: สาย 3 ซอย 16 (ขาออก ติดกับถนนใหญ่) อำเภอที่ส่ง: เพชรบุรี/ประจวบ/ชุมพร/ระนอง/สุราษฎ์ธานี/ กระบี่/นครศรีธรรมราช/ภูเก็ต/ตรัง/พัทลุง/สงขลา โทร. 094-486-0554,083-054-9452  จันทร์สว่าง ขนส่ง ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา อำเภอที่เข้า: เมือง เฟิร์ส เอ็กเพรส ขนส่ง ที่อยู่: สาย 3 ซอย 16 (ขาออก ติดกับถนนใหญ่) อำเภอที่ส่ง: เพชรบุรี/ประจวบ/ชุมพร/ระนอง/สุราษฎ์ธานี/ กระบี่/นครศรีธรรมราช/ภูเก็ต/ตรัง/พัทลุง/ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ขนส่งภาคเหนือ

รายชื่อขนส่งที่ไปภาคเหนือ

จังหวัดเชียงราย ป.รุ่งโรจน์ถนนพุทธมณฑลสาย 2081-689-992102-885-9517-805-371-1230        บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด สาขา เชียงรายที่อยู่ 300 หมู่ 26 ต. รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000หมายเลขโทรศัพท์ 053-718045-7, 089-1914492 FAX..053-718046 สาขา พุทธมณฑลสาย 5ที่อยู่ สถานีขนส่งสินค้าชานเมือง พุทธมณฑลชานชาลาที่ 1เลขที่ 133 หมู่ 1 ต.บาเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 02-8894600-3 F.02-8894607 สยามเฟิสท์ เอ๊กเพรสคาร์โก call 02-6330411 ห้างหุ้นส่วน ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ป้ายกำกับ

ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ตุ้มน้ำหนัก ที่นั่งพลาสติก ท่อกาวไนซ์ ท่อดำ ท่อสตีม ท่อแป๊ป น็อต บู๊ท ปั๊มลม ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ยางปูพื้น ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น รองเท้าพลาสติก ลานกีฬาสันนิบาต สนามเด็กเล่น สว่าน สว่านเจาะ สี อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง อุปกรณ์สนามเด็กเล่น อุปกรณ์เสริม เครื่องดัดท่อเหล็ก เครื่องตัดเหล็ก เครื่องบาก เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ เครื่องเจาะ เครื่องเจียร เครื่องเล่นสนามเด็ก เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง เครื่องเล่นเด็กพลาสติก เครื่องเล่นเพลย์กราวด์ เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม เพลา เพลาดึง เพลาบู๊ท เหล็กกล่อง เหล็กราง เหล็กหนา เหล็กแบน เหล็กแผ่นซิงค์ เหล็กแผ่นลาย เหล็กแผ่นเรียบ แผ่นน้ำหนัก

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*