***ช่วยกันแชร์หน่อยจ้า****

วัตถุประสงค์
1. รู้เข้าใจแนวคิดและทัศนคติ ที่ถูกต้องในการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
2. รู้ เข้าใจ เทคนิคในการขับรถที่ถูกต้องและปลอดภัย
3. ทราบสมรรถภาพความพร้อมทางร่างกายท ี่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการขับรถ
4. .พัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการขับรถเเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเกิดอุบัติเหตุ
ทัศนคติและจิตสำนึกในกำรขับขี่ปลอดภัย
1.การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
2.การใช้อุปกรณ์ต่างๆของรถ
3.การเตรียมพร้อมก่อนออกขับรถ
4.การดูแลรักษารถขั้นพื้นฐาน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ
1.ขาดสมาธิ
2.ไม่มีเวลาเพียงพอในการตัดสินใจ
3.ไม่มีพื้นที่ว่างในการหลบหลีก
4.ขาดทัศนคติและจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัย
5.ความไม่พร้อมของร่างกาย
เทคนิค 5 ข้อในกำรขับรถ
1.การมองไกล
2.การมองภาพโดยรอบ
3.การเคลื่อนไหวสายตา
4.หาทางออกให้ตัวเอง
5.แน่ใจว่าคนอื่นเห็นเรา
การมองไกล
การมองไกลไปข้างหน้า 15วินาที หรือ 30วินาที มองไกลและเห็นใกล้ มองใกล้จะเห็นไกล
กำรมองภำพโดยรอบ
1.มองภาพโดยรวม สิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้า แยกแยะสิ่งที่เกี่ยวข้องและประเมินความเสี่ยง
2.มองภาพรอบๆ360 องศา่อยู่เสมอ
3.มองกระจกทุก 5-8 วินาที
กำรมองภำพโดยรอบ
1. จุดบอดของรถ
2.ทิ้งระยะห่างจากคันหน้า เพื่อเพิ่มทัศนะวิสัยในการมองเห็น
กำรเคลื่อนไหวสำยตำ
1.เคลื่อนไตวสายตาไปมาตลอดเวลา
2.มุมมองที่สายตามองเต็นชัดเจน 3 องศา
หำทำงออกให้ตนเอง
1.หลีกเลี่ยงการขับรถเกาะกลุ่ม ในการจราจร เพื่อหาช่องทางออกให้ตัวเองตลอดเวลา
แน่ใจว่าผู้อื่นเห็นเรา
1.แน่ใจว่าคนอื่นเห็นเรา การสื่อสารกับผู้อื่น การสื่อสารกับรถคันอื่นโดยใช้การให้สัญญาณเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ไฟหน้า ไฟถอยหลัง ไฟถุกเฉิน ไฟเลี้ยว และแตร และต้องให้แน่ใจว่าเข้าใจตรงกัน