***ช่วยกันแชร์หน่อยจ้า****
 1. รวดเร็ว: การขนส่งโดยรถยนต์ รถบรรทุกนั้นเป็นการบริการการขนส่งที่รวดเร็ว แต่ความรวดเร็วมักจะแปรผกผันกับปริมาณการบรรทุก คือถ้าบรรทุกมากความรวดเร็วก็จะน้อยลงไปนั่นเอง
 2. เป็นบริการการขนส่งจากที่ถึงที่: รถยนต์ รถบรรทุกนั้นสามารถเดินทางไปตามถนนใหญ่ เรือเล็ก หรือแม้แต่ที่ที่ไม่มีถนนก็สามารถไปได้ หากไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่เกินขีดความสามารถของรถ การขนส่งโดยรถสามารถที่จะขนถ่ายสินค้าได้ดีกว่ารูปแบบการขนส่งอื่น จะใช้ยานพาหนะคันเดียวบรรทุกสินค้าตั้งแต่ต้นทางไปปลายทางโดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ เช่น ขนส่งสินค้าจากกรุงเทพไปยังขอนแก่น ก็สามารถที่จะใช้รถบรรทุกบรรทุกสินค้าจากโรงงานผลิตไปยังปลายทางได้โดยตรง แต่ถ้าการขนส่งทางอื่น เช่น ขนส่งสินค้าทางรถไฟ ก็อาจจะต้องมีการใช้รถเพื่อไปรับสินค้าที่สถานีรถไฟอีกทีแล้วจึงเคลื่อนย้ายไปยังจุดหมาย ซึ่งจุดนี้ทำให้การขนส่งโดยรถนั้นนอกจากจะรวดเร็วแล้วยังเป็นการลดขั้นตอนการขนถ่ายสินค้าที่ซับซ้อน ลดความเสียหายและการสูญหายของสินค้าระหว่างการขนถ่ายเปลี่ยนยานพาหนะอีกด้วย
 3. เครือข่ายครอบคลุม: การที่มีถนนต่างๆเชื่อมโยงทุกภูมิภาคในประเทศนั้นทำให้รถยนต์ รถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งสินค้า สามารถที่จะเข้าถึงได้แทบทุกสถานที่ ขณะที่การขนส่งในรูปแบบอื่นๆยังมีข้อจำกัดในการให้บริการตามสถานที่ที่แตกต่างกันไป
 4. การแข่งขันสูง: ตลาดรถบรรทุกจะมีการแข่งขันมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายทางภาครัฐของแต่ละประเทศ ประเทศที่มีการอนุญาตให้มีผู้ประกอบเกี่ยวกับการขนส่งได้หลายเจ้า ก็จะมีการแข่งขันสูง ซึ่งปัจจุบันหลายๆประเทศได้มีนโยบายผ่อนปลนเรื่องกฎระเบียบทางด้านการขนส่ง ทำให้มีการแข่งขันที่สูง มีผลต่อไปยังคุณภาพและบริการ ซึ่งจากการแข่งขันที่สูงในด้านนี้ก็ทำให้เป็นผลดีกับผู้บริโภคที่มีโอกาสเลือกบริการที่ถูกใจได้มากขึ้น
 5. ความเสียหายน้อย: การขนส่งสินค้าโดยรถยนต์ รถบรรทุกนั้นมีการขนส่งที่รวดเร็ว สินค้าอยู่บนยานพาหนะเป็นระยะเวลาสั้น และจากถนนปัจจุบันที่ได้มาตรฐานมากขึ้น สาเหตุที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วมีส่วนทำให้โอกาสเกิดความเสียหายของสินค้ามีได้น้อย สินค้าเมื่อไปถึงปลายทางจึงอยู่ในสภาพสมบูรณ์
 6. บรรทุกสินค้าในปริมาณไม่มาก: เนื่องจากสามารถบรรทุกสินค้าได้น้อยในการขนส่ง ทำให้ใช้เวลาน้อยลงด้วยในการรวบรวมและส่งมอบสินค้า และการถ่ายโอนที่ใช้เวลาน้อย สินค้าจึงถึงผู้รับได้เร็ว ลดปริมาณการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า และเป็นการเพิ่มระดับการบริการต่อลูกค้าอีกด้วย
 7. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า: ผู้ประกิจการด้านการขนส่งมีจำนวนมากและส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ทำให้สามารถดูแลลูกค้าแต่ละรายได้อย่างทั่วถึง และส่งผลต่อให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างมั่นคงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
 8. ทำให้การขนส่งสมบูรณ์: เมื่อเทียบกับการขนส่งโดยรถยนต์ รถบรรทุกแล้ว การขนส่งรูปแบบอื่นๆจะไม่สามารถให้บริการได้สมบูรณ์ เช่น รถไฟจะส่งได้แค่ตามสถานีเท่านั้น เรือก็จะให้บริการได้ถึงแค่บริเวณท่าเรือ เพราะฉะนั้นแล้วรถบรรทุกจะเป็นการเชื่อมต่อจากการขนส่งในรูปแบบอื่นๆอีกที และทำให้การขนส่งสมบูรณ์
https://www.facebook.com/fitnessandtoy/videos/2122802721355763/

ข้อเสียของการขนส่งโดยรถยนต์ รถบรรทุ

 1. ค่าบริการในการขนส่ง: ค่าบริการในการขนส่งผ่านรถบรรทุกนั้นมีต้นทุนค่อนข้างสูง โดยเฉพาะต้นทุนจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นต่างๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆในการบำรุงรักษายานพาหนะ ดังนั้นค่าระวางรถบรรทุกจะสูงกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่นๆ ยกเว้นการขนส่งทางอากาศ
 2. บรรทุกสินค้าได้น้อย: พื้นที่สำหรับการบรรทุกสินค้าในรถบรรทุกจะมีข้อจำกัดด้วยความยาว ความสูง และน้ำหนักบรรทุก ทำให้การขนส่งโดยรถจะสามารถบรรทุกได้น้อยเมื่อเทียบกับการขนส่งในรูปแบบอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันได้มีการพัฒนารถบรรทุกให้สามารถบรรทุกได้มากขึ้น เช่น รถบรรทุกประเภทรถพ่วง
 3. อ่อนไหวต่อสภาพอากาศ: ถ้าหากว่ามีฝนตก อาจทำให้การขนส่งนั้นใช้เวลามากขึ้นและสินค้าที่บรรทุกอาจจะเสียหายได้เนื่องจากน้ำหรือความชื้น หรือการเกิดภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุอื่นๆที่ทำให้ถนนไม่สามารถใช้งานได้ ก็ส่งผลให้การขนส่งโดยรถบรรทุกนี้ล่าช้าออกไปเช่นกัน
 4. การขนส่งในรถยะไกล: การขนส่งรถยะไกลอาจจะต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างนานหากขนส่งโดยรถบรรทุก หรือถ้าไกลขนาดต้องข้ามทวีป ข้ามมหาสมุทร การขนส่งโดยรถบรรทุกนี้ก็คงไม่สามารถจัดการ จำเป็นต้องใช้การขนส่งในทางอากาศหรือทางน้ำแทน