***ช่วยกันแชร์หน่อยจ้า****

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2114913235478045&set=pcb.2114919802144055&type=3&theater

ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งส่วนบุคคลให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบของกรมการขนส่งทางบกตามภูมิลำเนาของบุคคล ธรรมดาหรือตามที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของนิติบุคคล พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
หลักฐานที่ใช้
1.สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
2. หนังสือรับรอง พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 90 วัน พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล)
3. สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิ ฉบับนายทะเบียนรับรอง (กรณีเป็นบริษัท)
4. สำเนา หรือภาพถ่ายข้อบังคับ หรือรายงานการประชุมตั้งบริษัท (กรณีใช้ข้อบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์) ฉบับนายทะเบียนรับรอง (กรณีเป็นบริษัท)
5. สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีบุคคลธรรมดา)
6. ตัวอย่างรอยตราประทับ 2 ตรา (ถ้ามี)
7. หลักฐานเครื่องหมายประจำรถ (ถ้ามี)
8. สำเนาทะเบียนรถ หรือหลักฐานการได้มาของรถ (กรณีรถใหม่)
9. สำเนา โฉนดที่ดินที่จอดรถ (กรณีเจ้าของโฉนดที่ดินไม่ใช่ผู้ขออนุญาต ต้องมี หนังสือยินยอมการใช้ที่ดินภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน ภาพถ่ายบัตรประจำตัว ประชาชน หรือหนังสือรับรอง พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม แล้วแต่กรณี)
10. หนังสือชี้แจงความจำเป็นในการใช้รถ
11. คำขอวางหลักทรัพย์
12. หลักฐานที่ระบุประเภทกิจการ เช่น ภพ.01, ภพ.20, ใบอนุญาตโรงงาน หรืออื่น ๆ เป็นต้น (ถ้ามี)
13. สำเนา ภ.ง.ด.1 พร้อม ใบเสร็จเดือนล่าสุด หรือสำเนาแบบส่งเงินสมทบประกันสังคม พร้อมใบเสร็จรับ เงินเดือนล่าสุด (กรณีขออนุญาตใช้รถโดยสาร)
14. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง
ขั้นตอนการดำเนินการ
1.ยื่นคำขอ
2.รับคำขอ/ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของคำขอ/ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำ ขอ (ลักษณะและขนาดของกิจการค้าหรือธุรกิจ)/กำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตฯ
3.รับชำระค่าธรรมเนียม พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
4.บันทึกรายการในระบบงาน
5.ออกใบอนุญาตฯ
6.สรุปรายละเอียดเสนอนักวิชาการขนส่งพิจารณา
7.นักวิชาการขนส่งพิจารณานำเสนอนายทะเบียนกลาง
8.นายทะเบียนกลางพิจารณาอนุมัติและลงนาม
9. จ่ายเรื่อง