***ช่วยกันแชร์หน่อยจ้า****
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2130363180599717&set=pcb.2130423450593690&type=3&theater

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังการมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร พร้อมตรวจติดตามการดำเนินงานของ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ว่า ได้กำชับให้กรมการขนส่งทางบก ดำเนินมาตรการเร่งด่วนในการตรวจสมรรถภาพผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทอย่างเข้มงวด โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 นี้เป็นต้นไป ซึ่งในระยะแรกให้ทำการสุ่มตรวจให้ได้ 10% และภายใน 3 เดือนต้องตรวจให้ครบ 100% นอกจากนั้นยังกำหนดให้มีการตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ หรือ Check Point เพื่อทำการตรวจสอบความพร้อมของผู้ขับขี่และสภาพตัวรถให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัย โดยกำหนดให้มีจุด Check Point ในทุกๆ 90 กม. และรถโดยสารสาธารณะทุกคันจะต้องแวะเข้ารับการตรวจสภาพที่ Check Point ทุกจุด จะใช้เวลาในการตรวจประมาณ 10 นาที/คัน และจะมีเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งฯ หรือจิตอาสา ทำการตรวจสภาพตลอด 24 ชม. โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 เป็นต้นไป


รุ่นพิเศษ (3 สถานี + ป้ายคู่ รหัส OUE)

นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดให้รถโดยสารสาธารณะทุกคันจัดทำแบบสอบถามไว้ประจำรถ เพื่อให้ผู้โดยสารได้แสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจในการใช้บริการ และสิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุง แล้วรวบรวมแบบสอบถามส่งมาให้กรมการขนส่งฯ เพื่อนำไปประเมินผลสำหรับการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ ขณะเดียวกันก็จะเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งฯ ได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงให้กรมการขนส่งฯ ขยายผลมาตรการตรวจสมรรถภาพคนขับรถ ตรวจสภาพรถ และจุด Check Point ไปยังกลุ่มรถบรรทุกด้วย แต่จะใช้จุดตรวจร่วมกับรถโดยสารสาธารณะหรือไม่ให้พิจารณาความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก มีมาตรการ “ตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ check คน check รถ checking point” โดยจะทำการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ จำนวนรวม 150,747 คัน ขณะที่จุดตรวจความพร้อม (Check Point) กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดจุดตรวจความพร้อมทั่วประเทศบนทางหลวงแผ่นดิน 111 สายทาง รวมระยะทาง 22,048 กิโลเมตร ทุกระยะทาง 90 กิโลเมตร โดยมีจุดตรวจสอบทั้งสิ้น 245 จุดตรวจ เพื่อดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานผู้ขับขี่ และตรวจสภาพรถให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดการเดินทาง